Wedstrijdreglement

BRIDGECLUB "TRèS LOUCHE"

anno 1988

 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

 

I.     Algemeen

 

 1. Très Louche I en Très Louche II houden als regel 15 speelmiddagen per seizoen, op maandagmiddag. De wed­strijd wordt begonnen om 13:15 uur.

 

 1. Leden dienen aanwezig te zijn uiterlijk om 13:00 uur om hun speelnummer op te halen. Leden die niet aanwezig zijn om 13:10 en zich niet hebben afgemeld, worden door de penningmeester beboet met 10 EURO per persoon, te betalen op de eerstvolgende speelmiddag, of kunnen zelfs van spelen worden uitgesloten.

 

 1. Leden die niet aan de speelmiddag kunnen deelnemen, zijn verplicht dit uiterlijk vóór 10.00 uur maandagoch­tend bij de wed­strijdleider te melden. Ook ligt er op de wedstrijdta­fel een afschrijfboek.

 

 1. Iedere speler is na de laatste ronde van een zitting verplicht om zo spoedig mogelijk het op de speeltafel aanwezige spelmateriaal terug te brengen naar een daartoe aangewezen plaats.

 

 1. De wedstrijdleider behoudt zich het recht voor om het spel te beëindigen van die spelers die aan een nieuw spel begonnen zijn nadat het 5 minuten signaal afgegaan is. Eventueel krijgen deze spelers een arbitrale score.

 

 

II    Competitie Indeling

 

 1. Nieuwe paren worden in het algemeen in de laagste groep ingedeeld, tenzij het bestuur anders beslist.

 

 1. Nieuwe paren die gevormd worden door het uiteenvallen van bestaande paren, worden als volgt ingedeeld:

 

 • een lid dat gaat spelen met een nieuw lid, wordt aan het begin van het seizoen  één groep lager geplaatst dan in   het voorgaande seizoen.

 

 • een lid dat halverwege het seizoen van partner moet veranderen omdat deze niet langer kan of wil deelnemen, behoudt het recht op een plaats in de groep waarin zij  speelt.

 

 

III   Promotie en Degradatie

 

 1. Het aantal promotie- en degradatieplaatsen per groep aan het einde van een competitiecyclus wordt jaarlijks voor aanvang van het seizoen door het bestuur vastgesteld en aan de leden bekend gemaakt. Er wordt uitgegaan van 25% van het aantal deelnemende paren.

 

 1. Leden van Très Louche II die over het hele jaar genomen op de bovenste twee plaatsen eindigen in de hoogste lijn, zullen desgewenst kunnen overgaan naar Très Louche I, mits het ledenaantal dit toelaat.

 

 1. Een lid dat regelmatig met een invaller deelneemt, heeft geen recht op promotie.

 

 1. Indien Très Louche een competitie ronde van 5 of méér zittingen zal spelen, zullen paren minimaal driemaal met elkaar moeten spelen om in aanmerking te komen voor promotie.

 

 1. Bij een ronde van 5 zittingen zal één score komen te vervallen in de volgorde: 1. afwezige score, 2. slechtste score.

 

 1. Uitgaande van een competitieronde van 4 zittingen is het volgende van kracht :

 

      * Een lid moet minimaal tweemaal met de eigen partner gespeeld hebben om

         in aanmerking te komen voor promotie.

      * Bij vier zittingen vervallen geen scores.

 

 1. Een paar dat voor aanvang van een competitieronde aangeeft dat men die ronde niet meespeelt, zal niet degraderen.

 

 

IV    Invallers Bepalingen

 

 1. Leden die verhinderd zijn om aan een speelmiddag deel te nemen, moeten zelf zorgen voor een plaatsvervan­ger.

 

 1. Paren die verhinderd zijn, krijgen een arbitrale score toegewezen en wel als volgt:
 • bij de eerste afwezigheid geldt de gemiddelde score van de vorige zittingen van de lopende serie met een maximum van 50%.
 • bij elke volgende afwezigheid wordt die gemiddelde score verminderd met onderstaande percentages:
 • de tweede maal met 5% (maximum score 45%)
 • de derde maal met 10% (maximum score 40%).

 

 1. Een paar dat wegblijft zonder zich tijdig te hebben afgemeld, krijgt voor die middag een score van 0% en zijn onreglementaire afwezigheid wordt door de wedstrijdleider aan het bestuur gemeld.

 

 1. Een paar dat met een invaller speelt krijgt nooit méér dan 3% boven het eigen gemiddelde en nooit minder dan 3% onder het eigen gemiddelde.

 

 1. Indien twee spelers, afkomstig uit dezelfde groep, samenspelen, dan is de door hen behaalde score geldig voor beide paren uit die groep.

 

 1. Indien twee spelers, afkomstig uit verschillende groepen samenspelen, dan worden zij in principe inge­deeld in de hoogste groep waaruit een van beiden afkomstig is.  Is de door dit paar behaalde score 50% of hoger, dan behouden beide paren deze score; indien de score echter beneden de 50% ligt, dan wordt deze score naar boven afgerond en geldt dan voor beide paren.

 

 1. Indien er in twee groepen een zittafel ontstaat, dan wordt er een combitafel ingesteld, waaraan de paren die tegen een afwezig paar hadden moeten spelen, plaatsne­men.  De paren uit de hogere groep spelen altijd in de Noord - Zuid richting.

 

 

V     Kerst en Slot Drives

 

        Bij de Kerst en Slot drives zijn alleen leden welkom.

 

 

VI    Jaar Ranglijst - Club Kampioenschap

 

        De jaarbeker is een wisselbeker.

        Het paar met het hoogste aantal wedstrijdpunten krijgt de kampioensbeker

        bij TL1 en TL2.

 

 

VII     Slotbepalingen

 

        In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijd-

        reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

        Het bestuur heeft echter de plicht om de leden op de jaarlijkse algemene

        vergadering in te lichten over de getroffen voorzieningen, en om zo mogelijk

        een voor­stel tot reglementswijziging in te dienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdreglement

Laatste versie 22/10/2012