Statuten

Download reglement:
Statuten.pdf (357.32 KB)

 

Artikel 1. Naam en zetel

1. De naam van de vereniging luidt: Bornse Bridge Club, met als verkorte naam: B.B.C..

2. Zij is gevestigd te: Borne.

 

Artikel 2. Duur

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3. Doel

De vereniging heeft ten doel:

het beoefenen van de bridgesport en deze sport te bevorderen in al zijn verschijningsvormen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. onderlinge wedstrijden te organiseren;

b. al datgene te doen dat in de ruimste zin verband houdt met de doelstelling.

 

Artikel 4. Leden

1. Leden zijn die personen, die, op hun verzoek, door het bestuur als lid zijn toegelaten. Over de toelating als lid beslist het bestuur.

 

Voor het lidmaatschap komen in aanmerking natuurlijke personen die doel, statuten en huishoudelijk regle-ment van de vereniging onderschrijven.

2. Het verzoek om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Voor min-derjarigen dient dit verzoek uit te gaan van hun rechtsvertegenwoordigers.

3. Het bestuur bericht de aanvrager zo spoedig mogelijk omtrent de toelating.

4. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

5. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als de gewone leden met dien verstande dat het is vrijgesteld van de betaling van contributie.

 

Artikel 5. Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het zijn verplichtin-gen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde  van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid  redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toe- gelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de financiële verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting

uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse  contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 

Artikel 6. Contributie

1. De leden betalen een jaarlijks contributiebedrag. Dit bedrag wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Voorts kunnen middelen worden verkregen door schenkingen en eventuele andere baten.

 

Artikel 7. Bestuur

 

1. Het aantal bestuursleden bedraagt tenminste twee.
De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan bepalen uit hoeveel leden het bestuur bestaat. Deze benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht. Tot het opmaken van zo'n voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk achtenveertig uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Een voordracht is bindend. Is er meer dan één voordracht dan kan uit elke voordracht worden benoemd en zijn deze op zich wel doch ten opzichte van elkaar niet bindend. Aan elke voordracht kan echter het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen be- sluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Voor de benoeming tot bestuurslid geldt geen minimum leeftijd. De algemene vergadering kan een maximum leeftijd vaststellen.

 

Artikel 8. Einde bestuurslidmaatschap / schorsing

1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 5 van artikel 7, derde zin. Voor de bestuursleden geldt geen beperking van het aantal termijnen. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt in het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Een bestuurslid dat de in artikel 7 lid 5 bedoelde maximum leeftijd heeft bereikt kan aan het eind van zijn zit- tingsperiode niet herkozen worden.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is, door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

 

Artikel 9. Bestuursfuncties en -notulen

1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

3. Het bestuur kan voor elk van de bestuurders uit zijn midden een vervanger aanwijzen, welke, ingeval van  ontstentenis of belet van de eerst benoemde, volledig in de functie treedt van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen.
Indien er een vervangende voorzitter of technisch bestuurslid is aangewezen dient deze aanwijzing te worden bekrachtigd door de leden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering, tenzij er een andere voorzitter of technisch bestuurslid wordt voorgedragen.
4. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris  notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris in de eerstvolgende vergadering ná goedkeuring van het bestuur worden vastgesteld en ondertekend.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de tot- totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

 

Artikel 10. Bestuurstaak

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkom- sten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor een derde sterk maakt of zekerheid stelt voor de schuld van een derde. Op het ontbreken van die goedkeuring kan wel door en tegen derden beroep  worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende  goederen;
b. het aangaan van een bankkrediet;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is  begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met  uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
g. het aangaan van andere rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering periodiek zal vaststellen.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 

Artikel 11. Vertegenwoordiging

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel de voorzitter en de  secretaris.
2. Bij ontstentenis van één of beide bestuursleden kunnen de overige bestuursleden één of twee vervangers aanwijzen.

 

Artikel 12. Jaarverslag, rekening en verantwoording

 

1. Het verenigingsjaar begint op één juli van enig jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de in artikel 13 vermelde jaarvergadering, behoudens verlenging van de termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit. Daarbij doet het, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na ver- loop van de termijn kan ieder lid rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een controlecommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de controlecommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de controlecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de controlecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere controlecommissie.
7. Het bestuur is verplicht de financiële bescheiden tien jaren lang te bewaren.

 

Artikel 13. Algemene vergadering

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaar- vergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde controlecommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14.

 

Artikel 14. Bijeenroeping Algemene Vergadering. Convocatie

1. Het bestuur zorgt voor het oproepen voor de algemene vergadering, behoudens het bepaalde in artikel 13 lid
De oproeping geschiedt:
* hetzij door een publicatie in het verenigingsorgaan;
* hetzij door een schriftelijke convocatie aan de adressen van de leden volgens het ledenregister     bedoeld in artikel 4.
* hetzij door een advertentie in het of de ter plaatse gebruikelijke, veelgelezen, nieuws- of advertentie- blad of bladen.
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. 
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister bedoeld in artikel 4 opgenomen.
De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, zo nodig met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 en 19.

 

Artikel 15. Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
4. Een geschorst bestuurslid heeft wel doch een geschorst verenigingslid heeft geen toegang tot de algemene vergadering. Een geschorst bestuurslid die niet als lid is geschorst heeft wel stemrecht. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Een lid kan een ander lid volmacht geven namens hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd. Het aantal volmachtsstemmen dat een lid kan uitbrengen is beperkt tot één.

 

Artikel 16. Voorzitterschap en notulen

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ont- breken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend in de eerst volgende algemene vergadering.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Artikel 17. Besluitvorming van de Algemene vergadering

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
5. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, dan is het ver- worpen.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand van de kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de mees- te stemmen kregen, dan wel - indien er van die kandidaten waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht personen zijn waarop een gelijk aantal stemmen is uitgebracht - tussen de kandidaten met de meeste stemmen. Bij staking van de stemming in de tweede ronde beslist het lot.
7. Stemmingen omtrent personen geschieden schriftelijk. Alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een verenigingslid vóór de stemming te kennen geeft een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voor- kennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van ver- gaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Artikel 18. Statutenwijziging

1. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voor- gedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Van deze ter-inzage-legging moet  mededeling worden gedaan bij de oproeping tot de vergadering.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
In die vergadering dient tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn (quorum).
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt, tussen de tweede week en  de zesde week daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In die tweede vergadering kan over het voorstel tot statutenwijziging zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, worden besloten met inachtneming van de hiervoor aangegeven meerderheid van stemmen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 19. Ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde omtrent convocatie, voorgeschreven meerderheid van stemmen en quorum in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het besluit tot ontbinding dient vergezeld te gaan van een besluit tot benoeming van vereffenaars en een  besluit welke een bestemming geeft aan na de vereffening eventueel blijkend batig saldo.
Indien deze bestemming niet wordt vastgesteld wordt deze bestemming door de vereffenaar(s) vastgesteld.

 

Artikel 20. Huishoudelijk Reglement

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Borne mei 1994

Herzien: sep 1997, apr 1999, sep 2007, okt 2017

Tekstueel geredigeerd: nov 2011