Beleidsplan Bridgeclub Loon op Zand 2016-2020

                                    Bridgeclub “Loon op Zand”                                  

         opgericht september 1971

 

BELEIDSPLAN

 

Inleiding

Bridgeclub Loon op Zand viert in 2016 haar 45-jarig bestaansjubileum. Tot op heden zijn wij nog een gezonde vereniging, maar maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toenemende individualisering en ook de behoefte aan meer flexibiliteit maken dat wij, evenals alle verenigingen in Nederland, stil moeten staan bij de gevolgen hiervan. Natuurlijk verloop en een moeizame ledenaanwas bedreigen op termijn het voortbestaan van bridgeclubs in Nederland. Ook bij onze vereniging zien we een (gering) afnemend ledenaantal. Daarnaast is sprake van vergrijzing van het ledenbestand. In de afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV 2015) werd hier dan ook terecht zorg over uitgesproken.

Niet alleen de maatschappij verandert, ook de bridgesport verandert. Het spel wordt anders geleerd, de mogelijkheden die internet biedt nemen toe, evenals de vraag naar het spelen op andere, flexibele momenten.

In dit beleidsplan gaan wij in op de speerpunten van beleid waar wij als bestuur de komende jaren de nadruk op willen leggen om een gezonde toekomstbestendige bridgeclub te blijven. In een jaarlijks activiteitenoverzicht zullen wij aangeven welke activiteiten wij in dat jaar zullen gaan uitvoeren.

Wij hopen dat het uitvoeren van de speerpunten op termijn het gewenste positieve effect zal hebben: een toekomstbestendige, gezonde bridgeclub Loon op Zand.

 

Toekomstvisie

De hierboven genoemde ontwikkelingen vragen ook van een lokale club om vooruit te kijken en standpunten te formuleren die de toekomst van onze club aangaan. Wij zien dit beleidsplan daarom als een instrument om systematisch na te denken over de toekomst van de vereniging. Jaarlijks zullen wij de resultaten volgen en daarover ieder jaar aan de ALV-verslag over uitbrengen. Het is de bedoeling om dit beleidsplan over vijf jaar te herijken.

We zullen inzicht moeten hebben in de ontwikkelingen binnen onze vereniging, ons een beeld moeten vormen van de bedreigingen die zich voordoen en welke mogelijke nieuwe kansen er liggen. Behouden wat goed gaat maar ook nieuwe initiatieven ontplooien.

Als club ‘moeten we met de tijd mee’ en zullen we moeten vernieuwen. Als bestuur vinden we het belangrijk dat er voldoende draagvlak bij onze leden is voor deze initiatieven. Toch moet er ook ruimte zijn om te experimenteren, omdat het succes van maatregelen op voorhand niet kan worden gegarandeerd. Nieuwe ideeën zijn dus belangrijk. Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe ideeën en moedigen de leden aan deze onder de aandacht van het bestuur te brengen, eventueel anoniem.

Doel van dit beleidsplan is hoofdzakelijk het realiseren van een toename van het aantal actieve leden van onze bridgeclub om daardoor op zijn minst het ledenbestand op peil te houden. Dat zal zoals gezegd niet vanzelf gaan. We zien weliswaar een grote belangstelling voor het leren van bridge, maar de doorstroming van cursisten naar clubs laat te wensen over, niet alleen bij onze club maar ook bij de overige bridgeclubs in de regio De Langstraat. Het versterken van de regionale samenwerking vinden wij daarom belangrijk.

 

Doel van onze bridgeclub

Het doel van Bridgeclub Loon op Zand is het bevorderen van het bridgespel volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Onze statuten zijn daarop gebaseerd. Wij zijn daarom ook lid van de NBB. Het bevorderen van de bridgesport doen we voornamelijk door het organiseren van een interne competitie, door het mogelijk te maken om aan de districtscompetitie ‘viertallen’ deel te nemen en door het aanbieden van opleidingen en cursussen.

De identiteit van onze bridgeclub

In het kader van de ledenaanwas is het van belang om een goed beeld te hebben van de identiteit van onze club. Wat vinden we belangrijk: staan bridgeprestaties centraal of staat gezelligheid voorop, vinden we clubbinding belangrijk, hoe gaan we met elkaar om, hoe gedragen we ons aan de bridgetafel. Met ‘we’ bedoelen we niet alleen het bestuur, maar vooral ook de leden van onze club. Het kenbaar zijn van de identiteit van de club maakt het voor nieuwe leden gemakkelijker om een keuze te maken tussen diverse verenigingen in de buurt. De identiteit kan worden ingezet bij het werven van nieuwe leden en kan ook worden gebruikt bij promotieacties.

 

Onze vereniging kenmerkt zich door:

 1. Een goede balans tussen gezelligheid en serieus bridgen (sfeer).
 2. Goede onderlinge sociale contacten en betrokkenheid van leden bij de club.
 3. Aandacht voor lief en leed van de leden.

 

Ad 1. Een goede balans tussen gezelligheid en serieus bridgen (sfeer)

Bridgen is natuurlijk een fantastisch mooie denksport. We komen graag naar de club om een fijne bridgeavond of -middag te hebben. Een mooi spel uitbieden en dan nog het liefst met één upslag uitspelen. Bij een fijne avond/middag hoort ook de sfeer aan tafel en in de zaal. Het is een gegeven dat spelers die in de hoge(re) lijnen spelen wat meer competitiegericht zijn. Daar is op zich niets mis mee. Daarom hebben we ook een competitievorm waarbij men steeds tegen paren van ongeveer gelijke sterkte speelt. Verder moeten alle leden altijd proberen te voorkomen dat we ons zover mee laten slepen dat er woorden vallen aan tafel. Zoiets gaat ten koste van de sfeer. Hoffelijkheid ten opzichte van andere leden moet voorop staan.

Leden doen er daarom goed aan om bij elke onregelmatigheid of discussie aan tafel de arbiter te roepen. De arbiter zal helpen om het spel zo ongestoord mogelijk verder te laten gaan zonder schade voor de niet-overtredende partij. Ook voorkomt dit verstoorde onderlinge verhoudingen.

 

Ad 2. Goede onderlinge contacten en betrokkenheid van leden bij de club

De sfeer en de onderlinge verhoudingen in onze vereniging zijn meer dan goed. Het verloop onder onze leden is dan ook erg gering. Veel leden zijn al een groot aantal jaren lid van onze vereniging en een groot deel daarvan is als vrijwilliger actief (geweest) in diverse commissies. Enthousiaste vrijwilligers zijn bij uitstek onze clubcultuurdragers, daarnaast zijn ze met recht het cement van onze vereniging.

De Bridge Activiteiten Commissie  (BAC) neemt een prominente plaats in: zij neemt de organisatie van de diverse drives voor haar rekening zoals kerstdrive, openingsdrive, Paasdrive, Sinterklaasdrive, slotdrive, Loonse bridge-eendaagse, fietskroegentocht.

De opkomst van clubleden bij deze bijzondere bridgeactiviteiten is over het algemeen genomen groot evenals de waardering daarvoor. De jaarlijkse organisatie ervan staat niet onder druk, al is het aantal deelnemers aan sommige activiteiten wat teruggelopen de afgelopen jaren.

 

Ad 3. Aandacht voor lief en leed van de leden

Wanneer leden van onze bridgeclub iets bijzonders te vieren hebben (lief) of iets komen te mankeren (leed), ontvangen zij een wenskaart of een beterschapskaart, die voor tekening door de leden rondgaat op de clubavond(en). Daarnaast vindt er ziekenbezoek plaats. Het versterken van de onderlinge sociale contacten kan bijdragen aan het creëren van een sociaal vangnet voor clubleden in moeilijkere fasen in hun leven.

 

Beleidsdoelstellingen 2016-2020

In dit plan staan vijf beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-2020 centraal:

 

1. Ledenaanwas: zodanige ledengroei dat deze minimaal het natuurlijk ledenverloop kan opvangen (het ledenaantal per januari 2016 is 155)

 1. Werving, met als belangrijkste doelgroep: de zestigplussers
 2. Opvang en begeleiding van nieuwe leden
 3. Behouden en indien mogelijk uitbreiden van de woensdagmiddagbridge
 4. Regionale samenwerking in bridgeplatform De Langstraat
 5. Flexibiliteit van de club én van de leden om steeds in te spelen op de veranderingen in de maatschappij

 

2. Opleidingen en automatisering

 1. Bridge leren
 2. Spelpeilverhoging

 

3. Benutten mogelijkheden bridge op internet

 1. Berry’s Internet Club (BIC)
 2. StepBridge
 3. Bridge-uitslagen-app NBB

 

4. Meer aandacht voor public relations

 1. Het benutten van de mogelijkheden van Facebook
 2. Meer publicaties in lokale media
 3. Het aantrekkelijker maken van onze website
 4. Het opstellen van een nieuwsbrief
 5. Mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen

 

5. Behoud van en opleiden van voldoende (gediplomeerd) clubkader

 1. Arbiters
 2. Wedstrijdleiders (Clubleider A en B)
 3. Bediening NNB Rekenprogramma

 

Ad 1. Ledenaanwas

Een constante instroom van leden is de levensader van iedere bridgeclub en is noodzakelijk voor het voortbestaan. Ledenaanwas betekent automatisch ook de opvang van ledenverloop. Alle bridgeclubs in Nederland zijn vanwege de (nog steeds stijgende) hoge gemiddelde leeftijd van de clubleden extra gevoelig voor ledenverloop. Met meer leden ben je ook beter in staat om met andere partijen samen te werken, je hebt een stevigere positie bij de noodzakelijke samenwerking met andere bridgeclubs in de regio. Met meer leden kunnen we ook de contributie laag houden omdat de kosten beter kunnen worden gespreid.

 

 1. Werving, met als belangrijkste doelgroep de zestigplussers: De meest kansrijke groep om onder te werven is de groep van de niet-bridgers. Die vijver is simpelweg het grootst. De voornaamste doelgroep waarop wij ons bij de werving willen richten zijn diegenen die aan het eind van hun maatschappelijke loopbaan staan en die uitkijken naar een nieuwe hobby: de zestigplussers. Er moet dan wel een bridgecursus voor deze mensen worden georganiseerd.

 

 1. Opvang en begeleiding: Het binnen krijgen van nieuwe leden is één, het behouden ervan is twee. Het is daarom erg belangrijk dat nieuwe leden worden opgevangen en begeleid als ze op de club komen, zodat ze zich welkom voelen en zich blijvend thuis voelen. Waar lopen ze tegenaan, hebben ze nog begeleiding nodig, boeken ze vooruitgang enzovoort. Ook de NBB onderkent dit en promoot sinds kort het aanstellen van een clubcoördinator. Wij zijn van mening dat dit op onze club op de huidige wijze voldoende is georganiseerd.

 

 1. Woensdagmiddagbridge: Het succes van de woensdagmiddagbridge van onze club willen we handhaven en zo mogelijk uitbreiden. Naast het bieden van de mogelijkheid aan nieuwe bridgers om het bridgespel in de praktijk te brengen, is het een goede gelegenheid om in een heel gemoedelijke sfeer geleidelijk toe te groeien naar clubbridger. Daarnaast biedt het ook de veelal oudere leden van onze club de mogelijkheid om het bridgespel rustig te kunnen blijven beoefenen, zonder daarbij nog ’s avonds van huis te moeten. Bovendien is het ook een extra mogelijkheid voor sociaal contact. In Langstraatverband kan het een kans zijn om leden van buiten Loon op Zand kennis te laten maken met onze bridgeclub, omdat geen van de bridgeverenigingen uit De Langstraat op woensdagmiddag bridget. Dit kan aantrekkelijk zijn voor onze vereniging.

 

 1. Regionale samenwerking in Platform De Langstraat: Dit platform is een samenwerkingsverband van bridgeclubs, dat tot doel heeft “om door onderlinge samenwerking en afstemming de bridgesport in onze regio te promoten, op een hoger plan te brengen en daardoor bij te dragen aan de continuïteit van de individuele bridgeclubs”. Om deze doelstelling tot stand te laten komen, worden er in overleg met de leden van het platform diverse afspraken gemaakt en richtlijnen afgesproken waaraan de clubs zich zullen conformeren. Hierbij moet worden gedacht aan: ledenwerving, organiseren van bridgecursussen, onderlinge afstemming over bridgeavonden of -middagen, bridgedrives en zomeravondbridge, het stimuleren van bijzondere bridgedrives waaronder gemeentelijke kampioenschappen en het zijn van een gezamenlijk aanspreekpunt voor gemeenten en andere instanties om de belangen van het bridgen gezamenlijk te behartigen. Wij hopen dat deze regionale samenwerking kan bijdragen aan de ledenaanwas van onze bridgeclub.

 

 1. Flexibiliteit: We moeten als vereniging open staan voor veranderingen die aansluiten bij veranderingen in de samenleving. Voorbeelden van veranderingen zijn bijvoorbeeld flexibele competitievormen: komen en gaan wanneer het je uitkomt (inloopclub). Ook binnen relatief kleinere bridgeclubs zal er in de toekomst een flexibel bridgeaanbod moeten komen, waarbij mensen de vrijheid hebben om niet van 20.00 uur tot 23.00 uur te moeten bridgen, maar hun eigen keuzes kunnen maken. Met inzet van vernieuwde automatisering zal dit mogelijk worden. De vraag voor de (nabije) toekomst is dus: hoe organiseer je een clubcompetitie zonder aanwezigheidsplicht, maar met een op speelsterkte gebaseerde indeling.

Wij willen de ervaringen van andere verenigingen echter eerst afwachten en vooralsnog vasthouden aan onze vaste speeltijden op de clubavonden. De grote meerderheid van onze leden is hieraan gewend en er is tot nu toe slechts een enkel verzoek geweest tot variabele opkomst/ inloop.

Binnen onze bridgeclub is een andere vorm van flexibel bridgen al wel mogelijk, namelijk bridgen in een driemanschap. Als de wekelijkse gang naar de clubavond niet (meer) te combineren is met het werk of de thuissituatie, dan kan men in plaats van als bridgepaar, als bridgetrio meedoen. Het is een passende en een eerste stap op weg naar flexibiliteit.

 

Ad 2. Opleidingen en automatisering

 1. Bridge leren: Wij willen de al jaren ingezette lijn voortzetten om door het aanbieden van bridgecursussen via de Bridge-opleidingscommissie (BOC) nieuwe leden te werven voor onze bridgeclub. De doorgeleiding van iemand die bridge leert tot iemand die (blijvend) lid wordt van onze bridgeclub moet echter beter. Het is op zich onvoldoende om veel te investeren in het leren van bridge, als dit niet leidt tot een toename van lidmaatschappen. Toch is het een heel belangrijke pijler voor ledenaanwas.

 

Het leren van bridge gaat niet vanzelf. Een uniforme leermethode (het Vijfkaart-Hoog systeem van de NBB) en de ondersteuning van docenten en cursisten zijn belangrijk omdat het aantal mensen dat bridge kan spelen het bridgepotentieel vergroot. In regionale samenwerkingsverbanden zoals het platform De Langstraat en het district Midden-Brabant en in het overleg met de bridgedocenten in de regio wordt de nadruk gelegd op de werving van nieuwe cursisten.

Begin 2016 is in het platform De Langstraat afgesproken om de bridgeopleidingen centraal in de regio te organiseren. Dit voorkomt onderlinge concurrentie en komt de kwaliteit van de bridgeopleidingen ten goede. Doel is om op deze manier meer potentiële clubbridgers te krijgen. Het is de bedoeling dat deze vervolgens doorstromen naar een van de bridgeclubs in De Langstraat.

 

 1. Spelpeilverhoging: Hoe beter je speelt, hoe leuker bridge voor je wordt! Het beleid om het spelpeil binnen de vereniging te verhogen via het aanbieden van cursussen door de BOC willen wij voortzetten.

 

Ook het district Midden-Brabant organiseert sinds kort in het kader van spelpeilontwikkeling diverse bridge-clinics om het spelpeil van actieve bridgers op een hoger niveau te brengen. Deze clinics zijn toegankelijk voor alle spelers uit ons district, maar zijn vooral bedoeld voor spelers die nog niet zo lang aan bridgecompetities deelnemen of doorgaans in de lagere lijnen van hun club spelen. Juist voor hen geldt dat het (beter) aanleren van conventies een grote stap vooruit kan zijn. Vanaf medio 2016 zullen door het district Midden-Brabant en in afstemming met het Platform De Langstraat, twee clinics in Waalwijk worden gehouden.

 

Indien nodig zullen wij bij de NBB-ondersteuning vragen van een onderwijsadviseur. Deze heeft niet alleen kennis van de (onderwijs)producten van de NBB, maar heeft ook goed zicht op de behoeften en mogelijkheden voor bridgeonderwijs in het district. Hiertussen legt hij (of zij) verbindingen. Er wordt lokaal kennis verzameld om aanbieders (clubs, docenten) en vragers (cursisten) bij elkaar te brengen. Ook het district Midden-Brabant heeft een onderwijsadviseur.

 

 • Thuisbridge is de ideale vorm om zonder tijdsdruk van de bridgeklok, te bridgen met bridgevrienden, onder het genot van een hapje en een drankje. En toch competitie spelen. Onze vereniging beschikt over een koffer met daarin bridgespellen, het zogeheten kofferbridge. De (24) spellen uit de koffer kunnen worden vergeleken met anderen via bijgevoegde scorekaartjes. Het scorekaartje geeft aan wat  er gespeeld had moeten worden. Voor zover mogelijk krijgen de deelnemers een persoonlijke uitslag toegestuurd. Voor thuisbridgers een uitstekende manier om bridge te leren. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is om het kofferbridge aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door uitleg bij spellen of het te combineren met een opfriscursus voor thuisbridgers.

 

Ad 3. Benutten mogelijkheden bridge op internet

Oefening baart kunst en daar is internet een welkome hulp bij. Bridge op internet is een niet meer weg te denken ontwikkeling en kan bijdragen aan het (voort)bestaan van bridgeclubs. Internetbridge is plaats- en tijdonafhankelijk en is daarmee een prima mogelijkheid om zowel kennis te maken met het bridgespel als de mogelijkheid om je er meer in te verdiepen. De techniek geeft kans op nieuwe diensten, omdat bridgesoftware en -hardware zich blijven ontwikkelen (ook via apps), geholpen door modern en steeds sneller dataverkeer.

Een belangrijk voordeel van internet voor het leren van bridge is dat je in een beschermde omgeving  ‘veel kilometers’ kunt maken, je kunt heel veel spellen spelen. Want bridgen leer je niet alleen door het leren van de theorie en het af en toe spelen in de praktijk. Als je regelmatig speelt, kun je in één jaar evenveel leren als in zes jaren spelen op een reguliere clubavond. Berry’s Internet Club (BIC) en StepBridge zijn mooie aanvullingen op het clubleven en waar de NBB mee samen werkt. De bridgecursist is (nog) niet goed genoeg om mee te doen met de clubcompetitie, maar moet wel oefenen om zich te verbeteren. Een nadeel van internetbridge is dat het sociale contact ontbreekt.

 

 1. Berry’s Internet Club (BIC) 

Berry Westra, internationaal topspeler, heeft zich met BIC ook het lot van de bridgecursist aangetrokken en zelfs van de bridgedocent. Beiden hebben toegang tot De Toekomstclub (TC) op BIC. De Toekomstclub is bedoeld voor beginnende bridgers en de Wedstrijdclub (WC) voor gevorderde bridgers. Wij willen het gebruik hiervan door de leden van onze club promoten en ondersteunen.

 

 1. StepBridge

Stepbridge is een ‘online’ toepassing met een partner en met tegenstanders van vlees en bloed, een echte bridgegemeenschap op internet. Het is bedoeld voor de meer gevorderde bridger. Met ingang van 2015 kan op StepBridge zelfs een ‘virtuele clubkamer’ worden ingericht, waar alleen leden van de eigen bridgeclub toegang toe hebben om met elkaar een toernooitje te spelen. Als bridgeclub kun je op die manier een extra speelmoment voor de leden creëren, zonder de deur uit te hoeven. Ook leden die op vakantie zijn of die met een ongemak aan huis zijn gekluisterd, kunnen door mee te spelen in de clubkamer bij de club betrokken blijven. De clubkamer overbrugt alle afstanden. Je kunt bovendien met de aanwezige clubleden communiceren via een chatbox. De mogelijkheden van een virtuele clubkamer willen wij onderzoeken. Wij zien het vooral als een nuttige aanvulling op het spelen op de clubavond/middag en zeker niet als vervanging daarvan.

 

 1. Uitslagen App’s

Het is tegenwoordig mogelijk om persoonlijke bridgescores en -uitslagen op een smartphone te zien. Wij zien dit soort technische hulpmiddelen als een goede aanvulling op onze informatievoorziening hierover.

 

NBB UitslagenApp

Naast het kunnen inzien van de uitslagen van de interne competitie op onze website is er sinds 2015 ook een door de NBB beschikbaar gestelde App waar NBB-leden op hun smartphone de competitie-uitslagen kunnen raadplegen. Zij krijgen via de app een overzicht van alle recente uitslagen van bridgewedstrijden waaraan zij hebben deelgenomen. Via dat overzicht kan een lid gemakkelijk de betreffende uitslag op de Uitslagenservice van de NBB raadplegen.

 

 

Bridgemate App

De Bridgemate App biedt de individuele speler een compleet overzicht van alle beschikbare informatie in de zitting. Met de Bridgemate App heeft u als bridgespeler altijd het meest actuele en gepersonaliseerde gidsbriefje bij de hand, kunnen eigen spelresultaten terug worden gezien, kunnen eventuele tussenstanden en eindbestanden worden bekeken. Maar ook is te zien wat andere spelers op de spellen hebben gedaan, zijn eventuele spelverdelingen op te vragen en zelfs is een eigen spel nog eens na te spelen om te zien wat de beste speelwijze zou zijn geweest.

 

Ad 4. Meer aandacht voor public relations

Hoewel de nadruk de afgelopen jaren vooral heeft gelegen op mond op mondreclame (dat is vaak de beste reclame), willen we de komende jaren toch ook meer aandacht schenken aan andere vormen van public relations, waaronder Facebook.

 1. Facebook: In onze moderne maatschappij maken moderne media onderdeel uit van onze sociale communicatie. Vele ouderen hebben tegenwoordig ook een Facebookaccount en het is daarom een belangrijk communicatiekanaal. Ook vele andere verenigingen hebben een Facebook-account. We willen dit medium gaan gebruiken.
 2. Publicaties in traditionele media: We willen ook met regelmaat stukjes gaan plaatsen in traditionele lokale media, zoals bijvoorbeeld de regionale kranten De Maasroute en De Duinkoerier en het plaatselijke blad Rond de Toren. Hiermee willen we proberen de bekendheid van bridge en onze bridgeclub te vergroten.
 3. Website: Hoewel onze clubwebsite door de NBB wordt beheerd, willen we nagaan op welke wijze onze website nog beter kan worden benut of aantrekkelijker kan worden gemaakt.
 4. Een periodieke digitale nieuwsbrief kan bijdragen aan het versterken van de clubbinding. Tevens kunnen de leden tussentijds worden geïnformeerd over ontwikkelingen die zich binnen de club voordoen.
 5. Het is belangrijk dat andere organisaties en plaatselijke instellingen bekend zijn met onze doelstellingen en activiteiten en dat samenwerkingsmogelijkheden meer worden benut. Seniorenvereniging Loon op Zand bijvoorbeeld geeft ook bridgecursussen voor dezelfde doelgroep als de onze. De jeu-de-boulesclub organiseert bridge-boules wedstrijden. Wij zullen proberen om kansen op samenwerking te benutten.

 

Ad 5. Behoud van en opleiden van voldoende (gediplomeerd) clubkader

Het is voor de continuïteit binnen een club belangrijk om op termijn voldoende technisch kader te hebben, zoals arbiters, wedstrijdleiders, bedieners van het NBB Rekenprogramma. Op wie kunnen we een beroep doen? Wat gebeurt er als er iemand ziek is? Het is daarom voor het bestuur zaak om de huidige clubfunctionarissen te ondersteunen, te begeleiden en om tijdig nieuwe leden te verleiden tot het doen van kaderopleidingen.

Gelet op het belang van deze opleidingen nemen wij als bridgeclub de kosten voor onze rekening. In de begroting zal hiervoor jaarlijks een apart budget voor worden opgenomen.

 

 1. Arbiters: Bridge spelen we op onze club voor ons plezier, maar we doen het wel in competitieverband. Iedere sport en ieder spel moet worden gespeeld volgens de spelregels van die sport of dat spel. De arbiter is ervoor opgeleid om spelsituaties te beoordelen en eventueel te corrigeren.

 

 1. Wedstrijdleiders: Wedstrijd technische opleidingen zijn er op drie niveaus:
  - Clubleider A (CLA)
  - Clubleider B (CLB)
  - Wedstrijdleider (WL) is het hoogste niveau.

 

Het district Midden-Brabant heeft een belangrijke taak bij de opleiding van het kader. Jaarlijks organiseert het district een opleiding tot Clubleider A of Clubleider B. Om de kennis van het bestaande kader bij te spijkeren worden met enige regelmaat kaderdagen georganiseerd.

 

 1. Bediening NBB-programma: Alle NBB-verenigingen kunnen gratis het NBB-Rekenprogramma gebruiken. Clubs hoeven ook niet voor een servicecontract te betalen. Het rekenprogramma rekent wedstrijden perfect uit en werkt uitstekend met onze Bridgemates. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het NBB-Rekenprogramma in combinatie met onze Bridgemates is het belangrijk om voldoende leden te hebben die met dit programma kunnen werken. Dat helpt bij het gewone werken met het programma en de Bridgemates, maar zeker als er iets mis is gegaan.