Clubwedstrijd reglement

 

 
   

B.C. Willemstad Reglementen - CLUBWEDSTRIJD REGLEMENT

 
 
 
   

SEPTEMBER 1999. · Aanpassing per sept. 2001 · Aanpassing nov.2002 · Aanvullende bepaling mei 2003 Wijz.6d,10d,14,15b en 18a+b per 09-09-2010,wijz.per 8-9-20166c.2 en verw.regel 6c.7 wijz.14 per 7-9-2017

ALGEMEEN 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond.

2. DOEL : Dit reglement is door het Bestuur van Bridge Club Willemstad opgesteld voor toepassing door de Wedstrijdleiding, hierna te noemen W.L., bij de uitvoering van diens taak.

3. WIJZIGINGEN : Dit reglement is slechts eenmaal per jaar ( i.c. vlak voor aanvang van een nieuw wedstrijdseizoen ) ontvankelijk voor eventuele aan te brengen wijzigingen.

4. AANVULLINGEN : Het Bestuur kan te allen tijde aanvullende bepalingen in dit reglement opnemen

5. STREKKING : De Bridge Club Willemstad organiseert gedurende het wedstrijdseizoen de volgende wedstrijden : - a. een wintercompetitie - b. diverse gelegenheidsdrives en - c. een zomercompetitie. Voor elk van deze wedstrijden zijn aparte regels van kracht t.a.v. de deelname, de indeling van de paren in spelersgroepen, het berekenen van de wedstrijduitslagen, etc.

6a. 1. Ieder paar dient zich bij binnenkomst direct bij de W.L. te melden. De wedstrijden zullen normaliter om 20.00 uur beginnen.

 2. Van ieder paar dient een der spelers uiterlijk 5 minuten voor het onder 1) genoemde tijdstip aanwezig te zijn terwijl de 2e speler van dat paar uiterlijk op het onder 1) genoemde tijdstip aanwezig moet zijn.

3. Indien geen van beide spelers, onaangekondigd, op het onder 1) genoemde tijdstip aanwezig is, dan wordt aangenomen dat zij die zitting niet meespelen ( dus een score van 0% ). Bij overmacht ( te bepalen door het Bestuur ) krijgen zij een score van 30%.

6b. Een paar. dat een avond niet deelneemt en niet voor een vervangend paar heeft weten te zorgen is verplicht dit uiterlijk om 20.00u op de avond voorafgaande de speelavond bij de W.L. te melden ( zie ook punt 16 en 17 ).

 6c. 1. De W.L. bepaalt binnen welke tijd een ronde moet zijn gespeeld. Na elke ronde wordt op het sein van de W.L. gewisseld volgens de regels van het desbetreffende wedstrijdschema. De spelers mogen zich niet eerder naar een andere tafel begeven.

2. Vijf minuten voor het verstrijken van de vastgestelde tijd per speelronde geeft de W.L. een teken

3. De W.L. is gerechtigd spellen na te laten spelen.

4. De W.L. is in het algemeen aan een voorgeschreven tempo gebonden ( bij 8 spellen per ronde 60 minuten; bij 5 spellen 39 minuten; bij 4 spellen 32 minuten; bij 3 spellen 26 minuten ) ; hij is eventueel bevoegd aan een of meer tafels extra tijd toe te staan, indien speciale omstandigheden ( arbitrage, onklaar bord e.d. ) daartoe aanleiding geven.

5. De straf voor het niet beëindigen van een ronde is ( per competitie ) de 1e en de 2e maal een waarschuwing. Elke volgende maal een vermindering met 25% van de top van een spel.

6. De waarschuwing of vermindering geldt voor beide paren aan de tafel; de W.L. is evenwel gerechtigd deze straffen voor een van beide paren kwijt te schelden als het aannemelijk is dat de schuld voor de vertraging bij het andere paar berust.

6d. 1. De score moet worden ingevuld door Noord direct nadat het spel is gespeeld en door Oost worden gecontroleerd.

2. Ongeacht welke speler in feite heeft genoteerd of gecontroleerd, worden beide paren gelijkelijk gestraft voor elk spel, dat niet, onjuist of onvolledig is genoteerd. Voor meer dan 1 notatiefout in een spel wordt slechts eenmaal gestraft.

3. Strafmaat voor beide paren : vermindering van het totaal van de zitting met 10% van de top van een spel met een minimum van 1 matchpunt.

4. Notatiefouten kunnen, met toestemming van de W.L., tot het einde van de desbetreffende ronde straffeloos worden gecorrigeerd.

5. Indien bij wisselen van tafel ook de spellen rouleren, dan dient Noord ervoor te zorgen dat de juiste spellen op tafel komen en Oost brengt ze na de ronde weer terug naar de wisseltafel.

WINTERCOMPETITIES

BEGRIPSBEPALINGEN :

7. Een wintercompetitie bestaat uit een aantal competities met elk een serie wedstrijdzittingen (minimaal 6), die op donderdagavond (clubavond) worden verspeeld. Het aantal zittingen en competities, alsmede de schema’s volgens welke de competities worden gespeeld, worden door het Bestuur vastgelegd.

 8. Wedstrijdscore van een deelnemend paar is het percentage van het maximum aantal te behalen wedstrijdpunten, dat het desbetreffende paar tijdens 1 zitting heeft gescoord (verminderd met eventuele strafpunten).

9. - a. De eindscore is de gemiddelde wedstrijdscore aan het eind van een competitie.

- b. Een eindscore wordt uitsluitend aan vaste paren toegekend, die minimaal 66 2/3% van de zittingen gespeeld hebben en die minmaal 50% van die zittingen met hun eigen partner hebben gespeeld.

- c. Een paar dat een competitie met (een) invaller(s) moet spelen, omdat de eigen partner door overmacht (te bespreken door het Bestuur) niet kan spelen, krijgt minimaal een eindscore die gelijk is aan de eindscore –2% behaald in de laatste competitie in dezelfde groep.

10. De speelsterkte van nieuwe paren. Deze wordt als volgt bepaald :

 - a. Een nieuw paar, bestaande uit 2 clubleden, die aan de voorafgaande wintercompetitie hebben deelgenomen , heeft de speelsterkte die een klasse lager ligt dan de hoogst geklasseerde speler zou hebben indien hij nog een vast paar vormde, tenzij beiden uit dezelfde klasse komen; dan blijven zij in deze klasse.

- b. In het geval dat 1 der partners niet aan de voorafgaande competitie heeft deelgenomen, dan wordt het paar een klasse lager geplaatst dan de klasse waarin de andere speler speelde.

 - c. Een paar bestaande uit 2 nieuwe clubleden zal in de laagste klasse worden geplaatst.

- d. Van de punten 10 en 10.b kan worden afgeweken indien de te verwachten speelsterkte dat rechtvaardigt (met dien verstande, dat dit geen extra degradatie ten gevolge mag hebben).

11. Een paar dat door overmacht (te bepalen door het Bestuur) geen eindscore behaalt, behoudt gedurende max. 2 competities het recht op de plaats in de klasse, die zij laatstelijk innam, met in acht name van punt 15.

 12. De reglementen voor de zomercompetitie (normaliter in de maanden juni, juli en augustus) worden elk jaar uiterlijk 1 week voor aanvang van die competitie door het Bestuur bepaald.

DEELNAME.

13. - a. Aan de wintercompetitie kan in principe alleen worden deelgenomen door leden van de Bridge Club Willemstad, die voor de duur van een competitie een vast paar met elkaar hebben gevormd. Bij verhindering van de vaste partner mag een clublid ook met een vreemde partner (al dan niet lid zijnde) aan een zitting deelnemen.

- b. Ook een volledig paar mag door een ander paar (al dan niet lid zijnde) vervangen worden.

- c. Bij splitsing van paren dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de nieuwe competitie de TECO c.q. W.L. hierover te worden ingelicht.

 SPELERSGROEPEN.

14. Er wordt gespeeld in meer spelersgroepen. In volgorde van afnemende speelsterkte zijn dit de groepen A, B, C etc.

KLASSERING VAN DE PAREN.

15. Aan het begin van iedere wintercompetitie worden de deelnemende vaste paren (her-) ingedeeld in spelersgroepen. Daarbij worden de volgende promotie- en degradatieregels toegepast :

- a. Alle paren die geen eindscore hebben behaald degraderen naar de naast lagere klasse.

- b. Indien het hierboven bedoelde aantal minder is dan 3 resp. 4 (voor spelersgroepen groter of gelijk aan 12 paren), dan wordt het aantal degraderende paren in eerste instantie aangevuld tot 3 resp.4 door het paar (de paren) met de laagste eindscore(s).

- c. De twee, resp. 3, paren met de hoogste eindscore in de groepen B, C etc. promoveren naar de naast gelegen hogere klasse.

- d. Vervolgens wordt van elke klasse bepaald hoeveel vakante plaatsen zijn ontstaan vanwege

= het verlaten van de club,

 = het tijdelijk opschorten van deelname aan de betreffende competitie,

 = het splitsen van bestaande paren

= het degradatieoverschot, d.w.z. het verschil tussen 15.b. en 15.c.

Deze plaatsen worden achtereenvolgens ingenomen door : = de paren genoemd in punt 11

 = de paren genoemd in punt 10.d.

Zijn er dan nog plaatsen over, dan vindt om en om verminderde degradatie en versterkte promotie plaats; te beginnen met verminderde degradatie, met dien verstande, dat paren, die geen eindscore behaalden te allen tijde degraderen (met in acht name van punt 11).

- e. Het aantal vakante plaatsen in de laatste groep wordt ingenomen door personen vermeld op de wachtlijst, uiteraard in volgorde van aanmeldingsdatum.

- f. Indien 2 of meer paren met exact dezelfde eindscore, potentieel voor promotie, dan wel degradatie in aanmerking komen, dan beslist in eerste instantie de score die behaald is met de eigen partner; is de score dan nog gelijk dan beslist het lot.

- g. Dit geldt eveneens voor paren, die voor plaatsen volgens punt 10 en 11 in aanmerking komen.

INVALLEN EN VERZUIM.

16. Voor een zo goed mogelijk verloop van de competitie is het noodzakelijk, dat de spelers zo veel mogelijk zelf voor ( een ) invaller(s) zorg te dragen bij afwezigheid van 1 der, of beide, spelers, mits goedkeuring van de W.L.

17. - a. Een paar dat zich niet tijdig ( zie punt 6.b) bij de W.L. heeft afgemeld krijgt een score van 0% toegewezen. Indien een paar om een plotseling dringende reden wegblijft, kan de W.L. direct of achteraf een gunstiger beslissing, dan bovenvermeld, nemen.

- b. Een paar, dat zich niet tijdig (zie punt 6.b) zonder geldige reden heeft afgemeld krijgt een score van 30%, mits de W.L. voor vervanging kan zorgen.

- c. Indien een paar zich tijdig afmeldt en noch zijzelf noch de W.L. weet voor een vervangend paar te zorgen, krijgt het een score van 40%.

18. - a. Een paar, dat met een invaller speelt behaalt een score die begrensd wordt door hun voortschrijdende gemiddelde +5% en -5%

- b. Een paar dat volledig door buitenstaanders wordt vervangen behaalt een score die begrensd wordt door hun voortschrijdende gemiddelde van +5% en -10% (1e keer) en vervolgens 0% en -10% (2e keer) (per competitie)

19. - a. Indien een paar door de W.L. wordt verzocht in een hogere spelersgroep in te vallen, behoudt dit paar voor de eigen spelersgroep de in de hogere spelersgroep behaalde score, met een minimum van het in de eigen spelersgroep behaalde gemiddelde (minimaal 50%).

- b. Het paar, dat door een paar uit een lagere spelersgroep wordt vervangen ontvangt die avond een score overeenkomstig punt 18.b.

- c. Een groep zonder zittafel kan geen vervangend paar leveren.

 SLOTBEPALINGEN.

20. Op iedere speelavond kan door de W.L. een paar (speler) worden aangewezen, die de W.L. assisteert bij het verzorgen van het speelmateriaal, het wisselen tijdens de speelronden, de berekeningen etc.

21. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist te TECO, terwijl zo nodig overleg wordt gepleegd met het Bestuur.

 22. Deze reglementen dienen door de W.L. strikt, en zonder aan ziens des persoon, te worden gehanteerd.

Willemstad, september 1999. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ·

Plaatspuntentelling aflopende schaal clubkampioen

 

Een plaats in een groep (aan het eind van een competitie) levert een aantal plaatspunten op. Logischerwijs levert een plaats in een sterkere groep meer punten op en een hogere plaats in de eindrangschikking meer punten op dan een lagere plaats.

 

Rang

A

B

C

1

100

74

55

2

90

67

50

3

80

59

44

4

70

52

38

5

60

44

31

6

50

37

27

7

40

29

24

8

30

22

21

9

20

14

19

10

10

7

16

11

5

3

13

12

0

0

9

13

0

0

7

14

0

0

5

15

0

0

2

16

0

0

0

 

- Paren die degraderen omdat ze reglementair te weinig hebben gespeeld krijgen 0                            punten.

- Paren die na 1 of meerdere competities van partner wisselen krijgen daarna alleen de score van die samenstelling.

- Het paar met de meeste punten wordt clubkampioen.

 

Toelichting op voorstel Slemkampioenschap

Voor een geboden en gemaakt klein slem in een kleur scoor je 2 punten en in SA 3 punten. Maak je het niet dan krijg je een aftrek van 1 punt.

Voor groot slem geboden en gemaakt krijg je 5 punten (zowel bij kleur als SA). Haal je het niet, dan krijg je een vermindering van 2 punten.

 

Gedoubleerd of geredoubleerd heeft geen invloed op de puntentelling voor deze competitie (is niet voorzien in het Rekenprogramma).