Statuten

  "Tilburgse Bridge Kring"

 

STATUTEN

 

 

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam:   "Tilburgse bridge Kring"  en is opgericht op 17 januari 1948

te Tilburg.

 

ZETEL

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te Goirle.

 

DUUR

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

DOEL

Artikel 4

De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel en organiseert daartoe onderlinge wedstrijden, cursussen en wedstrijden met anderen.

 

LEDEN

Artikel 5

De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigers.

Als gewoon lid kan iemand worden toegelaten, die daartoe een verzoek bij het bestuur van de vereniging heeft ingediend.  Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating.

Indien het bestuur iemand niet als gewoon lid toelaat, kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar.

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 6

Ereleden zijn zij, die zich door bijzondere verdiensten jegens de vereniging hebben onderscheiden en op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd.

Het erelidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar.

Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.

 

SCHORSING

Artikel 7

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een jaar ingeval hij/zij bij herhaling in strijd handelt met lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen en/of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad, of indien het bestuur van de Nederlandse Bridgebond dit lid heeft geschorst. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Indien de schorsing heeft plaatsgevonden op grond van een besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridgebond, heeft de geschorste alleen de rechten van beroep daartegen als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridgebond. In alle gevallen kan een geschorste tegen het besluit tot schorsing in beroep komen bij de algemene ledenvergadering van de vereniging. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door overlijden van het lid;
 2. Door opzegging door het lid;
 3. Door opzegging namens de vereniging.

                   Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap, gesteld bij de statuten, reglementen en/of besluiten, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

 1. Door royement.

                   Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, of indien de betrokkene door het bestuur van de Nederlandse Bridgebond is geroyeerd.

   In het laatste geval heeft de geroyeerde alleen rechten van beroep als omschreven in de statuten of het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridgebond.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap voor het komende jaar dient schriftelijk te geschieden vóór 1juni. Bij gebreke hiervan is de contributie voor het komende jaar alsnog verschuldigd.

Het lidmaatschap kan onmiddellijk, worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, vo1gende op de datum waartegen was opgezegd.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt het lid ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld.

Voor betrokkene staat binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het royement het recht van beroep open bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de betrokkene verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

 

RECHTEN ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 9

Behalve de overige rechten die aan ereleden of begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht door de vereniging georganiseerde evenementen, alsmede de algemene ledenvergaderingen, bij te wonen, waarbij zij echter geen stemrecht hebben.

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 10

De rechten en verplichtingen van een erelid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopend verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 11

Tot het kapitaal van de vereniging wordt bestemd:

 1. De contributies van de leden.
 2. Donaties en andere, al dan niet periodieke, bijdragen van allen die met de vereniging sympathiseren
 3. Entreegelden van nieuwe leden
 4. Andere inkomsten.

De leden van de vereniging zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering jaarlijks wordt vastgesteld. Het bestuur zal daartoe een voorstel doen.

 

BESTUUR

Artikel 12

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste vijf leden. Indien het aantal bestuursleden tot beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien.

De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd.

Elk bestuurslid wordt voor drie achtereenvolgende verenigingsjaren benoemd. Jaarlijks treden een of twee bestuursleden, volgens een door het bestuur te maken rooster, af. De aftredende is voor een volgende ambtsperiode terstond herkiesbaar.

De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING

Artikel 13

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

 1. Bij het einde van drie verenigingsjaren waarbij het lid voor een volgende ambtsperiode van drie jaar herkozen kan worden. Wie in een vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn/haar voorganger.
 2. Door opzegging van het bestuurslidmaatschap.
 3. Wanneer een bestuurslid valt onder de bepalingen van artikel 7 en/of 8 van deze statuten.
 4. Door ontslag van het bestuur bij gebleken onbekwaamheid voor een bestuursfunctie.

 

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 14

De voorzitter van het bestuur wordt in die functie door de algemene ledenvergadering gekozen en het bestuur wijst uit haar midden een secretaris, een penningmeester en de wedstrijdleider aan. Een bestuurslid kan meerdere functies in het bestuur bekleden.

Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechten te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijke machtiging door een ander laten vertegenwoordigen.

Voor het beschikken van bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende. Voorts is de penningmeester bevoegd gelden te ontvangen en daarvoor kwijting te verlenen.

Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak door derden te laten verrichten.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

 

TAKEN SECRETARIS EN PENNINGMEESTER

Artikel 15

De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie van de vereniging en de notulen van de vergaderingen, welke notulen door hem en de voorzitter worden getekend.

Jaarlijks voor één april dient de secretaris het jaarverslag over het afgelopen jaar in bij het bestuur.

De penningmeester is belast met de administratie en het beheer der gelden. Voordat de penningmeester de jaarlijks verantwoording (voor één april) aan het bestuur aflegt wordt in maart de juistheid van de jaarbalans en van de rekening van winst en verlies door een kascontrolecommissie onderzocht. Hiertoe wijst het bestuur jaarlijks een kascommissie aan van twee leden (niet-bestuurslid). Deze brengt vóór 1 april verslag uit van haar bevindingen aan het bestuur.

 

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 16

Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of één of meerder andere bestuursleden zulks nodig oordeelt/oordelen.

 

STEMMING

Artikel 17

                                      Alle besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders is bepaald in deze statuten. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

 

                                    BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

                                    De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5, alsmede aan de ereleden en begunstigers. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

                                    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 23.

                                    Op het niet ontvangen hebben van een oproepingsbrief kan geen beroep worden gedaan.

 

                                    ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN

Artikel 19

                                    Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

                                    Jaarlijks, aan het einde van het boekjaar (1 mei t/m 30 april) wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering – gehouden.

                                    In die jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de kascontrolecommissie.
 2. Voorziening in eventuele vacatures.
 3. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd in de oproeping of tijdens de vergadering.

                                    Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit wenselijk oordeelt.

                                    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

 

                                    TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 20

                                    Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben leden, ereleden en begunstigers van de vereniging. Ieder gewoon lid van de vereniging heeft één stem. Een erelid heeft alleen een adviserende stem.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

 

                                    VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 21

                                    De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden – door het bestuur aan te wijzen – als voorzitter op.

                                    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aan te wijzen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

 

                                    BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN

                                    Artikel 22

                                    Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

                                    In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, wordt een tweede stemming gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot wie van beiden is gekozen.

                                    Indien de stemmen staken over een voorstel, niet de verkiezing van personen betreffende, dan is het verworpen.

                                    Alle stemmingen, voor zover zij niet personen betreffen, geschieden mondeling. Stemmingen betreffende personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

 

                                              STATUTEN - WIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 23

                                    Wijziging der statuten met uitzondering van de artikelen 2 en 3, welke niet gewijzigd kunnen worden, kan slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering, waarop tenminste drie/vierden van de leden aanwezig zijn en met een meerderheid van tenminste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen.

                                    Een vergadering waarop een besluit tot statutenwijziging wordt voorgesteld, moet op een termijn van veertien dagen worden bijeen geroepen, terwijl in de agenda wordt vermeld welke wijzigingen worden voorgesteld.

                                    Een statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking.

                                    Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van Nieuw Burgerlijk Wetboek, wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

                                    Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering, met meerderheid van twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

                                    Bij de oproeping van de hierboven bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

 

                                    LIQUIDATIE

Artikel 24

                                    Het bestuur zal in geval van ontbinding der vereniging met de liquidatie zijn belast en zal de bestemming van een eventueel batig saldo bepalen.

                                    Het bestuur neemt daarbij zoveel mogelijk de doelstellingen van de vereniging in acht.

 

                                    HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 25

                                    De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels stellen omtrent het lidmaatschap, de contributie en eventuele entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur en de wedstrijdleiding, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van goederen van de vereniging en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

                                    Dit reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Wijziging of aanvulling van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste één/derde deel van de stemgerechtigden van de vereniging.

 

                                    SLOTBEPALING

Artikel 26

                                    Alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien worden geregeld en beslist door het bestuur van de vereniging.    

 

 

                                       Goirle, 1 september 2012

Goirle