Competitiereglement.

 

Competitiereglement van de Bridgeclub Theseus

 

Ingangsdatum 1 september 2019

 

Inhoud

 


 

Algemene bepalingen

 

Art. 1.

Alle activiteiten van de bridgeclub Theseus vinden plaats volgens de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) voorzover er in dit reglement geen uitzondering op wordt gemaakt.

 

Art. 2.

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de bridgeclub Theseus. Het bestuur kan afwijken van de in dit reglement opgenomen bepalingen indien het van mening is dat een ordentelijk verloop van de competitie in het geding is.

 

Art. 3.

Het competitieseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

 

Interne competitie

organisatie en prijzen

 

Art. 4.

De bridgeclub Theseus verzorgt, startend aan het begin van het competitieseizoen, op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond drie losstaande competities met een individuele uitslag.

 

Art. 5.

Het bestuur fungeert als competitieleider, doch kan de taak van wedstrijdleider delegeren.

 

Art. 6.

Aan het begin van het seizoen stelt het bestuur een wedstrijdkalender samen.

 

Art. 7.

Iedere competitie bestaat uit zes ronden van zes speelavonden (zittingen). De eindscore van een speler in een competitieronde is het gemiddelde van zijn beste vier zittingsresultaten in die ronde. In het geval van uitslagen op basis van parentelling (matchpoints) worden de vier beste percentages voor iedere speler gewogen met de corresponderende aantallen gespeelde spellen, behalve wanneer een 0% score ten gevolge van afwezigheid bij een zitting in het geding is, in welk geval deze score meetelt als had deze speler die zitting alle spellen gespeeld.

 

Art. 8.

Per speelavond mag ieder paar deelnemen dat zich vóór het aanvangstijdstip van 20.00u voor deelname heeft aangemeld.

 

Art. 9.

Leden kunnen kosteloos aan de competitieavonden deelnemen. Niet-leden kunnen deelnemen tegen betaling van een door het bestuur vastgesteld tarief.

 

Art. 10.

Als er op een speelavond 24 paren of minder spelen, spelen alle paren in één lijn. Bij meer paren worden de paren door de wedstrijdleider in meerdere lijnen ingedeeld. De zittingsuitslag wordt te allen tijde topintegraal vastgesteld.

 

Art. 11.

Bij de dinsdag- en vrijdagcompetitie wordt het zittingsresultaat bepaald op basis van parentelling (matchpoints).

 

Art. 12.

Bij de donderdagcompetitie wordt de uitslag bepaald op basis van cross-imps. Het zittingsresultaat wordt vervolgens verkregen door de cross-imps om te rekenen naar wedstrijdpunten (victory points).

 

Art. 13.

Iedere competitiezitting worden er meesterpunten toegekend.

 

Art. 14.

Keuze aantal groepen vervallen.

 

Art. 15.

Per competitieseizoen worden alle leden ingedeeld in drie categorieën op basis van de NBB-rating die zij aan het begin van het seizoen bezitten:

A-categorie 1e 30 spelers op de ratinglijst aangevuld met de kampioenen van de B-categorie van afgelopen jaar

B-categorie 2e 30 spelers op de ratinglijst aangevuld met de kampioenen van de C-categorie van afgelopen jaar

C-categorie Overige spelers

Nieuwe leden die aan het begin van het seizoen nog niet ingedeeld waren worden op basis van de rating aan een groep toegevoegd.

 

Art. 16.

Aan het eind van iedere competitie worden drie clubkampioenen aangewezen. Per categorie is het lid dat gemiddeld over zijn vijf beste competitieronden de hoogste score heeft vergaard clubkampioen in die categorie. Bij gelijk eindigen wordt het clubkampioenschap gedeeld. Mocht iemand uit een lagere categorie ook een hogere categorie winnen dan worden de uitslagen berekend alsof deze speler in de betreffende groep speelde.

 

Art. 17.

Slemklassement vervallen.

 

Art. 18.

Slemkampioen vervallen.

 

Art. 19.

Om deelname te stimuleren kan het bestuur bij een competitie/zitting extra prijzen uitreiken. De regeling hiertoe wordt bij aanvang van de competitie/zitting bekend gemaakt.

 

 

orde

 

Art. 20.

Voor de dinsdag- en donderdagcompetitie geldt er per speelronde een speeltijd van 7½ minuut maal het aantal te spelen spellen. Paren die te laat klaar zijn met een ronde worden eerst gewaarschuwd en krijgen bij een tweede overtreding op een speelavond een tijdstraf opgelegd door de dienstdoende wedstrijdleider. Bij de vrijdagcompetitie wordt niet met klok gespeeld, maar draagt de dienstdoende wedstrijdleider zorg voor een vlot verloop van de zitting.

 

Art. 21.

Meteen na het verwerken van alle scores zal de zittingsuitslag worden gepubliceerd op het prikbord in de speelzaal en op de website van de club. Administratieve fouten (bijv. verkeerd ingevoerde scores) kunnen tot zeven dagen na de zitting worden gecorrigeerd, daarna blijft de gepubliceerde uitslag van kracht.

 

Art. 22.

Iedere speler kan, tot maximaal een half uur na het bekend maken van een zittingsuitslag, bij het bestuur in beroep gaan tegen een beslissing van de arbiter of dienstdoende wedstrijdleider. Het bestuur kan een commissie instellen om advies te geven.

 

Art. 23.

Bruine-stickersystemen en/of –conventies zijn niet toegestaan.

 

Art. 24.

Het bestuur moedigt alle deelnemende paren aan een systeemkaart bij zich te hebben.

 

Art. 25.

Indien een paar herhaaldelijk een conventie foutief toepast en dit in de ogen van de dienstdoende wedstrijdleider(s) te vaak leidt tot arbitrale ingrepen en/of een plezierig verloop van de speelavonden schaadt, kan het bestuur dit paar het gebruik van deze conventie verbieden of voorwaardelijk verbieden, voor hooguit één kalenderjaar.

 

 

Zomercompetities

 

Art. 26.

Vanaf het einde van de drie competities tot aan het begin van het nieuwe competitieseizoen vindt op dinsdag, donderdag en vrijdag een zomercompetitie plaats waarvoor het bestuur jaarlijks een regeling zal vaststellen. Voor deelname aan deze competitie wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden.

 

 

Externe competities

viertallencompetitie

 

Art. 27.

Viertallen die uit willen komen voor de bridgeclub Theseus in de externe competitie dienen zich tenminste vier weken voor sluiting van de inschrijving bij het bestuur aan te melden.

 

Art. 28.

Het bestuur van de bridgeclub Theseus is verantwoordelijk voor de indeling van de viertallen die deelnemen aan de externe competitie. Het bestuur hanteert bij de indeling de volgende uitgangspunten, waar het slechts in bijzondere situaties van af mag wijken.

 

Lid van een team

Een speler is lid van een team als de betreffende speler minstens 30% van de wedstrijden gespeeld heeft en voor aanvang van de competitie als teamlid bij het bestuur gemeld is. De hiervoor genoemde wedstrijden zijn wedstrijden in de reguliere competitie. Oefenwedstrijden, beslissingswedstrijden en andersoortige wedstrijden vallen hierbuiten.

Rechten claimen

De rechten liggen bij de teams. Als meer dan de helft van de teamleden de plaats claimen, dan is de plaats voor die spelers. Mocht precies de helft van de spelers claimen, dan krijgen ze de rechten tenzij de overige spelers samen de plaats ook claimen. In dit geval zal er een beslissingswedstrijd plaats vinden tussen beide teams.

In alle andere gevallen vervallen de rechten terug aan het bestuur. Het bestuur bepaalt dan wat er met deze rechten gebeurt. Dit zal in principe een beslissingswedstrijd zijn of ze kunnen in hoogst uitzonderlijke gevallen de plaats aan een team toewijzen. Indien het bestuur de rechten toewijst, dan geldt dit als een geclaimde plaats.

 

Nieuw team zonder rechten

Dit team wordt geplaatst op de eerste vrije plaats waar geen rechten van geclaimd zijn tenzij ze in de laagste klasse willen beginnen. Ze mogen ook meedoen aan beslissingswedstrijden voor niet geclaimde plaatsen. Mocht het echter zo zijn dat dit alles in strijd is met de regels van de NBB, dan kan het team geen plaats claimen als minder dan 60% van de spelers het afgelopen voor BC Theseus gespeeld heeft.

Overige bepalingen

Indien de regels in strijd zijn met die van de NBB dan beslist het bestuur.

 

bekercompetities

 

Art. 29.

Het bestuur stelt alle leden van de bridgeclub Theseus in de gelegenheid om zich aan te melden voor deelname aan de bekercompetities van het district en de NBB.

 

Art. 30.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams die deelnemen aan de bekercompetities en voor het benoemen van een captain voor ieder team. Het bestuur kan deze verantwoordelijkheid delegeren aan een commissie.