Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten Bridgeclub “A.B.C. De Peel”

 

Naam en Zetel

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub “A.B.C. De Peel”
  Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging”.
 2. Zij heeft haar zetel te Asten.

 

Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.

Artikel 2.

 1. De vereniging werd opgericht op 27-9-’52 (vanuit een fusie tussen het reeds bestaande A.B.C, wat staat voor Astense Bridge Club en de op 2-9-’52 opgerichte bridgeclub ”De Peel”) en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december daaropvolgend.

 

Doel.

Artikel 3.

 1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 1. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond.
 2. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse Bridge Bond behoort; en
 3. het organiseren van - en het deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

 

Leden.

Artikel 4.

 1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone leden, leden van verdienste en ereleden.
 2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regelen.
 3. Leden van verdienste, alsmede ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur, of van minimaal vijf leden.

 

Toelating.

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating -door het bestuur- tot lid kan de algemene vergadering alsnog daartoe besluiten.

 

Register.

Artikel 6

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden, leden van verdienste en ereleden zijn opgetekend.

 

 

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 1. door opzegging door het lid;
 2. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 3. door ontzetting/royement; Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 4. door overlijden van het lid.

 

Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen.

Artikel 8.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Bestuur.

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, echter altijd een oneven aantal, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. Het aantal leden dat het bestuur telt, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.
  Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden.
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 7. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.

 

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 10.

 1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden worden als zodanig benoemd. Een bestuurslid kan maximaal twee functies bekleden, uitgezonderd de voorzitter.
 2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die in de volgende vergadering door de aanwezige leden worden vastgesteld, waarna deze door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

 

Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing.

Artikel 11

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van - en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

 

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging.

Artikel 12.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het sluiten van overeenkomsten,behalve waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, is door de algemene vergadering gedelegeerd aan het bestuur.
 4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
 1. hetzij door het gehele bestuur;
 2. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden;
 3. hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.

 

Jaarverslag - Rekening - Verantwoording.

Artikel 13.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  Deze kascommissie controleert de inkomsten en uitgaven en onderzoekt de boekhoudkundige verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tenminste vijf jaar lang te bewaren.

 

 

Algemene Vergadering

Artikel 14.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13, met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie;
 2. de benoeming van de in artikel 13 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
 3. voorziening in eventuele vacatures;
 4. voorstellen van het bestuur, de leden of de ereleden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 1. Behalve de in artikel 13 (lid 2) bedoelde vergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt, alsmede zo dikwijls als schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste eentiende van het aantal stemgerechtigde leden dat de vereniging telt.
 2. Na ontvangst van een verzoek zoals bedoeld in lid 3, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen na ontvangst geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18.

 

Toegang en Stemrecht.

Artikel 15.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, leden van verdienste en ereleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht.
 5. Een gemachtigde mag maximaal vijf machtigingen hebben.

 

Voorzitterschap en Notulen.

Artikel 16.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door de waarnemend voorzitter.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die de eerst volgende vergadering door de leden worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

 

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden, volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 18, 19 en 20.

 

 

Statutenwijziging.

Artikel 18.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden.

 

Ontbinding.

Artikel 19.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering tenminste twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden.
 4. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is diegene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

 

Huishoudelijk Reglement.

Artikel 20.

 1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere verdere regels geven omtrent lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door tenminste tien van de stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur.
 3. In gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Huishoudelijk Reglement van Bridgeclub A.B.C. De Peel.

 

Algemene Bepalingen.

Artikel 1.

In dit reglement wordt de vereniging aangeduid als Bridgeclub A.B.C. De Peel.

 

Artikel 2.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend, het boekjaar gaat echter over de periode 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

 

De leden. (Soorten leden, rechten en plichten)

Artikel 3.

De vereniging kent 3 soorten leden, te weten

 1. gewone leden (jeugdleden en seniorleden)
 2. leden van verdienste
 3. ereleden

 

Artikel 4.

Leden hebben recht:

a) van stemming bij algemene vergaderingen.

b) tot het stellen van kandidaatsleden voor bestuur en commissies.

c) deel te nemen aan de wedstrijden op de clubavonden.

 

Artikel 5.

Leden dienen verandering van adres binnen 14 dagen, liefst schriftelijk aan de secretaris mede te delen.

 

Artikel 6.

Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen moeten dat, liefst schriftelijk, voor
1 december van het lopende jaar kenbaar maken aan de secretaris.

(De contributie blijft voor het gehele contributiejaar verschuldigd)

 

Artikel 7.

Nieuwe leden kunnen als lid worden toegelaten als zij hiervan kennisgeven middels een daartoe strekkend aanmeldingsformulier.

 

Artikel 8.

Nieuwe leden die zich aanmelden vóór 1 mei van het lopende contributiejaar betalen contributie over het gehele contributiejaar.
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 mei betalen voor dat lopende contributiejaar 1/10 van de jaarlijkse contributie per maand dat zij lid zijn.

 

Artikel 9.

Het lidmaatschap wordt verkregen na betaling van de eerste contributie-termijn en toelating door het bestuur.
Hierbij wordt aan hem/haar een exemplaar van dit reglement en van de statuten verstrekt.

 

Artikel 10.

 1. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap beëindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, geeft het de betrokkene de mogelijkheid, binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep hiertegen aan te tekenen op de Algemene Vergadering. Het lid wordt van een besluit tot opzegging ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld te verantwoorden.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Bestuur. (Benoemingen, taken)

Artikel 11.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zo mogelijk een bestuurslid dat de functie van AMP (Administrateur Meesterpunten) bekleedt en een bestuurslid zijnde contactpersoon van de TC (Technische Commissie) en eventueel één of meerdere gewone bestuursleden.

 

Artikel 12.

De diverse functies in het bestuur worden in onderling overleg verdeeld, waarbij het mogelijk is dat meerdere functies worden gecombineerd.

 

Artikel 13.

Bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn dan aftredend volgens rooster (Zie art.23) en eventueel herkiesbaar.

 

Artikel 14.

Opgave van tegenkandidaten voor de functie van bestuurslid dient, door minstens 10 leden ondertekend  en onder bijvoeging van een verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt, voor de Algemene Vergadering bij de secretaris te worden ingediend.

 

Artikel 15.

Wanneer een tussentijdse vacature ontstaat wijst het bestuur een van de bestuursleden aan tot het waarnemen van de aan de vacature verbonden werkzaamheden tot de eerst volgende Algemene Vergadering. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de leden.

 

 

Artikel 16.

Indien de vacature de functie van voorzitter betreft schrijft het bestuur een buitengewone Algemene Vergadering uit om in de vacature te voorzien. Tot die tijd treedt een der bestuursleden op als waarnemend voorzitter.

 

Artikel 17.

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen.
 2. Hij/zij  is de woordvoerder van het bestuur.
 3. Bij voorkomende gelegenheden is hij/zij of een door hem/haar aangewezen vervanger/ster de vertegenwoordiger/ster van de vereniging.
 4. Hij/zij oefent toezicht uit op het uitvoeren van de taken van de overige bestuursleden.

 

Artikel 18.

 1. De secretaris houdt notulen van alle vergaderingen; deze worden na goedkeuring door de vergadering, door hem/haar en door de voorzitter ondertekend.
 2. De secretaris voert de briefwisseling uit naam en indien noodzakelijk in overleg met het bestuur. Hij/zij ondertekent alle uitgaande stukken van hem/haar en houdt hiervan kopie.
 3. Hij/zij houdt de ledenlijst bij en beheert het archief.
 4. In de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

 

Artikel 19.

 1. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten.
 2. Hij/zij is verplicht de bestuursleden ten alle tijde inzage te geven van zijn/haar administratie en hen de kas te tonen.
 3. In de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit van de toestand van de geldmiddelen over het afgelopen verenigingsjaar.
 4. De kascommissie brengt tijdens de Algemene Vergadering advies uit omtrent al / niet dechargeren van de penningmeester.

 

Artikel 20.

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Beslissingen van algemene aard zijn voorbehouden aan het gehele bestuur.

 

Artikel 21.

Een besluit van het bestuur is bindend voor alle leden tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Deze vergadering kan zulk een besluit bekrachtigen of te niet doen.

 

Artikel 22.

Het bestuur is van al zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.

 

 

Artikel 23.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:

 1. vrijwillig bedanken.
 2. periodiek aftreden.
 3. ontzetting door de Algemene Vergadering.

 

Artikel 24.

Ter uitvoering van “het rooster van aftreden” heeft het bestuur het volgende driejarige rooster opgesteld:

jaar 1: voorzitter                                                                    1994    1997            2000    2003

jaar 2: secretaris                     +          ander lid                     1995    1998            2001    2004

jaar 3: penningmeester           +          ander lid                     1996    1999            2002    2005 enz.

 

Tussentijds tot het bestuur toegetreden leden nemen op het “rooster van het aftreden” de plaats in van degene die zij vervangen.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 25.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
  Heeft alsdan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.