Huishoudelijk reglement

Download reglement:

Huishoudelijk reglement

Bridgeclub Schuttersveld

 

Artikel 1. Begrippen

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

Vereniging: de Bridgeclub Schuttersveld

N.B.B.: de Nederlandse Bridgebond

District: het district Twente van de N.B.B.

Bestuur: het bestuur van de Bridgeclub Schuttersveld

T.C.: de technische commissie van de Bridgeclub Schuttersveld

P.C.: de protestcommissie

A.L.V.: de algemene ledenvergadering van de Bridgeclub Schuttersveld

Seizoen: de periode, die begint met de eerste speelavond van de Bridgeclub Schuttersveld ná de zomervacantie en eindigt met de laatste speelavond vóór de zomervacantie van het daarop volgend kalenderjaar.

 

Artikel 2. Speelavond

 

De vereniging heeft als speelavond de donderdag. Speellocatie voor de clubwedstrijden is “De Vluchte”

 

Artikel 3. Kandidaatstelling bestuursleden

 

 1. Ieder niet geschorst verenigingslid kan als kandidaat bestuurslid worden voorgedragen, hetzij door het bestuur, hetzij door een schriftelijke voordracht, die tenminste 48 uur voor de aanvang van de A.L.V. schriftelijk bij het bestuur is ingediend.

 2. Een lid van de vereniging wordt geacht kandidaat te zijn gesteld, als hij/zij conform het eerste lid is voorgedragen en als hij/zij bovendien heeft medegedeeld een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.

 

Artikel 4. Het bestuur

 

 1. De bestuurssamenstelling, de bestuursfuncties, de besluitvorming van het bestuur, de bestuurstaken en de bestuurlijke verantwoording zijn geregeld in de statuten. De onderstaande punten zijn hierop een aanvulling. De voorzitter leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen en is bovendien belast met het coördineren van:

  1. de verantwoordelijkheden van de overige bestuursleden.

  2. De representatieve taken bij ontvangsten en afvaardigingen.

 2. De plaatsvervangend voorzitter neemt de taken van de voorzitter bij diens ontstentenis over.

 3. De ledenadministrateur zorgt voor een correcte ledenadministratie. Hieruit dient te allen tijde het ledenaantal, onderscheiden in relevante groepen te kunnen worden opgemaakt.

 4. De penningmeester draagt zorg voor een correcte financiële administratie. Hieruit dient te allen tijde te kunnen opgemaakt; de liquiditeit, de solvabiliteit, de aangegane financiële verplichtingen, en de stand van zaken ten aanzien van de vastgestelde budgetten. Voorts behoeven alle financiële handelingen t.b.v. de vereniging het fiat van de penningmeester.

 5. De wedstrijdleider is belast met de organisatie en coördinatie van alle speel-technische aangelegenheden, die de vereniging betreffen. Voor de uitvoering hiervan wordt hij/zij bijgestaan door de technische commissie zoals bedoeld in art. 6.1. Alle handelingen die speeltechnische gevolgen hebben welke het belang van de vereniging kunnen schaden, kunnen door het bestuur worden verboden.

 6. Voor de verenigingswedstrijden is een competitiereglement van kracht, dat op voorstel van de technische commissie door het bestuur wordt vastgesteld. In dit reglement worden tenminste de promotie- en degradatieregeling beschreven, alsmede de invallerbepalingen

 7. Een bestuursbesluit wordt geacht te zijn genomen als de voorzitter vaststelt dat er bij de bestuursleden in meerderheid consensus over het onderwerp bestaat en dat geen der bestuursleden zwaarwegende bezwaren heeft tegen het besluit.

Artikel 5. De algemene vergaderingen

 

De jaarvergadering wordt conform de statuten binnen negen maanden na beëindiging van het verenigingsjaar gehouden. Aan de orde komen in ieder geval het jaarverslag, de begroting en de bestuursverkiezing.

 

Artikel 6. Commissies

 

 1. De T.C. ( Technische Commissie) bestaat naast de wedstrijdleider uit tenminste één ander lid van de vereniging. De T.C. houdt zich bezig met de uitvoering van het speltechnische gedeelte van het bestuursbeleid. De TC doet aan het bestuur een gemotiveerd voorstel voor de indeling van de teams voor de viertallencompetitie, rekening houdend met het in art 7. bepaalde.

 2. De P.C. (Protestcommissie) bestaat uit tenminste drie leden van de vereniging (geen bestuursleden) en wordt door de A.L.V. benoemd. De P.C. behandelt protesten tegen arbitrale beslissingen, genomen op de speelavonden van de vereniging. De P.C. geeft het bestuur gevraagd advies over aangelegenheden betreffende de spelregels van de N.B.B. Indien een lid van de P.C. partij is bij een bovengenoemd protest, dan onthoudt hij zich van stemming. Het bestuur kan in zo’n geval een reservelid benoemen.

 

Artikel 7. Indeling Bondsviertallen

 

 1. Er wordt in principe gestreefd naar een zo sterk mogelijke opstelling, d.w.z. het sterkste team wordt Schuttersveld 1 enz., een en ander in overeenstemming met de reglementen dienaangaande van de N.B. Het bestuur stelt de volgorde van de viertallen vast, waar voornoemde reglementen daartoe de vrijheid laten, zulks op advies van de technische commissie en met inachtneming van het gestelde in de hierna volgende leden 2. en 3. van dit artikel.

 2. De plaats van teams, die een seizoen goed hebben gepresteerd, wordt onder de volgende voorwaarden het volgende seizoen gegarandeerd, met uitzondering van het gestelde in lid 3.

  1. Een gepromoveerd team dat ongewijzigd blijft, zal worden opgesteld in de klasse waarnaar dit is gepromoveerd.

  2. Teams, die binnen de eerste 38% in hun klasse eindigen en ongewijzigd blijven, zullen in hun klasse worden opgesteld.

  3. Indien een der leden van een viertal wordt vervangen, kan deze garantie alleen worden gegeven, indien naar het oordeel van de T.C. deze vervanging geen verzwakking van dat team inhoudt.

 3. Nieuwe leden

  1. Worden in het seizoen, volgend op de aanvang van hun lidmaatschap niet opgesteld voor de bondsviertallencompetitie, indien daardoor een beschermde plaats als bedoeld in lid 2a en 2b in gevaar kan komen.

  2. Indien uit de resultaten behaald in de verenigingscompetitie, in het eerste seizoen van het lidmaatschap van in Art 7. lid 3a. bedoelde leden, overduidelijk blijkt dat een geheel of gedeeltelijk uit deze leden bestaand viertal veel sterker is dan een viertal op een beschermde plaats, dan vervalt de garantie van het laatstgenoemde viertal in het daaropvolgende seizoen ten gunste van het eerstgenoemde viertal.

  3. In alle andere gevallen dienen nieuw geformeerde viertallen hun sterkte te bewijzen in de bondscompetitie middels de daarvoor geldende promotie/degradatie regeling.

 4. Indien er bij het bestuur en de T.C. geen consensus bestaat over de volgorde van de viertallen met een niet-gegarandeerde plaats, dan zal de uitslag van een beslissingswedstrijd tussen de betrokken viertallen bindend zijn voor de onderlinge rangorde. Een team wordt geacht deze wedstrijd te hebben gewonnen, indien het na afloop van het aantal overeengekomen spellen tenminste 2 imp’s voorstaat. Indien het verschil in imp’s geringer is, dan wordt de wedstrijd zo vaak als nodig is met 4 spellen verlengd.

 5. Een beslissingswedstrijd - zoals genoemd in voorgaand lid - zal gaan over het dubbele aantal spellen, dat in de betreffende klasse gebruikelijk is, tenzij betrokken teams onderling een geringer aantal overeen komen.

 

Artikel 8 Overig

 

In gevallen waarin de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.