competitiereglement 2016-2017 (paren)

 

 

Parencompetitiereglement

1.Dit reglement geldt voor de parencompetitie op maandagavond en woensdagavond.

2.De speelavonden beginnen om 20.00 uur. Vooraf aan- en afmelden is niet noodzakelijk.

3.Een paar dat later dan 20.00 uur arriveert, kan van deelname worden uitgesloten.

4.De parencompetitie wordt gespeeld volgens de spelregels van de W.B.F. en het wedstrijdreglement van de N.B.B.

5.Per speelavond wordt aan ieder paar een percentage toegekend op grond van het behaalde resultaat of conform dit reglement.

6.Het gewogen gemiddelde van de behaalde percentages bepaalt de volgorde op de ranglijst na een serie.

7.De parencompetitie bevat competitieseries van 4 of 5 zittingen

 

De competitieseries

8.Voor de eerste serie is de eindstand van de slotserie van het vorige seizoen het uitgangspunt.

 

Kruistafel

9Indien een competitieserie meerdere groepen uit een oneven aantal paren bestaan, wordt gebruik gemaakt van een kruistafel.

10Daarvoor komen bij voorkeur 2 aanliggende groepen in aanmerking. De spelers in de hoogste groep spelen Noord-Zuid.

11De behaalde scores tellen mee voor het avond- en het serieresultaat.

 

 

De voortgang van de wedstrijd

12Een speelavond bestaat uit 6 speelronden van elk 4 spellen.

13Het speeltempo bedraagt 30 minuten per speelronde.

14Bij onregelmatigheden wordt de hulp ingeroepen van een van de arbiters.

15Wanneer spelers een speelronde niet binnen de daarvoor gestelde tijd beëindigen, krijgen zij de eerste keer een waarschuwing.

16De waarschuwing geldt voor beide paren aan de betreffende tafel. De arbiter kan de waarschuwing beperken tot één paar, als aannemelijk is dat de schuld van de vertraging geheel bij dit paar berust.

17Voor elke volgende overtreding van de toegestane speeltijd keer krijgt het betreffende paar een vermindering van 0,4% op hun totaal van de speelavond.

18Spelers die van mening zijn dat een paar te langzaam speelt, dienen dit tijdig kenbaar te maken bij de arbiter.  Voor groep C en groep D geldt dat vanaf 5 minuten voor het einde van een speelronde niet met een nieuw spel begonnen mag worden. Dit spel vervalt en telt niet mee voor de eindscore. 

19In groep A is het gebruik van systeemkaarten verplicht, evenals de stopregel. Paren die bij voortduring of na een waarschuwing geen systeemkaart overleggen, kunnen worden bestraft met een vermindering van 0,4% op hun totaal van de speelavond.

20Een paar dat een of meer van haar oorspronkelijke dertien kaarten niet terugsteekt in het vak dat met hun windrichting overeenstemt, wordt bestraft met een vermindering van 0,4% op hun totaal van de speelavond.

 

 

De uitslag

21De uitslag die aan het einde van een speelavond bekend wordt gemaakt, is een voorlopige uitslag.

22Onjuist ingevoerde scores worden alleen dan gewijzigd indien beide betrokken paren zich akkoord verklaren met de voorgestelde wijziging(en).

23De uitslag wordt 7 dagen na afloop van de betreffende speelavond definitief.

 

 

 

Wedstrijdpunten

24Aan het einde van elke serie worden wedstrijdpunten toegekend. Uitgangspunt hiervoor is de na elke serie op te maken ranglijst.

25Na elke competitieserie wordt het in groep A hoogst geëindigde paar 70 wedstrijdpunten toegekend, het in groep A op een na hoogst geëindigde paar 69 wedstrijdpunten en zo verder naar beneden met een vol wedstrijdpunt.

26In groep B, en C bedragen de toe te kennen wedstrijdpunten respectievelijk 60-59 en zo verder naar beneden met een vol wedstrijdpunt, 50-49 en zo verder naar beneden met een vol wedstrijdpunt, 40-39 en zo verder naar beneden met een vol wedstrijdpunt.

27Alleen in de openingsserie worden de wedstrijdpunten als volgt bepaald: B-groep vanaf 65, C-groep vanaf 60.

28Ingeval twee of meer paren gelijk eindigen, wordt elk betreffend paar het gemiddeld aantal wedstrijdpunten toegekend.

 

 

Clubkampioen

29Clubkampioen wordt het paar dat gedurende de gehele competitie de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Bij gelijk eindigen bepaalt de gewogen score in procenten de volgorde

 

 

Promotie/degradatie

30Na elke competitieserie wordt voor elke groep een eindranglijst opgemaakt , in aflopende volgorde op basis van het behaalde gemiddelde percentage.

31Voor de groepen B en C geldt dat van de eindranglijst het hoogste kwart van het aantal deelnemende paren in de desbetreffende groep promoveert naar de naastgelegen hogere groep.

32Bij de bepaling van het hoogste kwart vindt afronding naar boven plaats.

33Voor de groepen A en B geldt dat van de eindranglijst het laagste kwart van het aantal deelnemende paren in de desbetreffende groep degradeert naar de naastgelegen lagere groep.

34Bij de bepaling van het laagste kwart vindt afronding naar boven plaats.

 

 

 

Verhindering/Vervanging/Invallen/Uitvallen

35Wanneer een van beide partners is verhinderd en wordt vervangen door een andere speler, wordt het werkelijk behaalde percentage toegekend met een maximum van 57% en een minimum van 45%.

36Indien twee spelers uit verschillende groepen samenspelen worden deze:

i.in de hoogste van beide groepen ingedeeld.

ii.In de tussenliggende groep ingedeeld ingeval het spelers betreft die in niet-aanliggende groepen spelen.

37Als een paar meespeelt dat niet op de ranglijst voorkomt, deelt de wedstrijdleiding dit paar in op grond van speelsterkte.

38Wanneer een paar in een competitieserie verhinderd is, krijgt dit paar voor de verzuimde speelavond de gemiddelde score van de overige speelavonden in de betreffende serie met een  maximum van 52%.

39Een paar dat minimaal één speelavond aan een competitieserie heeft deelgenomen wordt opgenomen in de eindstand. Voor dit paar gelden de normale afwezigheidsregels. Om in aanmerking te komen voor promotie moet een paar minmaal de helft van het aantal zittingen hebben meegespeeld.

 

 

 

40Indien in de loop van een speelavond een paar haar deelname door omstandigheden moet beëindigen:

i.vervallen de door dit paar gespeelde spellen indien dit paar minder dan de helft van het aantal te spelen spellen heeft gespeeld en worden de andere betrokken paren op deze vervallen spellen beschouwd als paren met een stilzittafel.

ii.wordt dit paar een gewogen score toegekend op basis van de gespeelde spellen indien dit paar tenminste de helft van het aantal te spelen spellen heeft gespeeld en wordende andere betrokken paren op de te vervallen spellen beschouwd als paren met een stilzittafel.

41Wanneer een paar verhinderd is door activiteiten waarbij het de club vertegenwoordigt of door deelname aan districts- of bondscompetities, dan krijgt dit paar als score het gemiddelde van al de tot dan toe behaalde scores met een maximum van 54%.

42Wanneer een paar door de wedstrijdleiding wordt ingedeeld in een hogere groep, krijgt dat paar een compensatie van 2%.

43In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de competitieleiders.

44Tegen beslissingen van de competitieleiding of wedstrijdleiders kan men in beroep gaan bij het districtsbestuur. Het protestgeld bedraagt € 25,-

 

 

 

21-6-2016