voorstel competitiereglement 2019-2020

 

Parencompetitiereglement

 1. Dit reglement geldt voor de parencompetitie op maandagavond en woensdagavond.
 2. De speelavonden beginnen om 19.30 uur.
 3. Een paar dat later dan 19:30 uur arriveert, kan van deelname worden uitgesloten.
 4. De parencompetitie wordt gespeeld volgens de spelregels van de W.B.F.
  en het wedstrijdreglement van de N.B.B.
 5. Per speelavond wordt aan ieder paar een percentage(ranking) toegekend op grond van het behaalde resultaat of conform dit reglement.
 6. De parencompetitie bevat series van 5 zittingen
 7. Om  de organisatie van de speelavonden van de parenwedstrijden in goede banen te leiden, geldt voor paren of individuele spelers die verhinderd zijn een afmeldplicht.
 8. Af- en aanmelden kan tot 17:00u  op de dag van de speelavond via telefoonnummer
  of via e-mailadres, zoals deze op de NBB-website van ABC de Peel zijn vermeld.
 9. Alle spelers worden geacht tussen 19:15u  en 19:25u  in de speelzaal te arriveren en hun loopbriefjes in ontvangst te nemen. Wanneer men na 19.30u  binnen komt,
  is het niet zeker dat die avond kan worden meegedaan.
  Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider
  .

 

De voortgang van de wedstrijd

 1. Een speelavond bestaat uit 6 speelronden van elk 4 spellen.
 2. Het speeltempo bedraagt 30 minuten per speelronde.
 3. Bij onregelmatigheden wordt de hulp ingeroepen van een van de arbiters.
 4. Wanneer spelers een speelronde niet binnen de daarvoor gestelde tijd beëindigen, krijgen zij de eerste keer een waarschuwing.
 5. De waarschuwing geldt voor beide paren aan de betreffende tafel. De arbiter kan de waarschuwing beperken tot één paar, als aannemelijk is, dat de schuld van de vertraging geheel bij dit paar berust.
 6. Voor elke volgende overtreding van de toegestane speeltijd, krijgt het betreffende paar een  vermindering van 0,4% op hun totaal van de speelavond.
 7. Spelers die van mening zijn dat een paar te langzaam speelt, dienen dit tijdig kenbaar te maken bij de arbiter.  Voor groep C en groep D geldt dat vanaf 5 minuten voor het einde van een speelronde niet met een nieuw spel begonnen mag worden.
  Dit spel vervalt en telt niet mee voor de eindscore.
 8. In groep A is het gebruik van systeemkaarten verplicht, evenals de stopregel en alerteerregel. Paren die bij voortduring of na een waarschuwing geen systeemkaart overleggen,
  kunnen worden bestraft met een vermindering van 0,4% op hun totaal van de speelavond.
  In de B/C-lijn gelden deze verplichtingen ook, als men gebruik maakt van minder gebruikelijke conventies.
 9. Een paar waarvan een speler een of meer van de oorspronkelijke dertien kaarten niet terug steekt in het vak dat met hun windrichting overeenstemt, wordt bestraft met een vermindering van 0,4% op hun totaal van de speelavond.
 10. Als door onjuist invoeren van een spel, spelers informatie hebben verkregen over een spel, wordt op het betreffende spel een arbitrale score toegekend.
  De arbitrale score bedraagt 40% voor Noord/Zuid en 50% voor Oost/West.

 

 De uitslag

 1. De uitslag die aan het einde van een speelavond bekend wordt gemaakt, is een voorlopige uitslag.
 2. Onjuist ingevoerde scores worden alleen dan gewijzigd, indien beide betrokken paren zich akkoord  verklaren met de voorgestelde wijziging(en).
 3. De uitslag wordt 7 dagen na afloop van de betreffende speelavond definitief.

 

Rankingpunten

 1. Vanaf periode 3 wordt gebruik gemaakt van het rankingprogramma.
 2. Scores worden berekend op basis van matchpunten/percentages en omgezet naar rankingpunten volgens vaste formules of tabellen (zie bijlage A).
 3. Voor elke speler houdt het programma een ranking bij, gebaseerd op het gemiddelde van zijn of haar 5 meest recent behaalde rankingpunten.
  Voor periode 3 geldt een overgangsregeling. (Zie bijlage A)
 4. Voor een speler die in het lopende seizoen minder dan 5 keer rankingpunten behaald heeft, kent de wedstrijdleiding een vervangende ranking toe, die in plaats van ontbrekende rankin meetelt voor het berekenen van het gemiddelde.

 

Clubkampioen

 

 1. Per periode worden klassementspunten toegekend.
 • Klassementspunten zijn rankingpunten, gebaseerd op de gemiddelde scores van de betreffende periode.
 • Clubkampioen wordt het paar dat gedurende de gehele competitie de meeste klassements- punten heeft behaald.

 

Indeling clubavond

 1. De indeling in groepen wordt door het rankingprogramma bepaald.
  De indeling wordt elke zitting opnieuw berekend.
  Ook de paarindeling per groep wordt door het rankingprogramma bepaald,
  waarbij rekening gehouden wordt met eerdere stilzitrondes en eerder ontmoette tegenstanders.
 2. Na elke avond wordt een stand opgemaakt per groep, op basis van het behaalde percentage.
 3. Behaalde percentages worden omgezet in rankingpunten per persoon volgens een tabel
  (zie bijlage A).
 4. De ranking per paar is het totaal van ranking speler 1 + ranking speler 2.

 

Verhindering/Vervanging/Invallen/Uitvallen

 1. Wanneer een van beide partners is verhinderd en wordt vervangen door een andere speler,
  wordt de ranking voor dat paar bepaald door het totaal van beide spelers.
 2. Indien in de loop van een speelavond een paar haar deelname door omstandigheden moet beëindigen:
  * Vervallen de door dit paar gespeelde spellen,  indien dit paar minder dan de helft van het aantal te spelen spellen heeft gespeeld en worden de andere betrokken paren op deze vervallen spellen beschouwd als paren met een stilzittafel.
  * Wordt dit paar een gewogen score toegekend op basis van de gespeelde spellen, indien dit paar tenminste de helft van het aantal te spelen spellen heeft gespeeld en wordende andere betrokken paren op de te vervallen spellen beschouwd als paren met een stilzittafel.
 3. Wanneer een paar in een serie verhinderd is, krijgt dit paar voor de verzuimde speelavond de gemiddelde score van de overige speelavonden in de betreffende serie met een  maximum van 52%.
 4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de competitieleiders.
 5. Bij “overtrokken ethische / onethische kwesties” meldt de dienstdoende arbiter dit bij de voorzitter en de wedstrijdleiding.
  Daarna zal in overleg passend actie ondernomen worden.
 6. Tegen beslissingen van de competitieleiding of wedstrijdleiders kan men in beroep gaan bij het districtsbestuur. Het protestgeld bedraagt € 25,-

 

November 2019

 

 

 Bijlage A - Berekening van Rankingpunten

Per speelavond krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft.

De rankingpunten worden automatisch door het rankingprogramma berekend.

Om de wedstrijdscore in procenten naar rankingpunten om te rekenen, wordt het programma als volgt ingesteld:

 

Voor de eerste en de tweede periode geldt de volgende tabel:

 

Wedstrijdscore

A-lijn

B-lijn

C- Lijn

63,5%

100

80

60

50%

80

60

40

36,5%

60

40

20

 

Voor de rest van de Competitie de onderstaande tabel:

 

Wedstrijdscore

A-lijn

B-lijn

C- Lijn

63,5%

100

90

80

50%

80

70

60

36,5%

60

50

40

 

Voor hogere, lagere of tussenliggende scores, worden de rankingpunten naar rato van de behaalde wedstrijdscore toegekend. Rankingpunten worden aangegeven met één decimaal en afgerond op een heel getal. [< 0,5 naar beneden en >  0,5 naar boven].

 

Overgangsregeling periode 3:

1e zitting: ranking wordt berekend op grond van de laatste 10 resultaten

2e zitting: ranking wordt berekend op grond van de laatste 9 resultaten

3e zitting: ranking wordt berekend op grond van de laatste 8 resultaten

4e zitting: ranking wordt berekend op grond van de laatste 7 resultaten

5e zitting: ranking wordt berekend op grond van de laatste 6 resultaten