Huishoudelijk reglement

ALGEMEEN 

Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. vereniging : De bridgeclub Goirle 
b. bestuur : Het bestuur van de bridgeclub Goirle 
c. N.B.B. : de Nederlandse Bridge Bond 
 
Artikel 2 
De vereniging kiest domicilie op het door de secretaris aangegeven adres. 
 
Artikel 3 
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 
2. De vereniging heeft de donderdagavond als speelavond. 
In bijzondere gevallen kan hiervan door het bestuur, in samenspraak met de wedstrijdleider, worden afgeweken. 
 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4 

Een natuurlijk persoon, die lid van de verenging wenst te worden, geeft daartoe de wens te kennen aan de secretaris van het bestuur. 
Het bestuur beslist over al dan niet toegelaten van nieuwe leden tot de vereniging. 
Indien het bestuur een kandidaat nieuw lid niet tot de vereniging wenst toe te laten, deelt zij dit het kandidaat lid mede. Het kandidaat lid kan het bestuur verzoeken zijn aanvraag tot lidmaatschap op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering te plaatsen. Het besluit van de vergadering is dan bindend. 
Bij aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpt men zich aan de naleving van de reglementen van de N.B.B., alsmede van de statuten en reglementen van de vereniging. 
Aan ieder nieuw lid wordt een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen uitgereikt. 
 
Artikel 5 
Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door een schriftelijke mededeling aan de secretaris van de vereniging. Onder schriftelijke mededeling wordt tevens verstaan een e-mailbericht.
 
Het bestuur van de vereniging draagt er zorg voor dat de wijze van het beëindigen van het lidmaatschap in duidelijke bewoordingen en eenvoudig benaderbaar op de internetsite van de vereniging wordt opgenomen.
 
Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen van beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar een  gedeeltelijke restitutie van de betaalde contributie te verlenen.
 
Artikel 6 
Alle leden zijn verplicht hun volledig adres en eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk op te geven aan het secretariaat, dat vervolgens zorg zal dragen voor het doorgeven hiervan aan de N.B.B., alsmede voor verwerken in de eigen ledenadministratie. 
 

BESTUUR 

Artikel 7 
1. De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen uit de leden van de vereniging, en dienen tenminste een jaar lid te zijn. 
` Bestuursleden worden in functie gekozen voor een periode van 4 jaar. Deze periode geldt niet bij verkiezing in een tussentijdse vacature, in welk geval de verkozene in het rooster van aftreding de plaats inneemt van zijn voorganger. 
2. Het bestuur stelt een rooster van aftreding vast met een cyclus van 4 jaar, waarbij voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. 
3. Bij het aftreden van een bestuurslid heeft deze de verplichting de onder zijn berusting staande eigendommen van de vereniging aan zijn opvolger over te dragen. 
4. Het bestuur kan bij ontstentenis of langdurige verhindering van één van haar leden een tijdleijke plaatsvervanger aanwijzen, tot uiterlijk de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het bestuur is verplicht dit aan de leden op de eerstvolgende speelavond mee te delen. 
 
Artikel 8 
1. Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, alsmede voor de uitvoering van de genomen besluiten. 
2. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging. Hij roept de bestuursvergaderingen bijeen, leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. 
3. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Hij stelt de agenda op van de bestuursvergaderingen en van de algemene ledenvergaderingen in overleg met de voorzitter. 
De secretaris houdt notulen bij van de algemene ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingen. 
4. De penningmeester beheert de geldmiddelen en houdt de boeken bij. Bij het doen van uitgaven, groter dan een door het bestuur vastgesteld bedrag, is de goedkeuring vereist van het bestuur. 
De penningmeester brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de financiële gang van zaken over het afgelopen verenigingsjaar. 
Het overzicht over het afgelopen jaar, geldt als leidraad voor de uitgaven voor het komende jaar en wordt dus tevens als een conceptbegroting beschouwd. Als het bestuur een duidelijke wijziging in het uitgavenpatroon voorziet, wordt dit aan de vergadering meegedeeld. Indien de vergadering dit wenst kan formeel een begroting worden vastgesteld, waaraan het bestuur voor het komende jaar gehouden is. Een goedgekeurde begroting is ook vereist indien het bestuur grote specifieke uitgaven voorziet zoals b.v. het geval kan zijn bij een lustrumviering. 
 
Artikel 9 
Bestuursvergaderingen worden zovaak gehouden als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. 
Besluiten zijn slechts geldig als minimaal 3 bestuursleden aanwezig zijn. 
 

LEDENVERGADERING 

Artikel 10 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden bij de aanvang van het nieuwe seizoen. 
Tenminste twee weken voor deze vergadering wordt door de secretaris aan alle leden een schriftelijke oproep gericht onder vermelding van de plaats en datum van de vergadering, alsmede van de te behandelen onderwerpen. 
 
Artikel 11 
Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen: 
a. op initiatief van het bestuur, 
b. nadat tenminste 10 leden hiertoe schriftelijk bij het bestuur een verzoek hebben ingediend, met opgave van redenen de te behandelen onderwerpen. In dit geval dient de vergadering zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de binnenkomst van het verzoek te worden gehouden. 
Voor spoedeisende zaken mag het bestuur van de genoemde termijnen afwijken en na mondelinge aankondiging een eek voordien, een korte vergadering beleggen voorafgaande aan de gebruikelijke clubavond. 
 
Artikel 12 
1. Op alle algemene ledenvergaderingen dienen de aanwezige leden een presentielijst te tekenen. 
2. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten of huishoudelijk reglement anders voorschrijven. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 
o Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. 
o Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. 
o Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld dan wel zijn ondertekend of namen van niet in aanmerking komende personen bevatten zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen, bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten. 
•  De besluiten van de algemene ledenvergadering zijn bindend voor alle leden, met inbegrip van het bestuur. 
 
Artikel 13 
1. Voor de verkiezing van bestuursleden kunnen kandidaten worden gesteld door het bestuur en door de leden. 
De kandidaatstelling door het bestuur wordt tenminste twee weken voor de vergadering aan de leden kenbaar gemaakt. 
Kandidaatstellingen door de leden moeten uiterlijk 1 week voor de vergadering bij de secretaris worden aangemeld. 
2. Bij bestuursverkiezingen worden de bestuursleden in functie gekozen. Bij meer dan een vacature wordt in de volgorde (1) voorzitter, (2) secretaris, (3) penningmeester gekozen. 
3. Indien slechts één kandidaat voor een vacature is gesteld, is geen schriftelijke stemming verplicht en wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn verkozen. 
4. Indien er meerdere kandidaten zijn voor één functie, is de kandidaat verkozen die een meerderheid der stemmen behaalt. Haalt niemand een meerderheid van stemmen dan volgt een herstemming waarbij telkens de kandidaat met de minste aantal stemmen afvalt. 
5. Indien 2 kandidaten beiden de helft der geldige stemmen behalen, beslist het lot. 
6. De wedstrijdleider wordt in deze functie gekozen door de algemene ledenvergadering en maakt vervolgens uit hoofde van zijn functie tevens deel uit van het bestuur en heeft binnen het bestuur dezelfde rechten als de overige bestuursleden. 
 

GELDMIDDELEN 

Artikel 14 
1. De jaarlijkse contributie wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
Er kan een verschillende contributie worden vastgesteld voor enkelleden, voor dubbelleden en voor jeugdleden. Voor leden die niet aan de wekelijkse clubavond deelnemen, kan een lager contributiebedrag worden vastgesteld, dat echter minimaal het bedrag is dat door de club aan de bond dient te worden afgedragen. 
2. De contributie dient binnen 3 maanden na de aanvang van het seizoen te worden voldaan. Indien na 3 maanden de contributie nog niet is voldaan kunnen na een waarschuwing sancties door het bestuur worden getroffen in de vorm van een boete of uitsluiting van deelname aan de competitie. 
 

COMMISSIES 

Artikel 15 
1. Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kunnen commissies c.q. personen in/aanstellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten. 
Samenstelling, taak, bevoegdheden en zittingsduur worden overeenkomstig door bestuur dan wel de algemene ledenvergadering bepaald. 
3. Indien het bestuur taken aan een commissie delegeert, blijft het bestuur voor deze commissie verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 16 
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt op voordracht van het bestuur een kascommissie benoemd. De kascommissie is bevoegd ten allen tijde inzage te nemen van bescheiden en boeken, betrekking hebbende op het financiële beheer van de vereniging. 
De kascommissie is verplicht jaarlijks de kas te controleren en brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen, waarna door deze vergadering over het verlenen van decharge aan de penningmeester wordt beslist. 
 

DICIPLINAIRE MAATREGELEN 

Artikel 17 
Het bestuur kan een lid dat zich jegens de vereniging op ontoelaatbare wijze heeft gedragen, voor een bepaalde periode schorsen en eventueel op een algemene ledenvergadering voordragen voor royement. 
Zo'n maatregel kan ook worden genomen bij wanbetaling. 
Een schorsing wordt pas van kracht nadat deze schriftelijk aan het lid is kenbaar gemaakt. Het geschorste lid kan zich hiertegen verzetten middels een door minimaal 10 leden mede ondertekend schriftelijk verzoek, waarna het bestuur een algemene ledenvergadering dient bijeen te roepen. De ledenvergadering neem dan een definitieve beslissing. 
 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 18 
In alle gevallen waarin dit reglement, de statuten of een ander reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur kan die beslissing b.v. delegeren aan de wedstrijdleider. 
 
Artikel 19 
1. Dit reglement treedt in werking een dag na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. 
2. Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement worden van kracht een dag na de vaststelling in een algemene ledenvergadering, tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaalt. 
3. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens de leden van de vereniging van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarop, in de statuten, het huishoudelijk reglement en de andere reglementen. 
4. Een rooster van aftreden van de bestuursleden wordt als bijlage aan dit besluit gevoegd. 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van september 1996. 
 

Bijlage:

rooster van aftreden 

- Lid 2009 voorzitter 
- Secretaris 2010 lid enz.