Huishoudelijk reglement

 

 Huishoudelijk  reglement   Bridgeclub  "Het Hollebloc "  versie 2014-1

                                      ingaande 2014.

Artikel 1.

Het bestuur stelt jaarlijks het maximale aantal leden vast.

 

Artikel 2.

Degene, die als lid van de club wil toetreden, meldt zich aan bij de secretaris of de voorzitter van de Technische Commissie van de club.

 

Artikel 3.

Een kandidaat lid heeft de mogelijkheid gebruik te maken van maximaal 3 aaneengesloten speelmiddagen.

 

Artikel 4.

Nieuwe leden betalen eenmaal entréékosten ten bedrage van een kwart van  de jaarlijks verschuldigde contributie.

 

Artikel 5.

De door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur benoemde ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling met behoud van alle plichten en rechten.

 

Artikel 6.

Tijdens de zomermaanden, wanneer "vrij" gespeeld wordt, kunnen niet-leden aan de speelmiddagen deelnemen en dienen zich als gast tenminste 20 minuten voor de aanvang te melden bij de technische commissie.  Een door het bestuur vastgestelde bijdrage per speelmiddag dient aan de Technische Commissie te worden voldaan.

 

Artikel 7.

Leden hebben het recht:

a. tot het bijwonen van de clubmiddagen,

b. tot deelname aan wedstrijden en drives,

c. tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering,

d. tot het bijeenroepen van een buitengewone Algemene Ledenvergadering

 

Artikel 8.

Door het lidmaatschap van de club "Het Hollebloc " is ieder lid automatisch lid van de  Nederlandse Bridgebond.  Aanmelding geschiedt door het bestuur / Technische Commissie van de club.

 

Artikel 9.

Bij de secretaris of de voorzitter van de Technische Commissie kan het lidmaatschap tenminste 14 dagen voor de aanvang van het nieuwe seizoen schriftelijk opgezegd worden. Er vindt geen geldelijke teruggave plaats.. 

 

Artikel 10.

De hoogte van de jaarcontributie wordt door de Algemene Ledenvergadering  vastgesteld en vangt aan in september van ieder jaar.

In de jaarcontributie  is een bedrag begrepen voor lidmaatschap van de Nederlandse Bridge-

bond.  Dit is een voor ieder lid gelijk bedrag, ongeacht de vraag of men tevens van een andere club lid is.

 

Artikel 11.

De jaarcontributie vangt aan in september van ieder jaar .

 

Artikel 12.

Alle vorderingen op de club, alsmede gemaakte kosten ten behoeve van de club, kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd.

                       

Artikel 13.

1. De voorzitter treedt bij  vertegenwoordiging van de club op als woordvoerder en

    leidt  de Algemene Ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.

2. Beslist bij staking der stemmen inzake bestuursaangelegenheden.

3. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen geleid door de vice-

    voorzitter.

 

Artikel 14.

De secretaris notuleert de vergaderingen, beheert het archief en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van de verrichtingen van de club.

 

Artikel 15.

1. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de club, stelt aan het einde  

    van het clubjaar een balans en een staat van baten en lasten op.

2. Stelt in overleg met de andere bestuursleden een begroting op voor het komende

    boekjaar.

 

Artikel 16.

Indien een bestuurslid tussentijds wil aftreden is hij verplicht dit tenminste vier weken  van tevoren aan het bestuur kenbaar te maken.

 

Vergaderingen.

Artikel 17.

De agenda van de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering bevat ten minste  de volgende te behandelen punten:

a. de notulen van de vorige  Algemene Ledenvergadering,

b. het jaarverslag van de secretaris,

c. het verslag van de penningmeester en de begroting voor het komende clubjaar,

d. het verslag van de Technische Commissie,

e. vaststelling van de jaarcontributie,

f. verkiezing van het bestuur en de kascommissie

 

Commissies

Artikel 18.

1. Ter behartiging van de belangen van de club zijn de volgende permanente

    commissies ingesteld:

    a. de Technische Commissie,

    b. de kascommissie.

2. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde commissies, kunnen op voorstel van het

    bestuur of van de Algemene Ledenvergadering, commissies met een bijzondere opdracht

    worden ingesteld.

                                           

Artikel 19.

1. De Technische Commissie bestaat uit tenminste drie leden  en is draagster van de in het

    wedstrijdreglement genoemde verantwoordelijkheden en  bevoegdheden.

2. De voorzitter van de Technische Commissie maakt deel uit van het bestuur. De overige

    leden van de commissie worden door de voorzitter van de Technische Commissie na

    overleg met de voorzitter van de club benoemd.    

 

Artikel 20.

1. Aan de kascommissie is het financieel toezicht op het bestuur opgedragen. Zij onderzoekt

    de door de penningmeester opgemaakte balans en de staat van baten en lasten. Zij brengt

    de Algemene Ledenvergadering verslag uit over haar bevindingen.

2. De kascommissie bestaat uit twee leden en één reservelid, die door de Algemene

    Ledenvergadering jaarlijks gekozen worden. In de commissie zit men twee jaren,
    waarna 
jaarlijks het langstzittende commissielid aftreedt. Dit lid is niet terstond herkiesbaar.

 

Artikel 21.

Indien een commissielid tussentijds af wil treden, is hij verplicht dit tenminste  vier weken

van tevoren  aan de betrokken commissie  en het bestuur kenbaar te maken.

 

Wijziging van de reglementen.

Artikel 22.

1. Alle besluiten inzake wijziging(en) van een (de) reglement(en),  genomen door de 

    Algemene Ledenvergadering zijn bindend voor ieder lid, ongeacht  het niet tegenwoordig

    zijn op de Algemene Ledenvergadering.         

2. Deze bestuursbesluiten zijn bindend, zolang zij niet door een besluit van de Algemene

    Ledenvergadering ongedaan zijn gemaakt dan wel zijn gewijzigd.

3. Een wijziging treedt in werking de dag volgend op die waarop de Algemene Leden-

    vergadering tot die wijziging besloten heeft, tenzij de vergadering zelf een andere datum

    heeft vastgesteld.