Competitiereglement

 COMPETITIEREGLEMENT

 

BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

 

Arbiter                       functionaris die bij een onregelmatigheid tijdens het spelen moet worden ontboden om het spelverloop te herstellen volgens de spelregels van de NBB (=arbitrage)

 

Bridgeseizoen            tijdvak van eind augustus tot eind mei/begin juni (circa 9 ½ maand)

 

Competitie                 reeks wedstrijden met een totaaluitslag

 

Lijn                            aantal paren dat samen een competitie speelt (b.v. A-lijn of rode lijn enz)

 

Meesterpunten          beloning voor behaalde resultaten volgens de regeling van de NBB, met daaraan verbonden onderscheidingen

 

MP                             matchpunten voor het berekenen van de score door vergelijking van de resultaten van alle paren in één lijn, die hetzelfde spel hebben gespeeld

 

NBB                           Nederlandse Bridge Bond, overkoepelend orgaan waarbij ”Sans Souci” is aan-gesloten. De NBB geeft ondermeer het maandblad “Bridge” uit en stelt het NBB- Rekenprogramma ter beschikking.

 

 

Periode                      reeks wedstrijden die samen een competitie vormen (met aanduiding door nummer van volgorde in een bridge-seizoen)

 

Scores                        de aanduidingen bij de scores op de uitslagenlijsten hebben de volgende betekenissen:

                                   a = afwezig    

                                   c = gespeeld met partner van een ander       paar

                                   l = in lagere lijn gespeeld

                                   h = in hogere lijn gespeeld

                                   (combinatie cl of ch is mogelijk)

                                   i = gespeeld met invaller van buiten de club

                                   m = minder spellen gespeeld, b.v. door stilzittafel of annulering van een spel

                                   r = arbitrale wijziging

                                   n = score telt niet mee

* = speciale opmerking

 

Speelavond                 wedstrijd van meestal 6 ronden van 4

                                   spellen (totaal 24 spellen)

 

Spelregels                  Internationale Spelregels voor Wedstrijd-

Bridge, door de NBB in de Nederlandse taal uitgegeven (laatst verschenen editie)

 

Stilzittafel                  ronde waarbij aan een tafel slechts twee spelers aanwezig zijn; dit paar krijgt voor deze ronde scores toegekend, gelijk aan het gemiddelde van de overige door dit paar op die speelavond behaalde scores

 

Combitafel                 een tafel waarop door paren van twee afzonderlijke lijnen, die in hun eigen lijn een stilzit hebben, tegen elkaar wordt gespeeld. De hoogste lijn speelt NZ.

                                   De behaalde score wordt meegenomen naar hun eigen lijn.

 

TC                              technische commissie, organiseert de wedstrijden en competities

 

Vast paar                   twee spelers die steeds samen spelen

 

Wedstrijd                   omvat een speelavond, kan onderdeel zijn van een competitie, dan wel een afzonderlijke wedstrijd (b.v. feestdrive)

 

WL                             wedstrijdleider, verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de speelavond

 

 

Artikel 1 :TOEPASSING

Dit reglement heeft betrekking op parencompetities, doch kan ook op andere competities of afzonderlijke wedstrijden van toepassing worden verklaard door de WL en/of het bestuur.

 

Artikel 2: SPELREGELS

De competitie wordt gespeeld volgens de “Spelregels voor wedstrijd-bridge” (meest recente uitgave van de NBB).

 

Artikel 3: ARBITRAGE

Bij iedere onregelmatigheid, van welke aard dan ook, dient arbitrage te worden gevraagd bij de daartoe aangewezen arbiter of, bij afwezigheid van deze, bij een lid van de TC. De beslissing die de arbiter of diens plaatsvervanger op dat moment neemt is bindend en dientengevolge niet aan discussie onderhevig.

 

Artikel 4: PROTEST

Iedere speler die zich niet kan verenigen met de arbitrale beslissing heeft het recht hiertegen te protesteren en wel op de volgende wijze:

A binnen vijftien minuten na afloop van de speelavond dient het voornemen om te protesteren aan de voorzitter van de TC of, bij diens afwezigheid, aan de plaatsvervanger te worden bekend gemaakt;

B binnen twee dagen na afloop van de betreffende speelavond dient een schriftelijk en met redenen omkleed protest te worden ingediend bij het bestuur, onder opgave van spelverdeling, bied- en spelverloop.

 

Artikel 5: PROTESTCOMMISSIE

Protesten worden behandeld door een protestcommissie van drie personen, op aanbeveling van de TC door het bestuur benoemd.  (ad hoc). De uitspraak van deze commissie zal binnen vijftien dagen ter kennis worden gebracht van de betrokken speler(s) en de dienstdoend arbiter.

 

Artikel 6: LIJNEN

De competitie wordt gespeeld in één of meer lijnen. Het aantal lijnen is afhankelijk van het aantal deelnemende paren.

Indien tijdens een bridgeseizoen door toename of afname van het aantal deelnemende paren het wenselijk is het aantal lijnen te wijzigen, geschiedt dit  – met de bijbehorende indeling van de paren – door de TC in overleg met het bestuur.

 

Artikel 7: COMPETITIE EN INDELING

De competitie wordt gespeeld in een aantal perioden, elk bestaande uit vijf speelavonden. De indeling voor de eerste periode in een bridgeseizoen wordt bepaald door de eindstand van het clubkampioenschap in het vorig seizoen. Hierin niet geklasseerde paren worden door de TC ingedeeld.

 

Artikel 8: NIEUW GEVORMDE PAREN

Nieuw gevormde paren worden slechts bij het begin van een periode ingedeeld en wel in de laagste lijn, waarin een van de partners speelt. De stand van de voorafgaande periode is hierbij bepalend. Ingeval een lid met een nieuw lid een paar vormt, wordt het nieuw gevormde paar in een lijn lager ingedeeld dan waarin het eerstbedoelde lid was ingedeeld of zou worden ingedeeld, tenzij dit lid reeds in de laagste lijn was ingedeeld. In bijzondere gevallen kan de WL en/of het bestuur anders beslissen.

 

Artikel 9: NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden als paar worden in de laagste lijn ingedeeld.

In bijzondere gevallen kan de WL en/of het bestuur anders beslissen.

 

Artikel 10: VERZUIM

Een paar dat tijdig aan de WL heeft gemeld dat het een speelavond afwezig zal zijn, krijgt voor de betreffende speelavond een score toegekend, gelijk aan het gemiddelde percentage van de door dit paar in de lopende periode van vijf speelavonden behaalde of nog te behalen scores, echter met dien verstande dat

A. wanneer één of twee speelavonden in een periode worden verzuimd het paar hoogstens een score van 46% voor elke verzuimde speelavond krijgt;

B. wanneer drie of meer speelavonden in een periode worden verzuimd, het paar voor de verzuimde speelavonden een score van 0% krijgt toegekend; dit paar kan aan het einde van de betreffende periode niet promoveren, doch zal indien in een hogere lijn wordt gespeeld automatisch degraderen indien er twee avonden in de vaste samenstelling is gespeeld en de resterende avonden door één van de partners wordt gespeeld hangt degradatie af van het behaalde resultaat.

Een paar dat zonder voorafgaande kennisgeving aan de WL van een speelavond wegblijft, krijgt een score van 0%, doch in zeer bijzondere gevallen kan de WL een arbitrale score toekennen.

C. Per wedstrijdseizoen kan een paar eenmalig een volledige competitieronde verzuimen zonder te degraderen. De afwezigheid dient voor de aanvang van de eerste speelavond van deze competitieronde aan de Technische Commissie te worden gemeld. Het paar mag dus de hele competitieronde niet aan de competitie deelnemen. Eén van de leden van dit paar kan wel als invaller spelen. Deze periode telt niet mee voor het clubkampioenschap.

 

 

Artikel 11: VERZUIM WEGENS VERPLICHTINGEN ELDERS

Een paar dat wegens verplichtingen jegens de eigen club – een en ander met fiat van het bestuur – niet in staat is een speelavond voor de competitie te spelen, krijgt het eigen gemiddelde percentage in de betreffende periode behaald of nog te behalen, met een minimum van 50%.

 

 

Artikel 12: INDELING IN HOGERE LIJN

Indien er tijdens een speelavond met twee of meer lijnen sprake is van een zogenoemde stilzittafel, kan de WL een paar uit een lagere lijn, dat in de lopende periode of in de direct voorafgaande periode een gemiddelde score van 50% heeft behaald – of dat percentage het dichtst heeft benaderd – aanwijzen om op de betreffende speelavond in de naasthogere lijn te spelen. Bedoeld paar krijgt alsdan de behaalde score, met een minimum score van 50%, of het eigen gemiddelde percentage, behaald in de betreffende periode indien dit hoger is.

 

Artikel 13: VERVANGENDE PARTNER INTERN

Indien van een paar de partner tijdens een speelavond afwezig zal zijn, wordt de overblijvende partner door de WL – in overleg met de betrokkene – aan een ander lid gekoppeld.

De behaalde score geldt voor beide oorspronkelijke paren. Dit gelegenheidspaar speelt in de lijn van de hoogstgeplaatste speler. Indien de andere speler zodoende in een hogere lijn moet spelen geldt voor zijn paar een minimum score van 50%, of het eigen gemiddelde in de betreffende periode indien dit hoger is dan 50%. Voor de speler in de hoogste lijn geldt voor zijn paar de behaalde score, maar tenminste 46 %. Een gelegenheidspaar, spelend in dezelfde lijn, krijgt de behaalde score, maar tenminste 46%.

 

Artikel 14: VERVANGENDE PARTNER EXTERN

Indien geen ander lid beschikbaar is mag de overblijvende partner – in overleg met de WL – zelf voor een vervangende partner zorgen. De WL beslist in welke lijn dit gelegenheidspaar zal spelen; de behaalde score geldt voor het oorspronkelijke paar, onder toepassing van artikel 15.

 

Artikel 15: SCOREBEGRENZING BIJ VERVANGING

Een gelegenheidspaar met een externe partner kan in de lijn waarin is gespeeld geen hogere score behalen dan 55% en geen lagere score dan 46%.

 

Artikel 16: WISSELING VAN PARTNER

Tijdens het bridgeseizoen is het in principe niet mogelijk van partner te wisselen. Mocht wisseling onvermijdelijk zijn, dan wordt het nieuw gevormde paar in de laagste lijn ingedeeld, tenzij de WL en/of het bestuur anders beslist. Reeds eerder behaalde scores en rangcijfers komen te vervallen.

 

Artikel 17: UITSLAG SPEELAVOND

Aan het einde van de speelavond wordt de voorlopige uitslag bekend gemaakt. Op de eerstvolgende speelavond wordt de eventueel herziene voorlopige uitslag bekend gemaakt op het mededelingenbord. Protest naar aanleiding van deze laatst-genoemde uitslag is mogelijk tot 15 minuten na aanvang van deze speelavond bij de WL of diens plaatsvervanger. Indien geen protest is ingediend wordt de uitslag definitief; wordt wel een protest ingediend dan is artikel 5 van toepassing.

 

Artikel 18: SCORES

De scores van een speelavond worden uitgedrukt in percentages tot in honderdsten nauwkeurig. Na afloop van een periode van vijf speelavonden wordt aan de hand van de behaalde en toe-gekende scores het gemiddelde percentage over die periode berekend.

 

Artikel 19: RANGORDE

Aan de hand van de in artikel 18 berekende gemiddelde percentages wordt de rangorde per lijn vastgesteld.

 

Artikel 20: PROMOTIE EN DEGRADATIE

Telkens na een periode van vijf speelavonden vindt promotie en degradatie plaats. De hoogst geplaatste paren in de rangorde volgens artikel 19 promoveren, de laagst geplaatste paren degraderen, uiteraard voor zover er een hogere of lagere lijn aanwezig is. Voor promotie moet tijdens de periode tenminste drie maal door het paar in de vaste samenstelling zijn gespeeld.

Het aantal paren dat kan promoveren of degraderen wordt bepaald door het aantal paren dat in de A-lijn is ingedeeld.

Bij 8 tot en met 12 paren is dit aantal drie, bij 13 tot en met 16 paren vier en bij 17 of meer paren vijf.

 

Artikel 21: CLUBKAMPIOENSCHAP

Aan het einde van een bridgeseizoen wordt de rangorde voor het clubkampioenschap vastgesteld. Hiervoor moeten paren in de vaste samenstelling tenminste 25 speelavonden hebben gespeeld.

Per periode moet minimaal drie keer zijn gespeeld; een score volgens artikel 11 wordt echter meegeteld.

Nadat de gemiddelde percentages per periode zonodig zijn gecorrigeerd wordt een rangorde opgesteld, die kan afwijken van de berekende rangorde volgens artikel 19.

Vervolgens worden rangcijfers toegekend aan de paren die aan bovenstaande vereisten voldoen.

De rangcijfers worden als volgt toegekend:

in de A-lijn:               aan nummer 1 :  1 punt

                                aan nummer 2 :  2 punten enz.

in de B-lijn:               aan nummer 1 :  3 punten

                                aan nummer 2 :  4 punten enz.

in de C-lijn:               aan nummer 1 :  5 punten

                                aan nummer 2 :  6 punten enz.

Bij 2 lijnen hanteren we de rangcijfers van de A en C lijn.

 

Clubkampioen wordt het paar dat bij de vijf meest gunstige perioden de laagste som van de rangcijfers heeft behaald.

Indien twee of meer paren gelijk eindigen is het paar dat in de vijf perioden volgens artikel 19 het hoogst gemiddelde percentage heeft behaald clubkampioen.

 

Artikel 22: SLEMCOMPETITIE

Voor geboden en gemaakte slems worden bonuspunten toegekend, voor geboden en niet gemaakte slems worden punten afgetrokken volgens deze tabel:

-geboden en gemaakt klein slem: contract in kleur 2 punten, in SA 3 punten;

-geboden en niet gemaakt klein slem: aftrek 1 punt;

-geboden en gemaakt groot slem: contract in kleur 5 punten, in SA 6 punten;

-voor geboden en niet gemaakt groot slem: aftrek 2punten.

Aan het eind van het bridgeseizoen wordt de eindstand opgemaakt over de alle gespeelde competities.

 

Artikel 23: MEESTERPUNTEN

Indien meesterpunten worden toegekend geschiedt dit volgens de regels van de NBB.

 

Artikel 24: ONVOORZIENE GEVALLEN

Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in overleg met de TC.

 

Artikel 25: GELDIGHEID VAN DIT REGLEMENT

Dit reglement is vastgesteld op 21 maart 1990, laatstelijk herzien op 26 augustus 2009 en in werking getreden bij aanvang van het bridgeseizoen 2009-2010.

 

 

 

HUISREGELS, SPELREGELS,

FATSOENSREGELS

 

Een wir-war van regels, en dat voor onze gezellige bridge-avonden? Ja, maar veel van deze regels spreken voor zich en u zult deze vaak al onbewust opvolgen, zodat u er geen last van ondervindt. Toch is het goed om de belangrijkste regels die we bij “Sans Souci” hanteren op een rijtje te zetten. Voor het verloop van de competitie en het clubkampioenschap zie het afzonderlijke competitiereglement.

 

1

Zorg op tijd aanwezig te zijn, woensdagavond om 19.25 uur aan tafel, het schudden van de kaarten mag pas geschieden als tenminste één tegenspeler aanwezig is.

 

2

Controleer met uw loopbriefje of u aan de goede tafel zit (let op de kleur van uw lijn), met de juiste spellen, de juiste tegenspelers en in de juiste windrichting.

 

3

Tel altijd uw kaarten vóór u deze inziet! Bij een onjuist aantal altijd de arbiter waarschuwen! Als blijkt dat er in een spel onjuiste aantallen kaarten zijn gestoken, zijn in principe de vorige spelers van dit spel hiervoor verantwoordelijk. De arbiter kan deze spelers een arbitrale score van 40% geven.

In beide richtingen onjuiste aantallen, dan geldt dit voor beide paren, anders alleen voor het paar met de onjuiste aantallen.

Ook aan het eind van uw spel; uw kaarten schudden en tellen vóór u deze in het board terugsteekt!

 

 

 

4

Stel het resultaat vast als de slagen nog in volgorde op tafel liggen! Noord bedient de Bridgemate, oost controleert deze.

De juiste score vindt u op de achterzijde van de kaartjes uit de biddingbox.

 

5

Bij het wisselen van tafel glazen en kopjes wegbrengen; stoelen onder de tafel schuiven in verband met de loopruimte.

 

6

Na afloop van de laatste ronde het wedstrijdmateriaal opruimen, alles op nummervolgorde; echter wachten tot de laatste 5 minuten van de rondetijd.

 

7

Afmelden op de absentielijst (niet op het allerlaatste moment). Bij latere verhindering uiterlijk dinsdag bellen met het afbelnummer (zie jaarboekje), zonodig antwoordapparaat inspreken.

Als van een paar één speler is afgemeld kan de andere speler alleen spelen als hij/zij gebeld wordt. Zonder bericht heeft het geen zin te komen.

 

8

Als van een paar één speler verhinderd is kan met een ander clublid een gelegenheidspaar worden gevormd. Ook kan eventueel een introducé worden meegebracht. In beide gevallen altijd overleggen met het afbelnummer (zie 7) of de wedstrijdleider.

 

9

Speel op tijd! Voor een ronde van vier spellen zijn 30 minuten beschikbaar. Acht minuten voor het einde van de ronde klinkt een signaal. Als er nog minder dan vijf minuten beschikbaar zijn (de klok wijst dan 4, 3, 2, 1 of 0 minuten aan) mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen, maar dient de arbiter te worden geroepen. Deze zal, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, voor beide paren een arbitrale score van 40% geven.

 

10

Bij Sans Souci wordt bridge gespeeld volgens de Internationale spelregels voor wedstrijdbridge, zoals uitgegeven door de NBB.

Behalve over de wijze van spelen zijn in de spelregels ook de meest voorkomende afwijkingen en onregelmatigheden beschreven met de daarbij behorende correcties. Onregelmatigheden zijn bijvoorbeeld het doen van een onvoldoende bod, het uitkomen uit een verkeerde hand en het niet bekennen van een kleur terwijl dit wèl kan: het verzaken.

 

11

Bij een onregelmatigheid tijdens het bieden of spelen dient de arbiter te worden geroepen. Deze zal aan de hand van de spelregels aangeven hoe het spel moet worden voortgezet teneinde een zo goed mogelijke vergelijking met de andere spelers te krijgen.

Soms moet de overtredende partij hiervoor een straf ondergaan.

 

12

De speler, die moet uitkomen in de eerste slag doet dit met de beeldzijde van de kaart naar beneden (=gedekte uitkomst):

  • voordat de uitkomst wordt opengelegd mogen de (vermoedelijke) leider en de tegenspelers nog uitleg vragen over de gedane biedingen.
  • als de verkeerde tegenspeler uitkomt, kan dit worden

            hersteld, mits de arbiter hierbij wordt ontboden.

 

13

Na de uitkomst legt de blinde of dummy zijn kaarten open voor zich op tafel ( met de troeven aan de rechterhand), kleur bij kleur, in de lengterichting naar de leider, de hoogste kaart het dichtst bij de dummy.

 

14

Als er in een slag vier kaarten zijn gespeeld – en niet eerder – legt elke speler zijn eigen kaart met de beeldzijde naar beneden op tafel. Bij een gewonnen slag rechtop, bij een verloren slag liggend.

 

15

Iedere speler mag, zolang nog niemand heeft gespeeld in de volgende slag en zolang zijn eigen kaart nog open op tafel ligt,

verlangen dat alle kaarten van die slag nog worden getoond.

Maar…dicht is dicht, en aanraken van andermans kaarten mag niet.

 

                                                 16

Het gebruik van de biddingboxen is aan enkele belangrijke punten gebonden.

  1. Denk eerst na vóór u een biedkaartje pakt, dus niet met de hand in de box gaan “pianospelen”
  2. Niet rommelen, d.w.z. een biedkaartje pakken, weer laten zakken en dan toch maar een paskaartje nemen. Dit is ongeoorloofde informatie: “ik heb bijna iets”.
  3. Leg het biedkaartje zó dat partner cijfers en letters rechtop ziet. De volgende kaartjes komen dakpansgewijs er op,           zodat de gedane biedingen zichtbaar zijn.
  4. Doublet (X) en redoublet (XX) blijven in het rijtje liggen. Een stop-kaartje wordt na 10 seconden terug gezet in de box, pas daarna mag de volgende speler bieden.

5.   Vergissingen mogen worden hersteld, mits in één hand-beweging.

6.   Is het kaartje eenmaal neergelegd, dan moet de arbiter erbij komen om de bieding te wijzigen. In zo’n geval niet na het neerleggen van 1 SA zeggen: “ik bedoel 1 Sch”, maar direct roepen “ik vergis me” en de arbiter ontbieden.

7.   Na afloop van de biedperiode worden de biedkaartjes in de biddingbox teruggezet (maar indien gewenst laten liggen).

 8.  Het te spelen contract in de bridgemate invoeren.

 9. Indien een bieding moet worden gealerteerd (zie punt 18) dient de partner van de bieder het ALERT-kaartje goed zichtbaar op tafel te leggen, om de tegenspelers op een speciale biedafspraak te attenderen. Dit kaartje wordt na enkele ogenblikken weer teruggeplaatst.

 

17

Zoals in punt 12 reeds is aangegeven mogen de vermoedelijke leider en de tegenspelers na afloop van de biedperiode vóór de uitkomst nog vragen stellen over het biedverloop. Hierna mag een speler (niet de blinde) bij de eerste beurt om te spelen nog vragen om een herhaling van het bieden. Daarna mag deze ook nog om uitleg vragen over een bieding of speelwijze (bv. signaleren), maar alleen als hij aan de beurt is om te spelen.

 

18 

Alerteren is bedoeld om tegenstanders te wijzen op bijzondere biedafspraken en –gewoonten. De partner van degene die een bieding doet legt in dat geval het alert-kaartje neer.

In het algemeen moet worden gealerteerd als iets anders wordt aangegeven dan tenminste een vierkaart in de getoonde kleur óf als het niet de bedoeling is om in de getoonde speelsoort een contract te gaan spelen (bv. 2 Ru als multi), of als een pas conventioneel is.

Biedingen boven 3 SA zijn alerteervrij .Verder hanteren wij de alerteerregeling van de NBB.

 

19

De blinde mag wel:

~    informatie verstrekken over feiten of spelregels in het bijzijn

      de arbiter (als getuige)

~    de gemaakte en niet gemaakte slagen bijhouden

~    in opdracht van de leider zijn kaarten bijspelen

~    de leider vragen of hij heeft verzaakt al deze niet heeft

      bekend (maar hij mag dit niet aan een tegenspeler vragen)!

~    na afloop van het spel de aandacht vestigen op een onregel-

      matigheid.

                         

                                                20

De blinde mag niet:

~    de arbiter ontbieden, tenzij een andere speler de onregelmatigheid al heeft opgemerkt

~    uit eigen beweging een kaart uit de blinde spelen

~    kaarten van de anderen inkijken, ook niet van de leider

 

                                                21

Een kaart is gespeeld

van een tegenspeler als een kaart zo gehouden wordt dat zijn partner de beeldzijde zou kunnen zien

van de leider als een kaart met de beeldzijde boven zo wordt gehouden dat deze de tafel (nagenoeg) raakt, of als deze zo wordt gehouden dat duidelijk is dat de kaart is gespeeld.

 

                                                22

Voor het controleren van de score kan de achterzijde van de biedkaartjes worden geraadpleegd. Bij downslagen het pass-kaartje raadplegen: I en II respectievelijk niet en wel kwets-baaar. Voor gedoubleerde en geredoubleerde contracten met downslagen het X, resp. XX-kaartje gebruiken.

 

                                               23

Het gebruik van een systeemkaart, waarop bied- en speelafspraken zijn vermeld, kan ook verplicht worden.

 

 

UITSLAGEN OP INTERNET

Om de uitslagen van alle lijnen, inclusief alle biedingen te kunnen bekijken handelt u als volgt:

  1. Ga naar http://www.nbbclubsites.nl/club/2502

      In de balk bovenaan aanklikken “competitie”

  1. Kies de ronde (comp.) die u wilt zien en klik deze aan
  2. Klik op het vakje met de gewenste datum
  3. Klik op “gedetailleerde frequentiestaten” en u ziet uw

prestaties uitgebreid terug.