Vademecum

 

Bestuur van Bridgeclub Het Twentse Ros
Welkom bij de BC Het Twentse Ros in Hengelo.
Naast het welkom spreken we de wens uit dat u zich snel thuis zult voelen bij Het Twentse Ros en veel plezier aan de activiteiten van onze vereniging zult beleven. Een ruim aanbod van competities en speciale drives staat borg voor een gevarieerd bridgeprogramma dat jaarlijks in ons speelplan is vastgelegd. Daarmee hopen we ons eerste doel te bereiken: u op alle dinsdagavonden van het jaar een prettige bridgeavond te bezorgen. 

De BC Het Twentse Ros is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Veel van onze leden nemen dan ook deel aan de door het District Twente van de NBB georganiseerde competities. Het verruimt uw speelmogelijkheden en u maakt kennis met nog meer bridgevrienden in Twente. Om alles in goede banen te leiden is medewerking van veel leden onontbeerlijk. Wij zijn er trots op dat voor allerlei werkzaamheden steeds weer een groot aantal leden beschikbaar is. ‘Een steentje bijdragen’; ‘iets terugdoen voor de club’; ‘je leert de club beter kennen’: zijn veel gehoorde argumenten om de handen voor de club uit de mouwen te steken. Hoe het ook is, wij constateren dat lid zijn van een actieve vereniging met veel actieve leden de dinsdagavonden bij Het Twentse Ros tot iets bijzonders maakt. Daar kunt u ook aan meewerken. De BC Het Twentse Ros heeft een eigen website waarin en waarop alle informatie en uitslagen van de interne competities van de club te vinden is. Neem er kennis van, het is de moeite waard. Met dit vademecum beogen wij u zo volledig mogelijk te informeren. Mochten er nog onduidelijkheden resten, schroom niet en vraag. 
 

Korte historie
De bridgeclub Het Twentse Ros bestaat sinds 1 november 1950. Ze is ontstaan na een afsplitsing van de Hengelose Bridgeclub. In aanvang was de BC Het Twentse Ros geen lid van de NBB. Jan Nijhuis en Tinus van Wezel waren de oprichters van de vereniging. Namen zoals de heren van Alsumgeest, in ’t Veld, Nijhof, Hollink, echtpaar Fröhlich waren spelers van het eerste uur. 

In 1974 werd het Twentsche Ros opgericht als club binnen een club want een aantal leden binnen de club wilden meer (regionale) competitie en deze club sloot zich aan bij de NBB. In 1988/89 werd besloten tot een fusie van beide clubs met als naam Bridge Club het Twentse Ros en werden ook de leden van het (oude) Twentse Ros lid van de NBB. Vroeger was de bridgeclub klein, circa 40 leden en kende iedereen elkaar. Van ‘knus en gezellig’ zijn we langzamerhand gegroeid naar ‘groot, wedstrijdgeest maar ook gezellig’.

Met ruim 100 leden is het Twentse Ros een middelgrote club. Hoewel het nu lastiger is om iedereen te leren kennen, zijn er veel vriendenkringen ontstaan die in wisselende samenstelling ook veel deelnemen aan allerlei externe drives en bridgeweekeinden. In de loop der jaren is op verschillende locaties gespeeld. Van ’n klein bovenzaaltje bij Deters naar het Wapen van Hengelo, Royal vervolgens vele jaren bij Anninkshook (werd afgebroken in 1996) bij café restaurant de Waarbeek en 2007 tot juni 2010 bij Cafe-Zalencentrum 'het Twentse Ros' aan de Twekkelerweg. Vanaf juni 2010 kunnen we gebruik maken van het Denksportcentrum (DSC) aan de Cesar Franckstraat. 

 
Speelavond en speellocatie van BC Het Twentse Ros
De reguliere speelavond is de dinsdagavond, aanvang 19:45 uur en aanwezig 19:30 uur. Onze speellocatie is het Denksportcentrum, Cesar Franckstraat 36D, 7557 EG Hengelo (OV) tel: 074‐2911038. Bij aanvang van de avond ontvangt elk paar een loopbriefje en consumptiekaart. De consumpties worden door de bediening aangestreept en U wordt verzocht Uw consumptiegebruik aan het eind van de avond af te rekenen.
 
BC Het Twentse Ros op internet
Onze bridgeclub is via portal van de bridgebond: http://www.nbbclubsites.nl/club/27010 op het internet vertegenwoordigd.

Verder worden alle wedstrijduitslagen buiten publicatie op bovenstaande website ook per email naar uw email-adres verstuurd. Dit email-adres kunt zelf instellen als u inlogt bij http://www.mijnnbb.nl/

Het is ook via deze site dat u zich kunt opgeven voor bondscompetities, zoals gemengde paren, open paren senioren paren, dames paren etcetera.
 

Wat moet u doen om lid te worden

Hoeveel bedraagt de contributie en wanneer moet ik betalen?

Leden zijn verplicht het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en in te leveren bij het secretariaat. Als u alleen lid bent van de BC Het Twentse Ros betaalt u € 65,00 inclusief de contributie van de Nederlandse Bridge Bond. Als u al lid bent van een bij de Nederlandse Bridge Bond aangesloten vereniging betaalt u niet alleen bij Het Twentse Ros contributie voor de Nederlandse Bridge Bond maar ook bij uw andere vereniging U bent dan een zg. dubbellid. De bond geeft in die situatie bij beide verenigingen een korting. Het Twentse Ros heft daarom ook nooit meer bondscontributie aan de dubbelleden dan door de Nederlandse Bridge Bond bij onze vereniging in rekening wordt gebracht. Voor het bepalen of deze regeling op u van toepassing is geldt de situatie per 1 september van het verenigingsjaar. Geef wijziging in de aard van uw lidmaatschap s.v.p. direct door aan de secretaris of ledenadministrateur.

Andere contributies zijn: dubbel leden € 56,00, drievoudig leden € 53,00, viervoudig leden € 51,00.

Slapende leden betalen € 35; die slapende dubbelleden betalen € 31. Slapende leden zijn leden die zich niet ingeschreven hebben voor de viertallen- en parencompetitie binnen onze club. 

De contributie wordt in één termijn voldaan en wel vóór 30 november van het verenigingsjaar. Indien de betaling op 1 december niet ontvangen is, dan volgt een herinnering en het wordt tevens  € 6,50 extra als boete in rekening gebracht. Bij langdurige nalatigheid kan het leiden tot een speelverbod en uiteindelijk royement en vordering van de contributie. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk per einde verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Omdat het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus moet dus bedankt worden voor 1 augustus van het lopende clubjaar.

 
Nieuwe leden en hun speelniveau
Nieuwe paren worden aangenomen in volgorde van aanmelding en starten in beginsel in de laagste groep. Indien een paar aantoonbaar van een zodanig niveau is dat het de natuurlijke promotiekansen van paren in lagere groepen wegneemt kan het bestuur op voorstel van de Technische Commissie besluiten deze te laten starten in een hogere groep. Om plaatsing in een hogere groep mogelijk te maken is in het huishoudelijke reglement bepaald dat aan het einde van het seizoen voor een beperkt aantal paren promotie en degradatie onder voorbehoud plaatsvindt.
 
Het speelplan van de BC Het Twentse Ros
Allereerst spelen we op 20 clubavonden een promotie-degradatie competitie voor paren in drie lijnen -A t/m C-, waarin wordt gespeeld over vijf zittingen. Na iedere serie van vijf zittingen vindt promotie/degradatie plaats voor de vier beste dan wel de vier minst succesvolle paren.

Naast de parencompetitie kent Het Twentse Ros een viertallencompetitie. Deze bestaat in principe uit 7 speelavonden, in groepen van 8 viertallen zodat alle teams binnen een groep elkaar ontmoeten. Momenteel spelen we in A en een B groep. Promotie respectievelijk degradatie is er voor 3 teams. De rest van de avonden zijn ingedeeld als specials, waar verschillende speelvormen zoals Butler, of individueel, Italiaans, Sinterklaas etcetera kunnen voorkomen.
 

Inschrijving competities en specials
Als lid van het Twentse Ros bent u automatisch ingeschreven voor de vier parencompetities (kort PD) die door het jaar gespeeld worden. Indien u aan een of meerdere competities niet wenst deel te nemen dient u dat op zijn laatst één week voor de betreffende competitie begint aan te geven. In dat geval blijven eventuele rechten (plaatsing binnen een lijn) behouden. Anders dan in deze gevallen van overmacht, resulteert het niet deelnemen aan een PD-serie tot degradatie. 

Voor alle ander competities, te weten viertallencompetitie, Jan Willem trofee(Butler), en alle specials moet er vooraf ingeschreven worden. Inschrijving kan in principe tot de laatste clubavond voorafgaand aan het begin van de competitie of de speciale avond. Uitzonderingen hierop zijn zogenaamd instuif-avonden waar de inschrijving op de avond zelf geschiedt aan de zaal. 

Aanmeldingen geschieden bij voorkeur als paar resp. viertal. Indien er problemen zijn bij het vinden van een partner (voor specials) of nevenpaar (interne viertallen) worden door de TC pogingen ondernomen om dit op te lossen.

 

Clubkampioenschap

Het Clubkampioenschap is voor het paar dat op de clubavonden van het Twentse Ros de meeste meesterpunten verdient heeft. Alle speelavonden tellen mee, ook de slotavond. Niet mee tellen de zomerdrive-avonden. De actuele stand is te zien op de portal van de club.

In het geval dat er paren gelijk eindigen, worden de meesterpunten scores van de PD’s en viertallencompetitie genomen. Mochten deze scores weer gelijk zijn dan zijn er meerdere clubkampioenen.

 
Slemklassement
Er wordt ook een slemklassement bijgehouden. Het gaat hier om slems geboden in de Promotie/Degradatie competitie (kort PD).
De puntentelling is als volgt:
 
Klein Slem Troef: 2 punten niet gehaald: - 1 punt
Klein Slem SA: 3 punten niet gehaald: - 2 punten
Groot Slem Troef: 5 punten niet gehaald: - 3 punten
Groot Slem SA: 6 punten niet gehaald: - 4punten
 
De stand van de slemcompetitie is op de website te vinden onder Uitslagen.
 
Afwezig zijn en invallers regeling
De hieronder vermelde regelingen zijn integraal overgenomen uit ARTIKEL 8 van ons wedstrijdreglement.
 
 a. Parencompetitie
Een lid wiens partner verhinderd is om aan een speelavond deel te nemen, moet zelf zorg dragen voor een plaatsvervanger. Deze invaller moet van (nagenoeg) gelijk speelniveau zijn als de vaste partner. Om dit te kunnen beoordelen moet men de invaller melden bij de WL van die avond en eveneens vermelden in het op elke avond aanwezige invallerlijst met vermelding van evt. bondsnummer.

*

Toevoeging in dit Vademecum: Combiparen (paren samengesteld uit twee halve paren die beide aan de competitie deelnemen) zijn mogelijk met dien verstande dat er vooraf duidelijk gemaakt wordt voor welk regulier paar er ingevallen wordt, hetgeen resulteert in het afmelden van het andere paar voor deze competitie-avond.
 
Het is toegestaan om één PD-serie met dezelfde invaller te spelen.
Het is niet toegestaan dat een geheel paar wordt vervangen.
 
Een paar dat verhinderd is om aan een PD-avond deel te nemen ontvangt het volgende percentage:
  * eerste keer van verhindering eigen gemiddelde
  * tweede keer van verhindering maximaal 50%
  * derde keer maximaal 45%
 
Het percentage kan niet meer bedragen dan het gemiddelde van de gespeelde wedstrijden.
 
Als een geheel paar verhinderd is, moet men dit tijdig melden. 
 
Dit kan in volgorde van voorkeur het afmeldschrift op een voorafgaande clubavond, per e-mail via de website of telefonisch aan de aangewezen WL vóór 18.00 uur op de betreffende dag.
 
Het is mogelijk zich als paar af te melden voor een hele PD-cyclus met behoud van de plaats in de lijn. Ook langdurige afwezigheid door ziekte (3 keer of meer) zal met coulance behandeld worden, dit wordt beoordeeld door de TC. Afmelden voor hiervoor genoemde situaties dient op zijn laatst te zijn gebeurd op de speelavond voorafgaande PD. Op de laatste avond van de PD wordt de PD-regeling voor de volgende PD-cyclus bekend gemaakt. Uitgangspunt is dat promotie gaat vóór degradatie, behoudens uitzonderlijke situaties, dit ter beoordeling van de TC.
 
Nadere gegevens hierover worden jaarlijks bekend gemaakt in het Vademecum.
 
b. Viertallencompetitie
Afmelden voor de viertallencompetitie is niet mogelijk.
De viertallen MOETEN compleet zijn. Bij verhindering moet U zelf zorgen voor vervanging.(evt. buiten de vereniging)
Score bij vervanging van 3 of 4 spelers:
1e keer max. 18 WP en voor elke volgende keer 2 WP minder, dus 16 WP enz.
 
c. Beroep tegen toegekende scores
Tegen alle volgens bovenstaande regels gegeven scores is beroep bij het bestuur mogelijk.
Dit beroep moet schriftelijk onder vermelding van redenen die tot dit verzoek leiden, bij het Bestuur van BC Het Twentse Ros worden ingediend.
Dit verzoek moet voor vrijdag 18.00 uur voorafgaande aan de eerstvolgende viertallenavond bij de TC/ het bestuur gedaan zijn.
 
d. Aanvulling/Wijziging
Aanvulling resp. wijzigingen op Artikel 8 worden, indien van toepassing, jaarlijks na de ledenvergadering in het Vademecum opgenomen.  
 
 
Meester-punten
Meester-punten worden toegekend per competitieavond, ook tijdens de specials worden meester-punten verdeeld. Per avond krijgt 60% van de deelnemers meester-punten, de hoeveelheid meester-punten is afhankelijk van de sterkte van de groep waarin wordt gespeeld. De sterkte van de groep wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde rating, zoals die aan het begin van het seizoen per nbb-lid vast ligt. Het is daarom zaak om de nbb-nummers van invallers door te geven aangezien ook zij meester-punten krijgen en ook zij bijdragen aan de gemiddelde rating van de groep.

 

 
De regeling voor de viertallen competitie is ongewijzigd, de meester-punten worden dus aan het einde van de competitie toegekend.
 
De hoeveelheid meester-punten die u heeft verzameld kunt u zien op de portal onder "Klassementen".
 
Zoals reeds eerder vermeld, is de ranglijst voor de bij het Twentse Ros vergaarde meesterpunten basis voor het clubkampioenschap.
 
District Twente van de Nederlandse Bridge Bond
Inschrijving voor de 4-tallen competities van het District Twente van de NN gebeurt bij Het Twentse Ros centraal. 
Men kan zich opgeven voor deze competitie bij de leden van de Technische commissie deze zullen ook via oproepen tijdens de clubavonden bevorderen dat een zo groot mogelijk aantal leden van Het Twentse Ros aan deze competities meedoen. De kosten van deelname bij viertallen komen ten laste van de club. Immers de viertallen verdedigen de clubkleuren.

Deelnemers aan andere competitievormen betalen de kosten zelf. Opgave voor deze competities dient te geschieden via http://www.mijnnbb.nl/ . Indien dit problematisch is zal iemand van bestuur of Technische commissie u gaarne assisteren. Ook voor deze competities zal het bestuur/Technische commissie regelmatig oproepen doen omdat het bestuur van het Twentse Ros het als een van zijn taken ziet het wedstrijdbridge in het algemeen te stimuleren.

 
De Technische Commissie
Het bestuur dient in overeenstemming met het huishoudelijke reglement een Technische Commissie in te stellen. Het bestuurslid dat door de ledenvergadering in de functie van technisch commissaris gekozen is, is uit dien hoofde tevens voorzitter van de Technische Commissie.
 
De Technische Commissie is onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding van het seizoenprogramma (speelplan), het creëren van passende speelvoorwaarden, materiaal beheer, administreren van de meesterpunten, het verzamelen van de scores, het opstellen van de resultaten en het ter kennis brengen van de resultaten aan de deelnemers.
 
Regels, arbitrage en protesten
De BC Het Twentse Ros wil in de eerste plaats een gezelligheidsverenging zijn. Gezelligheid wordt niet bereikt als het een janboel wordt. Wij spelen dus volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond. Dit houdt in dat we met open vizier strijden en er geen geheime afspraakjes op nahouden. Om dat te bereiken zijn alle leden in alle speellijnen verplicht via een systeemkaart duidelijkheid te verschaffen over de door hen gehanteerde biedafspraken. Daarnaast is alerteren in alle lijnen verplicht bij biedingen die iets anders of meer beloven dan de geboden kleur. Dit alles in overeenstemming met de Alerteerregeling 2009 te vinden op:
http://www.bridge.nl/documenten/kennisbank-onderwerp/alerteren
 
Dan nog kan er tijdens het bieden of uitspelen wel eens iets fout gaan. In dat geval wordt de arbiter aan tafel gevraagd. De speler die om arbitrage vraagt vertelt aan de arbiter wat er fout is gegaan bij het bieden of spelen. De arbiter is vervolgens behulpzaam bij het herstellen van de fout of neemt een beslissing waardoor het spel zo eerlijk mogelijk kan worden voortgezet. De speler die de arbiter heeft ingeschakeld en zijn tafelgenoten accepteren altijd de beslissing en vervolgen het spel, ook als de uitleg en beslissing van de arbiter onjuist wordt gevonden. In die situatie kan na afloop van het spel, dan wel van de zitting een protest ingediend worden bij de Technische Commissie (zie verder).
 
Dit alles waarborgt niet alleen een eerlijk verloop van de competities, maar draagt ook bij aan de goede sfeer van onze bridgeavonden. Immers fouten kan iedereen maken en het is goed dat bij Het Twentse Ros deze fouten op een eerlijke wijze worden hersteld.
 
Protestregeling
Deze is integraal overgenomen uit ARTIKEL 8 van ons wedstrijdreglement.
 
Onderstaand geldt uitsluitend voor wedstrijden waarbij het bestuur van Het Twentse Ros de organiserende organisatie is. Bij andere wedstrijden kunnen andere regelingen van toepassing zijn. 
 
Bij een protest tegen een arbitraire beslissing dient dit gemeld te worden aan de TC.
 
Deze zal een drietal niet betrokken arbiters aanwijzen die het protest zullen beoordelen en indien nodig een uitspraak doen.
Tegen deze uitspraak kan beroep aangetekend worden bij het bestuur. De zaak wordt dan behandeld door een externe protestcommissie.
 
Zomerdrives
In juni t/m augustus (soms al eind mei) organiseert de BC Het Twentse Ros zomerdrives op de dinsdagavond. Dit zijn geen reguliere clubavonden, inschrijving kan van te voren geschieden of op de avond zelf. Op de laatste avond is er een grote slotdrive, waaraan gratis deelgenomen kan worden indien daarvoor minstens vijf keer is meegedaan
 

Over alle avonden van de zomerdrives, behalve de finale, wordt een individuele stand opgemaakt waarbij de 5 hoogste behaalde scores meetellen voor de eindstand. Een extra restrictie hierbij is dat niet alle 5 de scores met dezelfde partner behaald mogen zijn. De winnaar van deze individuele competitie ontvangt een mooie prijs

 

Kosten voor de zomerdrives zijn € 2,50 per persoon per avond, deelname finale is op uitnodiging en gratis.

 
De Jaarvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, doorgaans in september of oktober, gehouden worden. De vergaderstukken ontvangt u circa twee weken voor de vergadering. Indien u onderwerpen op de agenda geplaatst wilt hebben kunt u deze zes weken voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris indienen. Gebruik de Algemene Ledenvergadering om ideeën uit te wisselen met bestuur en leden, waardoor Het Twentse Ros nog meer uw vereniging zal zijn.

 

De vergadering begint om 19.30 uur, waardoor er voldoende tijd overblijft voor een gezellige bridgedrive.

 
Lief en Leed

Wij vormen met ruim 100 personen de Twentse Ros familie. Dat wat ons in de eerste plaats bindt is natuurlijk de gemeenschappelijke liefde voor de bridgesport

 

Daarmee zijn we er natuurlijk niet. Er ontstaan vriendschappen en er ontstaat belangstelling naar het wel en wee van clubgenoten. Doet er zich iets voor waarvan u meent dat de club of individuele leden daar kennis van moeten dragen schroom dan niet bestuursleden daarvan in kennis te stellen. Om op deze persoonlijke gebeurtenissen zo adequaat mogelijk te kunnen reageren wordt het bestuur bijgestaan door de Commissie Lief en Leed.
 
Statuten van de Hengelose Bridgeclub 'Het Twentse Ros'

In de statuten is het doel van Het Twentse Ros verankerd. In voorstaande hoofdstukjes is uiteengezet op welke wijze getracht wordt dit doel te bereiken. Voor leden die inzage wensen van de volledige statuten is een exemplaar ter inzage op te vragen bij de secretaris.

 
Medewerkers van het Twentse Ros
 
Bestuur
Arthur Hollink voorzitter 074-2506228 hollink.1@kpnmail.nl
Ronald Zilversmit vice-voorzitter 074 2507709 rjzilversmit@home.nl
Liesbeth Kollewijn secretaris 06-42899647 secretariaat@bridgetwentseros.nl
Willem van der Veen penningmeester

06-27454347

w.vanderveen1964@icloud.com

Frits
de Groot
technische commissie

06-19816565

fh.degroot@icloud.com

 

 

Technische commissie
Frits de Groot

06-19816565

fh.degroot@icloud.com
Jo Simons

074 2780622

josimons@planet.nl
Saskia Stokkers

06‐48454405

saskia.stokkers@ziggo.nl
Antonio Fonts

06-40304260

fonselo@gmail.com
Pim Menkveld

053 4768517

jwmenkveld@home.nl
Hans Bosch

053-4333113

boschans@me.com
"Lief en Leed"
Riet en Wim Hendriks 074 2914575 hendriks.riet@kpnmail.nl