Huishoudelijk reglement

Download reglement:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BRIDGECLUB BEL-AIR

 

te Hilversum, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging,
gehouden te Hilversum op 11 mei 2005 , gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering gehouden te Hilversum op 10 mei 2010, gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering  gehouden te Hilversum op 11 mei 2011.                                   

 

 

Artikel 1  Verplichtingen

 

De leden zijn verplicht:

 1. de bepalingen vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven en niet in strijd daarmee te handelen,
 2. zich bij de wedstrijden te houden aan het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond,
 3. zich te conformeren aan het technisch reglement, zoals dit laatstelijk door de alge­mene ledenvergadering van Bel-Air is vastgesteld.

 

 

Artikel 2  Contributie

 

 1. De contributieperiode loopt van januari tot en met december. De hoogte van de contribu­tie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene ledenverga­dering vastgesteld. Indien zodanige vergadering niet besluit tot wijziging van bedoeld bedrag blijft dit gelijk aan het laatst vastgestelde.
 2. Ieder lid dient de jaarlijkse contributie per bank te voldoen aan de penningmeester in de maand december voorafgaande aan het verenigingsjaar. Alleen met toestemming van de penningmeester kan in gedeelten worden betaald.
 3. Iemand die lid wordt in de loop van het verenigingsjaar betaalt het aantal volle kalender­maanden dat het jaar nog duurt.

 

 

Artikel 3  Speelavond

 

De speelavonden beginnen stipt om 19.30 uur en eindigen circa 23.00 uur. Iedereen dient minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

Na de derde tafel wordt een pauze ingelast van circa 10 minuten.

 

 

Artikel 4  Niet roken

 

Zowel in de zaal waarin gespeeld wordt, als in andere delen van het gebouw, mag niet ge­rookt worden, noch vóór het spelen, noch tijdens het spelen, noch na het spelen. 

Artikel 5  Nieuwe leden

 

 1. Zij die wensen lid te worden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.
  De secretaris plaatst iedere aanmelding op een wachtlijst. Zodra er plaats is wordt er door het bestuur, na advisering door de technische commissie, een keuze gemaakt uit de personen op de wachtlijst en wordt de betreffende kandidaat daarvan in kennis gesteld, waarna hij of zij vier weken als aspirant-lid mag spelen. Het bestuur zal op de eerste speelavond de naam van het aspirant-lid bekend maken.
 2. Binnen deze vier proefweken hebben de leden gelegenheid eventuele bezwaren tegen het aspirant-lid schriftelijk of mondeling aan de ballotagecommissie kenbaar te maken. Deze bezwaren zullen vertrouwelijk behandeld worden.
 3. Uiterlijk twee weken na het verstrijken van deze termijn beslist het bestuur over al of niet-aanvaarding van het aspirant-lid als definitief lid met inachtneming van het advies van de ballotagecommissie.
 4. Bij niet-aanvaarding als lid zal dit het aspirant-lid schriftelijk en de leden mondeling worden medegedeeld. Indien door ten minste tien leden schriftelijk beroep wordt aan­getekend tegen het negatieve besluit, zal dit besluit binnen twee maanden in een bui­tengewone bijeenkomst van de algemene ledenvergadering worden behandeld. Deze kan bij gewone meerderheid van stemmen alsnog tot toelating besluiten.

 

 

Artikel 6  Einde van het lidmaatschap

 

 1. Het bestuur kan besluiten iemands lidmaatschap te schorsen of op te zeggen. Dit dient te gebeuren in overeenstemming met de regels zoals deze zijn opgenomen in de statu­ten van de vereniging.
 2. Leden die hun lidmaatschap van de vereniging, ingevolge het daaromtrent in de statu­ten bepaalde, hebben opgezegd, blijven echter gehouden de op hen rustende financiële en administratieve verplichtingen over het lopende verenigingsjaar na te komen, be­houdens dispensatie van het bestuur.

 

 

Artikel 7  Partner

 

Ieder lid moet zelf voor een partner zorgen. Voor zover mogelijk zal de wedstrijdleider bemiddelen bij het zoeken naar een partner.

 

 

Artikel 8  Bestuur

 

 1. Het bestuur wordt benoemd in overeenstemming met de regels zoals deze zijn vast­ge­legd in de statuten. Zij bestaat minimaal uit de voorzitter, de secretaris en de pen­ning­meester. Het bestuur wordt aangevuld met de voorzitter van de technische commissie en de voorzitter van de barcommissie.

 

 

De voorzitter van de technische commissie en de voorzitter van de barcommissie zijn telkenmale herkiesbaar na een periode van drie jaar.

 

 1. De penningmeester int de contributies en de eventuele donaties, de omzet van de bar,  subsidies, enz. Bij afwezigheid van de penningmeester zijn de overige leden van het bestuur hiertoe bevoegd. Hij beheert de kas en houdt de boeken van de vereniging bij.

  1. Hij maakt jaarlijks, ter behandeling in de algemene ledenvergadering in overleg met de andere leden van het bestuur, een begroting op voor het volgende vereni­gingsjaar. Hij bewaakt de uitgaven en signaleert vroegtijdig aan het bestuur indien er van de goedgekeurde begroting wordt afgeweken. Overschrijding mag uitslui­tend plaatsvinden met goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
  2. Gedurende het laatste kwartaal van het verenigingsjaar wordt op zowel de maan­dag- als op de woensdagavond door de penningmeester een toelichting gegeven op het te verwachten eindresultaat van het lopende verenigingsjaar. Tevens wordt ge­durende deze bijeenkomst de concept begroting voor het komende verenigingsjaar doorgenomen en aan de leden gevraagd hun voorlopige instemming te verlenen aangaande bijzondere uitgaven en door het bestuur voorgestelde wijzigingen van bijvoorbeeld contributie, consumptieprijzen en het gebruik van beschikbare mid­delen.
  3. Hij brengt jaarlijks op de algemene ledenvergadering een financieel verslag uit en is op die vergaderingen gehouden tot rekening en verantwoording van het be­heer der geldmiddelen tegenover de leden.
 1. De voorzitter kan wanneer hem zulks goeddunkt te allen tijde van de penningmeester rekening en verantwoording vragen over het beheer der gelden.
 2. Bij vertegenwoordiging van de vereniging, is de voorzitter de woordvoerder van het bestuur. Zie ook het hierover bepaalde in de statuten.

 

 

Artikel 9  Commissies

 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemt de volgende commissies:

 

 1. Er is voor beide avonden gezamenlijk een barcommissie bestaande uit twee of meer leden. Deze is in ieder geval samengesteld uit één of meer leden met verantwoorde­lijk­heid voor de organisatie van de bar op de maandagavond en één of meer leden met ver­antwoordelijkheid voor de organisatie op de woensdagavond. Zij coördineren on­derling hun activiteiten. Uit hun midden wordt een voorzitter aangewezen. Deze neemt zitting in het bestuur. De voorzitter van het bestuur kan eventueel een coördi­natievergadering bijeenroepen.
 2. Voor beide avonden gezamenlijk is er een lief en leedcommissie bestaande uit twee of meer leden. De voorzitter van het bestuur kan eventueel een coördinatievergade­ring bijeenroepen.
 3. Voor beide avonden gezamenlijk is er een technische commissie, bestaande uit maxi­maal 5 leden. Dit zijn de organisatorisch wedstrijdleiders van beide avonden, de wed­strijdsecretaris en leden die, indien nodig, deze wedstrijdleiders assisteren en/of advise­ren. Eén van de twee organisatorisch wedstrijdleiders wordt aangewezen als voorzitter van de technische commissie. Deze neemt zitting in het bestuur. De voorzitter van het bestuur roept een coördinatievergadering bijeen.
 4. De kascommissie bestaat uit twee leden. Een lid mag ten hoogste drie achtereenvol­gende jaren deel uitmaken van de kascommissie. Deze commissie controleert voor­afgaande aan de algemene ledenvergadering de boekhouding van de vereniging en rapporteert hierover in de vergadering.
 5. De ballotagecommissie. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het vereni­gingsjaar wordt een ballotagecommissie bestaande uit twee leden van de maandag­avond en twee leden van de woensdagavond gekozen. Zij mogen geen bestuurslid zijn en zijn terstond herkiesbaar. De ballotagecommissie adviseert het bestuur om­trent de toelating van aspirant-leden binnen een week na de vierde verenigingsbij­eenkomst welke het as­pirant-lid heeft bijgewoond.
 6. De feestcommissie bestaat uit een aantal leden die verantwoordelijkheid dragen voor het verzorgen van hapjes, drankjes en prijzen voor speciale gelegenheden. Daartoe wordt de feestcommissie jaarlijks een budget toegekend door de penning­meester.
 7. Naar behoefte kunnen nog andere commissies worden ingesteld. In de commissies worden alle besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen. De door commissies ge­noemde besluiten (met uitzondering van de kascommissie) behoeven goedkeuring van het bestuur.

  

Artikel 10  Bardienst

 

De barcommissie kan indien gewenst een bardienst instellen. Dit houdt in dat van alle le­den van de vereniging wordt verwacht dat zij na afloop van de speelavond de barcommis­sie om beurten bijstaan bij het opruimen van de vuile vaat, het schoonmaken van de tafels en de zaal. De indeling van de beurten zal tijdig bekend gemaakt worden. Bij verhindering dient men onderling te ruilen. In bijzondere gevallen kan de voorzitter dispensatie verle­nen.

 

 

Artikel 11  Wedstrijdsecretaris

 

Er is voor beide avonden gezamenlijk een wedstrijdsecretaris die verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle wedstrijden in de externe competitie. Hij onderhoudt het contact met de NBB en coördineert zijn activiteiten met de beide wedstrijdleiders. Deze functie kan niet worden gecombineerd met het voorzitterschap van de technische commissie.

 

 

Artikel 12  Systeemkaart

 

Iedere speler behoort een correct ingevulde systeemkaart bij zich te hebben en deze onge­vraagd vóór het begin van het eerste spel aan de tegenpartij te overhandigen. Op de sys­teemkaart moeten alle belangrijke bied- en speelconventies duidelijk zijn vermeld. Daarbij horen ook de afspraken over de uitkomst en het signaleren bij het uitkomen en tij­dens het spelen. 

Artikel 13  Melden van verhindering

 

Indien een speler of een paar verhinderd is te spelen, moet dit in het absentieschrift ver­meld worden. Zo niet, dan dient dit bij de organisatorische wedstrijdleider van de betref­fende avond te worden gemeld volgens de door hem gegeven instructies.

 

 

Artikel 14  Zomerbridge

 

De interne- en externe competitie worden in de zomerperiode onderbroken. Gedurende de maanden juni tot en met augustus wordt er per avond om de eer gestreden. Gasten van buiten de vereniging zijn, voor zover de ruimte het toelaat, op die avonden van harte wel­kom. Het bestuur stelt de hoogte van de entree vast. De wedstrijdleider laat de leden bij­tijds weten wanneer de competitie eindigt en weer begint.

 

Artikel 15 Wijziging Huishoudelijk Reglement

 

Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door tenminste een/derde gedeelte van de stemgerechtigde  leden, of op voorstel van het bestuur.

 

Artikel 16  Slotbepaling

 

 1. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 2. In geval het huishoudelijk reglement in tegenspraak is met de statuten, hebben de statuten voorrang.