Competitiereglement

Indeling
Afhankelijk van het aantal paren dat aan een competitie deelneemt, wordt er gespeeld in meerdere groepen, bestaand uit 12 tot 18 paren.
Er wordt gestreefd naar groepen van ongeveer gelijke grootte.

 

Promotie en degradatie
1. Een competitieperiode bestaat doorgaans uit 6 ronden van 24 spellen.
2. Aan het eind van elke competitie periode zal per groep ca. 25% promoveren respectievelijk degraderen. Afwijkingen kunnen zich voordoen, dit ter beoordeling van de Technische Commissie.
3. De TC kan, bij toe- of afname van het aantal paren tijdens de competitie, besluiten om door veranderde promotie- en degradatienormen het groepsevenwicht te herstellen.
4. Een paar dat in de eerste periode 0 of 1 keer gespeeld heeft, kan niet promoveren of degraderen. Dit kan slechts een keer gebeuren tenzij dat paar minimaal drie aaneenliggende perioden in deze groep heeft gespeeld. Dan kan dit paar tenminste drie perioden in deze groep blijven. Het eerstvolgende daarvoor in aanmerking komende paar zal de promotie-/degradatieplaats innemen.
5. Het is mogelijk om op een of meer speelavonden buiten mededinging mee te spelen. Indien men dit wenst, dient men dat voor aanvang van elke speelavond aan de wedstrijdleider te melden.

 

Speeltijden
1. Alle speelavonden beginnen om 19.30 uur.
2. De speelduur bedraagt 7 minuten per spel, de wisseltijd is minimaal 2 minuten.
3. 5 minuten voor het eind van elke ronde geeft de klok een signaal. Een nieuw spel mag na dat signaal niet meer begonnen worden, maar dat spel moet als niet gespeeld worden ingevoerd.

 

Systeemkaarten
1. Het gebruik van correct ingevulde systeemkaarten is wenselijk.

 

Verhindering
1. Bij verhindering op een speelavond dient dit uiterlijk om 18.00 uur te zijn doorgegeven via telefoon (0627620405), dan wel door op de vorige speelavond zijn verhindering in het afmeldschrift te plaatsen.
2. Twee halve paren uit dezelfde lijn kunnen samen spelen en allebei voor hun score spelen.
3. Twee halve paren uit verschillende lijnen spelen in de lijn van het paar dat het hoogst speelt. Het paar uit de lagere lijn scoort minimaal 50%
4. Een paar dat verhinderd is, scoort de eerste keer max. 50% of zijn eigen gemiddelde. Een paar dat verhinderd is voor de tweede en derde keer in een
ronde scoort max. 48% en max. 40% of zijn eigen gemiddelde.
5. Paren waarvan 1 of beide spelers uitkomen in de districts- of bondscompetitie voor BC POLDER alsmede paren waarvan 1 of beide spelers door bestuur- of commissiewerkzaamheden voor BC POLDER verhinderd zijn, krijgen een score van mimimaal 52% of hun eigen gemiddelde score.
6. Afwezigheid zonder tijdige afmelding kan een score van 0 procent opleveren

 

Invallers
1. Invallers hoeven geen lid van BC POLDER te zijn.
2. Invallers dienen altijd gemeld te worden bij het afmeldadres (0627620405) vóór 18.00 uur.
3. Invallers dienen ongeveer van gelijke sterkte te zijn. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Bij grove afwijking kan de wedstrijdleider deelname weigeren.

 

Uitslagberekening
1. Beide partijen aan tafel zijn verantwoordelijk voor het juist invullen en controleren van de behaalde score op een spel met de Bridgemate.
2. Mocht blijken dat een score toch verkeerd is ingevuld dan dienen beide partijen dit aan te geven middels de ‘score-wijzigingformulier’. De score wordt dan met de goedkeuring van de arbiter aangepast. Dit kan uitsluitend t/m de eerstvolgende clubavond gebeuren. Daarna is de uitslag definitief.
3. Indien een speler of paar in een hogere lijn speelt, krijgt deze speler c.q. dit paar, de behaalde score. Deze score bedraagt minimaal 50%. Indien de gemiddelde score in een periode hoger is, krijgt men die hogere score toegekend. De definitieve vaststelling volgt aan het eind van de periode.

 

Combitafel
1. Een score tussen twee aanliggende lijnen telt mee voor de eindscore.
De hoogste lijn speelt altijd Noord-Zuid. De lagere lijn altijd Oost-West

 

4-tallen competitie van BC POLDER
1. Er wordt gespeeld in minimaal 2 groepen.
2. Winnaar per poule is dat 4-tal dat de meeste WP haalt.
3. Bij gelijk eindigen beslist het onderling resultaat van die wedstrijd(en). Is het onderlinge resultaat gelijk in WP dan geldt de IMP score. Als dit ook geen uitsluitsel geeft worden twee extra spellen gespeeld tot een winnaar kan worden bepaald.
4. Elk team benoemt een captain, die aanspreekbaar is voor het gehele team en ook zorg draagt voor de aanwezigheid van het viertal op de competitieavonden.
5. De organisator van deze competitie heeft het recht een 4-Tal aan te vullen indien dit toch incompleet is. Bij het niet kunnen/willen spelen wordt een vervangende uitslag van 18-0 genoteerd.

 

Onvoorzien
In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet of de toepassing van deze regels leidt tot een onbillijkheid beslist de Technische Commissie.