Alerteren

Wanneer alerteer je?

Hoofdregel: Alerteren doe je, als je kunt vermoeden, dat je tegenstanders zonder waarschuwing een andere betekenis aan je bod toekennen.

 

De belangrijkste situatie om te alerteren is bij biedingen met kunstmatige (conventionele) betekenis. Voorheen waren de Stayman- en Jacoby-antwoorden op een SA-opening hiervan uitgezonderd; volgens de nieuwe regels moet ieder bod in een kleur op 2-niveau na een 1 SA-opening of op 3-niveau na een 2 SA-opening gealerteerd worden, evenals kunstmatige antwoorden hierop.

Om te voorkomen, dat je heel vaak zou moeten alerteren, zijn een aantal frequent gedane biedingen hier van vrijgesteld; dit zijn bv. 1K of 1R-opening met een driekaart (1k-opening met een 2-kaart moet wel gealerteerd worden).

Wat hoef je niet te alerteren? Sprong(volg)biedingen, als deze alléén als bedoeling hebben die kleur aan te geven, ongeacht de puntenkracht (de tegenstanders kunnen de kracht lezen op de systeemkaart of ze kunnen vragen).

Wat mág je niet alerteren? Elk doublet, behalve als bovengenoemde hoofdregel van toepassing is, b.v. bij het DONT-doublet. Een bod op of boven 4-niveau (tenzij in de eerste biedronde).

Wat doe je nu, als de tegenstanders een bod alerteren: Als je aan de beurt bent om te bieden mag je degene die alerteert, vragen om uitleg; als die uitleg kort is en je begrijpt het nog niet, vraag je door, tot je het wel begrijpt. Het is dus altijd de partner van degene, die een alerteerplichtig bod doet, die alerteert en het is ook die partner, die uitleg geeft, nooit degene die het bod gedaan heeft, zelfs niet als de partner het bod verkeerd uitlegt.

 

De officiële alerteerregeling kunt u vinden op de website, (maar ook hieronder)evenals de alerteerwijzer.

Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009

Wat is alerteren?

Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken (alert te doen zijn) op bijzondere biedafspraken.

Wie moet alerteren en hoe moet er gealerteerd worden?

De partner van de speler die een bieding doet die gealerteerd moet worden, alerteert door het tonen van de alert-kaart uit de biddingbox. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmer-ken.

Waarom moet u alerteren?

De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken en -gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Dit zogenoemde principe van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge. Alerteren is bedoeld om u daarbij te helpen. Alerteren is een aanvulling op het gebruik van systeemkaarten en dient niet om het ont-breken van systeemkaarten op te vangen. Het feit dat iets op de systeemkaart staat ontslaat spelers niet van de verplichting te alerteren.

Welke biedingen moet u alerteren?

U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. Dit is de hoofdregel.

 Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben.

 Openingen van 1 en 1 indien deze niet ten minste een driekaart beloven.

 De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten.

 Redoubletten, voorzover die niet duiden op kracht.

Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd

Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.

 Doubletten, behalve wanneer de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is.

Eigen verantwoordelijkheid van spelers

Spelers dragen zelf verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als ze desondanks weten wat de bie-ding betekent of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waar-schijnlijk is. Spelers behoren voor aanvang van elke ronde de tegenstanders te attenderen op bijzonderheden aan-gaande hun biedafspraken en gewoonten.

Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd

Voor spelers vormt het uitblijven van een alert van de partner waar dat wel werd verwacht ongeoorloofde informa-tie waar geen gebruik van mag worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor een alert van de partner waar dat niet werd verwacht. Niet alerteren waar dat wel had gemoeten (en wel alerteren waar dat niet had gemoeten) is een overtre-ding van de spelregels. Dat betekent niet automatisch dat er ook een arbitrale score moet worden toegekend. De wedstrijdleider zal beoordelen of er nadeel is voor de niet-overtredende partij en of dat nadeel ook een gevolg is van het ten onrechte wel of niet alerteren. Er is in het algemeen geen reden om een (procedurele) straf te geven. Alleen wanneer een speler (bij voortduring) moedwillig of uit verregaande slordigheid onjuist alerteert is een (pro-cedurele) straf op zijn plaats, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

Verbieden van alerteren door de tegenpartij

De tegenpartij heeft voor aanvang van een spel het recht het alerteren te verbieden. Dit verbod geldt dan voor de rest van de ronde. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren.

Belangrijke voorbeelden

Informatiedoubletten moeten niet gealerteerd worden, het DONT doublet (conventie na een 1SA opening) wel.

 Stayman, transfers, relaybiedingen en vraagbiedingen zijn allemaal kunstmatig en moeten worden gealerteerd. De kunstmatige antwoorden hierop moeten eveneens worden gealerteerd.

 De kracht van een overigens natuurlijk bod, zoals inverted minors en zwakke sprongvolgbiedingen of –antwoorden, maakt het bod in het algemeen niet alerteerplichtig. Maar de afspraak dat het antwoord van 1 of 1 na een 1 opening een vijfkaart belooft is dermate ongebruikelijk dat die afspraak wel moet worden ge-alerteerd.

 Het feit dat men een vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur kan hebben maakt de 1SA ope-ning niet alerteerbaar.

N.B. Bij het spelen met schermen gelden afwijkende regels m.b.t. het alerteren, zie daarvoor het schermreglement