Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen van de algemene ledenvergadering van de bridgeclub Rijssen gehouden op donderdag 6 september 2018 om 19:30 uur.

Aanwezig zijn 36 leden

Met kennisgeving afwezig: 10 leden

 

1.    Opening
De vice-voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij memoreert het ledenverloop en heet de nieuwe leden Elly Vrielink en Leo Nitert hartelijk welkom. Het ledental is nu 46.
Voor de goed bezochte zomerdrives worden de organisatoren Harmke en Titus van Essen en Thijs Groot bedankt met een kleine attentie.

2.    Notulen vorige vergaderingen (31 augustus 2017)
De notulen geven geen aanleiding tot vragen.

3.    Jaarverslagen secretaris en wedstrijdleider
De verslagen worden zonder op- of aanmerkingen voor kennisgeving aangenomen

4.    Financieel jaarverslag
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen

5.    Verslag en benoeming kascommissie
Ben van Duinkerken deelt mee dat hij met Sjoukje Bergsma de kas heeft gecontroleerd en heeft gezocht naar foutjes maar geen onvolkomenheden heeft gevonden. Hij stelt voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen bij acclamatie door de vereniging gebeurt.
Dezelfde leden worden herbenoemd in de kascommissie voor volgend jaar.

6.    Begroting en contributievoorstel
Ondanks een tekort op de begroting wordt gelet op het saldo niet voorgesteld de contributie te verhogen.
De vergadering stemt in met de begroting en contributie.

7.    Bestuursverkiezing
Anni de Visser en Guus van Dam zijn aftreden en hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld. Marianne Homan wordt met instemming van de vergadering benoemd als bestuurslid. Het bestuur zal nog zoeken naar invulling van de openstaande vacature. Als bekend is wie de functie van voorzitter gaat vervullen zal dit voorafgaand aan een bridge-avond aan de aanwezige leden ter instemming worden voorgelegd.

8.    Voorstellen leden
Er zijn geen voorstellen ontvangen.

9.    Bestuursvoorstellen

Het jaarprogramma 2018-2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10.  Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11.  Sluiting
Thijs Groot bedankt met een passend afscheidswoordje en attenties Anni de Visser die 24 jaar heeft deelgenomen in het bestuur. Ook Guus van Dam wordt voor zijn 8 jaar durende vice-voorzitterschap beankt.
Als laatste daad sluit de vice-voorzitter de vergadering om 19:45 uur.

 

Via de clubwebsite van de NBB ter kennis van de leden gebracht (artikel 16,2 van de statuten).