Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Bridgeclub Sportief

 

 

Algemeen

Artikel A01 Dit reglement heeft betrekking op de paren- en butlercompetities die worden gespeeld  door leden van de vereniging.

artikel A02 Voor zover niet in strijd met dit reglement, is het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridgebond van kracht.

artikel A03 Gebruik van een systeemkaart is verplicht. De stop- en alerteerregel dient gehanteerd te worden.

artikel A04 Het reglement wordt opgesteld door de Technische Commissie (TC) en treedt in werking na goedkeuring door het bestuur.

 

 

Organisatie en verantwoordelijkheid

artikel A05 De organisatie, inrichting van de paren- en butlercompetities ligt bij de TC; de leiding

van een zitting berust bij een lid van de TC of een door de TC aangewezen wedstrijdleider (WL).

 

 

Inrichting van de competitie

artikel A06 Het aantal paren- en butlercompetitierondes en de data waarop gespeeld wordt, worden aan het begin van elk seizoen per agenda aan de leden bekend gemaakt.

artikel A07 De competitierondes worden gespeeld in meerdere lijnen, waarbij de paren naar  speelsterkte worden ingedeeld.

artikel A08 De indeling geschiedt zodanig dat de lijnen ongeveer even groot zijn. Om dit te bereiken kan de promotie/degradatie voor het begin van een competitieronde worden aangepast door de TC.

artikel A09 Paren bestaande uit nieuwe leden worden in de laagste groep ingedeeld tenzij de TC een hogere indeling wenselijk acht. Paren die in een voorafgaande competitieronde niet samen hebben deelgenomen worden geplaatst in de laagste van de twee lijnen waarop ze recht hebben.

artikel A10 Voor aanvang van iedere competitieronde stelt de TC de indeling van de diverse lijnen  vast. Deze indeling zal gelden voor de duur van de gehele competitieronde. Alleen paren die op deze indeling voorkomen, zullen in de eindstand van de competitieronde worden opgenomen.

 

 

Afwezigheid van spelers

artikel A11 Indien een paar of een speler van een paar verhinderd is te spelen, moet dit uiterlijk vier uur voor aanvang van de speelavond bij de WL worden gemeld.

artikel A12 Indien een speler van een paar verhinderd is kan zijn/haar partner de TC verzoeken te mogen uitkomen met een invaller die geen lid is van de vereniging. De TC zal beslissen of met de aangemelde invaller mag worden gespeeld.

artikel A13 Als er sprake is van twee oneven groepen heeft de WL de bevoegdheid om de twee

stilzittende paren uit beide groepen aan een zogenaamde combitafel tegen elkaar te laten spelen. De paren uit de hoogste groep spelen in de N-Z-richting.

artikel A14 Eenmaal per competitie(jaar) kan een paar van tevoren aangeven een competitieronde niet te spelen. Het paar behoudt dan zijn plaats in de groep waarin

het is ingedeeld.

Artikel A15 Een compleet paar mag zich niet laten vervangen.

 

 

Meesterpunten

artikel A16 Meesterpunten volgens de geldende schalen en voorwaarden van de Nederlandse  Bridgebond worden toegekend conform de eindstand van de paren- en butlercompetitieronde. Meesterpunten kunnen tijdens een competitieronde alleen worden verdiend als een paar tenminste driemaal als compleet paar heeft gespeeld.

 

 

Promotie en degradatie

artikel A17 In normale gevallen degraderen en promoveren uit elke lijn:

  • bij een lijn van minder dan 10 paren: 2 paren
  • bij een lijn van 10-13 paren: 3 paren
  • bij een lijn van 14-17 paren: 4 paren
  • bij een lijn van 18-21 paren: 5 paren
  • bij een lijn van meer dan 21 paren: 6 paren 

De TC kan hiervan afwijken, waarbij geldt dat een eventuele afwijkende promotie/degradatie voor het begin van die competitieronde bekend gemaakt dient te worden.

De promotie en degradatie geldt ook tussen een parencompetitieronde en een butlercompetitieronde en vice versa.

artikel A18 Beide spelers van een paar dat volgens de eindstand is gepromoveerd, hebben recht op deze promotieplaats. Feitelijke promotie met een andere partner naar keuze, hangt af van de omvang van de naast hogere lijn, zulks ter beoordeling van de TC. Paren die in een voorafgaande competitie niet samen hebben deelgenomen worden geplaatst in de laagste van de twee lijnen waarop ze recht hebben.

artikel A19 Om in aanmerking te komen voor promotie naar een hogere lijn dient een paar ten minste de helft van het aantal zittingen van de betreffende competitie als compleet paar te hebben gespeeld.

artikel A20 Beide spelers van een paar dat volgens de eindstand is gedegradeerd verliezen in de  volgende competitie het recht op een plaats in de lijn waaruit gedegradeerd is.

 

 

Slotbepalingen

artikel A21 In gevallen waarin dit reglement of het betreffende competitiereglement niet of  onvoldoende voorziet beslist de TC.

artikel A22 In voorkomende gevallen, kan de TC op grond van billijkheid besluiten maatregelen

die als straf kunnen worden beschouwd, niet uit te voeren.

artikel A23 Bij geschillen over de toepassing van dit reglement beslist het bestuur.

 

 

Vastgesteld door het Bestuur van Bridgeclub Sportief op 30-07-2007

 

 

Reglement Parencompetitie

 

Algemeen

artikel P01.Dit reglement heeft betrekking op de parencompetities die worden gespeeld door leden van de vereniging.

artikel P02.De artikelen van het Wedstrijdreglement Bridgeclub Sportief zijn van kracht.

 

 

Inrichting van de clubcompetitie

artikel P03.Per seizoen, lopend van eind augustus tot begin juni, kunnen verschillende competitierondes worden gespeeld. Elke competitieronde bestaat uit tenminste 5 zittingen. Elke zitting bestaat uit tenminste 24 spellen.

artikel P04.De indeling naar speelsterkte, zoals vermeld in artikel A07, gebeurt aan de hand van de behaalde resultaten van de voorgaande competitieronde, met inachtneming van promotie/degradatie, zoals die aan het begin van die competitieronde bekend gemaakt is.

artikel P05.De indeling, zoals vermeld in artikel A10, zal bestaan uit complete paren.

 

 

Scores bij afwezigheid van spelers

artikel P06.Een paar ontvangt een straf van 10% over het totaal van de zittingen, indien het paar, of een speler van het paar zich niet heeft afgemeld volgens artikel A11.

artikel P07.Bij afwezigheid van een compleet paar, na afmelding volgens artikel A11, krijgt dat paar, voor de niet gespeelde zitting, als score het eigen gemiddelde gerekend over de wel als compleet paar gespeelde zittingen met een korting en een maximum als beschreven in artikel P07.1 tot P07.4.

artikel P07.1.Bij de eerste afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel P07:
Het eigen gemiddelde als compleet paar met een maximum van 55%.

artikel P07.2.Bij de tweede afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel P07:
Het eigen gemiddelde als compleet paar min 5%, met een maximum van 50%.

artikel P07.3.Bij de derde en vierde afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel P07: Het eigen gemiddelde als compleet paar min 10%, met een maximum van 45%.

artikel P07.4.Bij elke volgende afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel P07:
Het eigen gemiddelde als compleet paar min 10%, met een maximum van 40%.

artikel P08.Bij het spelen door twee spelers die normaal geen paar vormen, wordt de behaalde score toegekend aan de paren waarvan de betreffende spelers deel uitmaken.

artikel P09.Een paar dat voor de vereniging vertegenwoordigende wedstrijden speelt en daardoor niet kan deelnemen aan een zitting van de competitie krijgt voor deze afwezigheid een score die gelijk is aan het eigen gemiddelde van de door dat paar wel gespeelde zittingen. Het niet kunnen deelnemen geldt niet als afwezigheid.

 

 

Uitslagen

artikel P10.Aan de hand van alle uitslagen van een competitieronde wordt direct na afloop van de competitieronde de eindstand bepaald volgens het gewogen gemiddelde van de uitslagen, onder toepassing van de bepalingen van dit reglement. De totalen van de eindstand worden uitgedrukt in honderdsten van procenten.

 

 

Vastgesteld door het Bestuur van Bridgeclub Sportief op 30-07-2007.

 

 

 

Reglement Butlercompetitie

 

 

Algemeen

artikel B01.Dit reglement heeft betrekking op de butlercompetities die worden gespeeld door leden van de vereniging.

artikel B02.De artikelen van het Wedstrijdreglement Bridgeclub Sportief zijn van kracht.

 

 

Inrichting van de competitie

artikel B03.Per seizoen, lopend van eind augustus tot begin juni, kunnen verschillende competitierondes worden gespeeld. Elke competitieronde bestaat uit tenminste 5 zittingen. Elke zitting bestaat uit tenminste 24 spellen.

artikel B04.De indeling naar speelsterkte, zoals vermeld in artikel A07 van de eerste competitieronde van het seizoen zal bepaald worden op basis van de indeling van de voorafgaande ronde van de parencompetitie inclusief de daaruit voortvloeiende promotie en degradatie.

artikel B05.De indeling, zoals vermeld in artikel A10, zal bestaan uit complete paren.

 

 

Scores bij afwezigheid van spelers

artikel B06.Een paar ontvangt een straf van -40 imps over het totaal van de zittingen, indien een paar, of een speler van het paar, zich niet heeft afgemeld volgens artikel A11.

artikel B07.Bij afwezigheid van een compleet paar, na afmelding volgens artikel A11, krijgt dat paar, voor de niet gespeelde zitting, als score het eigen gemiddelde gerekend over de wel als compleet paar gespeelde zittingen met een korting en een maximum als beschreven in artikel B07.1 tot B07.4

artikel B07.1.Bij de eerste afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel B07
Het eigen gemiddelde als compleet paar met een maximum van 20 imps.

artikel B07.2.Bij de tweede afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel B07:
Het eigen gemiddelde als compleet paar min 20 imps met een maximum van 0 imps

artikel B07.3.Bij de derde en vierde afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel B07:
Het eigen gemiddelde als compleet paar min 40 imps met een maximum van min 20 imps.

artikel B07.4.Bij iedere volgende afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artiekel B07:
Het eigen gemiddelde als compleet paar min 40 imps met een maximum van min 40 imps.

artikel B08.Bij het spelen door twee spelers die normaal geen paar vormen, wordt de behaalde score toegekend aan de paren waarvan de betreffende spelers deel uitmaken.

artikel B09.Een paar dat voor de vereniging vertegenwoordigende wedstrijden speelt en daardoor niet kan deelnemen aan een zitting van de competitie krijgt voor deze afwezigheid een score die gelijk is aan het eigen gemiddelde van de door dat paar wel gespeelde zittingen. Het niet kunnen deelnemen geldt niet als afwezigheid.

 

 

Uitslagen

artikel B10.Aan de hand van alle uitslagen van een competitieronde wordt direct na afloop van de competitieronde de eindstand bepaald, uitgedrukt in gemiddelde imps, onder toepassing van de bepalingen van dit reglement. De totalen van de eindstand worden uitgedrukt in honderdsten imps.

 

 

Vastgesteld door het Bestuur van Bridgeclub Sportief op 30-07-2007.