Huishoudelijk reglement.

                Huishoudelijke Reglement Bridgeclub De Vier Winden

 

 

Art. 

 

1.    Naam

 

De vereniging draagt de naam: “De Vier Winden”. De vereniging is opgericht op 4 januari 1994 te Bergen op Zoom en is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

 

2.    Doelstellingen

 

De vereniging stelt zich ten doel:

-      het bridgespel te beoefenen in overeenstemming met de regelgeving van de          Nederlandse Bridgebond (NBB) en het clubwedstrijdreglement van de vereniging;

-      het organiseren van o.a. een wekelijkse clubspeelavond;

-      het bevorderen van deelname aan bridgedrives en competities om op die wijze kennis van en vaardigheid in het bridgespel te verhogen.                                                                          

3.    Leden en aspirant leden

            

De vereniging kent:

-        Leden: zij die voldoen aan het gestelde in art.5 van dit reglement;

-        Aspirant leden: zij die overwegen lid te worden en gedurende maximaal 3 speelavonden deelnemen aan de wedstrijden. Gedurende deze proefperiode zijn zij geen contributie verschuldigd. De voorzitter of de wedstrijdleider zal op de eerste van die drie speelavonden het aspirant lid aan de aanwezigen voorstellen.

 

4.    Stemrecht

 

Het recht van stemmen over besluiten en voorstellen hebben uitsluitend de leden van de vereniging.   

 

5.    Lidmaatschap en verplichtingen van de leden

 

-        Het lidmaatschap gaat in als iemand (desgewenst na deelname aan maximaal drie speelavonden als aspirant lid) te kennen geeft lid te willen worden en bij het bestuur geen reden bekend is om het lidmaatschap af te wijzen. 

-        De voorzitter of de wedstrijdleider deelt het nieuwe lidmaatschap mee aan de aanwezigen op de eerstvolgende clubavond. 

-        Elk lid accepteert de verplichting om de reglementen van de vereniging na te leven en mee te werken aan de opbouw van de vereniging.

-        Leden die de normale gang van zaken binnen de vereniging verstoren, of zich op andere wijze misdragen, of zich niet houden aan de reglementen van de vereniging, zullen door het bestuur hierop worden aangesproken. Bij herhaling kan het bestuur besluiten het lid te schorsen of te royeren. 

-        Leden die bezwaar hebben tegen de toelating van een nieuw lid dienen dit schriftelijk met duidelijke vermelding van de redenen kenbaar te maken aan het bestuur. Indien het bezwaar naar de mening van het bestuur gegrond is, zal het bestuur schriftelijk aan het aspirant-lid mededelen dat lidmaatschap niet mogelijk is.
Indien het bezwaar naar de mening van het bestuur ongegrond is, zal het bestuur dit schriftelijk aan de bezwaarmaker(s) mededelen. Leden die geen bezwaar hebben gemaakt worden geacht geen bezwaar tegen de toelating van het nieuwe lid te hebben.

 

6.    Einde van het lidmaatschap.
 

Het lidmaatschap eindigt door:

-        Overlijden;

-        Ontbinding van de vereniging;

-        Vrijwillige opzegging;

-        Royement wegens wangedrag of wegens het langer dan zes maanden te laat betalen van de contributie.

-        Het geroyeerde lid kan bezwaar maken tegen dit royement. Het bestuur zal dit bezwaar onderzoeken dan wel laten onderzoeken. Tijdens het onderzoek blijft het royement van kracht. Indien het bestuur aan de hand van de onderzoeksresultaten het bezwaar ongegrond vindt, blijft het royement van kracht.
 

Het lidmaatschap kan leden worden ontnomen bij besluit van de algemene ledenvergadering. Voor het nemen van een dergelijk besluit moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn op de ledenvergadering. Voor een dergelijk besluit is tenminste een 2/3 meerderheid van stemmen van de aanwezige leden benodigd. 
Een voorstel voor een dergelijk besluit geschiedt ofwel door het bestuur of wel door de leden, indien tenminste 10 leden schriftelijk daartoe een verzoek bij het bestuur hebben ingediend. 
Het bestuur is verplicht om binnen een maand na indiening van dit verzoek een vergadering te beleggen ter behandeling van het verzoek.

 

7.    Contributie  

 

-        De hoogte van de contributie wordt jaarlijks voor het komende verenigingsjaar (1januari t/m 31 december) in de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

-        De contributie dient voor een door het bestuur vastgestelde datum van het komende verenigingsjaar te worden voldaan. 

-        Nieuwe leden die in de eerste helft van het verenigingsjaar van de club lid worden betalen de volledige jaarcontributie. Leden die in de tweede helft van het verenigingsjaar van de club lid worden, betalen een proportioneel deel van het door het bestuur vastgestelde contributiebedrag. 

-        Bij tussentijdse opzegging of beëindiging van het lidmaatschap zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden. 

 

8.    Samenstelling en taken van het bestuur

 

-        Door de leden zal tijdens de ALV met een stemmenmeerderheid van de helft plus één een bestuur worden gekozen, dat uit minimaal vijf personen bestaat. 

-        De voorzitter wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). De overige functies worden door het bestuur zelf verdeeld. De zittingsduur van bestuursleden is drie jaar. 

-        Bestuursleden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar, dus hebben in totaal maximaal negen jaar zitting in het bestuur. 

-        Jaarlijks treedt tijdens de ALV een gedeelte van het zittende bestuur af volgens het schema: 

-        Eerste jaar: penningmeester en 1 bestuurslid

-        Tweede jaar: voorzitter en 1 bestuurslid

-        Derde jaar: secretaris en overige bestuursleden

-        Bij verkiezing in een tussentijdse verkiezing treedt de gekozene in het rooster van zijn voorganger.

-        Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

 

 

 

 

 

In het bestuur bestaan de volgende functies:

-        Voorzitter

-        Vicevoorzitter

-        Secretaris (is tevens als vertegenwoordiger van het bestuur lid van de Technische Commissie)

-        Penningmeester

-        Lid, verantwoordelijk voor lief en leed, organisatie feestavonden, drives e.d.

-        Het bestuur belegt jaarlijks volgens een tevoren gezamenlijk vastgesteld schema bestuursvergaderingen, afwisselend gezamenlijk met en zonder de TC.

-        De voorzitter is woordvoerder van het bestuur en van de vereniging. Hij/zij roept de bestuursvergadering bijeen en leidt die. Bij zijn/haar afwezigheid neemt de vicevoorzitter zijn/haar taak waar.

-        De secretaris notuleert, verzorgt de administratie, beheert het archief en draagt zorg voor de agendering van de vergaderingen. Hij/zij brengt aan de jaarlijkse ALV schriftelijk verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar.

-        De penningmeester beheert de geldmiddelen en int de contributie. Hij/zij brengt aan de jaarlijkse ALV schriftelijk verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar en legt verantwoording af over de financiën van de vereniging. 

 

9.    Technische Commissie(TC), Administrateur Meesterpunten(AMP), Wedstrijdleider (WL) en Webmaster

 

 • Het bestuur stelt een TC in die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het clubwedstrijdreglement.
 • De TC bestaat uit vijf leden. 
 • De voorzitter wordt benoemd door het bestuur. 
 • De leden zijn in het bezit van het diploma Cursus clubleider A (CLA) of gaan de cursus hiervoor volgen. 
 • Namens het bestuur neemt de secretaris zitting in de TC. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal gezamenlijk met de TC. 
 • De TC vergadert zelfstandig minimaal driemaal per jaar en rapporteert via een verslag van deze vergaderingen aan het bestuur. 

-       Het bestuur benoemt op voorstel van de TC een administrateur-meesterpunten (AMP). De AMP is ten aanzien van de meesterpunten de schakel tussen de administratie op het bondsbureau en de individuele clubleden. 

 • Evenzo benoemt het bestuur op voorstel van de TC een wedstrijdleider. Deze is lid van de TC.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud/tekst van alle informatie (nieuws, aankondigingen, wijzigingen, toevoegingen) op de Club-Website van de NBB. Zij wijst een Club-Webmaster aan om deze website te beheren conform de “Handleiding Web-Masters NBB”.  Hij/zij is voor deze website de tussenpersoon voor Bestuur en NBB.

 

10.  Stemmen over voorstellen en personen

 

 • Het stemmen over allerlei zaken, behalve over personen, geschiedt mondeling en eventueel bij acclamatie. 
 • Besluiten over voorstellen van de ALV en/of bestuur, moeten worden genomen met een meerderheid van de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 • Besluiten kunnen worden genomen door de ALV en/of het bestuur. 
 • Bij het staken van de stemmen zal opnieuw worden gestemd. Indien voor de tweede maal de stemmen staken, besluit het bestuur. Indien bij een bestuursverkiezing twee leden evenveel stemmen behalen, vindt er een herstemming plaats. Bij tweemaal staken van de stemmen zal tussen de kandidaten worden geloot.

 

11.  Bezittingen van de vereniging

 

 • De bezittingen van de vereniging zijn het gemeenschappelijk eigendom van de leden. 
 • Bij uittreding van een lid of royement blijft het evenredig aandeel van het betrokken lid zonder compensatie eigendom van de vereniging. 
 • Eigendommen van de vereniging mogen zonder toestemming van het bestuur niet worden uitgeleend.

 

12.  Algemene ledenvergadering (ALV)  

            

-        De ALV zal minstens eenmaal per jaar plaatsvinden. Op deze ALV zal een gedeelte van het bestuur aftreden volgens het schema genoemd in art.8. 

-        Meer ALV’n kunnen worden uitgeschreven door het bestuur of indien minstens 10 leden daartoe schriftelijk de wens kenbaar maken.

 

13.  Financieel beheer

 

-        De penningmeester beheert de geldmiddelen en int de contributie. 

-        Voor uitgaven hoger dan €300 is toestemming vereist van het bestuur. 

-        Hij/zij brengt aan de jaarlijkse ALV schriftelijk verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar en legt verantwoording af over de financiën van de vereniging. 

-        Hij/zij is verplicht aan de door de ALV aangewezen kascommissie, bestaande uit twee leden van de vereniging, alle boeken en bescheiden betrekking hebbende op de financiën van de vereniging te tonen en toe te lichten. 

-        De kascommissie controleert een maand voor de ALV de financiële zaken en brengt daarover schriftelijke verslag uit aan de ALV. 

-        Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

 

14.  Algemeen beheer

 

 • Indien minstens 10 leden van mening zijn dat het zittende bestuur geen goed beheer voert of dat er van wangedrag of nalatigheid van 1 of meer bestuursleden sprake is, kan hiervan bij de secretaris schriftelijk melding worden gemaakt met het verzoek ten spoedigste een ALV te beleggen. 
 • De secretaris dient aan dit verzoek te voldoen en ziet erop toe dat uiterlijk binnen een maand een ALV plaatsvindt. In deze vergadering zal de kwestie worden voorgelegd aan de aanwezige leden, waarna deze vergadering gerechtigd is een besluit te nemen volgens de regels zoals opgenomen in dit huishoudelijk reglement (zie art. 10).

 

15.  Wijziging van dit reglement

 

 • De ALV kan over wijzigingsvoorstellen van dit reglement besluiten indien minimaal 50% van de leden aanwezig is en van het aantal aanwezigen minimaal tweederde vóór de wijziging(en) stemt.

  

16.  Voorziening

 

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aangenomen tijdens ALV 2018

Aangevuld: 12 april 2018