Kompetitie reglement

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

K O M P E T I T I E          R E G L E M E N T

 

 

Bridgeclub Baloys

 

 

JANUARI 2011

 

HOOFDSTUK   I

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1: Toepassing competitie reglement.

Dit reglement is naast de spelregels voor wedstrijdbridge van de N.B.B.van toepassing op alle door Baloys georganiseerde wedstrijden.

 

Artikel 2: Afwijkingen.

In bijzondere gevallen heeft de Technische Commissie het recht om af te wijken van de bepalingen van dit reglement.

 

Artikel 3: Competitie.

Een clubcompetitie omvat een serie speelavonden, het aantal en de data daarvan worden door de Technische Commissie of bestuur vastgesteld en voor de A.L.V. aan de leden bekendgemaakt.

 

 

 

 

HOOFDSTUK   II

 

INSCHRIJVING EN INDELING

 

Artikel 4: Inschrijving.

De indeling van de deelnemende paren geschiedt door de Technische Commissie. In de meeste gevallen zal dit een automatisme zijn op grond van de resultaten, die door een paar in de daarvoor gehouden competitie zijn behaald.

Na afloop van iedere competitie zal eerst aan de hand van de behaalde score worden bepaald, welke paren degraderen, daarna zal de klassering worden bepaald. Een paar wordt geklasseerd, mits dit paar in de oorspronkelijke samenstelling aan meer dan de helft van het aantal zittingen heeft deelgenomen. Een niet geklasseerd paar kan niet promoveren en geen meesterpunten behalen. Degradatie op grond van bereikte resultaten is echter wel mogelijk.

Indeling van de paren in elke competitie-ronde wordt m.b.v. computer bepaald.

 

Artikel 5: Nieuwe samenstelling paar.

Een paar, dat in een nieuwe competitie wil gaan spelen in een andere samenstelling dan in de voorgaande, moet dit voor de A.L.V. aan de Technische Commissie bekendmaken. Tijdens een competitie is het opsplitsen van paren met behoud van plaats niet toegestaan.

Wanneer een paar in het nieuwe seizoen wil gaan spelen in een andere samenstelling dan in het voorgaande seizoen, maar er geen  mogelijkheid is om het aantal speeltafels uit te breiden, dan heeft, na 1 jaar samenspelen, het in verenigingsjaren oudste lid het recht in een nieuwe samenstelling aan het nieuwe seizoen deel te nemen

Degene die op grond van het voorgaande niet aan het nieuwe seizoen kan deelnemen, komt desgewenst als wachtend (ex-)lid boven op de wachtlijst.

(besluit ALV 26 augustus 2002).

 

Artikel 6: Recht op plaats bij opsplitsing van paren.

Indien beide spelers van een paar recht hebben op een plaats in die groep, waarin dat paar zou kunnen worden ingeschreven en indien beide spelers zich elk met een nieuwe partner uit een andere groep aanmelden, dan verliest degene, die met de laagst geklasseerde samengaat, het recht op een plaats in die groep.

Als beide partners even lang lid zijn,beslist het lot,in aanwezigheid van betrokkenen en de TC.

 

 

Artikel 7: Recht op plaats nieuwe speler.

De speler, die volgens art. 6 zijn plaats verliest, krijgt recht op plaatsing in die groep, waar zijn nieuwe partner recht op heeft.

 

Artikel 8: Versterkte promotie of degradatie.

Indien in een groep een plaats vrijkomt wegens het niet deelnemen van een daartoe gerechtigd paar, beschikt de Technische Commissie over die plaats. Deze zal worden toegewezen:

a)         aan een extra gedegradeerd paar (van extra degradatie is sprake indien meer paren dan normaal zijn gedegradeerd);

b)         door extra promotie;

Indien nodig zullen de groepen door versterkte degradatie in de eerstvolgende competitie weer op de gewenste sterkte worden gebracht.

 

Artikel 9: Extra beschikbare plaats.

Een paar of één der spelers daarvan, gedegradeerd in de voorliggende competitie kan niet in aanmerking komen voor een beschikbare extra plaats met uitzondering van de in art. 8a genoemde extra gedegradeerde paar of spelers.

 

Artikel 10: Plaatsing van een nieuw lid.

Een nieuw lid begint in de laagste groep van de competitie, ook als dit nieuwe lid een paar vormt met een speler uit een hogere groep.

 

Artikel 11: Weigeren van promotie.

Indien een paar voor promotie in aanmerking komt mag het die promotie éénmaal in een periode van twaalf opeenvolgende maanden weigeren. Het paar behoudt dan zijn recht op de plaats in de groep, waarin het gespeeld heeft.

Indien die (mogelijke) promotie met het behalen van meesterpunten gepaard gaat, worden die bij de bedoelde weigering toch toegekend. In de opvolgende competitie-ronde kunnen dan, ongeacht het te behalen resultaat, niet opnieuw meesterpunten worden behaald.

 

Artikel 12: mei 2005 vervallen.

 

 

 

 

HOOFDSTUK   III

 

INVALLEN EN VERZUIMEN.

 

Artikel 13: Kennisgeving.

Onder kennisgeving wordt verstaan het kennisgeven aan (een der leden van) de Technische Commissie vóór het bepaalde en bekend gemaakte tijdstip.

 

Artikel 14: Speler verhinderd.

Indien een speler van een paar verhinderd is aan een zitting van de competitie deel te nemen, heeft de overblijvende speler het recht met een invaller uit te komen.

Onder een gastspeler is te verstaan iemand die geen lid is van de vereniging. Indien iemand met een invaller wil uitkomen, dient hiertoe de T.C te worden geinformeerd.  De T.C. kan voorstellen doen met betrekking tot een andere speler uit de vereniging die de betreffende avond geen partner heeft.

Het is beide spelers vrij om op dit voorstel in te gaan.

 

Artikel 15: Vervanging door een ander paar.

Het is toegestaan een ander paar voor de eigen score te laten spelen.

De begrensde score bedraagt min. 45% en max. 55%. (jaarverslag 1989)

 

Artikel 16: Gelegenheidspaar.

Indien twee spelers van verschillende paren samenspelen geldt de behaalde score voor beide paren met inachtneming van art. 17.

Artikel 17: Begrensde score gelegenheidspaar.

Indien een speler tezamen met een speler uit een andere groep voor één avond een paar vormt, wordt gespeeld in de hoogste groep, waar een van de twee spelers voor deze competitie is ingedeeld.

Voor de speler uit de hoogste groep wordt de behaalde score begrensd tussen 45% en 55%. Voor de speler uit de lagere groep gelden ook de grenzen van 45% en 55%, doch deze speler krijgt een premie van 4% een groep hoger en 6% twee groepen hoger met een maximum van 60% en een minimum van 45%.

 

Artikel 18: Afwezig met kennisgeving.

Een paar, dat met kennisgeving afwezig is, krijgt voor de betreffende zitting een fictieve score, die gelijk is aan het gemiddelde van alle door dit paar in deze competitie-ronde behaalde scores, doch met een maximum van 50 %.

Bij afwezigheid van meerdere avonden per competitie-ronde zal de volgende score worden toegepast:

- bij de 2e keer afwezig bedraagt de max. score 40%.

- bij de 3e keer afwezig bedraagt de max. score 30%.

 

Artikel 19: Afwezig zonder kennisgeving.

Een paar, dat zonder kennisgeving afwezig is, krijgt voor de betreffende zitting een fictieve score, die gelijk is aan de laagste van alle door dit paar in deze competitie-ronde  behaalde scores, doch met een maximum van 45%.

Zie art. 20.

Bij bijzondere omstandigheden beslist de T.C..

 

Artikel 20: Afwezig laatste zitting zonder kennisgeving.

Een paar, dat zonder kennisgeving afwezig is in de laatste zitting van een competitie-ronde krijgt naast het bepaalde in art. 19 bovendien een aftrek van 5 % op zijn totale gemiddelde score. Plotselinge ziekte of familieomstandigheden mits kenbaar gemaakt, zullen door ded TC in overweging genomen worden.

 

Artikel 21: Speciale afwezigheid.

Een paar, dat met kennisgeving afwezig is als gevolg van deelname aan een brigde-activiteit, vergadering of iets dergelijks van de Nederlandse Bridge Bond of van het District kan voor de verzuimde zitting geen straf oplopen zulks in overleg met het dagelijks bestuur.

 

 

 

 

HOOFDSTUK   IV

 

INRICHTING COMPETITIE.

 

Artikel 22: Speelschema.

De Technische Commissie bepaalt per zitting volgens welk schema  wordt gespeeld. Binnen dat schema stelt zij het aantal spellen per ronde vast.

 

Artikel 23: Stilzitpaar.

Indien het aantal aanwezige paren in een groep tijdens een zitting oneven is, zal getracht worden dat aantal even te maken door bijplaatsing van een paar uit een andere groep of door een paar van de betreffende groep in een ander groep te laten spelen.

Bij gedwongen stilzit krijgt het stilzitpaar de gemiddelde score van de 5, op die avond gespeelde spellen.

 

Artikel 24: Promotie en degradatie.

Aan het eind van elke competitie zal ca. een kwart van het aantal deelnemende

paren degraderen c.q. promoveren.

De T.C. stelt na overleg met het bestuur, voor de jaarvergadering de promotie en degradatie regeling vast. Versterkte promotie en degradatie is mogelijk na overleg met het bestuur

Eindigen rwee paren in een competitie-ronde gelijk,dan telt het gewogen gemiddelde. De resultaten behaald met invallers worden daarin niet meegenomen.

 

 

Artikel 25: Systeemkaart.

Het gebruik van een systeemkaart is niet verplicht. Dat gebruik is echter wel verplicht voor elk paar, dat bied- en / of speelafspraken hanteert, anders dan normaal Acol, met de gebruikelijke alerteringen.

 

 

 

 

HOOFDSTUK V

 

STRAFFEN (zie art. 99 spelregels).

 

Artikel 26: Definitie van te laat komen.

Onder te laat komen wordt verstaan het niet in de zaal aanwezig zijn van één of beide spelers van een paar op het moment dat als begin (of hervatting) van de zitting is aangekondigd.

 

Artikel 27: Te laat komen.

Bij te laat komen minder dan vijf minuten wordt met een waarschuwing volstaan. Voor het nog later komen of bij herhaling wordt een vermindering van de score van 40 % van de top van een spel berekend.

 

Artikel 28: Plaatsing na te laat komen.

De wedstrijdleider kan het recht op de plaats in de betreffende zitting bij te laat komen vervallen verklaren, als het beloop van die zitting dat wenselijk maakt.

 

Artikel 29: Speeltempo.

De spelers zijn in het algemeen aan het voorgeschreven tempo gebonden. Extra tijd kan worden toegekend bij speciale omstandigheden (bijvoorbeeld na arbitrage of onklaar bord e.d.).

 

Artikel 30  tm 34 zijn vervallen

 

Artikel 35: Verkeerd terugsteken.

Beide paren worden in gelijke mate gestraft, indien na hun spel een of meer der gespeelde handen in een verkeerde windrichting blijkt te zijn teruggestoken. Dit geldt evenzo, indien het bord één of meer onjuiste kaarten bevat of onvolledig is. Beide paren ontvangen 40%van de top van het gespeelde spel.

 

Artikel 36: Hand bevat geen 13 kaarten.

De straf, genoemd in art. 35 geldt eveneens voor het paar, waarvan één of beide spelers zijn hand inziet zonder zijn kaarten te hebben geteld, indien achteraf blijkt, dat die hand geen dertien kaarten bevatte.

 

Artikel 37: Verkeerd spel.

Voor het inzien van een bord, dat op het moment niet moet worden gespeeld krijgt het betreffende paar dezelfde straf als bepaald in art. 35. Deze straf geldt niet als de wedstrijdleider de afwijkende volgorde uitdrukkelijk toestaat.

 

Artikel 38: Onspeelbaar bord.

Indien een paar geheel buiten zijn schuld een spel of ronde  tijdens de zitting niet kan spelen (b.v. door afwezigheid van het andere paar) ontvangt het stilzitpaar door de gedwongen stilzit de gemiddelde score van de 5, op die avond gespeelde ronden.

 

 

 

 

HOOFDSTUK   VI

 

PROTESTEN

 

Artikel 39: Protest tegen arbitrage.

Het voornemen om protest aan te tekenen tegen een door de arbiter genomen beslissing moet aan die arbiter worden kenbaar gemaakt tot uiterlijk een half uur na het beëindigen van de zitting. Dat protest moet binnen  48 uur schriftelijk bij de betreffende arbiter worden ingediend. Deze voorziet het protest van zijn commentaar, aanvullingen en beschouwingen en legt het zo snel mogelijk ter afhandeling voor aan de voltallige Technische Commissie. Voor het vaststellen van de uitspraak kunnen overige personen worden geraadpleegd. Daarna volgt een voor alle betrokkenen bindende uitspraak.

 

Artikel 40: Andere protesten.

Protesten van andere dan wedstrijdtechnische aard moeten binnen acht dagen na het voorval worden ingediend bij het Bestuur, dat over het protest beslist en deze beslissing ter kennis van alle betrokkenen brengt.