Statuten

 

STATUTEN VAN BRIDGECLUB LOON OP ZAND

OPGERICHT IN SEPTEMBER 1971

NAAM EN ZETEL

Artikel 1. De vereniging draagt de naam BRIDGECLUB LOON OP ZAND.

Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand.

DOEL

Artikel 3.

1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel te bevorderen.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van bridgewedstrijden.

LEDEN

Artikel 4.

1. De vereniging kent:

a. gewone leden

b. ereleden

2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de zestien jarige leeftijd hebben bereikt.

3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING

Artikel 5.

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP, SCHORSING

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd

met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingster- mijn van vier weken.

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waarop was opgezegd.

4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap kan de betrokkenen in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 6. Een lid kan door het bestuur geschorst worden op dezelfde gronden als waarop opzegging of ontzetting namens de vereniging kan geschieden, onverminderd de schorsing van rechtswege bedoeld in lid 4. Schorsing door het bestuur moet binnen drie maanden worden gevolgd door opzegging of ontzetting, bij gebreke waarvan de schorsing is opgeheven.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 7.

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

2. De verdere verplichtingen, die de leden tegenover de vereniging hebben, moeten - voorzover zij niet uit deze statuten voortvloeien - worden opgelegd bij huishoudelijk reglement.

BESTUUR

Artikel 8.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK AFTREDEN-SCHORSING

Artikel 9.

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is

herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING IN HET BESTUUR.

Artikel 10.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter een secretaris en een penningmeester aan. Hij kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Voorts kan binnen het bestuur de functie van commissaris bestaan. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen der zittende leden. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, dan wel even is geworden, blijft het bestuur bevoegd, behoudens het in lid 4 bepaalde. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt respectievelijk de vereiste andere maatregelen te nemen, die nodig zijn om het aantal bestuursleden weer oneven te doen worden. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur;

b. hetzij door de voorzitter en de secretaris tezamen.

Aan de penningmeester kan volmacht gegeven worden om namens de vereniging te betalen, te ontvangen en te kwiteren.

JAARVERSLAG- REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 12.

1. Het verenigingsjaar loopt van één juni tot en met één en dertig mei.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in ten minste één te Loon op Zand veel gelezen dag- of streekblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 15.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangezocht bestuurslid notulen gemaakt, die door de algemene vergadering in die vergadering of in haar eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de secretaris/notulist ondertekend.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de personen die het grootste aantal der uit gebrachte stemmen hebben verkregen. Ingeval bij de tweede stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot,wie van beiden is gekozen.

6. Stemmingen tot verkiezing van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 8. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan slechts ten hoogste van twee andere leden gemachtigde zijn.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar in ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet 2/3 van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING

Artikel 19.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Zijn bij het besluit tot ontbinding geen liquidateuren benoemd, dan treden de gezamenlijke bestuursleden als liquidateuren op.

2. Aan het batig saldo na vereffening wordt een bestemming gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 21.

In alle gevallen, waarin niet is voorzien door de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet, beslist het bestuur.