Huishoudelijk reglement.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

DE NAAM

 

Artikel  1 .

 

De bridgevereniging draagt de naam “De Vier Winden” . De vereniging is opgericht op 4 januari 1994 te Bergen op Zoom en is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

 

 

HET DOEL

 

Artikel 2 .

 

De vereniging stelt zich ten doel het bridgespel te beoefenen en naar buiten bekendheid te geven. Om dit doel te bereiken en om de kennis, de vaardigheid en de correctheid van het bridgen te verhogen organiseert de vereniging o.a. een wekelijkse clubspeelavond en onderlinge wedstrijden, volgens de regelgeving van de NBB en het clubspeelavondreglement van de vereniging, De vereniging bevordert het in clubverband deelnemen aan bridgedrives en competities.

 

 

DE LEDEN

 

Artikel 3 .

 

De vereniging kent twee soorten leden, te weten :

-          De gewone leden, zij die voldoen aan het gestelde in artikel 10 van dit reglement.

-          Dubbelleden , zij die voldoen aan het gestelde in artikel 10 van dit reglement en die reeds lid zijn van een andere bridgevereniging welke is aangesloten bij de NBB.

 

 

HET STEMRECHT

 

Artikel 4 .

 

Het recht van stemmen over besluiten en voorstellen hebben uitsluitend de leden van de vereniging.

 

 

HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 5.

 

Het lidmaatschap vangt aan wanneer na maximaal 3 clubspeelavonden  door de betrokkene de wens daartoe kenbaar wordt gemaakt aan het bestuur en wanneer er geen overwegende bezwaren zijn van de leden.

De voorzitter zal op de eerste van de 3 speelavonden het eventuele toekomstige lid aan de aanwezige voorstellen.

 

Artikel 6.

 

Een lid die zijn of haar lidmaatschap wil beëindigen dient dit één maand voor het beëindigen van het verenigingsjaar  schriftelijk aan de secretaris van de club kenbaar te maken.

 

Artikel 7 .

 

Onverminderd de bepalingen van artikel 9 van dit reglement kunnen leden van hun lidmaatschap vervallen worden verklaard bij besluit van de ledenvergadering.

Tot het nemen van een dergelijk besluit moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn op de ledenvergadering.

Het besluit wordt geacht aangenomen te zijn indien ten minste tweederde van de aanwezige leden voor het besluit heeft gestemd.

Een voorstel voor een dergelijk besluit geschiedt ofwel door het bestuur ofwel door de leden indien ten minste 10 leden schriftelijk daartoe een verzoek bij het bestuur hebben ingediend. Het bestuur is verplicht om binnen een maand na de indiening van dit verzoek een vergadering te beleggen ter behandeling van het verzoek.

 

 

DE CONTRIBUTIE

 

 

AANNAMEPROCEDURE LEDEN

Artikel 8 .

 

De leden zijn contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene leden vergadering vastgesteld. Eveneens zal jaarlijks worden vastgesteld de contributie voor leden welke zich in de loop van het verenigingsjaar aanmelden als nieuw lid.

 

Artikel 9 .

 

Leden die bezwaar maken tegen de aanname van een nieuw lid dienen dit schriftelijk met duidelijke vermelding van de redenen kenbaar te maken aan het bestuur.

Indien het bezwaar naar de mening van het bestuur gegrond is zal het bestuur dit schriftelijk aan het kandidaat lid mededelen.

Indien het bezwaar naar de mening van het bestuur ongegrond is zal het bestuur dit schriftelijk aan de bezwaarmakers mededelen.

De leden die geen bezwaar hebben gemaakt worden geacht geen bezwaar tegen de toelating van het nieuwe lid te hebben.

 

 

HET BESTUUR

 

Artikel  10 .

 

Door de leden zal tijdens de algemene ledenvergadering met een stemmenmeerderheid van de helft plus één een bestuur worden gekozen dat uit minimaal vijf personen bestaat.

Jaarlijks treedt tijdens de algemene ledenvergadering een gedeelte van het zittende bestuur af volgens het schema :

-          Eerste jaar : penningmeester en één bestuurslid;

-          tweede jaar : voorzitter en één bestuurslid;

-          derde jaar : secretaris en nog overige bestuursleden.

De functies zullen door de gekozen bestuursleden worden verdeeld met uitzondering van de voorzitter die door de algemene ledenvergadering wordt gekozen.

Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn maximaal twee maal herkiesbaar.

 

Bij verkiezingen in een tussentijdse vacature treedt de gekozene in het rooster van de voorganger.

 

 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

 

Artikel  11 .

 

Elk lid verplicht zich aan de reglementen te onderwerpen en mede te werken aan de opbouw van de vereniging.

Leden die de normale gang van zaken binnen de vereniging verstoren kunnen door het bestuur hierop worden gewezen. Bij herhaling van deze of dergelijke verstoringen kan het betreffende lid na 3 waarschuwingen geroyeerd worden.

 

 

STEMMEN OVER BESLUITEN,VOORSTELLEN EN PERSONEN

 

Artikel  12 .

 

Het stemmen over alle zaken, behalve over personen gebeurt mondeling en eventueel bij acclamatie.

Besluiten en voorstellen uitgaande van de algemene ledenvergadering en/of het bestuur moeten worden genomen met een meerderheid van de helft plus 1 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Besluiten kunnen worden genomen door de algemene ledenvergadering en/of het bestuur . Bij het staken van de stemmen zal worden overgestemd. Bij het eventueel nog eens staken van de stemmen beslist het bestuur.

Indien bij een bestuursverkiezing 2 leden evenveel stemmen behalen vindt er een herstemming plaats . Bij herhaald staken van de stemmen zal tussen de kandidaten worden geloot.

 

 

HET EINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 13

 

Het lidmaatschap eindigt :

-          Door overlijden;

-          Door ontbinding der vereniging;

-          Door vrijwillige opzegging of

-          Door royement wegens wangedrag of wegens het langer dan 6 maanden te laat betalen van de contributie.

Het geroyeerde lid kan bezwaar maken tegen het royement. Het bestuur zal dit bezwaar onderzoeken dan wel laten onderzoeken. Tijdens dit onderzoek blijft het royement van kracht.

Indien het bestuur aan de hand van de onderzoeksresultaten het bezwaar ongegrond vindt blijft het royement van kracht.

 

BEZITTINGEN VAN DE VERENIGING

 

Artikel 14 .

 

De bezittingen der vereniging zijn het gemeenschappelijk eigendom van de leden. Bij uittreding van een lid of royement blijft het evenredig aandeel van het betrokken lid zonder compensatie eigendom van de vereniging.

Eigendommen van de vereniging mogen zonder de toestemming van het bestuur niet worden uitgeleend.

 

Het bestuur is niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

De vereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventueel schade van leden die zij oplopen tijdens verenigingsactiviteiten.

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Artikel 15 .

 

De algemene ledenvergadering, de ALV zal minstens een maal per jaar worden belegd. Op deze ALV zal een gedeelte van het bestuur aftreden.

Andere vergaderingen kunnen worden uitgeschreven of door het bestuur of indien minstens 10 leden daartoe schriftelijk de wens te kennen geven.

 

DE FINANCIEN

 

Artikel  16 .

 

Het beheer van de financiën wordt gevoerd door de penningmeester. De contributie wordt geïnd door de penningmeester.

Minstens een maal per jaar op de ALV zal hij verantwoording afleggen over de financiën van de vereniging.

Hij is verplicht aan de tijdens de ALV aangewezen kascommissie, bestaande uit twee leden, alle boeken en bescheiden betrekking hebbende op de financiën van de vereniging te tonen en eventueel toe te lichten.

De kascommissie controleert een maand voor de ALV de financiële zaken. De kascommissie brengt aan de ALV verslag uit over de bevindingen.

Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

 

 

HET BEHEER

 

Artikel 17 .

 

Indien minstens 10 leden van mening zijn dat het zittende bestuur geen goed beheer voert of dat er van wangedrag of nalatigheid van een of meer bestuursleden sprake zou zijn kan hiervan bij de secretaris schriftelijk melding worden gemaakt met het verzoek ten spoedigste , doch binnen een maand, een ALV te beleggen.

In deze vergadering zal de kwestie worden voorgelegd aan de aanwezige leden waarna deze vergadering gerechtigd is een besluit te nemen volgens de regelgeving zoals opgenomen in dit huishoudelijk reglement.

 

WIJZIGINGEN VAN DIT REGLEMENT

 

Artikel 18 .

 

Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen door de ALV geschieden wanneer tenminste één  derde van de leden dit wenst.

Deze wijzigingen moeten worden aangenomen met een meerderheid der stemmen.

 

 

VOORZIENING

 

Artikel 19 .

 

In geval waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

 

Artikel 20 .

 

Indien minder dan 5 leden overblijven verliest de vereniging haar bestaansrecht en is dit reglement niet meer van toepassing. De bezittingen worden onder de overblijvende leden verdeeld.

==========================================================

Laatste check: 22 jan. 2018