Huishoudelijkreglement

Download reglement:

 HUISHOU DELIJK REGLEMENT (HR) VAN DE BRIDGECLUB PRINCENHAGE
Opgericht 13 december 1985

 

Bridgeclub Príncenhage is opgericht met het doel wedstrijdenbridge te beoefenen, zoals vastgelegd in art. 3 van de
statuten en volgens de door de Nederlandse Bridge Bond vastgesteld en nog vast te stellen.

 

Artikel 1.
Doel van dit HR is het stellen van regels welke niet nader omschreven zijn in de statuten, alles volgens art.22 punt 1,
2 en 3 van de statuten.

 

Artikel2.
a. Het lidmaatschap van de Bridgeclub Princenhage wordt geregeld als omschreven in artikel 4 t/m 7 van de statuten, handelend over leden en ereleden.
b. Ereleden zijn personen aan wie om bijzondere redenen deze titel wordt verleend. Zij worden als zodanig benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur of tenmínste 5 leden. Zij betalen geen entreegelden en contributie. Zij genieten verder alle rechten en plichten van gewone leden.
c. Het aantal spelende leden van de Bridgeclub Princenhage is vastgesteld op ten hoogste 1.20.
d. Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden. Aspirant-leden worden op de wachtlijst geplaatst. Zij worden, indien er mutaties zijn, in volgorde van inschrijving toegelaten.
e. Een aspirant-lid, dat door een clublid als toekomstige partner wordt geïntroduceerd, wordt bij voorrang tot de club toegelaten, op voorwaarden dat hij/zij toezegt dat dit partnerschap gedurende minimaal 3 competitiewedstrijden (=3 series parenwedstrijdenl zal standhouden. Indien aan deze voorwaarde door het nieuw toegelaten lid niet wordt voldaan, heeft het bestuur de bevoegdheid zijn of haar lidmaatschap terstond
op te zeggen.
f. Bij gelijktijdig aanvragen van nieuwe partners voor clubleden, heeft dat clublid, dat het langst lid is van de Bridgeclub Princenhage, voorrang.

 

Artikel3.
Het lidmaatschap van de Bridgeclub Princenhage wordt aangegaan voor de duur van het lopende clubjaar, beginnende 1 september en eindigend op 31 augustus.
Indien niet één maand voor het verstrijken van het elubjaar de sehriftelijke opzegging heeft plaatsgevondèn, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.

 

Artikel4.
De contributie en het inschrijfgeld van de Bridgeclub Princenhage worden elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering voor het komende clubjaar vastgesteld.

 

Artikel5.
a. Nieuwe leden betalen inschrijfgeld en contributie.
b. Leden, die gedurende een lopend clubjaar als lid van de Bridgeclub Princenhage toetreden, betalen zoveel maal 1/12 van de contributie als er maanden van het clubjaar nog resten.
c. Nieuwe leden dienen de contributie en het inschrijfgeld 28 dagen nadat zij als lid zijn geaccepteerd, te voldoen. Bij het níet voldoen aan deze verplichting kan hen alsnog het Íidmaatschap worden ontzegd.
d. De contributie dient op 31 augustus vóór het komende clubjaar te zijn betaald.

 

Artikel6.
De leden zijn verplicht:
a. De statuten van reglement van de Bridgeclub Princenhage, alsmede besluiten van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering, na te leven.
b. De statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, alsmede door de Nederlandse Bridge Bond van toepassing verklaarde bepalingen na te leven.
c. De befangen van de Bridgeclub Princenhage en de Nederfandse Bridge Bond niet te schaden door woord enf of gedrag.

 

Artikel7.
Schorsing van een lid, als bedoeld in art. 7.6 van de Statuten, kan geschieden wegens:
a. Wangedrag tijden de door de Bridgeclub Princenhage georganiseerde bridgeavonden en andere activiteiten,
b. Wanbetaling,
c. Onjuiste opgaven op het aanvraagformulier voor het lidmaatschap,
d. Handelingen of uitingen welke het aanzien en belang van de Bridgeclub schaden,
e. Royement door de Nederlandse Bridge Bond.

 

Artikel8.
a. Het bestuur van de Bridgeclub Princenhage bestaat uit 5 leden, gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
b. Functies zijn; Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris, Penningmeester en Wedstrijdleider.

 

Artikel9.
a. Van het bestuur van de Bridgeclub Princenhage treedt jaarlijks één bestuurslid af volgens onderstaand rooster
a. Voorzitter 2016
b. Vicevoorzitter 2017
c. Secretaris 2013
d. Penningmeester 2014
e. Wedstrijdleider 2015

 

Artikel 10.
a. Het bestuur van de Bridgeclub Princenhage beslist over de speelloeatie.
b. Het bestuur stelt een wedstrijdkalender vast.
c. Het bestuur kan Commissies instellen, bepaalt het aantal leden daarvan en benoemd en ontslaat leden.
Gelijke bevoegdheden komt de Algemene Ledenvergadering toe.

 

Artikel 11.
Het bestuur stelt het wedstrijdsysteem van de Bridgeclub Princenhage, de vorm en de organisatie vast evt. in overleg
met de Technische Commissie. Hierbij zullen de normen van de Nederlandse Bridge Bond worden aangehouden.

 

Artikel 12.
a. Het bestuur stelt de agenda voor een te houden Algemene Ledenvergadering vast.
b. Elk lid kan het Bestuur verzoeken de agenda uit te breiden, mits dit verzoek 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris van de Bridgeclub Princenhage, rnet een duidelijke omschrijving van het/de op te voeren punt(en), is ingediend.
c. De Secretaris maakt de nagekomen agendapunten bekend aan het bestuur en aan de leden door plaatsing op het mededelingenbord indien mogelijk 7 dagen vóór de vergadering.

 

Artikef l3.
a. De voorzitter leidt alle Bestuurs- en Ledenvergaderingen. Bij verhÍnderíng zal hij/zij worden vervangen door de vicevoorzitter en daarna de secretaris.
b. De voorzitter coórdineert en delegeert in overleg met de overige bestuursleden.

 

Artikel14.
a. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
b. De vicevoorzitter onderhoudt het contact met de leden, speciaal met hen die door ziekte niet aan de speelavonden kunnen deelnemen.
c. De vicevoorzitter verzorgt die werkzaamheden die niet tot de specifieke taken van de overige bestuursleden behoren.

 

Artikel 15.

a. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie en het houden van kopie daarvan.
b. De secretaris is belast met het bijhouden van en toezicht houden op het ledenregister.
c. De secretaris notuleert en werkt de notulen van de Bestuurs- en Ledenvergadering uit.
d. De secretaris zorgt dat op alle Bestuurs- en Ledenvergaderingen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Bridgeclub Princenhage en de Nederlandse Bridge Bond aanwezig zijn.
e. De secretaris zorgt voor de PR van de Bridgeclub Princenhage.

 

Artikel 16.
a. De penningmeester is belast met het innen van de contributies en andere geldmiddelen.
b. De penningmeester beheert de gelden van de Bridgeclub Princenhage in overleg met de overige bestuursleden. Voor uitgaven, waarin bij het vaststellen van de begroting niet is voorzien of die de begroting te boven gaan, is toestemming van het Bestuur vereist.
c. De penningmeester verricht de nodige boekingen en zorgt voor het opmaken van rekening en verantwoording.

 

Artikel 17.
a. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van de competitiewedstrijden en andere door de Bridge club Princenhage georganiseerde bridgeactiviteiten.
b. De wedstrijdleider zorgt dat op de speelavonden het juiste materiaal in voldoende mate aanwezig is. Dit materiaal wordt hem door het Bestuur van de Bridgeclub Princenhage ter beschikking gesteld.

 

Artikel 18.
Veranderingen en uitbreidingen van het HR kunnen alleen tot stand komen na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering zoals vermeld in art. 22van de Statuten.

 

Breda, oktober 2002