Statuten

 
    B.C. Zeewolde Reglementen-statuten  
 
 
   
Statuten van de Bridgeclub Zeewolde

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam 'Bridgeclub Zeewolde'.
2. Zij heeft haar zetel in Zeewolde.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van wedstrijden, cursussen en oefeningen;
b. het deelnemen aan competities en wedstrijden;
c. al hetgeen voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
1. De vereniging is opgericht op 15 februari 1987 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

LEDEN, ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 4
1. De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers.
2. De leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
4. Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijks minimum bedrag en als zodanig door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten.

Artikel 5
1. Als lid kan iemand worden toegelaten, die daartoe een verzoek bij het bestuur van de vereniging heeft ingediend.
2. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating.
3. Indien het bestuur van de vereniging iemand niet als lid toelaat, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar.
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder begrepen ereleden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald.

SCHORSING Artikel 7
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één jaar in geval dit lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
2. Betrokkene wordt ten spoedigste door het bestuur van het schorsingsbesluit op de hoogte gesteld onder opgave van redenen.
3. Gedurende de schorsingsperiode kan het geschorste lid de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.
4. Een geschorst lid kan binnen één maand na kennisgeving tegen het schorsingsbesluit in beroep komen bij de algemene vergadering, die op verzoek daartoe ten spoedigste door het bestuur bijeengeroepen moet worden. Dit verzoek moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
5. Gedurende de beroepsperiode en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door het bestuur namens de vereniging.

Artikel 9
1. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier weken.
2. De datum van ontvangst van de kennisgeving, die door het bestuur binnen acht dagen wordt bevestigd, is bepalend voor de vroegst mogelijke datum van beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 10
1. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren.
2. De opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar door een schriftelijke kennisgeving, die uiterlijk vier weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar is bezorgd.
3. Indien de opzegging niet tijdig plaatsvindt, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het lid schriftelijk meedeelt de opzegging, zoals gedaan, te aanvaarden.

Artikel 11
1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld heeft.
2. Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste van het besluit schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van redenen.
3. Het lid kan binnen één maand na kennisgeving tegen het besluit tot ontzetting in beroep gaan bij de algemene vergadering, die op verzoek daartoe ten spoedigste door het bestuur bijeengeroepen moet worden. Dit verzoek moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
4. Gedurende de beroepsperiode en hangende het beroep is betrokkene geschorst, en is het bepaalde in artikel 7 lid 3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12
1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
2. Indien het lidmaatschap door een lid wordt opgezegd, binnen de drie weken na een door de algemene vergadering vastgestelde contributieverhoging, dan is die verhoging niet verschuldigd.

Artikel 13
1. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
2. Begunstigers hebben geen speelrecht.
3. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat geen recht op restitutie van de donatie over het lopende verenigingsjaar of een gedeelte daarvan kan worden verleend.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

GELDMIDDELEN
Artikel 14
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. entreegelden van nieuwe leden;
c. donaties van begunstigers;
d. alle andere baten.
2. De hoogte van de contributies, entreegelden en minimum donaties wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Ereleden betalen geen entreegeld en geen contributie.

BESTUUR
Artikel 15
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. De voorzitter wordt steeds als zodanig benoemd, de overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Een schorsing welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
5. Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid en ten hoogste de helft van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
6. Bestuursvacatures worden zo spoedig mogelijk aangevuld, waartoe door het bestuur een algemene vergadering bijeen geroepen wordt.
7. Ingeval van bestuursvacatures blijven, zolang het aantal vacatures het aantal blijvende bestuursleden niet overtreft, de overgebleven bestuursleden een bevoegd bestuur vormen.
8. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap in geval van beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
9. Kandidaatstelling voor bestuursfuncties geschiedt door het bestuur en wordt met de uitnodiging voor de jaarvergadering aan de leden bekend gemaakt.
10. Tenminste vijf leden tezamen zijn gerechtigd tegenkandidaten te stellen door indiening van een door allen ondertekende verklaring, tezamen met een schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaat. Deze verklaring dient voor aanvang van de jaarvergadering bij de secretaris te zijn ingeleverd.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Twee bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in- en buiten rechte te vertegenwoordigen.
3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

COMMISSIES
Artikel 17
1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taken doen bijstaan door commissies, waarvan de samenstelling aan de leden wordt bekendgemaakt.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 18
1. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
2. Binnen twee maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, op de jaarvergadering, een commissie (kascommissie) van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welk een nieuw onderzoek doen van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden en begunstigers te zenden of uit te reiken schriftelijke mededeling.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 18, komen onder meer aan de orde:
a. de notulen van de voorgaande jaarvergadering en de laatst gehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag als bedoeld in artikel 18;
c. de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 18;
d. het verslag van de kascommissie als bedoeld in artikel 18;
e. de benoeming van de kascommissie voor het lopende boekjaar;
f. de begroting van het lopende boekjaar;
g. de vaststelling van contributies, entreegelden en minimum donaties;
h. de verkiezing van de bestuursleden;
i. voorstellen van de zijde van het bestuur;
j. voorstellen, schriftelijk ingediend door tenminste vijf leden;
k. wat verder ter tafel komt (rondvraag).
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden:
a. zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, of daartoe volgens de statuten of de wet verplicht is;
b. zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste tien procent van het totaal aantal stemgerechtigde leden.

Artikel 20
1. De algemene vergadering op verzoek van gewone leden, als bedoeld in artikel 19, moet door het bestuur bijeen geroepen worden op een termijn van maximaal vier weken na ontvangst van het verzoek.
2. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen na ontvangst geen gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers zelf tot bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur deze vergadering bijeenroept.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 21
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en begunstigers. Geschorste leden hebben geen toegang behoudens het bepaalde in lid 5.
2. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen. Een stemgerechtigde mag maximaal één volmachtstem uitbrengen.
5. Een geschorst lid heeft het recht om de algemene vergadering, waar zijn beroep tegen een besluit tot schorsing c.q. ontzetting wordt behandeld, bij te wonen en daar het woord te voeren, teneinde zich te verdedigen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 22
1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden als voorzitter der vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen bijgehouden.

BESLUITVORMING
Artikel 23
1. Een eenzijdig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
3. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter van de vergadering.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij die voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van hun beide is gekozen.
6. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco of met de naam van het stemmende lid ondertekende stemmen.
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vind een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 24
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Bij gebreke aan het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot wijziging van de statuten worden besloten op een volgende, tenminste zeven dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 25
1. Het in artikel 24 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 26
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 27
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Bij gebreke aan het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste zeven dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

REGLEMENTEN
Artikel 28
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement, alsmede andere reglementen vaststellen ter zake van onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met deze statuten.

SLOTBEPALING
Artikel 29
1. In gevallen, waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus goedgekeurd op de algemene vergadering van 1 april 1996.