Lustrumboekje.

Download bijlage:

 

Voorwoord door de Voorzitter.

                                                         

Beste leden van bridgeclub  De Vier Winden.

In januari 1994 opende Jan Luijks d'Honneur.

Een groep van 36 personen koos d'Honneur als speelzaal en noemde de club "De Vier Winden". 

Na 20 jaar zijn er van de oprichters nog vele personen lid van onze club. In 2001 zaten we ruim boven de 100 leden. In 2008 zakten we terug naar slechts 79 leden. Nu in 2014 hebben we weer meer dan 100 leden. Onder meer door het geven van bridgelessen door o.a. Gerard Crusio.

Een andere peiler van dit succes is de goede sfeer op onze club.  We mogen constateren dat we een bloeiende bridgeclub zijn, met heel weinig verloop en vele fijne trouwe leden.

Onze clubavond loopt meestal op rolletjes mede door onze enthousiaste technische commissie en wordt dan ook goed bezocht.

Het bestuur is er veel aan gelegen om de sfeer te bewaken.

We hopen dan ook dat onze club tot in lengte van jaren zal mogen blijven bestaan.

Uitgaande van nog vele gezellige en sportieve jaren wens ik u namens het bestuur proficiat met het 4e lustrum.

 

 

Jan de Boer

Voorzitter

♦  ♣  ♥  ♠  ♦  ♣  ♥ 

 

BESTUURSSAMENSTELLING

 

 

Voorzitter

 

1994 t/m 1996   Wibo Blauw

1997 t/m 2005   Rob van Rijn

2006 t/m 2011 Ben van Straaten

vanaf 2012 Jan de Boer

 

Secretaris

 

1994 t/m 1998 Hanny Geerards

1999 t/m 2000 Ben Hertogh

2001 t/m 2006 Theo Zwetsloot

vanaf 2007  Gerda Klaassen

 

 

Penningmeester

 

1994 t/m 1998 Sjoerdtje Bosma

1999 t/m 2007 Dimph van Dessel

vanaf 2008  Ton Tak

 

Bestuursleden

 

1994 t/m 1996 Frans van Haperen

1994 t/m 2006 Rinus Maurer

1997 t/m 1998 Ben Hertogh

1999 t/m 2007 Marijke Trimbosch

2007 t/m 2010 Cuny Akkerman

vanaf 2008  Jeanne Schrauwen

vanaf 2010 Gerard Crusio

 

Wedstrijdleider

 

1994 t/m 2006 Rinus Maurer

2007 t/m 2008 Ruud Akkerman

vanaf 2009 Gerard Crusio

 

 

Leden Technische Commissie

 

1994 t/m 1996 Frans van Haperen

1994 t/m 1998 Ad Goense

1997 t/m 2006 Joke Peet

1997 t/m 2008 Ruud Akkerman

1997 t/m 2010  Cuny Akkerman

2002 t/m 2007 Joke Buuron

2007 Kenneth Clements

vanaf 2007 Gerard Crusio

vanaf 2008 André Schrauwen

2008 t/m 2013 Hanny Geerards

vanaf 2011 Gerda Klaassen

vanaf 2012 Corrie Pellis

vanaf 2012 Piet de Rooij

vanaf 2012 Nettie de Rooij

 

 

Administrateur Meesterpunten (AMP)

 

1994 t/m 2006 Ad Goense

2007  Kenneth Clements

vanaf 2008 André Schrauwen

 

♦  ♣  ♥  ♠  ♦  ♣  ♥ 

 

TERUGBLIK OP 20 JAAR “BRIDGECLUB DE VIER WINDEN”

 

Het ontstaan.

 

Vele leden van het eerste uur waren lid van Bridgeclub De Four-Aces. Deze club was ontstaan uit leerlingen van Jan Luyks en speelden bij Rozenoord.

Toen Jan zijn bridgecentrum in de Koepelstraat begon wilden veel leden daar mee naar toe, doch een groot gedeelte wilde ook bij Rozenoord blijven. Het gevolg was een afsplitsing en op 4 januari 1994 kwamen voor de eerste keer 36 personen opdagen in het bridgecentrum , welke de naam d’Honneur had gekregen. Die avond stelden vijf personen zich beschikbaar om een ad interim-bestuur te vormen van de volgende samenstelling,

Voorzitter                     Wibo Blauw

Penningmeester           Sjoerdtje Bosma

Secretaris                     Hanny Geerards

Lid                               Frans van Haperen

Vice-Voorzitter             Rinus Maurer

 

Het voorlopige bestuur zou zitting nemen tot de ledenvergadering van september 1994 en zou alles op de rails zetten.

Men begon met de naam B.C.d’Honneur, er werd echter duidelijk gesteld dat deze naam nog niet definitief was.

De speelavond werd vastgesteld op dinsdag aanvang 20.00 uur. De heer Luyks stelt ons het eerste jaar vrij van zaalhuur omdat wij een club in oprichting zijn.

Er werd besloten de eerste vier avonden te spelen om de sterkte vast te kunnen stellen, daarna werd in lijnen gespeeld met een promotie en degradatie na vijf speelavonden.

 

Er werd gecheckt wie er konden tellen en Rinus nam voorlopig de wedstrijdleiding op zich.

Ad Goense werd gevraagd om samen met Frans en Rinus in de TC ( technische commissie) plaats te willen nemen, deze ging zich buigen over het clubwedstrijdreglement.

 

De eerste maanden kwamen de bestuursleden elke week bij elkaar om alles wat nodig was te organiseren. Het eerste wat ze deden was een huishoudelijk reglement opstellen.

Het bestuur liet zich voorlichten door een notaris over het vaststellen van statuten en inschrijving in een  verenigingsregister.

 

Op 11 januari 1994 werd aan de leden voorgesteld  om lid te worden van de Bridgebond. Omdat een gezamenlijk lidmaatschap goedkoper is dan een persoonlijk. Tevens ontving men elke maand een bridgeblad en kon men meesterpunten verdienen.

Ook werd voorgesteld om op 11 februari De Club officieel aan te melden bij de Bridgebond en de contributie  voor de leden vast te stellen op 75 gulden.

 

Er werd aan Jan Luyks gevraagd of hij een telcursus wilde geven aan liefhebbers die daar iets voor voelden. Er meldden zich spontaan 9 personen aan.

 

De naam d’Honneur voor onze club bleek bij alle bestuursleden twijfels mee te brengen. Een naam los van het bridgecentrum leek meer gewenst. Na overleg kreeg ieder lid een formulier met de vraag een goede naam te verzinnen met een omschrijving waarom juist die naam.

Er kwamen maar liefst 37 namen binnen. Na selectie door het bestuur bleven er twee Bergse namen over met historische achtergronden.

1.   B.C. Jan van Glymes (Jan met de Lippen). Geboren in 1528 op het kasteel van Borgvliet. Hij werd in 1550 Markies van Bergen op Zoom ( Markiezenhof) en overleed in 1567 aan oorlogsverwondingen tijdens de 80-jarige oorlog.

2.   B.C .De Vier Winden. Het gebouw de Vier Winden werd gebouwd in 1871 met de muren precies naar de vier windrichtingen. Het was een koffiehuis met een inpandige stalling voor rijtuigen. Ook in het bridgespel kennen we vier windrichtingen.

 

De leden werd gevraagd bij handopsteking te kiezen uit deze twee. Het resultaat is u bekend.

Deze naam werd ingediend door Hanny Geerards en zij ontving een verdiend hartelijk applaus.

 

Sjoerdtje werkte ondertussen aan een begroting voor het lopende jaar gebaseerd op 60 leden.

 

Het bestuur vergaderde wekelijks en langzaam kreeg de bridgeclub structuur, ook nam men een besluit om attenties te sturen zoals bij jubilea, ziekenhuis opnamen (indien bekend), en kaarten te sturen bij overlijden, kerst, en dergelijke.

Inmiddels was er ook hard gewerkt door de technische commissie en was het eerste wedstrijdreglement klaar, dat nadien nog diverse malen zal worden bijgesteld.

 

Jan Luyks stelde voor om zijn cursisten van de oprichting af te betrekken bij onze club, zo ontstond het begrip aspirant-lid voor dat kalenderjaar.

 

Onze eerste open drive werd gehouden op 26 februari 1994. We kregen op deze avond zoveel bridgers binnen van diverse pluimage wat de sfeer niet ten goede kwam, dat er bij de evaluatie werd besloten om er in het vervolg een invitatiedrive van te maken.

 

Of we meesterpunten gaan aanvragen is nog een punt van discussie, omdat dat toch een dure aangelegenheid is ongeveer Fl.15,00 per jaar per lid. De bond doet ons een eenmalig aanbod om een jaar lang gratis meesterpunten te verstrekken. We besluiten op dit aanbod in te gaan en Dhr. Ad Goense  stelde zich beschikbaar voor AMP.

Het logo van de club werd ontworpen door Rinus. Uit diverse ontwerpen die hij maakte werd door het bestuur het huidige logo gekozen.

 

Een computerprogramma voor de ledenadministratie een rekenprogramma en een verzamellijst, werd door Arthur Geerards (geen lid) gemaakt.

 

 

Verdere Ontwikkeling

De vraag diende zich aan of we op korte termijn de Bergse top binnen wilden laten, omdat daar vraag naar was. De conclusie was, dat een natuurlijke groei vanuit eigen leden voor onze club het beste is.

Tevens overwoog men om eventueel in 1995 mee te doen aan de bondscompetitie.

 

De gewone clubcompetitie, die inmiddels volop aan de gang was zal uiteindelijk kampioenen opleveren. Hiervoor werden twee wisselprijzen gemaakt door Rinus Maurer, bestaande uit twee zittende bridgers met kaarten in hun handen.

 

Inmiddels was er ook een rekenprogramma op de computer, deze werd vlot bediend door de secretaris en Joke Peet. Toch blijven we zo af en toe met de hand uitrekenen om het niet te verleren.

Het huishoudelijk reglement is ondertussen ook klaar en zal met de eerste jaarvergadering worden uitgereikt. Tevens ontving ook ieder het wedstrijdreglement  wat al diverse malen is aangepast en wat nog wel eens zal gebeuren.

Tevens overwoog men om eventueel in 1995 mee te doen aan de bondscompetitie.

 

Het idee werd geopperd en ook uitgevoerd om een slemlijst aan te leggen met wisseltrofee. Die zal bestaan uit keien, want slemkampioenen zijn immers keien in het bieden.

 

Er werd door de leden gevraagd of er een spelverbeterings-cursus kan worden gegeven.

Jan werd benaderd en stelde zich beschikbaar maar die cursus was geen lang leven beschoren.

 

We besloten om regelmatig nieuwsbrieven uit te geven om de leden over alles te informeren.

 

De T.C. boog zich over een speel- en jaarkalender, waarin alle data die van belang zijn staan.

 

Door de Bridgebond werd een cursus TCL (Technische Club Leider) georganiseerd, hieraan werd door Frans en Rinus deelgenomen.

 

Op 30 augustus werd de eerste jaarvergadering gehouden. Hier werden de Statuten, die inmiddels klaar waren, ter inzage gelegd. Tevens werden de kampioenen van het eerste halfjaar bekend gemaakt en gehuldigd. Daarna loopt het bridgejaar in het vervolg van september tot juni, terwijl de jaarvergaderingen voortaan in februari zullen zijn.

 

We organiseerden onze eerste Vier Winden zomerbridge en er werd gekozen voor vrij bridgen.

Er bleek niet zoveel belangstelling te zijn, nadien werd besloten om er de voortaan een competitie van te maken.

 

De nieuwe competitie start inmiddels met 35 paren en we gaan nu in drie lijnen spelen omdat we zo snel groeien.

 

In oktober mochten onze clubkampioenen meedoen aan de regionale kampioenschappen.

Ze bleken als eerste te zijn geëindigd in hun lijn. Alleen moest men de lijst dan op zijn kop houden.

 

De leden werd een systeemkaart uitgereikt die ze in moesten vullen. Deze kaart moest men in het vervolg altijd bij zich hebben en bij aanvang van de avond op tafel leggen. Achteraf bleek dat niet te werken, steeds was men zijn kaart vergeten.

 

In november deden weer twee leden, Joke Peet en Kees van Aken, mee met een ATCL cursus die ze met goed gevolg afsloten. Ze waren een welkome aanvulling voor de TC.

 

En dan organiseerde we onze eerste Sint-Nicolaas drive. Onze leden zorgden zelf voor surprises zodat iedereen prijs had op het einde van de avond. Tevens  bezocht de Sint ons en dat was een geweldig succes net als de hele avond trouwens, een traditie was geboren.

 

Het bestuur gaat een bridgedrive organiseren buiten de deur op een zondag. De eerste jaren op de LTS in Ossendrecht, nadien in Non Plus Ultra te Woensdrecht, de verantwoording hiervoor valt niet onder BC de Vier Winden. Ook niet leden kunnen hier aan deelnemen.  Het blijkt een groot succes en elk jaar krijgen we meer aanmeldingen hiervoor.

 

Ook werd er een evenementencommissie in het leven geroepen, die bleek geen lang leven beschoren.

 

We ontvingen een uitnodiging om mee te doen met de jaarlijkse Meeusdrive, we besloten om daaraan mee te doen met wisselend succes.

In het nieuwe seizoen zullen voortaan uit elke lijn kampioenen komen. Uit de A-lijn komen de algemene Clubkampioenen. Een kampioen in een lagere lijn mag nooit in een hogere lijn gespeeld hebben.

 

En Daarna

Plannen van het enthousiaste bestuur die nooit zijn door- gegaan vanwege de geringe belangstelling  zijn onder andere:  caravandrive, fiets-drive, jongeren bridgeafdeling, viertallen-competitie,spelpeilverbeteringscursus (heel even wel).

Inmiddels staat alles op de rails, de organisatie van de club draait nu op volle toeren en met succes. In 1996 namen Ruud en Cuny Akkerman deel aan een cursus ATCL welke ze met goed gevolg doorliepen. Daarna traden ze toe tot de TC van de vereniging, een geweldige aanwinst.

Frans van Haperen trekt zich terug als lid van de TC en

Kees van Aken heeft door omstandigheden zijn taak als TC-lid helaas moeten beëindigen.

 

Met ingang van 1997 wordt er een zomercompetitie gespeeld, daar tellen dan de beste zes scores over 13 avonden. Ook niet-leden zijn hier van harte welkom tegen een kleine vergoeding. Elke avond zijn er in elke lijn een paar flessen lekkere wijn te verdienen door een paar. Van tevoren wordt aangegeven hoeveel % men dan moet scoren of dat men bijvoorbeeld een bepaalde rangschikking moet hebben.

In mei 1998 werden we opgenomen in de gemeentegids.

 

In januari 1999 vierden we ons eerste lustrum, dit werd een geweldig feest. ’s Middags werd er gebridged en ’s avonds volgde een geweldige feestavond met warm en koudbuffet. Hier werden ook de niet bridgende partners uitgenodigd. De avond verliep met muziek en dans, bingo, cryptische puzzel en acts. Tevens werden we verrast met een jubileumboek deze was gemaakt door Hanny Geerards. Hierin staat het wel en wee van vijf jaar B.C.de Vier Winden. Een geweldig applaus als waardering voor haar werk was dan ook zeker  op zijn plaats.

Ben Hertogh, die in 1999 secretaris werd, beloofde om de volgende vijf jaar in woord en beeld te brengen.  Als club groeiden we nog steeds en de 106 leden krijgen vanaf nu ook elk jaar een ledenlijst. 

In 2000 gaven Joke Buuron en Fons Geerts,  zich op voor de cursus ACTL. Ook zij sloten de cursus met goed gevolg af en Joke sloot zich aan bij de TC.

Er werd een 20 punten lijst samengesteld om de clubavonden nog beter te laten verlopen.

 

In 2002 werden de Vier Winden- en St.Nicolaasdrive samen-getrokken tot De Decemberdrive, dit bleek een groot succes.

 

Tijdens de jaarvergadering van 2003 werd gevraagd om het werkelijke nut om lid van de bridgebond te blijven. Het bestuur zegt, na uitleg hierover, toe een enquête te houden.

De leden konden aangeven of ze lid van de bridgebond wilden blijven of niet. Het resultaat was dat tweederde van de leden uit de bond wilden. In een bijzondere ledenvergadering werd weer gestemd. Het resultaat was na een discussie, dat we met een kleine meerderheid van stemmen toch in de bond bleven.

 

Voor het 10-jarig bestaan was een feestcommissie in het leven geroepen, die bestond uit de volgende personen. Namens de leden : Frans Mol en An Kats, namens het bestuur Dimphy van Dessel en namens de TC Ruud Akkerman.

 

Op 3 januari 2004 vierden we het 10-jarig bestaan van onze Vier Winden. Het feest begint ’s middags met een gezellige drive van de eigen leden. Bij binnenkomst werden we verrast met een mooi boekje ter ere van het 10-jarig bestaan dat geheel door Rinus Maurer is samengesteld en gemaakt. Hij kreeg terecht veel waardering voor zijn werk, achterin zijn ook het clubwedstrijd- en huishoudelijkreglement opgenomen.

 

Ben Hertogh voldeed aan zijn gedane belofte om een fotoboek te maken van de laatste vijf jaar. Met leuke foto’s, versierd met tekeningen, hebben we er een prachtig document bij. 

Alle leden mochten “ingelijst”met hun partner op de foto.

Om half zes kwamen de niet bridgende partners erbij voor een gezamenlijke borrel, gevolgd door een prima verzorgd én lekker lopend buffet. D.J. John Wils luisterde de avond op met stemmige dansmuziek, waarbij veel voetjes van de vloer kwamen. Diverse leden brachten een act of lied ten gehore wat zeer gewaardeerd werd. Met als klap op de vuurpijl de komische act van het bestuur, hilariteit alom!

We mogen op een fantastisch lustrum terugkijken en danken de feestcommissie voor hun werk.

 

Het jaar 2005 werd geopend met champagne en appelbeignets gebakken door de echtparen Tak en Jansen.

De heer Hopmans wint de zomercompetitie. 

De Vier Windendrive was wederom een groot succes met negen introductieparen en een leuke prijzentafel mede tot stand gekomen door onze trouwe sponsoren, waarvoor Dank!!

Firma Hopmans; firma Crusio; Rob van Rijn; Jan Nuijten; Piet Polderman; Jan de Boer; Jan Luyks; Riet Dekkers.

De bridgemate wordt ingevoerd, Cuny Akkerman heeft zich bekwaamd in dit fenomeen en onder haar leiding worden er steeds weer mensen met het programma vertrouwd gemaakt.

Op onze eigen webpagina www.nbbclubsites.nl/club/28060  vindt je uitslagen en alle relevante clubinformatie.

Per e-mail wordt de  nieuwsbrief en de uitslag van de clubavond naar de leden verzonden. Wij zijn dus “bij de tijd”.

 

In 2006 legt Rob van Rijn na negen jaar de voorzittershamer neer. Met zijn nuchtere kijk en zakelijk inzicht hield hij de vereniging mede op koers. Zijn opvolger is Ben van Straaten.

 Gerard Crusio en Kenneth Clements slagen voor CLA.

 

Helaas werd 2006 overschaduwd door het overlijden van

Joke Peet, en gewaardeerd lid van de technische commissie. We zullen nog vaak aan haar denken.

 

Rinus Maurer, vanaf de oprichting gezichtsbepalend voor de vereniging als wedstrijdleider en vice-voorzitter, draagt in 2007 de scepter over. Na twaalf jaar zet hij een punt achter zijn taken waarop hij zich altijd vol overgave stortte, met het doel  “zijn” leden iets moois te bieden. Zijn creativiteit, humor en enthousiasme zullen wij nooit vergeten.

 

Ad Goense stopt met zijn werk als AMP,  een taak die ook Ad al vanaf de oprichting vlot en efficiënt vervulde.

Theo Zwetsloot treedt af als secretaris.

Vaak vergeten we dat achter de schermen veel werk wordt verzet om elke bridgeavond gladjes te laten verlopen. Wij zijn deze mensen dan ook veel dank verschuldigd.

Hun opvolgers Cuny en Ruud Akkerman en Gerda Klaassen wacht een zware, maar mooie uitdaging.

In 2008 worden aftredend penningmeester Dimph van Dessel, en bestuurslid Marijke Trimbosch hartelijk bedankt voor hun gedegen werk voor onze club tijdens de ALV. Zij worden opgevolgd door Ton Tak en Jeanne Schrauwen. Wij wensen hen een vruchtbare samenwerking toe. Ruud Akkerman stopt als wedstrijdleider, Gerard Crusio gaat deze taak overnemen.

 

Het 15-jarig jubileum wordt in 2009 in Roozenoord gevierd.  De feestcommissie bestaat uit Rob van Rijn, Rinus Maurer, Gerda Klaassen en Gerard Crusio. Na een spetterende feestdrive met oud-leden waaronder Wibo en Marlies Blauw, volgt een heerlijk diner waarbij ook de partners aanwezig zijn, ludiek opgeluisterd door artiesten uit de feestcommissie.

Helaas overlijdt ons lid Harrie Hagenaars, hij was tot de laatste dag trouw aan de bridgetafel te vinden.

In 2010 wordt al het spelmateriaal dat in d’Honneur aanwezig is eigendom van de gezamenlijke bridgeverenigingen, de zaal- huur gaat daardoor €200,- per jaar omlaag. De eerste aankoop zijn nieuwe bridgemates.

In 2010 wordt voor het eerst d’Honneurdrive georganiseerd door de gezamenlijke bridgeclubs die in d’Honneur spelen. Het is een groot succes en prima voor de onderlinge contacten.

Vanaf 2011 wordt jaarlijks door de beste paren van de clubcompetitie deelgenomen aan het Lenaers en van Overveldtoernooi.

Onder luid applaus geeft Ben van Straaten op de ALV van 2012 zijn voorzittershamer door aan Jan de Boer. Succes Jan!

Drie leden zijn geslaagd voor de cursus CLA in 2012.

Piet de Rooij met een 100% score, Gerda Klaassen en Corrie Pellis. Een mooie en welkome aanvulling van de TC. 

Ook in 2012 slaagt Gerard Crusio voor bridgedocent, een fantastisch resultaat van Gerard die zich ook ambitieus voor het verenigingsleven inzet. Met name het rekenprogramma en de bridgemates zijn zijn zorgenkinderen.

Toke en Frans Dons worden clubkampioen 2011-2012 en slemkampioen echtp. Akkermans.

In 2013 waren echtp. Akkerman bij het Lenaers en van Overveld toernooi met 50% de besten van onze club. 

Clubkampioen werd als vanouds echtp.Maurer , en Henk Jansen en Cees Verheijen slemkampioen.

Zomercompetitie-winnaar 2013 werd Ben van Straaten.

 

Ondanks het dalend aantal leden bij andere clubs, is er bij ons nog steeds een stijgend ledenaantal, momenteel 106 leden ! Daarbij spelen ook de startercursus die onze vereniging het seizoen 2011-2012 bekostigde en de cursussen in 2012-2013 van Gerard Crusio (op persoonlijke titel) een positieve rol.

Maar vooral het feit dat ondanks dat de sfeer in de club altijd al goed was, die nog steeds stijgende is. Dit blijkt uit de avonden dat het geen competitie is. Bleven vroeger dan veel leden weg, tegenwoordig komen er net zoveel of het nu competitie is of niet. Ook de zomercompetitie is nagenoeg steeds met 2 lijnen bezet, en dat ondanks de warmte en vakanties!

Hopelijk zijn de komende jaren ook zo positief, er wordt in elk geval hard aan gewerkt door de TC en het Bestuur.

 

 

♦  ♣  ♥  ♠  ♦  ♣  ♥ 

 

 

ONZE KAMPIOENEN

 

Clubkampioen

Slemkampioen

 

94/95 Riet en Rinus  Maurer

95/96 Riet en Rinus Maurer

96/97 Riet en Rinus Maurer

97/98 Riet en Rinus Maurer

 

98/99 Marie José v d Broek

     en Mia Warmoeskerken

99/00 Riet en Rinus  Maurer

00/01 Riet en Rinus  Maurer

01/02 Riet en Rinus  Maurer

02/03 Wim Hopmans en

            Ben van Straaten

03/04 Riet en Rinus  Maurer

04/05 Riet en Rinus  Maurer

 

05/06 Tilly en Rob van Rijn

06/07 Riet en Rinus  Maurer

07/08 Riet en Rinus  Maurer

08/09 Riet en Rinus  Maurer

 

09/10 Riet en Rinus  Maurer

10/11 Diny Plompen en

            Hanny Geerards

11/12 Toke en Frans Dons

12/13 Riet en Rinus Maurer

 

 

Cuny en Ruud Akkerman

dames de Kok- Luyks

Tilly en Rob van Rijn

Jan Hofstede en 

   Frans Burghouwt

Maria Geling en M.Linschoten

Riet en Rinus  Maurer

Cuny en Ruud Akkerman

Riet en Rinus  Maurer

Cuny en Ruud Akkerman

 

Lien van Kuik

Rieky Corstiaanse en

   Harry  Hagenaars

Cuny en Ruud Akkerman

Piet Heemskerk

Loes  Burghouwt

Paula van Schaik en

   Mieke Peters

Maria Geling / Ineke Suilen

Maria Geling  / Ineke Suilen

 

Cuny en Rudy Akkerman

Henk Jansen en Cees Verheijen

 

♦  ♣  ♥  ♠  ♦  ♣  ♥