Statuten

                                   STATUTEN

 

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

 

Artikel 1

 1. De naam van de vereniging is: SANS SOUCI. 

Zij is gevestigd te Driebergen-Rijsenburg .

 1. Het doel van de vereniging is: de beoefening van het bridge-spel.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren van clubbijeenkomsten.
 2. het houden van bridgewedstrijden.
 3. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 1. de vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op negenentwintig mei negentienhonderd vijfentachtig.

 

LEDEN

 

Artikel 2

 1. De vereniging kent:
 1. leden;
 2. ereleden;
 3. jeugdleden;
 4. donateurs;

 

 1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn meerderjarige, natuurlijke personen, die niet behoren tot de in lid 1 van dit artikel sub c of d genoemde personen.
 2. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die niet meerderjarig zijn. Een jeugdlid heeft tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen als een lid met dien verstande, dat hij geen stemrecht heeft en niet tot bestuurslid kan worden benoemd. Een jeugdlid wordt lid zodra hij meerderjarig is geworden.
 3. Om (jeugd)lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat over de toelating van een (jeugd)lid beslist.
 4. Bij niet-toelating door het bestuur kan het aspirant (jeugd)lid een beroep doen op de algemene vergadering.
 5. Ereleden zijn zij, die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd.
 6. Ereleden, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben geen stemrecht en financiële verplichtingen; ereleden, die wel gewoon lid zijn, hebben geen financiële verplichtingen, doch wel stemrecht.
 7. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplicht hebben jaarlijks een door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage te storten
 8. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn opgelegd.
 9. De rechten en plichten van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging worden beëindigd met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 10. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 3

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 1. door het overlijden van het lid.
 2. door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap houdt op drie maanden na opzegging.
 3. door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, en bovendien wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd.kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d.  door ontzetting. Deze wordt door het bestuur  uitgesproken, alleen wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en besluiten handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 

 1. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partrijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang het beroep niet is beslist is het lid geschorst.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.
 3.  Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van  overeenkomstige toepassing op ereleden.

 

CONTRIBUTIE

 

Artikel 4

 1. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 2. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies der leden, wedstrijdopbrengsten, schenkingen, andere baten en bijdragen van donateurs.

 

BESTUUR

 

Artikel 5

 1. Het bestuur bestaat uit vijf, zeven of negen leden,waaronder een wedstrijdleider. Zij worden door de  algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
 2. Jaarlijks treden bestuursleden af volgens rooster. Een aftredend lid is terstond herkiesbaar.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.
 4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 5. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de vacature(s) wordt voorzien.

 

Artikel 6

 1. De voorzitter en de wedstrijdleider worden door de algemene vergadering in functie gekozen, terwijl de overige bestuursfuncties door de bestuursleden onderling verdeeld worden.
 2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 3. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gehouden. Deze worden, na ondertekening door voorzitter en  secretaris, naar datum gerangschikt, aan een daartoe bestemd register toegevoegd.

 

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

 

Artikel 7

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:
  1.  het kopen,vervreemden of bezwaren van registergoederen
  2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

 

Artikel 8

Het boekjaar loopt van één september tot éénendertig augustus.

 

LEDENVERGADERINGEN

 

Artikel 9

 1.  Jaarlijks wordt, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van  het boekjaar, een algemene vergadering gehouden
 2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit  en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn gevoerd bestuur in het afgelopen boekjaar.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan, of die door tenminste tien leden veertien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen.

 

Artikel 10

 1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht, als tenminste tien leden dit schriftelijk aan het bestuur vragen met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of  bij advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen wordt.

 

Artikel 11

 1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen tenminste twee weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.
 2. De voorzitter van het bestuur – en bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden – treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.
 3. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in  alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is hierbij van toepassing.
 4. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige niet-geschorste leden. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 5. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.
 6. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
 7. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.
 8. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een  genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
 9. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of – als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond – door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

 

Artikel 12

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste vijf dagen voor de vergadering tot na afloop van de vergaderingsdag, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
 2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is. Indien niet de helft van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 3. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

 

Artikel 13

 1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 12 leden 1 en 2 is bepaald.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.