Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement
van de bridgeclub Twente

Goedgekeurd bij besluit van
de ledenvergadering d.d. 2 mei 2006
gew.: extra ledenverg. 20-11-2007
gew.: ledenverg. 29-04-08
gew.: ledenverg. 11-05-10 toevoeging art.13
gew.: ledenverg. 23-04-13 wijziging art 6.5 scores bij afwezigheid

DOEL
Artikel 1
Dit Huishoudelijk Reglement is, zoals aangegeven in artikel 20 van de Statuten, een aanvulling op de in de Statuten genoemde regels en mag alleen op de daarin aangegeven wijze gewijzigd worden.

LIDMAATSCHAP
Artikel 2a
Het bestuur heeft het recht personen die zich aanmelden om lid te worden, het lidmaatschap te weigeren indien haar bekend is dat deze personen contributieschuld of zich misdragen hebben bij andere verenigingen.
Ook, indien zij redelijkerwijze verwacht dat personen zich niet conform de verenigingsdoelstelling zullen gedragen, zoals o.a. genoemd in artikel 3 van de Statuten, is het bestuur bevoegd hen het lidmaatschap te weigeren.
Aspirant-leden spelen twee avonden op proef. Zijn er geen bezwaren en is de contributie voldaan, dan worden zij als lid aangenomen.
Artikel 2b
Indien er een ledenstop van kracht is dienen leden, die bij aanvang van het nieuwe seizoen van bridgepartner willen veranderen, er rekening mee te houden dat zij niet een buitenstaander als nieuwe partner kunnen introduceren. Zij dienen dit tijdig, voor afloop van het seizoen, bij het secretariaat kenbaar te maken. Alleen bij tijdige kennisgeving kan een introducé met voorrang lid worden. Eén en ander dient vóór 15 mei geregeld te zijn. Daarna wordt met spelers van de wachtlijst het ledental tot het maximum aantal paren aangevuld.

LEDEN VAN VERDIENSTE, NIET-SPELENDE LEDEN
Artikel 3
De in artikel 4 van de Statuten genoemde leden, gewone leden, ereleden en begunstigers, worden door middel van dit Huishoudelijk Reglement uitgebreid met leden van verdienste en niet-spelende leden.
1.Leden van verdienste zijn leden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt door middel van grote inzet in het belang van de vereniging.Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur of door leden op de ledenvergadering voorgesteld en benoemd bij besluit van de ledenvergadering.
2.Niet-spelende leden zijn leden die om redenen langere tijd niet aan de clubavonden kunnen deelnemen, bijvoorbeeld door ziekte of familieomstandigheden. Bij het bestuur kan een verzoek met opgaaf van redenen worden ingediend. De beoordeling ligt bij het bestuur.
Hoewel er geen teruggave van de reeds betaalde jaarlijkse bijdrage plaats vindt, zijn niet-spelende leden ingaande een nieuw seizoen geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
Willen zij als lid ingeschreven blijven staan bij de Nederlandse Bridgebond, dan dienen zij de verschuldigde bondscontributie te betalen.
Vanaf het moment dat weer deelgenomen wordt aan de competitie is de jaarlijkse bijdrage of een deel daarvan verschuldigd.
Niet-spelende leden blijven de eventuele status erelid of lid van verdienste behouden en zijn gerechtigd ledenvergaderingen bij te wonen en hebben stemrecht.

JAARLIJKSE BIJDRAGE
Artikel 4
De jaarlijkse bijdrage voor gewone leden en voor dubbelleden wordt door de ledenvergadering aan het begin van het verenigingsjaar vastgesteld en moet vóór 1 oktober van het nieuwe seizoen voldaan worden.
Een dubbellid is een lid dat naast het lidmaatschap bij bcTwente lid is van een andere bij de Bridgebond aangesloten bridgeclub.
Nieuwe leden krijgen 1/8 korting per verstreken maand van de competitieperiode als zij na september lid worden.

ROOKREGELING (gewijzigd ledenvergadering 20-11-2007)
Artikel 5
In de speelzaal mag niet gerookt worden.

PARENCOMPETITIE
Artikel 6
1.De parencompetitie bestaat uit 6 of meer wedstrijdrondes van vier zittingen. Een zitting bestaat uit 6 rondes en wordt op één avond gespeeld. Na elke wedstrijdronde (vier zittingen) wordt er een eindrangschikking opgemaakt en volgt er door middel van een promotie- en degradatieregeling een nieuwe samenstelling van de groepen.
2.Voor het begin van de competitie worden de groepen door de wedstrijdleider samengesteld.
a.Nieuwe paren, waarvan geen van beide spelers lid was van de vereniging, worden aan de laagste groep toegevoegd.
b.Nieuw samengestelde paren, waarvan één speler geen lid was, worden één groep lager ingedeeld dan waarin het verenigingslid heeft gespeeld.
c.Nieuw samengestelde paren, waarvan beide spelers al lid waren en in competitieverband hebben gespeeld, worden in overleg met de wedstrijdleider ingedeeld.
3.Het aantal paren dat promoveert of degradeert bedraagt 25% van de groepsgrootte. Voorwaarde voor promotie is dat minimaal is deelgenomen aan driekwart van het aantal gespeelde zittingen van de wedstrijd.
Paren die géén of maar één zitting van de wedstrijdronde aanwezig zijn geweest degraderen eerst.
4.De wedstrijdleider heeft het recht om in geval van wijziging van de groepsgrootte een versterkte promotie en/of degradatie toe te passen en ingeval van afzeggingen of andere redenen, paren in een andere groep in te delen.
5. Scores bij afwezigheid met ingang van seizoen 2013-2014

Als men 1x afwezig is krijgt men voor deze avond een mindering van 5% van het gemiddelde en het % van deze avond wordt niet meer dan max. 50%.

Is men 2x afwezig, dan krijgt men voor deze avond een mindering van 5% van het gemiddelde en het % van deze avond wordt niet meer dan max. 45%.

Is men 2x afwezig dan kan men niet promoveren.

Is men 3x afwezig dan volgt automatisch degradatie.

6.Afzeggen voor een competitieavond moet vóór dinsdagmiddag 17.00 uur bij de wedstrijdleider of diens vervanger gebeuren. Afzeggen geldt voor het paar tenzij het paar zelf voor een invaller zorgt en dit meldt.
7.Wegblijven zonder tijdige kennisgeving wordt door de wedstrijdleider e.v.t. in overleg met het bestuur bestraft.

8. Het spelen met een invaller moet worden goedgekeurd door de wedstrijdleider. De score bij spelen met een invaller zal niet minder zijn dan het gemiddelde van de score van de overige speelavonden van die ronde en ook niet meer dan 3% boven dat gemiddelde. Hetzelfde is van toepassing bij het laten spelen van een invalpaar.

9. De wedstrijdleider heeft het recht om paren tijdens een speelavond tijdelijk in een hogere of lagere groep te laten spelen. Het paar dat dan in een hogere groep speelt krijgt een verhoging van de score met 5%. Het paar dat in de lagere groep moet spelen krijgt daarvoor geen aftrek berekend.

10. Clubkampioenschap; aan het eind van het seizoen wordt het paar dat het gemiddeld genomen over de 7 competitieronden best gepresteerd heeft de clubkampioen.

11. Aan het eind van het seizoen wordt de persoon die aan de meeste speelavonden heeft deelgenomen de clubtijger. Bij een gelijke stand wordt het voorgaande jaar meegenomen.

VIERTALLEN- of BUTLERCOMPETITIE
Artikel 7
Door de ledenvergadering kan worden besloten om naast de parencompetitie een viertallen- of butlercompetitie te spelen. Afhankelijk van de deelname wordt er in verschillende groepen gespeeld. De indeling van de groepen gebeurt door de wedstrijdleider, mede op basis van promotie en degradatie.
Het afzeggen moet voor dinsdagmiddag 16.30 uur bij de wedstrijdleider gebeuren. Ingeval van afzeggen bij viertallen wordt er voor het gehele viertal afgezegd, tenzij er door het viertal zelf voor invallers wordt gezorgd en dit meldt.

OVERIGE SPEELAVONDEN
Artikel 8
Naast de parencompetitie worden er diverse drives gespeeld en wordt er e.v.t. deelgenomen aan het door de bridgebond georganiseerde Ruitenboertoernooi.

ZOMERBRIDGE
Artikel 9
Na de slotdrive begin mei wordt er tot aanvang competitie begin september zomerbridge georganiseerd. Er wordt een laddercompetitie gespeeld waaraan men minimaal zes keer moet deelnemen om in de einduitslag te worden opgenomen. De geldige bijdrage moet per keer worden voldaan en staat los van de in artikel 7 genoemde jaarlijkse bijdrage. Ook niet-leden mogen aan het zomerbridge deelnemen. Op de laatste zomerbridgeavond vindt de prijsuitreiking plaats.

BEROEPSCOMMISSIE (toegevoegd ledenvergadering 29-04-2008)
Artikel 10
1. Doel
Het doel van de beroepscommissie is te onderzoeken wat de juiste gang van zaken/regels zijn wanneer er een verschil van mening tussen de arbiter cq wed-strijdleider en een spelend lid is ontstaan, en deze niet tot een vergelijk kunnen komen. Het betreft dus alleen wedstrijdtechnische zaken.
In voorkomend geval kan door het bestuur een beroep op de beroepscommissie worden gedaan die dan aan de hand van reglementen en voorschriften uitzoekt wat er is voorgeschreven en hoe deze dienen te worden geïnterpreteerd.
Ook draagt zij zo mogelijk een oplossing aan.

2. Samenstelling
Het bestuur benoemt de leden van de beroepscommissie. Dit kunnen zowel leden als niet-leden van de bridgeclub Twente zijn. Deze worden geacht ruime kennis van zowel de verenigings- als NBB-reglementen te hebben met betrekking tot wedstrijdtechnische zaken en speltechnisch inzicht.

3. Besluitvorming
Een besluit moet minimaal door drie commissieleden worden genomen en deze mogen geen betrokkenheid hebben bij het geschil waarover advies wordt gevraagd.
De beroepscommissie is gerechtigd zich te laten adviseren door deskundigen.

4. Verantwoordelijkheid
De beroepscommissie werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Dat wil zeggen dat in een geschil het bestuur de beroepscommissie vraagt haar te adviseren. De uiteindelijk beslissing en/of uitvoering van het advies ligt bij het bestuur en de beroepscommissie kan hier niet op worden aangesproken.

5. Voortgang
Indien er geen bijzondere omstandigheden zijn wordt geacht dat de beroepscommissie binnen 14 dagen een advies uitbrengt.

IN BEROEP GAAN TEGEN ARBITRALE BESLISSING(EN) (toegevoegd ledenvergadering 29-04-2008)
Artikel 11
Indien een speler het niet eens is met een arbitrale beslissing kan hij of zij daartegen officieel in beroep gaan. Binnen 30 minuten na afloop van de zitting, waarin de beslissing werd genomen waartegen in beroep wordt gegaan, moet dit officieel kenbaar worden gemaakt bij de wedstrijdleider. Daartoe dient een formulier te worden ingevuld welke bij de wedstrijdleider is te verkrijgen. Mocht daar aanleiding toe zijn dan kan ter verduidelijking door beide partijen een schriftelijke toelichting worden toegevoegd. De wedstrijdleider speelt het beroep door naar het bestuur en deze zal eventueel de beroepscommissie om advies vragen.
Tot er een officiële uitspraak is blijft het standpunt van de wedstrijdleider, waartegen in beroep gegaan wordt, gehandhaafd. Mocht het beroep ontvankelijk worden verklaard, dan zal de beslissing van de wedstrijdleider worden herzien cq gewijzigd.
Met het indienen van een beroep dient € 10,00 te worden betaald. Als na behandeling de indiener gelijk krijgt of het beroep als zinnig wordt gezien, wordt € 10,00 terug betaald. Dit ter beoordeling door het bestuur.
Mocht één van de partijen het niet eens zijn met de gang van zaken of met de uitspraak, de mogelijkheid een protest bij de bridgebond in te dienen blijft bestaan.

MATERIALEN
Artikel 12
Het bestuur benoemt een commissie, minimaal bestaande uit twee personen, die de verzorging, vervanging en opslag van de bridgematerialen regelt.
De paren die de laatste ronde van de bridgeavond NZ zitten, ruimen de tafels af en zorgen dat de biddingboxes, boards, BridgeMatekastje en het tafelkleedje op de door de materialencommissie aangegeven plaatsen worden gebracht.
De materialencommissie regelt en zorgt dat de materialen in een afsluitbare ruimte worden opgeborgen.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 13
In afwijking van hetgeen in artikel 2. van de Statuten van de bridgeclub Twente staat vermeld, wordt de loop van het verenigingsjaar niet van één mei tot en met dertig april gehanteerd, maar van één juni tot en met eenendertig mei. De reden hiertoe is de financiën beter per speelseizoen te kunnen verantwoorden.
Ter overbrugging zal het verenigingsjaar 2009 – 2010 van één mei 2009 tot en met eenendertig mei 2010 lopen.

. . . _ _ _ . . .