Statuten van de Hengelosche Bridge Club H.B.C.

 

STATUTEN van de HENGELOSCHE BRIDGE CLUB

Art. 1 De 20e januari 1943 is te Hengelo (O) opgericht de Hengelosche Bridge Club.

Art. 2 De Hengelosche Bridge Club wordt in deze statuten aangeduid als H.B.C.

Art. 3 Het domicilie van de H.B.C. is Hengelo (O).

Art. 4 De H.B.C. stelt zich ten doel: "Het bevorderen van de bridgesport onder leiding van

De Nederlandse Bridge Bond, waarbij de H.B.C. is aangesloten met voor de leden

daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

Art. 5 Het verenigingsjaar loopt van begin september tot eind augustus.

Art. 6 De H.B.C. bestaat uit gewone leden, ondersteunende leden en ereleden.

Art. 7 Het gewone en ondersteunende lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij

het bestuur, dat, desgewenst na consultatie met de leden, over de aanneming beslist.

De reden van niet aanneming behoeft aan de aanvragende persoon niet meegedeeld te

worden. Het erelidmaatschap wordt door de ledenvergadering wegens bijzondere

verdiensten verleend met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte

stemmen.

Art. 8 De gewone leden zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Nederlandse Bridge Bond

waarvan de H.B.C. lid is. De daaraan voor de leden verbonden contributie wordt via

de penningmeester van de H.B.C. voldaan.

Art. 9 De geldmiddelen van de H.B.C. bestaan uit door de ledenvergadering vast te stellen

jaarlijkse contributies, ontvangen schenkingen en andere verkregen inkomsten.

Art.10 Bij in gebreke blijven van betaling van de verschuldigde contributie kan het betref-

fende lid twee maanden na de eerste aanmaning door het bestuur worden geroyeerd.

Eventuele voorstellen tot royement uit andere hoofde worden op een ledenvergadering

beslist bij een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen.

Art. 11 Niet-leden, die, hetzij als invaller bij een competitie of om andere redenen aan een

speelavond deelnemen, zijn hiervoor geen vergoeding verschuldigd, tenzij het

bestuur anders beslist.  

Art.12 Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden, n.l. voorzitter, secretaris, penningmeester,

wedstrijdleider en activiteiten commissielid. Een bestuurslid wordt voor drie jaar

gekozen. Alle bestuursleden zijn herkiesbaar.

Art. 13 Elk jaar in september wordt er een ledenvergadering gehouden, waarin ondermeer

behandeld wordt: verslag secretaris

verslag penningmeester

verslag kascommissie

bestuursverkiezing

verkiezing kascommissie

Verder kan een ledenvergadering worden gehouden wanneer het bestuur dit om

bijzondere redenen nodig acht, of wanneer tenminste 5 leden de wens daartoe met

opgaaf van redenen schriftelijk aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt.

Voor zover niet anders is bepaald worden besluiten in de ledenvergadering met

gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

Indien de stemmen staken beslist het bestuur.

Art.14 De ledenvergadering benoemt de kascommissie, bestaande uit twee leden, waarvan

elk jaar een lid aftreedt, dat niet herkiesbaar is.

De kascommissie brengt schriftelijk verslag van haar bevindingen aan het bestuur

uit.

Art.15 Bij verhindering wordt waargenomen:

De voorzitter door de secretaris,

De secretaris door de voorzitter,

De penningmeester door de voorzitter, c.q. medebestuurslid.

Art. 16 In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Art.17 Bij ontbinding van de H.B.C. komen de na vereffening van alle vorderingen

En schulden resterende gelden ten goede aan een of meer liefdadige instellingen

te Hengelo (O).

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van 19 januari 1946 en zoals gewijzigd op de ledenvergadering van 21 januari 1948, 29 augustus 1978 en 20 september 2011.

Het bestuur.