Wedstrijd- en competitie regelement

 

WEDSTRIJD REGLEMENT

 

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. BSB         : Bridge Sociëteit Borne

2. Bestuur    : Bestuur van de vereniging

3. WeCo       : Wedstrijdcommissie (van de vereniging)

4.  WL         : Wedstrijdleider

5.  Wedstrijd  :  Een wedstrijd, die in het seizoenprogramma van de  vereniging   
       als zodanig is  aangemerkt.

6.  NBB        : Nederlandse Bridge Bond.

7.  Weko      : Wedstrijd kommissie van de Nederlandse Bridge Bond.

 

Artikel 2. Spelregels

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de "Spelregels voor Wedstrijdbridge", het Wedstrijd Reglement van de NBB, dit reglement en de eventueel door het bestuur van de BSB verstrekte nadere richtlijnen.

 

Artikel 3. Deelname

Leden / spelers dienen vijftien minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Niet tijdig aanwezig zijn kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.

Leden die zonder deugdelijk voorafgaand bericht niet of niet tijdig op komen dagen op een wedstrijd, worden de eerste keer gestraft volgens de in het competitie-reglement van de vereniging gegeven regels art. 3-B

Bij herhaling kan het bestuur een schorsing opleggen.

Leden die ingeschreven staan voor de competitie, zijn verplicht alle voor deze competitie vastgestelde wedstrijden te spelen, tenzij een geldige reden van verhindering, ter beoordeling van de Weco, bestaat.

 

Artikel 4. Gedrag

 1. De leden zijn tijdens een wedstrijd, en wanneer zij in vertegenwoordigende teams voor de vereniging uitkomen, verplicht zich te houden aan de door de NBB vastgestelde voorschriften, en zich te stellen onder de spel- en wedstrijdregels zoals die door de NBB/BSB zijn of zullen worden vastgesteld.

Tevens is men verplicht zich aan de aanvullende bepalingen en regels te houden die door de organisatie voor een bepaalde wedstrijd zijn voorgeschreven.

 1. Alle leden zijn verplicht zich naar de aanwijzingen van de WL te gedragen en zich hoffelijk aan arbitrages te onderwerpen. Men heeft het recht van protest bij de protestcommissie (PC)
 2. Alle leden zijn verplicht om op de wedstrijden, en wanneer zij in vertegen­woordigende teams voor de vereniging uitkomen, een correct en volledig ingevulde systeemkaart ongevraagd op tafel te leggen.

D.      Alle leden zijn verplicht de speelzaal opgeruimd te houden.

Flessen en glazen moeten na gebruik tijdens de rondewisseling worden opgeruimd.

Na afloop van de laatste ronde moet het spelmateriaal naar de hiertoe aangewezen plaats worden gebracht door de aangewezen paren.

 

Artikel 5.Tempo

Spelers dienen het voorgeschreven tempo te volgen.

Zit men bij het begin van een ronde niet aan de juiste tafel, of  is twee minuten na afloop van de laatste ronde niet de score van het laatste spel ingevuld en gecontroleerd, dan krijgt men een waarschuwing.

Bij elke volgende overtreding in dezelfde competitie wordt een straf gegeven van min 25% van de top van een spel, naar boven afgerond op hele Match Points. (MP’s)

Bij herhaalde overtreding, of bij een dusdanige vertraging dat het verloop van de wedstrijd er door wordt  gestoord, volgt bovendien een straf volgens artikel 90*)  van de spelregels voor wedstrijdbridge.

Het naspelen van spellen is alleen toegestaan na toestemming van de WL.

Voor niet gespeelde spellen ontvangt men geen score. Bij herhaaldelijk – door eigen schuld
(e.e.a. ter beoordeling van de WL) – niet kunnen spelen van alle spellen, kan een straf van min 25% van de top van een spel, naar boven afgerond op hele MP’s, worden uitgedeeld volgens art. 90 van de spelregels. .

 

Artikel 6. Uitslagen

Na afloop van een wedstrijd wordt een voorlopige uitslag bekend gemaakt. Na controle en eventuele correctie door de WL of een door hem gemachtigd persoon zijn de score- berekeningen definitief en wordt de uitslag bij de eerstvolgende gelegenheid bekend gemaakt. Na bekendmaking van de definitieve uitslag, is tot 30 minuten hierna beroep mogelijk.

 

Artikel 7. Rode Systemen

Onder rode systemen worden systemen verstaan die een rode afspraak bevatten, (bv. passen met een sterke hand), zoals aangegeven door de Weko/NBB. Deze systemen zijn bij alle door de BSB te organiseren wedstrijden verboden.

 

Artikel 8. Rookbeperkingen

In de wedstrijdzaal en door de vereniging gebruikte ruimtes mag niet worden gerookt.

 

Artikel 9. Arbitrage

Bij iedere onregelmatigheid waarop de aandacht is gevestigd dient het bieden of spelen onmiddellijk te worden gestopt en moet meteen de arbiter gewaarschuwd worden.

 

Artikel 10. Stopregel / Alerteren

 1. In de A en B groep is het gebruik van de STOPREGEL verplicht.
 2. In de A en B groep is het ALERTEREN verplicht.

Indien tegenstanders hier geen prijs op stellen, dienen zij dit voor het begin van het eerste spel kenbaar te maken.

In de overige groepen, waar de  stopregel en alerteren niet verplicht is, mag alleen gealerteerd worden als alle spelers hier voor aanvang van het eerste spel mee instemmen.

 1. Het niet toepassen van bovenstaande kan leiden tot een arbitrale score indien tegenstanders hierdoor benadeeld zijn.

Artikel 11. Score-invoer / Scorebriefjes; Onjuist noteren of onvoldoende controleren

Noord voert de score in de Bridge-Mate (of het scorebriefje) in, Oost controleert. 

Beide paren zijn ervoor verantwoordelijk dat een score correct wordt ingevoerd en dat men na afloop van de ronde doordrukt tot einde ronde. Het niet nakomen hiervan levert een arbitrale score op van G- voor beide paren. Bij veelvuldige herhaling van onjuist of niet invullen van de score kan een extra straf van -25%T met een minimum van 1 MP worden opgelegd. Overigens kunnen notatiefouten i.o. met de arbiter tot het eind van de ronde straffeloos worden gecorrigeerd.

Noord brengt zo snel mogelijk na afloop van de competitiezitting de Bridge-Mate naar de computer.

 

Artikel 12. Het gedraaid spelen van een bord

Indien de juiste paren het juiste spel in de verkeerde windrichting spelen, geldt het resultaat behaald in deze windrichting. Bij een combitafel is gedraaid spelen niet mogelijk.

 

Artikel 13. Onklaar maken van een bord

Ieder paar dat, naar het oordeel van de WL, na afloop van een spel één of beide handen in een verkeerd vakje heeft gestoken, of dat een spel met in één of beide handen onjuiste kaart(en)  heeft teruggestoken, wordt bestraft met een arbitrale straf core van 25 % van de Top.

 

Artikel 14. Tellen van de kaarten
Elke speler is verplicht, voor het inzien van de kaarten, de kaarten te tellen.

Ieder paar waarvan een speler zijn hand heeft ingezien, waarna blijkt dat de hand meer of minder dan dertien kaarten bevat, wordt als volgt bestraft:

A.              Indien er na herstel een score behaald kan worden, wordt een paar waarvan een speler in overtreding was, bestraft met min 25% van de Top van een spel, naar boven afgerond op hele MP’s.

B.         Indien de WL een arbitrale score heeft gegeven, zal deze voor een overtredende partij ten hoogste G- bedragen.
 

Artikel 15. Protesten

 1. Protesten van een paar, of van de aanvoerder van een team, tegen een door een arbiter genomen beslissing dienen binnen 30 minuten  nadat de officiële uitslag ter inzage is gegeven schrifte­lijk bij de betrokken arbiter te worden ingediend.

Het protest wordt alleen in behandeling genomen als het protestformulier volledig is ingevuld, en het protestgeld ad. € 5, = is voldaan.

B.      De arbiter doet het protest zo snel mogelijk toekomen aan de instantie die het moet behandelen.

C.      De uitslag van een protest verandert niet de toekenning van prijzen.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WL.

Borne, september 2009

====================================================================

 

1*) Artikel 90 van  spelregels voor Wedstrijd-bridge

Bevoegdheid van de wedstrijdleider:

Naast het toepassen van de strafbepalingen van deze spelregels mag de WL ook straffen geven voor iedere overtreding die het spel overmatig vertraagt of belemmert, andere deelnemers overlast bezorgt, de juiste gang van zaken verstoort of het toekennen van een arbitrale score aan een tafel noodzakelijk maakt.

O.a voor te laat komen; overmatig langzaam spelen, kaarten in et verkeerde vak steken; het vergelijken van scores met anderen; fouten m.b.t. het niet tellen van kaarten; het niet onmiddellijk voldoen aan de aanwijzingen van de WL etc etc. 

 

 

 

 

COMPETITIE REGLEMENT

 

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

1.      PD  : Promotie – Degradatie competitie;

2.      WS : Wedstrijdcommissie Secretariaat;

3.      WeCo:  Wedstrijdcommissie

4       WL : Wedstrijdleider;

 

Artikel 2. Vaste competities

De PD competitie bestaat minimaal uit drie ronden van ten minste vijf zittingen.

 

Artikel 3.  PD. - Inrichting van de competitie

A.      Er wordt in principe gespeeld in groepen van minimaal twaalf paren,
           ingedeeld  vanaf groep A,  aflopend  in  sterkte.

B.      Bij niet tijdige afmelding bedraagt de te behalen score 0 % per
           wedstrijd, tenzij er  een reden van  overmacht is.  Bij het bestuur kan
           men dan schriftelijk om herziening hiervan verzoeken.

 

Artikel 4. PD - Indeling

A.      Paren die in dezelfde samenstelling als het vorig seizoen spelen,
           hebben recht op een plaats in de  groep waarin   zij het voorafgaande
           seizoen in de laatst gespeelde serie recht hebben gekregen.

B.               Wanneer men bij aanvang van een nieuw seizoen met een nieuwe
            partner gaat spelen, start men een klasse  lager dan waarin de hoogst
            gekwalificeerde speelde, met inachtneming van promotie/degradatie.

C.              Bij splitsing van een paar dat aan de competitie deelneemt, worden
           beide spelers uit de competitie genomen. Opnieuw  deelnemen  met 
           een  andere  partner is  afhankelijk van  de  plaatsingsmogelijkheden.

 1. Nieuwe leden starten in de laagste groep.
 2. De WeCo kan van deze regeling afwijken indien dit zal leiden tot een
             eerlijker indeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5. PD – Afwezigheid / Invalregeling / spelen in andere lijn

 

 1. Afwezigheid

         Elk lid is verplicht een ev. afwezigheid tijdig aan de wedstrijdleiding
          mede te delen.
            Voor elke competitieronde geldt (bij  geldige afwezigheid):
                   - Eerste keer afwezig:   Arbitrale score    45%

                   - Tweede keer afwezig:                            40%
                   - Derde keer afwezig:                                 0%

                    - Bij afwezigheid in de laatste zitting: AS 40% (echter indien
                       derde keer in competitieronde: 0%)

                     - Ongeldige afwezigheid (d.i. niet tijdig gemeld aan de WL)
                        levert een score  van 0% op.

 

 1. Invalregeling;  spelen met andere partner:

               -  Spelen met een andere partner (combipaar, invaller)
                             
  - Het laten invallen van een ander paar is niet toegestaan
                              - De WL regelt een ev. invaller: bij voorkeur uit de
                                 beschikbare invallers binnen de club.
                                 Zo  veel als  mogelijk worden spelers van dezelfde
                                 sterkte als de afwezige als invaller uitgenodigd.

                 - Score berekening (aangepast aan mogelijkheden rekenprogramma):
                           Spelen met invaller van  buiten de club: gemaakte score
                                met  begrenzing  EG +5 en garantie 45 %
                          -  Combipaar ( uit één lijn) of invaller binnen de club:
                               Score = gemaakte score met garantie 45%.
                         -  Combipaar samengesteld uit spelers uit verschillende
                               lijnen
  : De door  het paar behaalde score wordt voor de
                               individuele speler gecorrigeerd volgens de H/L
                               systematiek bij spelen in een andere lijn.(zie onder).
                               vb. A+B spelen in A (H voor B): score B = gemaakte
                                      score x 1.05 (en garantie 45%)
                                      A+B spelen in B (L voor A): score A = gemaakte
                                      score  x0.95
                             - Spelen in andere lijn:
                                   
  - Hogere lijn (H): gemaakte score x 1.05. Garantie 45%
                                    - Lagere lijn (L): gemaakte score x 0.95.
                              - Berekening Eigen gemiddelde (EG):
                                
  Het EG wordt berekend uit de beschikbare scores
                                 gemaakt door het eigen paar in eigen lijn (minimaal 2
                                   scores).
                                  Als maar 1 score voorhanden is wordt uitgegaan van  
                                  (score + 50)/2. Als geen  paar-eigen-score voorhanden is
                                   geldt een EG= 50%.

                      In onvoorziene situaties beslist de WL
   

 2.    Paar  buiten mededinging plaatsen:
              Een paar dat 3 of meer keer is verhinderd te spelen in een
              competitieronde,  mag zich voor   een   keer   terugtrekken uit deze
              competitieronde zonder te degraderen. Mits te voren  schriftelijk
              aangevraagd en goedgekeurd door de WL. De wedstrijdleiding zal
              dit paar in deze competitieronde dan niet opstellen en hen ev.
              alleen laten spelen als invaller.

   
 3. Langdurige afwezigheid: Bij langdurige afwezigheid beslist de TC
           over herplaatsing.

   

Artikel 6.   PD -  Promotie – Degradatie

                   A-groep       De laagst eindigende drie paren degraderen.

                   B-groep:     De hoogst eindigende drie paren promoveren.

                                       De laagst eindigende drie paren degraderen.

                   C-groep:     De hoogst eindigende drie paren promoveren.

                                       De laagst eindigende drie paren degraderen.

                   D-groep:     De hoogst eindigende drie paren promoveren.

 

Voorwaarde voor promotie is dat men minstens drie keer in de juiste samenstelling gespeeld heeft.

Indien een paar drie keer afwezig is, volgt automatisch degradatie (behalve zoals in 5C)

 

Artikel 7.   Clubkampioenschap

Aan het eind van een competitieserie wordt op grond van de uitslag een plaatsingsgetal toegekend. Het paar met de meeste punten over het hele seizoen is clubkampioen.

Bij gelijk eindigen wordt de uitslag bepaald door de som van de percentages. Degene met het hoogste totaalpercentage is kampioen.
Een  paar dat degradeert vanwege afwezigheid ontvangt geen plaatsingspunten.

 

 

 

Artikel 8.   Slemklassement

 1. Voor het bieden en maken van slems worden elk seizoen ranglijsten  
            bijgehouden.

                   De punten worden als volgt toegekend:

 • voor elk geboden en gemaakt klein Slem   
 • in kleur: 5 punten.
 • in  SA:   6 punten.

 

 • Voor elk geboden en gemaakt groot Slem:
 • in kleur: 10 punten
 • in SA   :  15 punten.

 

De punten gelden alleen voor vaste combinaties. Slem behaalt door een invallend paar telt niet mee voor dit klassement.

            B.   Voor het slemklassement tellen mee: alle wedstrijden uit de PD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsingspuntentabel

 

Punten te verdelen na elke competitie ronde

De eindrang in een lijn bepaalt het aantal te ontvangen punten per competitie ronde

 

 

 

EIND RANG  

A GROEP

B GROEP

C GROEP

D GROEP

1

200

150

100

50

2

190

140

90

45

3

180

130

80

40

4

170

120

75

35

5

160

110

70

30

6

150

100

65

25

7

140

90

60

20

8

130

80

55

15

9

120

75

50

10

10

110

70

45

5

11

100

65

40

0

12

90

60

35

0

13

80

55

30

0

14

75

50

25

0

15

70

45

20

0

16

65

40

15

0

etc

etc

etc

etc

0

 

 

.       

Artikel 10: Slotbepalingen

 1. Daar waar deze reglementen niet in voorzien beslist de Weco.
 2. Wijziging of aanvulling op de bepalingen in dit reglement worden van kracht een dag na de vaststelling in een Algemene Leden Vergadering, tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaald.

 

 

Borne, september 2009