Privacy verklaring
Geplaatst op dinsdag 28 augustus 2018 - 21:18

 

PRIVACYVERKLARING B.C.BAKELSE BRUG

 

B.C.Bakelse Brug spelend in Bakel is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond, onder clubnummer 30039, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw relatie met ons, de Bridge Bond en het Bridgedistrict.

 

B.C.Bakelse Brug is lid van de Bridge Bond omdat onze club het doel van de Bridge Bond, het bevorderen van het kaartspel bridge, onderschrijft en we van de diensten van de Bridge Bond gebruik maken. De Bridge Bond kent afzonderlijke districten, onze club is aangesloten bij het Bridgedistrict Zuid-Oost Brabant.

Indien U lid wordt van onze vereniging, levert u, middels een inschrijfformulier, de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, gegevens automatische incasso, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in in de ledenadministratie van de Bridge Bond.

Indien u geen NBB-lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij het NBB-Rekenprogramma wordt gebruikt, dan verkrijgen wij en de Bridge Bond via deze weg uw NAW gegevens en eventueel contactgegevens.

Indien u lid bent van onze vereniging leveren wij u verschillende diensten, mede omdat wij bij de Bridge Bond zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-lidnummer. De Bridge Bond koppelt uw NBB-lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de Bridge Bond beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-lidmaatschap en het gebruik van het NBB-lidnummer kunt u raadplegen via de website www.bridge,nl.

 

Doeleinden waarvoor wij en de Bridge Bond persoonsgegevens verwerken.

Het realiseren en faciliteren van:

Onze bridge en overige activiteiten, van ons en van de Bridge Bond, het opstellen van een meesterpuntenklassement en het bevorderen van het sociale contact tussen onze leden;

De uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag) op onze website en de plaatselijke uitgaven.

Toezending van het Bridge magazine, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge.

Afspraken uit overeenkomsten met ons en de Bridge Bond, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan:

De lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn en die ook verwijzen naar de reglementen van de Bridge Bond).

De algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de Bridge Bond en/of aan de Bridge Bond gelieerde organisaties.

De inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB rekenprogramma wordt georganiseerd en uitgerekend.

Onze financiële administratie (contributie e.d.) en die van de Bridge Bond.

MijnNBB en het NBB rekenprogramma, de NBB uitslagenservice en onze NBB clubsite zijn belangrijke digitale instrumenten van de Bridge Bond die aan ons, ons bridgedistrict en de Bridge Bond ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden en beperkt voor zover zij daartoe gerechtigd zijn.

Wij, ons bridgedistrict en de Bridge Bond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de Bridge Bond deze persoonsgegevens  hebben verkregen. Ook verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

 

Bewaartermijnen.

Wij en de Bridge Bond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens dienen te beschikken.

Beveiliging.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de Bridge Bond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk  en op veilige wijze door hen worden verwerkt. Bovendien heeft de Bridge Bond over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de Bridge Bond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten.

U hebt het recht te verzoeken om inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de Bridge Bond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de Bridge Bond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen. In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring zullen via de  website van onze vereniging worden gepubliceerd.

De privacyverklaring zal compleet op de website worden opgenomen en eventuele wijzigingen zullen direct na aankondiging daarin worden opgenomen.