Reglement voor parenwedstrijden

 1. De clubcompetitie-wedstrijden worden gespeeld volgens de Spelregels voor Wedstrijdbridge, het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond en dit reglement voor parenwedstrijden. De wedstrijdzittingen worden gespeeld op maandagavond 19.30 uur; alle deelnemers dienen zich uiterlijk 19.25 uur bij de wedstrijdleiding te hebben gemeld.
   
 2. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens een zitting is toegestaan, mits op zeer bescheiden  schaal en alleen indien strikt noodzakelijk.
   
 3. De onderlinge clubcompetitie wordt gespeeld in verschillende lijnen en bestaat uit vijf zittingen per wedstrijd. Elke zitting bestaat uit 6 ronden van elk 4 borden. Per seizoen worden verscheidene wedstrijden gespeeld. Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei.
   
 4. Verplichtingen van de spelers
  1. In alle lijnen is alerteren verplicht.
  2. In alle lijnen is het gebruik van de systeemkaart verplicht. Als de arbiter wordt geroepen en de systeemkaart ontbreekt bij een kwestie, waar de arbiter de  systeemkaart voor nodig heeft, wordt een straf van 10% van de top opgelegd.
  3. In alle lijnen is het gebruik van de stopkaart verplicht.
    
 5. Bij het begin van iedere wedstrijd maakt de wedstrijdleiding de indeling van de lijnen bekend. Per lijn worden tenminste acht en ten hoogste 20 paren ingedeeld.
   
 6. Aan het begin van het seizoen worden de wedstrijden met hun zittingen en andere drives door middel van een agenda bekend gemaakt.
   
 7. Tijdens een zitting mag, na het signaal ‘5 minuten’ voor het einde van een ronde, niet meer begonnen worden met een nieuw spel. (Er is begonnen met een nieuw spel als minstens één der spelers zijn kaarten heeft ingezien). In de BridgeMate wordt dan als resultaat 0 ingegeven (= niet gespeeld). De wedstrijdleiding kan eventueel een procedurele score vaststellen.
   
 8. Afmelden bij verhindering
  Als op een zitting een speler of een geheel paar verhinderd is te spelen, dient dit uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de zitting te gebeuren. Aan een voorstel voor vervanging van een der spelers door een ander clublid (gelegenheidspaar) kunnen geen rechten worden ontleend, dit is ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
   
 9. Afwezig zonder afmelding
  Indien een speler afwezig is zonder kennisgeving, wordt de score van het paar waar deze speler deel van uitmaakt vastgesteld op de laagste score die op die zitting in de lijn waar het betreffende paar in speelt, verminderd met 5%
   
 10. Gelegenheidspaar
  De score, die een gelegenheidspaar op een zitting behaalt, wordt toegeschreven aan beide paren waaruit het gelegenheidspaar is samengesteld.

  Indien de spelers van een gelegenheidspaar normaal in verschillende lijnen spelen, gelden de volgende aanvullingen:

  • Dit gelegenheidspaar wordt altijd ingedeeld in de hoogste van de lijnen waar de spelers normaal in ingedeeld zijn.
  • De score van het gelegenheidspaar met 5% verhoogd, met een maximum van 55%, maar nooit lager dan de werkelijk behaalde score.
    
 11. Berekening scores
  1. De scores die door een paar op een zitting zijn behaald worden gepubliceerd in procenten.
  2. Indien beide spelers van een ingedeeld paar niet deelnemen aan een of meer zittingen, na afmelding volgens de normale procedure, wordt de score aan het einde van de competitie berekend uit de scores van de zittingen, die het paar, als compleet paar of als gelegenheidspaar wèl aanwezig is geweest. De navolgende scoreregeling is dan van toepassing:
   eerste maal niet aanwezig: als score wordt genomen het gemiddelde van de in de competitie werkelijk behaalde scores, maximaal toe te kennen score is  55%
   tweede maal niet aanwezig: als score wordt genomen het gemiddelde van de in de competitie werkelijk behaalde scores, verminderd met 5 procentpunt; maximaal toe te kennen score is 50%
   derde maal niet aanwezig: als score wordt genomen het gemiddelde van de in de competitie werkelijk behaalde scores, verminderd met 10 procentpunt: maximaal toe te kennen score is 45%
   vierde maal niet aanwezig: als score wordt genomen het gemiddelde van de in de competitie werkelijk behaalde scores, verminderd met 15 procentpunt: maximaal toe te kennen score is 40%
  3. Met betrekking tot de scoretoekenning op grond van punt b van dit artikel kan de wedstrijdleiding anders beslissen.
    
 12. Na afloop van een wedstrijd wordt, ter vaststelling van promotie en degradatie, voor elk paar het gewogen gemiddelde berekend van alle vastgestelde scores, inclusief de scores volgens art. 10.
   
 13. Promoveren en degraderen
  1. Promoveren:

   • bij een lijngrootte tot 14 paren: drie paren
   • bij een lijngrootte van 15 tot 18 paren: vier paren
   • bij een lijngrootte van meer dan 18 paren: vijf paren
  2. Om voor promotie in aanmerking te komen moeten beide spelers van een paar minimaal 3 keer aanwezig zijn.
  3. Wanneer beide spelers van een paar maximaal 1 keer aanwezig zijn geweest, degradeert dat paar automatisch.
  4. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleiding hiervan afwijken.
  5. Bij langdurige ziekte beslist het Bestuur over het ongedaan maken van degradatie.
    
 14. Nieuwe leden, die zich tijdens een lopend seizoen aanmelden, worden, ter kennismaking gedurende vijf zittingen ingedeeld in een door de wedstrijdleiding te bepalen lijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de door die leden opgegeven speelsterkte, tenzij er in die lijn geen plaats is. Afhankelijk van de speelresultaten vindt na één of enkele zittingen eventueel proefplaatsing plaats in een andere lijn, zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend. Als leidraad voor de speelsterkte van een paar geldt het gemiddeld aantal meesterpunten van beide spelers. Bij minder dan 500 meesterpunten volgt plaatsing in de laagste; bij 500 of meer meesterpunten kan dat in een hogere lijn zijn.
   
 15. In de gevallen waarin bovenstaande artikelen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
  Bij geschillen beslist het Bestuur.

 

September 2016