Huishoudelijk reglement

 

 
   

B.C. Willemstad Reglementen - HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 
 
 
   

Huishoudelijk reglement van de Bridge Club Willemstad

Hoofdstuk 1

ALGEMENE BEPALINGEN:

Art. 1
1.Bridge Club "Willemstad" is opgericht op 12 oktober 1978.
2. de Vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond.
3. De Vereniging is gevestigd te Willemstad.

Art. 2
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
2. Het boekjaar loopt van 1 mei t/m 30 april.

HOOFDSTUK 2

LEDEN:

Art. 3
De club kan bestaan uit:
1. Gewone leden te onderscheiden in:
- a. Hoofdleden
- b. Gezinsleden

2. Buitenleden

3. Jeugdleden

4. Ereleden te onderscheiden in:
- a. actieve Ereleden
- b. passieve Ereleden

5. Begunstigers

Art. 4
1. Tot Ereleden kunnen door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur of van vijf gewone leden worden benoemd zij die zich ten opzichte van de club of het bridgespel in het algemeen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen aktieve (dit zijn meebridgende) en passieve (dit zijn niet-meebridgende) Ereleden.

2. Ereleden betalen geen contributie, eventueel wel de jaarlijkse afdracht voor de Nederlandse Bridge Bond.

Art. 5
1. Gewone leden zijn zij, die als zodanig door het Betuur of de Algemene Vergadering zijn aangenomen.

2. Gezinsleden zijn zij, die - op dezelfde wijze aangenomen als gewone leden - woonachtig zijn op het adres van een gewoon lid. Zij ontvangen geen officieel orgaan van de Nederlandse Bridge Bond. Zij betalen een verminderde contributie.

Art. 6
Jeugdleden zijn leden met een leeftijd jonger dan 21 jaar.
Zij betalen een verminderde contributie.

Art. 7
Begunstigers zijn zij, die de Bridge Club met een jaarlijkse bijdrage steunen.

Art. 8
Buitenleden zijn zij, die als zodanig door het Bestuur of de Algemene Vergadering zijn toegelaten. In het Bestuur of in een Commissie kan maximaal een (1) buitenlid plaatsnemen.

Art. 9
1. Alle leden ontvangen bij hun toetreding een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

2. Zij betalen bij inschrijving inschrijfgeld. Het bedrag wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld.

3. Het Bestuur kan een ledenstop instellen wanneer de omstandigheden dit vereisen.

Hoofdstuk 3

SCHORSING OF ROYEMENT

Art. 10
Schorsing of royement kan geschieden:
- a. op voorstel van het Bestuur.
- b. op voorstel van 10 stemgerechtigde leden.

1. Wanneer het Bestuur op eigen initiatief de schorsing of het royement wil uitspreken of wanneer het na het betrokken lid gehoord te hebben, oordeelt gevolg te moeten geven aan een voorstel als bedoeld bij punt b., kan het Bestuur dat lid hiervan kennis geven, onder uitnodiging als lid uit te treden. Voldoet het lid hieraan niet, dan volgt schorsing of royement door het Bestuur.

2. Het bedoelde lid heeft recht van beroep op de Algemene Vergadering. Hetzelfde recht hebben de stemgerechtigden, die de schorsing of het royement hebben aangevraagd, indien het Bestuur aan dit voorstel geen gevolg geeft. Ter beslissing in zodanig beroep wordt de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk na het ingekomen verzoek door het Bestuur bijeengeroepen. De schorsing of het royement wordt geacht te zijn bevestigd of uitgesproken, wanneer tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart. Van de uitspraak der Algemene Vergadering wordt aan het betrokken lid onmiddellijk kennis gegeven.

Hoofdstuk 4

HET BESTUUR

Art. 11
Verkiezing bestuursleden:
1. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering worden de bestuursleden uit de gewone leden gekozen voor de maximale duur van drie jaar.

2. Elk jaar treedt circa eenderde van de bestuursleden af en kan zich herkiesbaar stellen.

3. Elke verkiezing is geheel vrij.

4. Elk lid kan schriftelijk of staande de vergadering kandidaten stellen.

5. Bij enkele kandidaatstelling wordt de kandidaat als gekozen beschouwd.

6. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

BESTUURSFUNCTIES

Art. 12
1. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten en vertegenwoordigt de vereniging zo daartoe aanleiding bestaat.

2. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter waar dit nodig is en is de overige bestuursleden bij hun werkzaamheden behulpzaam.

3. De secretaris voert namens het Bestuur de briefwisseling van de vereniging; van alle uitgaande stukken bewaart hij een afschrift. Hij beheert het archief en verricht voorts alle werkzaamheden die volgens de bestaande gebruiken aan zijn functie verbonden zijn.

4. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, doet de uitgaven, die door het Bestuur zijn goedgekeurd en draagt zorg voor de financiële administratie.

5. De overige leden zijn de voornoemde bestuursleden bij hun werkzaamheden behulpzaam en vervangen hen, waar en wanneer dit nodig of gewenst blijkt.

6. De technische leiding berust bij een Commissie die bestaat uit: een bestuurslid, tevens voorzitter en een wedstrijdleider per competitie-poule, met een maximum van vijf (5) personen. Voor de taakverdeling zie hoofdstuk 6: COMMISSIES.

TAAK VAN HET BESTUUR

Art. 13
1. Het Bestuur heeft tot taak de belangen van de Club te behartigen overeenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor al haar daden en nalatigheden; verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering en geeft ten aanzien daarvan alle door de Algemene Vergadering verlangde inlichtingen.

3. Alle bestuursleden gezamenlijk, alsmede de voorzitter met de secretaris vertegenwoordigen de Vereniging in en buiten rechte.

4. Onder leiding van het Bestuur worden de besluiten van de Algemene Vergadering uitgevoerd.

Hoofdstuk 5

BESTUURSVERGADERINGEN

Art. 14
1. Besluiten van deze vergadering zijn slechts geldig indien een meerderheid van het Bestuur aanwezig is.

2. Zo vaak de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wenselijk achten, wordt een bestuursvergadering bijeengeroepen. In ieder geval wordt binnen een (1) maand na iedere Algemene Vergadering een bestuursvergadering gehouden.

3. Van alle bestuursvergaderingen worden notulen bijgehouden.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Art. 15
Stemmen bij volmacht is uitgesloten. Zij die aan de stemming wensen deel te nemen moeten de presentielijst getekend hebben.

Art. 16
1. De Algemene Vergaderingen worden tenminste vijf weken van te voren aangekondigd. In spoedeisende gevallen kan door het Bestuur van dit voorschrift worden afgeweken. In dat geval moeten de vergaderingen tenminste acht dagen van te voren worden aangekondigd.

2. Leden, die enig voorstel door de Algemene Vergaderingen wensen te doen behandelen, zenden dit schriftelijk ondersteund, drie weken voor de vergadering naar het Bestuur; in spoedeisende gevallen vijf dagen voor de vergadering.

3. Twee weken voor de vergadering moet de kandidaatstelling door het Bestuur, de ingekomen voorstellen van de leden, het financiële verslag en de agenda van de vergadering aan de leden gestuurd worden. Kandidaten kunnen ook staande de vergadering worden gesteld.

Art. 17
De gewone orde van de werkzaamheden van de Algemene Vergadering is als volgt:
- 1. Behandeling van de notulen van de vorige vergadering.
- 2. Mededeling van de ingekomen stukken.
- 3. Verslag secretaris over de werkzaamheden en toestand van de club in het afgelopen jaar.
- 4. Rekening en verantwoording der inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar door de penningmeester; verslag hierover uit te brengen door een Commissie van tenminste twee stemgerechtigde leden: op de vorige jaarlijkse vergadering benoemd (hiervan elk jaar een (1) lid aftredend).
- 5. Aanbieding van de begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar.
- 6. Mededelingen en voorstellen van het Bestuur; o.a. het vaststellen van de contributie.
- 7. Verkiezing van de leden van het Bestuur.
- 8. Verkiezing van leden van onder punt 4 bedoelde Commissie.
- 9. Rondvraag.

Art. 18
1. Op de Algemene Vergadering wordt jaarlijks de contributie vastgesteld voor de gewone leden.

2. Voor gezins- en jeugdleden is deze ca. tweederde gedeelte daarvan.

3. De door de gewone, gezins- en jeugdleden te betalen contributie dient per jaar bij vooruitbetaling voldaan te worden en wel voor 1 september van het desbetreffende verenigingsjaar. Niet tijdig voldoen van de verschuldigde contributie kan schorsing of royement tot gevolg hebben.

Art. 19
1. Het financieel beleid wordt gevoerd door het Bestuur.

2. Het financieel beheer wordt gevoerd door de penningmeester.

3. Het Bestuur is voor haar financiële beleid verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering.

4. De penningmeester is persoonlijk verantwoordelijk voor alle financiële middelen, die hij onder zijn beheer heeft.

5. De penningmeester is voor zijn financiële beheer verantwoording schuldig aan het Bestuur en aan de Algemene Vergadering.

6. De penningmeester doet slechts uitgaven, die goedgekeurd zijn door het Bestuur.

7. Alleen de penningmeester verricht de uitgaven en int de aan de Bridge Club Willemstad verschuldigde bedragen.

8. Behalve aan zich zelf voor porti en soortgelijke kleine onkosten doet de penningmeester aan schuldeisers van de vereniging geen betaling dan op grond van en onder overlegging van een behoorlijk bewijsstuk van het verkregen recht van de schuldeiser, na goedkeuring door de voorzitter of diens plaatsvervanger.

9. Elk kwartaal maakt de penningmeester een financieel overzicht en brengt dit ter kennis van alle bestuursleden.

Art. 20
1. Aan het einde van ieder jaar maakt de penningmeester de rekening en balans op en doet deze door het Bestuur aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderwerpen.

2. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het financiële verslag strekt de penningmeester, het Bestuur en de Kascommissie tot ontlasting, behoudens later gebleken valsheid in bewijsstukken.

3. De Algemene Vergadering is bevoegd de goedkeuring voor de penningmeester, het Bestuur en de Kascommissie afzonderlijk uit te spreken.

Art. 21
1. Leden van het Bestuur hebben recht op vergoeding uit de kas van porto-, reis- en verblijfkosten in het belang van de vereniging en binnen hun bevoegdheid gemaakt.

2. De tarieven voor de reis- en verblijfkosten worden door het Bestuur vastgesteld.

3. Declaraties moeten uiterst gespecificeerd zijn en voor iedere uitgave de datum dezer vermelden.

4. Clubleden die de club in een wedstrijd of op andere wijze vertegenwoordigen, komen slechts in bijzondere gevallen ook voor vergoeding, voor zover die niet door de N.B.B. of door het district gegeven worden, in aanmerking.

5. Heeft de penningmeester bezwaren tegen de ingediende declaratie en wenst de declarant deze niet te herzien, dan beslist het Bestuur over de al dan niet uitbetaling.

Hoofdstuk 6

COMMISSIES

Art 22
Kascommissie.
1. Volgens de Statuten Art. 14 lid 2, wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering een Kascommissie benoemd, bestaande uit tenminste twee niet-bestuursleden en een plaatsvervangend lid.

2. Om de taak van de Commissie te vergemakkelijken zal jaarlijks slechts een (1) lid aftredend zijn.

3. Namens de Algemene Vergadering oefent de Kascommissie controle uit op het financiële beleid van het Bestuur en op het financiële beheer van de penningmeester. Uit dien hoofde zijn alle bestuursleden verplicht aan de Commissie alle gewenste inlichtingen en opgaven te verschaffen.

4. De Kascommissie brengt van haar bevindingen rapport uit aan de jaarlijkse Algemene Vergadering en brengt de opmerkingen waartoe de controle aanleiding geeft, ter kennis van het Bestuur.

5. Voor de uitoefening van de controle vergadert de Commissie:
- a. wanneer de penningmeester tussentijds ophoudt lid te zijn van het Bestuur;
- b. voor de controle van de balans en de exploitatierekening over het afgelopen jaar;
- c. zo dikwijls zij dit verder nodig oordeelt.

Art. 23
Technische Commissie (TECO)
De TECO wordt jaarlijks samengesteld op de eerste bestuursvergadering na de jaarlijkse Algemene Vergadering uit de leden die zich hebben aangemeld.

Art. 24
1.Taak TECO:
- a. Het uitbrengen van adviezen aan het Bestuur over eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van het Clubwedstrijd Reglement. Deze aanvullingen c.q. wijzigingen dienen eenmaal per jaar, voor het begin van de wintercompetitie te worden aangebracht. Tussentijdse wijzigingen zijn NIET mogelijk, aanvullingen wel.

- b. Het optreden als wedstrijdleider van de door de vereniging of met haar medewerking georganiseerde wedstrijden.

- c. Het organiseren van de clubcompetitie en van andere interne speelavonden.

- d. Zij dient het Bestuur van advies bij het vaststellen van de teams die de vereniging afvaardigt; hiertoe behoort het samenstellen van paren c.q. viertallen en het aangeven van de volgorde daarvan, alsmede het aanwijzen van invallers.

- e. Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen die voor de beoordeling voor de speelsterkte van viertallen, paren of individuele spelers van belang worden geacht.

2. De TECO adviseert het Bestuur in alle aangelegenheden voor wedstrijdorganisatie en wedstrijdtechniek, voor zover zij daarmee krachtens het vorige lid niet zelf is belast.

3. Beroep tegen door het Bestuur overgenomen adviezen van de TECO kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris ingediend worden. Bij weigering van een lid of leden om de door het Bestuur overgenomen adviezen van de TECO te accepteren, c.q. op te volgen zijn Art. 9 en 19 van de Statuten van toepassing.

Hoofdstuk 7

SLOTBEPALINGEN

Art. 25
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

Art 25 a
Aanvulling op het Huishoudelijk reglement:

Na het wegroepen van een bridgepartner, kan er indien speler dit wil, met een dummy van een andere tafel worden doorgespeeld.
Bij overlijden van een lid, wordt na het gedenken, gewoon gebridged
Tijdens clubavonden mag er geen actie worden gehouden voor goede doelen, tenzij dit goedgekeurd is door het bestuur.

Art. 26
Een besluit tot uittreding uit de N.B.B. kan slechts worden genomen door een Algemene Vergadering als bedoeld in Art. 22 van de Statuten.

Art. 27
1. Voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt vereist, dan tenminste tweederde der ter Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen, de voorstelde wijziging(en) goedkeurt.

2. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten op de agenda voor de Algemene Vergadering waarin zij zullen worden behandeld zijn vermeld.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 28 juni 1979 en qua Art. 2.2 gewijzigd in de Algemene Vergadering van 11 juni 1981.en 28 mei 2009