Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Hengelosche Bridge Club

Opgericht 20 januari 1943 te Hengelo (o)

Artikel 1. Begripsbepaling:
In dit reglement wordt verstaan onder:
de club : De Hengelosche Bridge Club
het bestuur: het bestuur van de Hengelosche Bridge Club

Artikel 2. Doel:

2.1
De club stelt zich ten doel het bridgespel te bevorderen o.a. door het
organiseren van bridgetoernooien, drives en clubavonden waarbij de spelregels
van toepassing zijn, zoals deze door de Nederlandse Bridgebond worden gehanteerd.

Artikel 3. Het lidmaatschap:

3.1
Een persoon die lid wil worden van de club kan zich als aspirant-lid bij het secretariaat
melden.
3.2
Bij aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpt men zich aan de statuten van de club.
3.3
De leden dragen er zorg voor dat hun volledige adres, geboorte datum en e-mailadres
bij het secretariaat bekend is.
3.4
Het lidmaatschap eindigt:
- door overlijden.
- door schriftelijke opzegging van het lid.
- bij wanbetaling.
- bij wangedrag.
Het bestuur beslist in laatste 2 gevallen.
- .
3.5.
Beëindiging van het lidmaatschap door het bestuur wordt schriftelijk aan de betrokkene
medegedeeld.
Tegen de beslissing is beroep mogelijk bij een commissie, bestaande uit 3 leden: 1 lid
benoemd door het bestuur, 1 lid benoemd door de persoon die het besluit treft (dit mag niet
de betreffende persoon zelf zijn noch een familielid van hem of haar), en een
onafhankelijke voorzitter, benoemd door beide eerder genoemde leden.
De commissie komt binnen één maand tot functioneren en brengt uiterlijk na 2 maanden
functioneren een bindend advies uit aan het bestuur.
Als aan één van deze 2 condities niet is voldaan handelt het bestuur het beroep af.

3.6
Indien tijdens een bridge seizoen een partner van een bridgepaar definitief uitvalt/stopt, om
welke reden dan ook, is het wedstrijd reglement van de club van toepassing.

3.7
Het bestuur kan te allen tijde een beroep doen op haar leden om bij te springen bij
zaaldiensten en dergelijke.

Artikel 4. Geldmiddelen:

4.1
De geldmiddelen van de club bestaan uit de jaarlijkse contributies en overige inkomsten.

4.2
De jaarlijkse contributie wordt op de jaarvergadering vastgesteld.
4.3
Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van een clubjaar vindt onder normale om-
standigheden geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 5. Het bestuur:

5.1
Het bestuur bestaat uit ten minstens 5 leden.

5.2
Er zijn 5 functies in het bestuur: de voorzitter, de secretaris, de
penningmeester, activiteiten commissielid, en de wedstrijdleider.
5.3
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen.
Voor verkiezing tot bestuurslid kunnen door het bestuur en door de leden kandidaten
worden gesteld.
De kandidaatstelling door de leden moet uiterlijk 1 week voor de betreffende verkiezing
schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld onder overlegging van een bereidverklaring
van de kandidaat en worden gesteund door minimaal 10 leden.
5.4
Het bestuur wordt in de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester,
wedstrijdleider en activiteitencommissielid, gekozen door de leden.
5.5
Het bestuur stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat nimmer 3 bestuursleden
gelijktijdig zullen en kunnen aftreden, dit in overleg met het gehele bestuur en met dien
verstande, dat de voorzitter en secretaris in principe niet gelijktijdig zullen aftreden.
Bij het aftreden, zal een bestuurslid hiervan vroegtijdig melding dienen te maken en wel
6 maanden voor einde van een bridge seizoen, waarna direct gezocht zal moeten worden
naar een vervanger.
5.6
Bij een tussentijdse vacature wijst het bestuur een plaatsvervanger aan. Op de eerst-
volgende ledenvergadering wordt door verkiezing van een nieuw bestuurslid in de
vacature voorzien.
5.7
Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en huishoudelijke reglementen
en voor uitvoering van de genomen besluiten.
5.8
De voorzitter is de woordvoerder van de club; hij roept de bestuursvergaderingen bijeen
en leidt deze vergaderingen en ook de algemene ledenvergadering. Hij ondertekent de
door de algemene ledenvergadering goedgekeurde notulen en jaarverslagen van de
secretaris en penningmeester.
5.9
De secretaris voert het secretariaat van de club en stelt in overleg met de voorzitter de
agenda’s op voor de algemene ledenvergaderingen en voor de bestuursvergaderingen.
De secretaris houdt de notulen bij van alle vergaderingen en brengt jaarlijks aan de
algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de gang van zaken gedurende het
afgelopen clubjaar.

5.10
De penningmeester beheert de geldmiddelen en voert de financiële administratie. Hij brengt
jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering over het gevoerde
financieel beleid, nadat de kascommissie de boeken heeft gecontroleerd.
5.11
De algemene ledenvergadering benoemd jaarlijks de kascommissie die tot taak heeft de
boekhouding van de penningmeester te controleren.
De kascommissie bestaat uit ten minste 2 clubleden en een reserve lid.
De kascommissie brengt ter afsluiting van het boekjaar aan de ledenvergadering
schriftelijk advies uit, inzake decharge van de penningmeester voor het gevoerde beleid.
5.12
De bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of 2 andere bestuurs-
leden dit noodzakelijk achten.
5.13
Besluiten in de bestuursvergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van de stemmen, beslist de voorzitter.

Artikel 6. De ledenvergadering:

6.1
De jaarvergadering:
1. de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt in de derde dinsdag in september gehouden.
2. de voorlopige agenda voor deze vergadering wordt tenminste 2 weken tevoren aan de leden verstrekt
3. de leden hebben tot 1 week van te voren de gelegenheid om onderwerpen ter behandeling op de jaarvergadering op te geven.
6.2
Een buitengewone ledenvergadering wordt bijeen geroepen:
- Op initiatief van het bestuur.
- Naar aanleiding van een schriftelijk verzoek van tenminste 10 leden met opgave van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur is verplicht om binnen een maand aan een dergelijk verzoek te voldoen. Als het bestuur niet voldoet hebben de verzoekers het recht zelf tot bijeen roeping van een ledenvergadering over te gaan.
6.3
In de ledenvergadering heeft elk lid 1 stem, besluiten worden genomen met de gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
6.4
Over personen en zaken wordt op verzoek schriftelijk gestemd, tenzij de ledenvergadering
anders besluit.
6.5
De genomen besluiten zijn voor alle leden bindend.
6.6
Op de jaarvergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde
beleid van het afgelopen clubjaar. In ieder geval komen op de jaarvergadering aan de orde:
- het jaarverslag van de secretaris.
- het jaarverslag van de penningmeester.
- het verslag van de kascommissie.
- het jaarverslag van de technische commissie
- het jaarverslag van de activiteitencommissie
- de begroting voor het begonnen clubjaar.
- de benoeming van de bestuursleden en van de kascommissie.

Artikel 7. Het bridgespel:

7.1
Het bridgespel wordt gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Bridgebond.
7.2
Op de bridge-avonden wordt het wedstrijdreglement van de club gehanteerd. Dit
reglement is na goedkeuring door de ledenvergadering bindend voor alle leden.

Artikel 8. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement, cq wedstrijdreglement, cq statuten

8.1
Voor het aanbrengen van wijzigen in genoemde reglementen, worden de
volgende procedures gevolgd:
- een voorlopig wijzigingsvoorstel wordt aan alle leden uitgereikt waarna de leden
14 dagen gelegenheid hebben om schriftelijk commentaar te leveren.
- na kennisname van het ingediende commentaar, maakt het bestuur een
wijzigingsvoorstel en reikt dit uit aan de leden.
- tijdens de eerstvolgende ledenvergadering wordt het wijzigingsvoorstel behandeld.
8.2
Een wijzigingsvoorstel vereist een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen
van de aanwezige leden.
8.3
Een besluit tot ontbinding van de club vereist 2/3 meerderheid van de uitgebrachte
stemmen van de ledenvergadering.

Artikel 9. Overige zaken:

9.1
De lief en leedcommissie dient door de wedstrijdleider, te worden geïnformeerd over
de afwezigheid van de leden bijvoorbeeld ziekte dan wel andere problemen.
9.2
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet neemt het bestuur een beslissing.
9.3
Over besluiten op grond van artikel 9.2 legt het bestuur op de eerstvolgende leden-
vergadering verantwoording af.

Artikel 10 Slotbepaling

Alle leden van de Hengelosche Bridge Club kunnen op de website de Statuten en het
huishoudelijke reglement raadplegen en worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud
van de betreffende reglementen.

Artikel 11. In werking treden van het reglement:

Dit reglement treedt in werking 1 dag na goedkeuring door de algemene ledenvergadering
van de club, welke reglement met aanvullingen en wijzigingen is goedgekeurd door de
algemene ledenvergadering

Hengelo (o) 20 – 02 - 2014