Huishoudelijk reglement

Artikel 1 De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Beslissingen van algemene aard zijn voorbehouden aan het gehele bestuur.

 

Artikel 2 Een besluit van het bestuur is bindend voor alle leden tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Deze vergadering kan zulk een besluit bekrachtigen of te niet doen.

 

Artikel 3 Het bestuur is van al zijn handelingen verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.

 

Artikel 4 Bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden als de voorzitter of twee andere bestuursleden nodig achten. In bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid een stem uit. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het betreffende voorstel de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien minder dan drie bestuursleden aanwezig zijn kunnen geen rechtsgeldige besluiten genomen worden.

 

Artikel 5 Het Bestuur zal zo enigszins mogelijk eenmaal per week de leden in de gelegenheid stellen onderling het bridgespel te beoefenen en daartoe na overleg met de TC noodzakelijke afspraken maken met de exploitant van een openbare gelegenheid.

 

Artikel 6 Het Bestuur kan het initiatief nemen tot het organiseren van bijzondere evenementen. Bijzondere evenementen zijn evenementen die niet een jaarlijks terugkerend karakter hebben, bijvoorbeeld een lustrum of een éénmalige bridgedrive. Voor het bridgetechnische aspect van bijzondere evenementen handelt het Bestuur in overleg met de TC.

 

Artikel 7 Het Bestuur is binnen het kader van de Statuten bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden. Goedkeuring van de AV is echter vereist wanneer de vereniging voor langer dan een jaar wordt verbonden of de begroting met meer dan 10 % wordt overschreden.

 

Artikel 8 Door middel van de kandidaatstelling voor nieuwe bestuursleden dient te worden gestreefd naar een zodanige samenstelling van het Bestuur dat hierin zowel bestuurlijke ervaring als beroepsmatige kennis op het niveau van TCL, WL of bridgedocent aanwezig is.

 

Artikel 9 De taken van de T.C. worden voorlopig waargenomen door een bestuurslid

 

Artikel 10 De voorzitter
-a- De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
-b- Hij/zij is de tevens de woordvoerder van het bestuur.
-c- Bij voorkomende gelegenheden is hij/zij of een door hem/haar aangewezen vervanger/ster de vertegenwoordiger/ster van de vereniging.
-d- Hij/zij oefent toezicht uit op het uitvoeren van de taken van de overige bestuursleden.

 

Artikel 11 De secretaris
-a- De secretaris maakt notulen van alle vergaderingen; deze worden van kracht na goedkeuring door de vergadering
-b- De secretaris voert de briefwisseling uit naam en indien noodzakelijk in overleg met het bestuur. Hij/zij ondertekent alle uitgaande stukken van hem/haar en houdt hiervan kopie.
-c- Hij/zij houdt de ledenlijst bij en beheert het archief.
-d- Leden dienen verandering van adres binnen 14 dagen, liefst schriftelijk aan de secretaris mede te delen.
-e- In de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

 

Artikel 12 De penningmeester
-a- De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten.
-b- Hij/zij is verplicht de bestuursleden ten alle tijde inzage te geven van zijn/haar administratie en hen de kas te tonen.
-c- In de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij/zij verslag uit van de toestand van de geldmiddelen over het afgelopen verenigingsjaar.
-d- De kascommissie brengt tijdens de Algemene Vergadering advies uit omtrent al / niet dechargeren van de penningmeester.

 

Artikel 13 Contributie
-a- De contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging wordt jaarlijks vastgesteld door de AV. Ieder lid dient de contributie bij vooruitbetaling te voldoen door overschrijving op het rekeningnummer van de Vereniging.

-b- Elk lid betaalt zonder uitzondering, de volle contributie.
-c- Wanneer een lidmaatschap later dan 1 januari begint, wordt de contributie voor het lopende verenigingsjaar aangepast, rekening houdend met de financiële verplichtingen aan de NBB.
-d- Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen moeten dat, liefst schriftelijk, voor 1 december van het lopende jaar kenbaar maken aan de secretaris. (De contributie blijft voor het gehele contributiejaar verschuldigd)

 

Artikel 14 Gegevens van de leden
Alle leden zijn verplicht hun Naam, volledig adres, geboortedatum en eventuele wijzigingen hierin zo spoedig mogelijk op te geven aan het secretariaat, dat vervolgens zorg zal dragen voor het doorgeven hiervan aan de N.B.B., alsmede voor het verwerken hiervan in de eigen ledenadministratie. Ook moeten alle, reeds bij de N.B.B. bekende gegevens worden opgegeven.

 

Artikel 15 Nieuwe leden
Het maximum aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld in overleg met de TC. Dit aantal wordt bepaald door de beschikbare lokaliteit en de opkomst op de speelavonden.
Aanmelden voor het gewenste lidmaatschap moet geschieden bij de secretaris van de vereniging die zonodig een wachtlijst opstelt. Nieuwe leden ontvangen van het secretariaat documentatie waaronder Statuten en Reglementen.

 

Artikel 16 Introducés
Introducés kunnen door een Lid worden uitgenodigd om deel te nemen aan een clubavond mits hiervoor toestemming is verleend door de TC. Een introducé kan maximaal 5 keer in een verenigingsjaar meespelen zonder lid te worden.

 

Artikel 17 Verkrijgbaarheid van documenten
De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de Vereniging.

 

Artikel 18 Mededelingen
Leden kunnen met toestemming van het Bestuur tijdens de wekelijkse bridgeavond mondelinge of schriftelijke mededelingen doen betreffende zaken die de interesse van de Leden kunnen hebben.

 

Artikel 19 Bijzondere activiteiten
Ieder Lid van de Vereniging kan bij het Bestuur suggesties doen voor het ontplooien van nieuwe activiteiten in de vereniging en het Bestuur kan het organiseren van bijzondere activiteiten zoals een biedwedstrijd delegeren aan een of meer Leden van de Vereniging.

 

Artikel 20 Overige Reglementen
De A.L.V. kan verdere reglementen vaststellen, bijvoorbeeld een wedstrijd of competitie reglement. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten en dit reglement.

 

Artikel 21 Slotbepalingen
-a- Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten, het H.R. of andere reglementen niet voorzien.
-b- Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement worden van kracht een dag na de vaststelling in een A.L.V., tenzij het daartoe strekkend besluit anders bepaalt.
-c- Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens de leden van de vereniging van het bepaalde, de wijzigingen of aanvullingen daarop, in de statuten, het H.R. en andere reglementen.

 

 

Vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering op 7 november 2007 te Lelystad.

 

Wijzigingen:

Artikel 13 b op 1 oktober 2012