Huishoudelijk Reglement

 

Tilburgse Bridge Kring        
  Opgericht 17-01-1948 te Tilburg.            
  Lid NBB sedert 1961.              
                     
  Huishoudelijk reglement.            
                     
  DOEL                  
  Artikel 1                  
  Dit huishoudelijk reglement dient ter regeling van alle bijzonderheden waarin de statuten  
  niet voorzien tezamen met het reglement parencompetitie. Het kan op elke algemene  
  ledenvergadering bij meerdeheid van stemmen worden aangevuld en/of gewijzigd.  
  Aangaande zaken waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.  
                     
  VACATURES                
  Artilkel 2                  
  Voor vacate bestuursfuncties zal het bestuur aan de algemene ledenvergadering een of  
  meer kandidaten voordragen. Dit geschiedt tijdens de jaarvergadering of op een andere  
  algemene ledenvergadering die, met dat doel omschreven, tenminste veertien dagen  
  tevoren wordt aangekondigd.              
  Tegenkandidaten moeten uiterlijk vijf dagen voor de betreffende vergadering schriftelijk bij  
  de secretaris worden ingediend met handtekeningen van tenminste tien pocent van de  
  leden en met een bereid-verklaring van de betreffende kandidaat.      
                     
  SPEELWIJZE                
  Artikel 3                  
  Het bridgespel wordt gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge van de  
  Nederlandese Bridgebond. De wedstrijdleider ziet er op toe dat deze spelregels worden  
  nageleefd en dient een lid dat zich bij herhalingen op storende wijze hieraan niet houdt  
  voor te dragen bij het bestuur voor een officiele waarschuwing.      
                     
  WEDSTRIJDDUUR              
  Artikel 4                  
  De wedstrijden die intern in verenigingsverband worden gespeeld worden, hetzij per  
  speeldag afgesloten (zogenaamd vrij bridgen, eventueel als instuif voor niet leden), hetzij  
  over een aantal speeldagen gespreid, georganiseerd volgens het door het bestuur    
  vastgestelde Competitie- en wedstrijdreglement.          
                     
  PLAATS EN DATUM              
  Artikel 5                  
  Speeldagen worden georganiseerd, zo mogelijk elke dinsdagavond, in een door het  
  bestuur vasr te leggen locatie. Elk lid is gerechtigd om aan deze speeldagen deel te  
  nemen.                  
  Hij/zij zorgt bij verhindering voor vervanging en geeft dat per e-mail of telefonisch  
  door aan de wedstijdleider.              
                     
  WEDSTRIJDLEIDING              
  Artikel 6                  
  De speeldag wordt voorbereid door en staat onder leiding van de wedstrijdleider die tevens  
  verantwoordelijk is voor:              
  1) de kwaliteit van het spelmateriaal            
  2) het berekenen van de uitslag. Allen hij controleert en/of verbetert de ingevoerde  
  resultaten.                
  3) het regelen van arbitrage.              
  Bij afwezigheid van de wedstrijdleider zal een door het bestruur aangewezen bestuurslid of  
  gewoon lid de functie waarnemen.            
                     
  WEDSTRIJDASSISTENTIE            
  Artikel 7                  
  De wedstrijdleider zal per speeldag terzijde worden gestaan door tenminste twee leden. Zij  
  zijn behulpzaam bij het uitzetten van het spelmateriaal voor de wedstrijd en/of het weer  
  verzamelen er na.                
  De wedstrijdleider zal ook overige taken kunnen en willen delegeren aan leden van het  
  bestuur of gewone leden. Te weten:            
  1) Beheer en onderhoud van spelmateriaal          
  2) Voor het computerprogramma: klaarzetten van de computer en bijbehorende onderdelen,
  invoer van gegevens, assisteren waar nodig en opruimen van de computer en    
  onderdelen.                
  3) invallers regelen                
  4) opvang van nieuwe leden of "onbekende" invallers.        
  5) Na het laatste spel dienen de beide paren de eigen speeltafel op te ruimen en    
  de spelbenodigheden naar een centraal punt te brengen. Alsmede de      
  opgevouwen tafelkleedjes.              
  6) De opruimlijst die aanwezig is geeft aan welk bridgepaar de spullen dient op    
  te ruimen.                
                     
  CONTRIBUTIE                
  Artikel 8                  
  De contributie wordt elk jaar door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur  
  vastgesteld. De leden dienen dit bedrag aan aan de penningmeester te voldoen voor  
  1 oktober voor het dan aangevangen verenigingsjaar.        
  Aan nieuwe leden zal geen entreegeld worden gevraagd.        
                     
  SLOTBEPALING                
  Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering, bij  
  meerderheid van stemmen zoals vereist in artikel 25 van de statuten en artikel 1 van dit  
  huishoudelijkreglement.              
                     
  Laatste wijziging oktober 2012