Huishoudelijk Reglement

                             HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

LEDEN

 

Artikel 1

 1a. Van de overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de statuten binnengekomen aanmelding van een kandidaat-lid wordt door het bestuur, mondeling, mededeling gedaan aan de aanwezige leden op de eerstvolgende speelavond/middag.

1b.  Het kandidaat-lid dient zich te onderwerpen aan een te houden ballotage door een door de algemene ledenvergadering te benoemen commissie. Deze commissie brengt advies uit aan het bestuur, gebaseerd op de volgende criteria:

  • te goeder naam en faam bekend staan;
  • of andere redenen die zouden kunnen verhinderen dat een kandidaat-lid wordt aangenomen.

-     bij besluit van de ledenvergadering van 28 augustus 2002 heeft  het bestuur de volmacht op te treden als ballotagecommissie.

2.   Het bestuur behoudt zich het recht voor om een ledenstop in te stellen.

 

 

INTRODUCTIE

 

Artikel 2

Niemand kan meer dan driemaal per jaar worden geïntroduceerd, behoudens dispensatie door het bestuur.

 

 

                                                                       BESTUUR

 

Artikel 3

1.  Voor alle verkiezingen van bestuursleden kunnen kandidaten worden gesteld door het bestuur en de leden. Van    de kandidaatstelling door het bestuur wordt tegelijk met de convocatie aan de leden mededeling gedaan.

2.   Kandidaatstelling door de leden moet tenminste veertien dagen vóór de datum van de algemene ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur geschieden.

3.   Wanneer geen tegenkandidaten worden gesteld, kunnen  bestuursleden bij acclamatie worden gekozen.

  1. De leden van het bestuur treden volgens rooster om de drie jaar af, waarbij voor de eerste keer zullen aftreden de voorzitter, het gewone lid  en de wedstrijdleider en het jaar daarop de secretaris en de penningmeester. Ingeval van tussentijdse toetreding van bestuursleden is het bestuur bevoegd het rooster van aftreden zodanig aan te passen dat de continuïteit in het besturen van de vereniging blijft gewaarborgd.

 

Artikel 4

De voorzitter is het hoofd van de vereniging:

  1. hij leidt de vergaderingen;
  2. hij heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht;

c.  hij benoemt op de algemene ledenvergadering het  stembureau;

d.  hij moet de verschillende werkzaamheden van de bestuursleden contoleren;

e.   hij zorgt er voor, dat de voorschriften, gegeven in de statuten en het huishoudelijk   reglement, stipt worden nageleefd.

 

Artikel 5

De secretaris is belast met alle administratieve werkzaamheden van de vereniging:

a.   hij voert de briefwisseling, zo mogelijk in overleg met en steeds in naam van het bestuur

b.   hij houdt de notulen van alle vergaderingen, welke notulen, na goedkeuring op de eerstvolgende             vergadering, door de voorzitter en hem worden  ondertekend;

c.   hij brengt de algemene ledenvergadering verslag uit;

d.   hij bewaart en beheert het archief van de vereniging;

e.   hij houdt de ledenlijst bij en geeft van alle veranderingen kennis aan de penningmeester en de wedstrijdleider.

 

Artikel 6

De penningmeester van de vereniging is belast met de financiële werkzaamheden:

a.   hij beheert de gelden van de vereniging, zorgt voor de inning van alle aan de vereniging toebehorende gelden en voor de betaling van alle schulden, voor welke betaling hij verplicht is zo mogelijk kwitantie te vorderen;

  1. hij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven en legt op de jaarlijkse algemene vergadering rekening en verantwoording af  van zijn gehouden beheer over het afgelopen boekjaar.       

Tevens legt hij dan aan de vergadering een begroting voor met betrekking tot het komende boekjaar.

 

Artikel 7

De wedstrijdleider zorgt voor een goede gang van zaken op de  speelavonden en zorgt voor de naleving en de toepassing van de spelregels van de Nederlandse Bridgebond.

 

Artikel 8

Commissarissen zijn bestuursleden, die niet de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester of wedstrijdleider vervullen; zij zijn speciaal belast met het toezicht op de eigendommen en het materiaal van de vereniging.

 

LEDENVERGADERING

 

Artikel 9

De algemene ledenvergadering oefent de wetgevende macht uit.

 

Artikel 10

Een algemene ledenvergadering is geldig wanneer tenminste de helft van de leden aanwezig is, zoals moet blijken uit de presentielijst. Gaat een algemene ledenvergadering niet door wegens gebrek aan opkomst, dan zal de daaropvolgende ledenvergadering in ieder geval geldig zijn, indien hierin over niets anders een besluit wordt genomen dan op de convocatie van de eerste vergadering stond vermeld.

 

CONTRIBUTIE

 

Artikel 11

Een lid is verplicht zijn jaarlijkse contributie te voldoen in één of maximaal twee termijnen en wel:

  • in één termijn vóór 30 september van het lopende boekjaar;
  • in twee termijnen en wel vóór 30 september van het lopende boekjaar en vóór 31 januari van het lopende boekjaar, zulks in gelijke delen.

 

TECHNISCHE COMMISSIE

 

Artikel 12

Er kan een technische commissie worden benoemd, die het bestuur adviseert over alle aangelegenheden van technische aard. Deze commissie bestaat uit vijf leden, inclusief de wedstrijdleider die als voorzitter fungeert. Van deze commissie mogen slechts twee personen bestuurslid zijn.

Jaarlijks treden volgens rooster twee leden af, die terstond herkiesbaar zijn.

De verkiezing van de leden van deze commissie zal op de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats hebben. Kandidaten zullen door het bestuur worden voorgedragen.

 

ALGEMEEN

 

Artikel 13

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 14

Het huishoudelijk reglement kan alleen in een algemene ledenvergadering worden gewijzigd. Voor elke wijziging is een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen nodig.

 

Artikel 15

Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het door de algemene vergadering is vastgesteld.

 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op

22 januari 1986 en laatstelijk gewijzigd op 28 augustus 2002.