Wedstrijdreglement

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

Bridgeclub "de Honneurs"

aangepast per 1 september 2019.

 

1. Algemeen

 

1a. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Spelregels voor Wedstrijdbridge, vastgesteld door de Nederlandse Bridgebond (NBB), en het door de NBB vastgestelde Wedstrijdreglement (aanvulling op de spelregels).

 

1b. Het wedstrijdreglement van bridgeclub “de Honneurs” vormt een aanvulling op de boven genoemde reglementen. Het wedstrijdreglement legt de algemene regelingen vast voor de door de bridgeclub "de Honneurs" georganiseerde wedstrijden. De competitie- /wedstrijdleider en de technische commissie, zijn belast met de organisatie en leiding van de clubwedstrijden.

 

1c. Tijdens door de bridgeclub “de Honneurs" georganiseerde wedstrijden is het gebruik van Bruine Stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) niet toegestaan, zoals beschreven in de Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden, vastgesteld door de NBB.

Alle in dit reglement genoemde, door de NBB vastgestelde, regelingen zijn van toepassing in de versie geldig op de dag van een door de bridgeclub

"de Honneurs “georganiseerde wedstrijd.

                          

2. Competitie

 

Voor aanvang van elk seizoen (september tot medio juni en aansluitend de zomercompetitie) zal de competitie- /wedstrijdleider of de technische commissie het volledige wedstrijdprogramma, na goedkeuring door het bestuur, aan de leden bekend maken. Het wedstrijdprogramma kan bestaan uit onder meer de volgende elementen:

 

2a. Parenwedstrijden. De scores worden berekend op basis van matchpunten (MP) (“percentages”) en omgezet naar “ranking-punten” op basis van vaste formules of tabellen.

 

2b. Top-integraal wedstrijden. De scores worden berekend op basis van matchpunten (MP) (“percentages”) en omgezet naar “ranking-punten” op basis van vaste formules of tabellen.

 

2c. Andersoortige drives. De competitie- /wedstrijdleider of de technische commissie is volledig vrij in de organisatie van een andersoortige drive. Behaalde scores worden niet omgezet in “ranking-punten” en tellen ook niet mee voor het paren c.q. individueel clubkampioenschap.

 

3. Ranking

 

Rankingen worden berekend over vijf laatst behaalde scores. De rankingen worden gepubliceerd via de NBB website van de bridgeclub “de  Honneurs”. (https://www.nbbclubsites.nl/club/30034).

                          

4. Paren, Driemanschappen, en Spelers zonder vaste partner

 

4a. Deelname aan de clubcompetities is in principe voor paren, bestaande uit twee aan elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een driemanschap vormen dat net als een paar aan de clubcompetities deelneemt, maar dan in wisselende combinatie van twee van de drie spelers die bij het driemanschap horen. Teneinde competitievervalsing te voorkomen kunnen alle leden van een driemanschap niet op dezelfde speelavond in dezelfde lijn spelen. Dit geldt ook voor topintegraal wedstrijden en kan zich ook voordoen bij viertallen wedstrijden.

 

4b. Wijzigingen (opbreken van bestaande partnerships, vormen van nieuwe paren of driemanschappen) dienen door de betrokken spelers aan de competitie- /wedstrijdleider doorgegeven te worden.

 

4c. Spelers zonder vaste partner, kunnen aan de clubcompetities meedoen, mits zij voor een of meerdere competitiezittingen over een partner beschikken.

 

5. Groepsindeling

 

Wedstrijden op parenbasis (parenwedstrijden top- integraal en butlerwedstrijden) worden gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere (meestal drie) lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele “spelers-ranking”. De ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee individuele “spelers-ranking”. Dit geldt voor zowel vaste partnerships als voor incidentele koppels. Bij driemanschappen worden de twee voor een zitting aangemelde spelers als paar in de strekking van deze alinea beschouwd. De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn enz. Er wordt naar gestreefd om lijnen van min of meer gelijk aantal paren te hebben.

 

6. Clubkampioenschap

                         

Conform het op de website van de Honneurs (https://www.nbbclubsites.nl/club/30034) gepubliceerde jaarprogramma wordt vanaf september gedurende ongeveer 30 competitieavonden gestreden om het parenkampioenschap per lijn en het individuele clubkampioenschap. Tijdens de zomermaanden wordt gedurende 9 of 10 weken gestreden om het individuele zomerkampioenschap.

 

6a. Parenkampioenschap per lijn.

 

Alle paren strijden om het parenkampioenschap per lijn op basis van de verdiende ranking punten. Om als parenkampioen in een lijn in aanmerking te komen moeten beide spelers van een paar tenminste 22 keer samen hebben gespeeld waarvan meer dan 50% in de betreffende lijn.
Na afloop van het seizoen (circa 30 competitieavonden) worden de paren die het hoogste gemiddelde over de behaalde rankingpunten hebben gescoord tot parenkampioen uitgeroepen. Indien een paar vaker dan 22 keer heeft gespeeld, vallen maximaal de 5* slechtste scores af.

 

Voorbeelden met getallen:

 

22 Competitieavonden gespeeld = (22-0) gemiddelde wordt berekend over 22 avonden.

23 Competitieavonden gespeeld = (23-1) gemiddelde wordt berekend over 22 beste scores; de laagste behaalde score vervalt.

27 Competitieavonden gespeeld = (27-5) gemiddelde wordt berekend over 22 beste scores; de vijf laagste behaalde scores vervallen.

30 Competitieavonden gespeeld = (30-5) gemiddelde wordt berekend over 25 beste scores; de vijf laagste behaalde scores vervallen.

21 Of minder competitieavonden als paar gespeeld tellen niet mee voor het paren clubkampioenschap.

 

6b. Individuele clubkampioenschap

 

Alle leden strijden om het individuele clubkampioenschap op basis van de verdiende rankingpunten. Om als individueel clubkampioen in aanmerking te komen moet een speler tenminste 22 keer hebben gespeeld. Indien een speler vaker dan 22 keer heeft gespeeld, vallen maximaal de 5* slechtste scores af.

Na afloop van het seizoen (circa 34 competitieavonden, waarin begrepen de top-integraal wedstrijden) wordt de speler die het hoogste gemiddelde over de behaalde rankingpunten heeft gescoord tot individueel clubkampioen uitgeroepen.

 

Voorbeelden met getallen:

 

22 competitieavonden gespeeld = (22-0) gemiddelde wordt berekend over 22 avonden

23 competitieavonden gespeeld = (23-1) gemiddelde berekend over 22 beste scores de laagste behaalde score vervalt.

27 competitieavonden gespeeld = (27-5) gemiddelde berekend over 22 beste scores de vijf laagste behaalde scores vervallen.

30 competitieavonden gespeeld = (30-5) gemiddelde berekend over 25 beste scores de vijf laagste behaalde scores vervallen.

 

21 of minder competitieavonden gespeeld tellen niet mee in het individueel clubkampioenschap.

 

6c. Individuele zomerkampioenschap.

 

Alle leden strijden om het individuele zomerkampioenschap op basis van de verdiende rankingpunten. Na afloop van de competitie wordt de speler die het hoogste gemiddelde over de 5 beste resultaten heeft gescoord tot individueel zomerkampioen uitgeroepen.

 

* De maximaal 5 afvalscores zijn bedoeld om incidenteel spelen met een andere (zwakkere of sterkere) speler te bevorderen c.q. te genieten van een fijne vakantie

 

 

7. Aan- en afmelding, Aanvangstijd.

 

7a. Elke speelavond begint uiterlijk om 20.00 uur. Wel wordt iedereen geacht uiterlijk 19.50 uur aanwezig te zijn, zodat zij op tijd hun loopbriefje in ontvangst kunnen nemen.

 

7b. Om de organisatie van de speelavonden in goede banen te leiden geldt het volgende:

 

   1. Paren-competities:

 

   a. Voor paren die verhinderd zijn geldt een afmeldplicht.

 

   b. Voor driemanschappen geldt een aanmeldplicht onder vermelding van de twee         spelers die tijdens een zitting voor het driemanschap spelen.

 

   2. Andersoortige drives:

 

   a. Voor paren die verhinderd zijn geldt een afmeldplicht.

 

   b. Voor driemanschappen geldt een aanmeldplicht onder vermelding van de twee         spelers die tijdens een zitting voor het driemanschap spelen.

 

   3. Spelers zonder Partner:

 

   a. Voor het spelen van “Spelers zonder Partner” en met introducés of invallers         geldt altijd een aanmeldplicht onder vermelding van de spelers.

 

7c. Overig:

 

    a. Af- en aanmelden kan tot 18.00u op de dag van de speelavond via de NBB-               website van de bridgeclub “de Honneurs”,       (https://www.nbbclubsites.nl/club/30034).

 

    b. Spelers die niet de mogelijkheid hebben om via de website af te melden,              kunnen dit telefonisch aan de competitie- /wedstrijdleider doen.

                          

8. Speeltijd per ronde 

 

     Conform artikel 5 van het NBB Wedstrijdreglement bedraagt het speeltempo

     7.5 minuten per spel.  Bij overschrijding kan artikel 23.3 van datzelfde

     reglement worden toegepast .

 

 9. Systeemkaart 

 

     In alle lijnen wordt men geacht een systeemkaart ter beschikking te

     hebben. 

                    

10. Spelen met invallers of introducés

 

      Het is toegestaan om met invallers van binnen de bridgeclub “de

      Honneurs” (bijv. “Spelers zonder partner”) of van buiten de bridgeclub

      “de Honneurs”( introducés) te spelen.

                          

11. Scores en uitslagen

 

11a. In artikel 82 van de spelregels staat dat de uitslag van een zitting definitief wordt, 30 minuten na het bekendmaken. Er is dus 30 minuten gelegenheid om protest aan te tekenen. Aangezien veel leden de club verlaten voordat de uitslag is gepubliceerd, wordt in afwijking van het bovenstaande de uitslag pas definitief bij de start van de volgende zitting.

       

11b. De definitieve uitslag van een speelavond wordt verwerkt in de stand van de lopende competitie (mits van toepassing), het paren en individuele clubkampioenschap en de “spelers-ranking”. De definitieve uitslag wordt gepubliceerd op de NBB-website van de bridgeclub “de Honneurs”, (https://www.nbbclubsites.nl/club/30034).