Het eerste digitale nieuwsbulletin

 

digiDAK nummer 1

 

Onregelmatig verschijnend e-informatiebulletin voor de leden van BC De Amersfoortse Kei

(pas als er iets nieuws is dan maken wij er melding van)

 

 

NIEUW ELAN: Wat is dat en wanneer gaat dat nou plaatsvinden?

 

Terugblik

 

Vorig jaar is er onder de leden van onze oude verenigingen De Kei en Rokers Renonce een enquête gehouden naar draagvlak en wensen voor de inmiddels goed geslaagde fusie.

 

Opvallend in de beantwoording van beide verenigingen waren de volgende resultaten:

 

 • een grote meerderheid onderschreef het belang van een nieuw elan voor de nieuwe, gefuseerde bridgevereniging
 • een grote meerderheid onderschreef het belang van kwalitatief  goed kunnen bridgen in bij voorkeur een drietal lijnen 
 • op de vraag of de toekomstige leden van de nieuwe, gefuseerde bridgevereniging (als vrijwilliger) zouden willen meehelpen, hebben een dertigtal mensen aangegeven zich hiervoor beschikbaar te willen stellen

 

Inmiddels hebben we een fantastische, gezamenlijke Kerstdrive (zie ook het verslag en de vele, mooie foto’s) meegemaakt, hebben we in een Bijzondere Algemene Leden Vergadering de fusie goedgekeurd en hebben we al een negental keer in het Denksport Centrum Amersfoort met 

elkaar gespeeld. 

 

Misschien een mooi moment om meer aandacht aan het gewenste Nieuw Elan te besteden.

 

Doel BC De Amersfoortse Kei en Nieuw Elan

 

In de voorbereiding van de fusie is door de Fusiecommissie en het voorlopige bestuur van de nieuwe, gefuseerde bridgevereniging de volgende doelstelling geformuleerd:

 

“ Het nastreven van een op spelplezier gerichte bridgevereniging voor 76+ leden, met voldoende 

   ambitie en nieuw elan, voor continuïteit op de lange termijn”

 

Met andere woorden de fusie is niet het eindplaatje, maar “slechts” een middel om gezellig en kwalitatief goed te kunnen bridgen op de langere termijn. Er moet meer gebeuren dan gewoon

een andere naam met een ander bestuur en een zelfde houding en taakverdeling.

 

Nieuw Elan is voor BC De Amersfoortse Kei het gewenste en noodzakelijke extra,  gericht op 

het faciliteren, enthousiasmeren, communiceren, samenbinden van (toekomstige) bridgeleden 

op een aantal mogelijke, concrete aandachtsvelden binnen onze nieuwe bridgevereniging.

 

Hierna komt een overzicht van een aantal voornemens en acties op het gebied van Nieuw Elan met hier en daar wat meer toelichting op het waarom en de wijze waarop. 

 

Nieuw Elan in enkele voornemens en concrete acties

 

1. “Nieuwe dingen” worden (gewoon) uitgeprobeerd

 

Nieuw Elan is niet een complex voornemen met een alles overkoepelend plan van allerlei trajecten en/of projecten dat uiteindelijk tot een vastomlijnd resultaat moet leiden.

 

Nieuw Elan is veel meer het gebruik maken van min of meer losstaande ideeën en/of mogelijk-heden, die bevorderend kunnen zijn voor spelplezier en kwaliteit van spelen bij de leden. Hierna volgen enkele mogelijkheden die al de afgelopen periode al zijn toegepast:

 

-                organisatie plus verslag plus foto’s  van onze fantastische Kerstdrive (plezier en sfeer)

-                deelname aan de landelijke Ruitenboer

-                het bij het Viertallen toepassen van de bridgemates 

-                lotenverkoop aan het begin van de competitie-avond 

-                verkoop 10-rittenkaarten aan enkele oud-leden van Rokers Renonce 

-                informatie over mogelijke deelname aan donderdagmiddagbridge in het DCA

-                installeren van een app op de smartphone met uitslagen wedstrijdavonden (op website)

-                aanvullingen en aanpassingen van (oude) website(s)

 

Enkele nieuwe mogelijkheden (op korte termijn) betreffen ondermeer:

 

-                onderhavige proef met digiDAK (een onregelmatig e-informatiebulletin voor de leden van

               BC De Amersfoortse Kei)

-                een ontwerp voor een nieuw logo voor onze nieuwe bridgevereniging. Het nieuwe logo 

               zal op een competitieavond aan de leden worden gepresenteerd

-                het gebruik van een schudmachine (gehuurd van BC De Vriendenkring) 

-                mogelijkheden voor scholing om het bridgeniveau te kunnen verhogen

 

2.  Opleidingen 

 

De laatste maanden wordt in het DCA op maandagavond door trainer/opleider Jaap Ravenhorst met 24 cursisten een bridge-opleiding gegeven. Het zou mooi zijn dat deze cursisten ook (als lid van onze bridge-vereniging) mee gaan doen aan onze competitie. Hierover is al contact geweest met Jaap en de cursisten om te kijken wat hiervoor mogelijk is.

 

Eind januari 2020 heeft Ad de Vries van BC De Vriendenkring een brief gestuurd aan BC De Amersfoortse Kei waarin hij de mogelijkheid aanbiedt dat leden van BC De Amersfoortse Kei eveneens deel kunnen nemen aan een cursusavond voor middengroepen, o.a. over het vervolg op 

1 SA-bod. Ook kunnen vooraf ingebrachte vragen/conventies/aandachtspunten worden behandeld. In de bijlage wordt het voorstel voor die cursusavonden gegeven. Geïnteresseerden voor de cursus-avonden kunnen zich hiervoor opgeven (zie bijlage).

 

3.  Invoering en gebruik van een schudmachine  

 

Met BC De Vriendenkring zijn (organisatorische en financiële) afspraken gemaakt voor het gebruik van hun schudmachine. Het ligt in de bedoeling dat op 16 maart as voor het eerst kan worden gebridged  met behulp van een door deze schudmachine gemaakte spelverdeling. 

 

Het gebruik van een schudmachine heeft tot doel dat de leden de volgende voordelen krijgen:

 

-                een grote diversiteit aan mogelijke soorten spellen 

-                na afloop van de competitieavond krijgen de leden aanvullend de beschikking over een 

               overzicht van de 24 spellen met de kleur- en kaartverdeling op 1 A4

-                op basis van dit A4-tje en de resultaten per spel kunnen leden nagaan welke spellen goed

              en welke spellen anders gespeeld zijn/worden

-                op onze website en/of de app kunnen de leden deze nadere informatie over de spellen opzoeken/inzien

-                op basis van de resultaten van alle leden kan de behoefte worden geïnventariseerd welke spelsituaties en/of conventies nadere aandacht (van opleiding/cursus/ toelichting/ afspraken) vragen 

 

 

 

 

 

4.   De leden en vrijwilligers maken de vereniging  

 

Centraal in BC De Amersfoortse Kei staan de leden. Hun (spel)plezier en persoonlijke successen op het gebied van bridge geven energie aan de vereniging.  En daarmee aan het gewenste voortbestaan. 

 

In de enquête van vorig jaar hebben ongeveer dertig mensen aangegeven actief te willen mee-helpen aan het reilen en zeilen van de nieuwe bridgevereniging. Op dit moment zijn er al vele vrijwilligers actief, maar er zijn nog extra nodig op enkele van de volgende gebieden/commissies:

 

 • Lief en leed commissie
 • Evenementencommissie                                           à wie wil mee helpen?
 • Lotenverkoop                                                                   à wie wil mee helpen?
 • Materiaalbeheer en regelen tafels                         à wie wil mee helpen?
 • Technische Commissie (WL en arbiters)          à wie wil mee helpen? 
 • Schudmachinecommissie
 • Nieuw Elan 

 

Nu de nieuwe bridgevereniging De Amersfoortse Kei op stoom komt, willen we de leden nogmaals vragen op welke gebieden en op welke wijze zij vrijwilliger willen zijn.  Vrijwilligers zijn er immers nooit genoeg omdat (zo nu en dan) vrijwilligers voor kortere of langere tijd kunnen uitvallen. 

 

5.   Het bestuur faciliteert 

 

Het nieuwe bestuur is met name gericht op het stimuleren van een kwalitatief goed spelplezier van alle leden op de kort en langere termijn.  Het nieuwe bestuur wil daartoe kaders scheppen en vrijwilligers en leden faciliteren en in staat stellen wat gewenst en noodzakelijk is.

 

Het nieuwe bestuur ziet zichzelf nadrukkelijk NIET als de uitvoeringscommissie van alle voorkomende werkzaamheden en/of activiteiten. Om de taak als facilitator goed te kunnen uitvoeren richt het bestuur vooral zijn aandacht op:

 

 • goede sfeer en plezier binnen de vereniging 
 • enthousiasmeren van leden en vrijwilligers om actief mee te helpen aan het gewenste reilen en zeilen van onze bridgevereniging
 • opzoeken van informatie, innovatie-ideeën en/of samenwerking door

. afstemmen met landelijke en regionale bridgebond Nederland

. afstemmen met bestuur,  andere denksportverenigingen en de beheerder van het DCA 

. afstemmen met andere bridgeverenigingen in de gemeente Amersfoort

 • formuleren op hoofdlijnen (en/of van relevante kaders) van gewenst beleid 

 

Tenslotte

 

Graag horen we van jullie een reactie op de volgende items:

 

- geeft deze digiDAK nummer 1 voldoende beeld van wat we bij BC De Amersfoortse Kei willen gaan 

  doen aan Nieuw Elan?

- wie wil meedoen aan de 3 cursusavonden voor middengroepen?

- wie wil als vrijwilliger meedoen bij een van de genoemde gebieden/commissies?

- zijn er aanvullende vragen/onduidelijkheden?

 

Jullie reacties bij voorkeur via het volgende mailadres deamersfoortsekei@gmail.com onder vermelding van het onderwerp digiDAK 1.

 

Piet Bergsma, Frank Hogeterp, Jos Monaster, Jaap Hettinga, Jacqueline van der Beek,

Jan Bosman, Yvonne van Klaren en Rob Schallenberg

 

Amersfoort, 5 maart 2020 

 

 

BIJLAGE                              CURSUSAVONDEN

 

Beste bridgers van De Vriendenkring en De Amersfoortse Kei,

 

Bent u van mening dat u beter kunt bridgen dan uw partner? En ook dat u als paar beter bent dan uw nevenpaar? 

Dan bent u in goed gezelschap. Want dat denken de meeste bridgers.

En dat kan - statistisch beschouwd - natuurlijk helemaal niet.

Alle reden dus om ook dit jaar weer een keer aandacht te besteden aan wat extra scholing op bridgegebied.

 

Door De Vriendenkring wordt dit jaar voor liefhebbers uit de "middengroepen" van De Vriendenkring en De Amersfoortse Kei een training van 3 avonden gegeven.

 

Ook dit jaar weer door een van onze gediplomeerde bridgedocenten: Peter Felix.

 

U mag zelf bepalen of u behoort tot de "middengroep". Daar zijn geen specifieke criteria voor aan te geven.

Maar topspelers en echte beginners moeten misschien even elders hun bijscholing zoeken...

Als bijdrage in de kosten wordt van u 5 euro per trainingsavond gevraagd.

Die bijdrage wordt na afloop van de training door penningmeester van uw eigen club geïncasseerd.

Als trainingsdata zijn vastgesteld de avonden van:

* donderdag 30 april 2020

* donderdag 7 mei 2020

* donderdag 14 mei 2020

 

De training wordt gegeven in het DenksportCentrum Amersfoort (DCA).

Aanvang steeds om 19.30 uur. Einde uiterlijk om 22.30 uur.

Als hoofdonderwerpen overweegt de trainer deze keer in te gaan op:

 1. Mogelijke volgbiedingen na 1SA.
 2. Hoe je kunt reageren op volgbiedingen na 1 SA.
 3. Inspelen op vragen die vanuit de deelnemers komen.
  • Mogelijk aangevuld met: Aandacht besteden aan afspelen.

Maar... Als u graag (ook) een ander onderwerp behandeld wilt zien, dan kunt u dat in uw reactie aangeven. 

Bij voldoende belangstelling voor een bepaald onderwerp kan een trainingsavond in die richting worden bijgebogen.

 

De coördinatie voor deze trainingsronde wordt door ondergetekende geregeld.

 

Wilt u deelnemen, geef dan - in de loop van deze maand maart - een reactie naar onderstaand adres.

 

Geef daarbij aan:

* Op welke van de drie data u wilt deelnemen.

* Welke (andere) onderwerpen u graag (ook nog) behandeld wilt zien.

* Uw eventuele andere opmerkingen of suggesties.

 

Ruim vóór de eerste trainingsavond ontvangen degenen die zich hebben opgegeven een nader bericht. 

 

Met vriendelijke groet,

Ad de Vries

De Lagune 1, 3823 TS, Amersfoort
Telefoon: 033 455 08 92 / Mobiel: 06 17 55 25 65
E-mail: hoeve.tertulia@gmail.com