Huishoudelijk Reglement

BRIDGECLUB "Très Louche"

anno 1988

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 I    Algemeen

      1.   Très Louche is een bridgeclub te Laren; opgericht in 1988 door Trees Unger en Loes van Doorn.

             In januari 1996 werd Très Louche II opgericht voor spelers zonder wedstrijdervaring.

      2.   Très Louche is sinds september 1994 aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond en onderwerpt zich

             aan diens reglementen en bepalingen.

      3.   Het doel van Très Louche is de kennis en de beoefening van het bridgespel te bevorderen.

      4.   Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Ledenvergadering gehouden.

      5.   Très Louche is uitsluitend voor vrouwelijke leden. Mannen kunnen bij hoge uitzondering invallen.

 

II   Het Bestuur

      1.   Het bestuur bestaat uit:

             a. Voorzitter, b. Secretaris, c. Penningmeester.

      2.   Iedere bestuursfunctie is voor een periode van drie jaar en is niet persoonsgebonden. Ieder bestuurslid is

             terstond herkiesbaar, echter met een maximum van twee opeenvolgende perioden.

      3.   In beginsel treden niet alle bestuursleden gelijktijdig af.

      4.   Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging.

      5.   Bij het aftreden van een bestuurslid heeft deze de verplichting de onder haar berustende eigendommen

             van de vereniging aan haar opvolger over te dragen.

      6.   De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging. Zij roept de bestuursvergaderingen bijeen, leidt de

             bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.

      7.   De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Zij stelt de agenda op van de

              algemene ledenvergaderingen in overleg met de voorzitter. De secretaris brengt aan de jaarlijkse Algemene

              Ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.

      8.   De penningmeester beheert de geldmiddelen en houdt de boeken bij. Bij uitgaven groter dan een door het

             bestuur vastgesteld bedrag is de goedkeuring vereist van het bestuur.

      9.   De penningmeester brengt aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de

             financiële gang van zaken over het afgelopen verenigingsjaar.

   10.    De functies van Wedstrijdleider en Ledenadministrateur  –  zoals hieronder

             beschreven in lid 11 en 12 - kunnen door  leden van het bestuur uitgeoefend worden.

   11.    De Wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de technische leiding. Hij/zij is bevoegd reglementaire

              straffen te geven voor iedere overtreding die op ongepaste wijze het spel vertraagt of belemmert, andere

             deelnemers in ongelegenheid brengt, de juiste gang van zaken verstoort en het toekennen van arbitrale

             scores nodig maakt. De Wedstrijdleider zorgt tevens voor het aanvragen van de meesterpunten.

   12.    De Ledenadministrateur houdt het adressenbestand bij.

   13.    De Kascommissie bestaat uit twee gewone leden.

   14.    De taak van de Kascommissie is de inkomsten en uitgaven te controleren aan de hand van de

             desbetreffende bescheiden. Zij brengt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit over haar

             bevindingen, waarna door deze vergadering over het verlenen van decharge aan de penningmeester wordt

             beslist.

   15.    Indien minder dan drie bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, kunnen geen rechtsgeldige besluiten

             worden genomen.

   16.    In een tussentijdse vacature in het bestuur wordt in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering een

             kandidaat gekozen; eventuele tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld door de leden met

             tenminste acht handtekeningen één week voor de buitengewone vergadering.

   17.    De Aannamecommissie, bestaande uit twee leden en één lid van het bestuur, geeft advies over de

             toelating van nieuwe leden aan het bestuur. De definitieve beslissing ligt bij het bestuur.

 

  III     De Ledenvergadering

      1.   De Algemene Ledenvergadering wordt één keer per jaar gehouden. Tenminste drie weken vóór deze

             vergadering wordt door de secretaris aan alle leden een oproep gericht onder vermelding van plaats

             en datum van de vergadering, alsmede van de te behandelen onderwerpen.

      2.   Binnen zeven dagen na de oproep kunnen door de leden onderwerpen ter behandeling op de leden-

           vergadering aan het bestuur worden opgegeven via een schriftelijke mededeling aan de secretaris.

      3.   Besluiten worden met een gewone meerderheid van geldige uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking

             van stemmen beslist de voorzitter.

      4.   Het bestuur kan een lid dat zich jegens de vereniging op ontoelaatbare wijze heeft gedragen voor een

             bepaalde periode schorsen en eventueel op een Algemene Ledenvergadering voordragen voor  royement.

             Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes.

             Blanco stembriefjes en stembriefjes, die onduidelijk of niet ondertekend zijn, zijn ongeldig.

 

IV  De Leden

      1.   Gezien lid 3 van artikel I hebben aspirant-leden met een ruime bridge-ervaring voorrang op spelers met

             duidelijk minder ervaring.

      2.  Oud-leden hebben voorrang op andere aspirant-leden.

      3.   Ieder lid dat haar lidmaatschap wenst te beëindigen, is verplicht dit schriftelijk vóór 31 mei aan het

             bestuur te melden. Bij overschrijding van deze termijn wordt een boete van € 25,00  in rekening gebracht.

      4.   Bij splitsing van paren is het volgende van kracht:

             - Leden die twee seizoenen of langer een paar gevormd hebben, behouden het recht op het lidmaatschap.

             - Een paar dat na één seizoen besluit te splitsen, gaat terug naar de wachtlijst, waarna Artikel V

               van toepassing wordt. Men kan alleen als paar op de wachtlijst geplaatst worden.

             - In geval van splitsing van een paar waarvan de ene partner langer dan twee seizoenen lid is en de

                andere partner slechts één seizoen, gaat de partner die slechts één seizoen lid was terug naar de

                wachtlijst. Men kan alleen als paar op de wachtlijst geplaatst worden.

             -  In ieder ander geval beslist het bestuur in overleg met de Aannamecommissie.

      5.   Indien blijkt dat nieuw aangenomen leden na twee competitieronden in Très Louche I niet aan het niveau

             voldoen, kunnen door het bestuur, in overleg met de Aannamecommissie, gevraagd worden in

             Très Louche II te spelen.

      6.   Een lid mag gedurende één jaar "slapend lid" zijn tegen een speciale contributie. Na dit jaar wordt het

             lidmaatschap weer omgezet naar een normaal lidmaatschap. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt,

             kan  het lid desgewenst op de wachtlijst worden geplaatst.
             Men kan alleen als bridge-paar op de wachtlijst geplaatst worden.

      7.   Bij het niet verschijnen op de speelmiddag, zonder afmelding, wordt voor beide spelers een boete van

             €  10,00 in rekening gebracht.

      8.   De contributie-nota wordt elk jaar op 1 oktober gestuurd en men wordt verzocht deze vóór 1 november te betalen.

             Indien het bedrag niet tijdig is overgemaakt, wordt er € 25,00 extra in rekening gebracht.

 

      V   Wachtlijstbeleid Très Louche

             Volgorde van aanname mits het ledenaantal dat toelaat:

             1. oud-leden van Très Louche

            2. wachtlijst Très Louche.

             Aspirant-leden en oud-leden kunnen slechts één keer het hen aangeboden lidmaatschap weigeren.

             Zien ze voor de tweede maal  af van een lidmaatschap dan worden zij onderaan de wachtlijst geplaatst.

 

In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Het Bestuur heeft de plicht om de leden op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in te lichten over

de getroffen voorziening(en) en om eventueel een voorstel tot reglementswijziging in te dienen.

 

1 december 2016

 

Laatste goedgekeurde wijziging Algemene Ledenvergadering 28 november 2016