ABS Wedstrijdreglement

Download reglement:

Wedstrijdreglement - Almeerse Bridge Sociëteit

 1. Er wordt op woensdagavond gespeeld in het Filmwijkcentrum,
  Walt Disneyplantsoen 76/78.
  Er wordt om 19.15 u gestart. De deelnemers moeten om 19.10 u hun loopbriefjes opgehaald hebben bij de wedstrijdleiding.

 2. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels en reglementen zoals vastgesteld door de Nederlandse bridgebond (NBB).

 3. Als een lid verhinderd is te spelen, dient hij/zij dit uiterlijk woensdag vóór 12.00 uur, telefonisch of via WhatsApp door te geven door middel van het afmeld telefoonnummer 06 –19 03 11 20. Diegenen die voortijdig weten niet aanwezig te kunnen zijn, dienen hun naam in het daarvoor bestemde boek te noteren.

 4. Ieder paar dient te beschikken over twee volledig en gelijkluidend ingevulde systeemkaarten en dient deze ongevraagd bij aanvang van elke speelronde aan de tegenstanders te overhandigen.

 5. Alerteren: is de tegenstander er op attenderen, dat partner een conventioneel bod doet. Conventioneel bod is een bod dat informatie overdraagt, die geen verband hoeft te houden met de genoemde speelsoort. Dit doet u met de blauwe alertkaart.

 6. De rode stopkaart wordt gebruikt bij een openingsbod van 2 of hoger, alsmede bij ieder sprongbod. De stopkaart dient 10 seconden op de tafel te blijven liggen.

 7. Onregelmatigheden: als er verkeerd of voor de beurt geboden wordt, bij verzaking en andere onregelmatigheden is het zaak de arbiter te roepen om het spel in goede banen te leiden.

 8. De parencompetitie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 periodes: elke periode bestaat uit 5 of 6 speelavonden

 9. Als een paar afwezig is wordt voor die avond de score:
  Eerste zitting nieuwe periode 50%.
  De eerste keer: het eigen gemiddelde met aftrek van 2,5% met een max. van 52,5%. De tweede keer: het eigen gemiddelde met aftrek van 5 % met een max. van 50%. Na drie keer afwezigheid in een speelronde volgt degradatie.
  In bijzondere situaties kan door de wedstrijdleiding/arbiter anders beslist worden.

 10. Na elke competitieronde vindt promotie en degradatie plaats.
  Hierbij gelden de volgende regels:
  a. uit een lijn van 8-12 paren promoveren / degraderen 2 paren
  b. uit een lijn van 14 paren of meer promoveren / degraderen 3 paren

  Om te kunnen promoveren moet een paar minstens 3 avonden in een periode samen gespeeld hebben.
  De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken.

 11. Bij gelijk eindigen van paren op een voor promotie of degradatie belangrijke plaats, is het onderlinge resultaat van deze paren, in de betreffende competitieronde, doorslaggevend. Is dit ook gelijk dan geldt de positie in de uitslag van de laatste zitting.

 12. Wanneer twee spelers van twee verschillende paren samen spelen (vanwege verhindering van hun partners), krijgen zij beiden de feitelijk behaalde score. Een combinatie van spelers uit verschillende lijnen speelt in de lijn van de hoogst geklasseerde speler.

 13. Als een speler of een paar, dat door de wedstrijdleiding om wedstrijd technische redenen, voor een zitting in een hogere lijn wordt ingedeeld, wordt een correctiefactor toegekend van 1,1. (Bijvoorbeeld 50% x 1,1 = 55%) Een speler of een paar naar een lagere lijn, dan is de correctiefactor 0,9. (Bijvoorbeeld 50% x 0,9 =45%)

 14. Indien, door afzeggingen, het aantal paren in een lijn te gering is voor een wedstrijdavond, kunnen zij met een andere lijn voor 1 wedstrijdavond worden samengevoegd. In dit geval geldt niet het gestelde in punt 13.

 15. De gemiddelde speeltijd bij parencompetitie bedraagt 7,5 min. per spel. De wedstrijdleiding kan hiervan afwijken.

 1. Na het signaal dat er nog 5 min. speeltijd resten, mag er geen nieuw spel meer worden gestart. Hier wordt op de bridgemate NG ingevoerd en het niet gespeelde spel wordt niet meegenomen in de score. Als er toch nog begonnen wordt met een nieuw spel terwijl het signaal al heeft geklonken wordt ook dit spel als niet gespeeld genoteerd.

 2. Naspelen: In geval van kennelijke overmacht mag een spel uit de 1e ronde worden nagespeeld in de pauze. M.a.w.: bij hoge uitzondering in overleg met de wedstrijdleiding.

 3. Wanneer op een speelavond in twee lijnen een stilzittafel is (wegens een oneven aantal paren), spelen de twee paren zonder tegenstanders de supplementaire spellen tegen elkaar. Zij spelen dan aan de z.g. combitafel. Het paar uit de hoogste lijn speelt altijd NZ. Het resultaat telt, via de daartoe algemeen gebruikte methode, gewoon mee.

  Nieuw tot de club toetredende paren worden ingedeeld in de laagste lijn. Hier kan door

  de wedstijdleider in overleg met het bestuur van worden afgeweken.

 4. Wanneer een paar, om welke reden dan ook, besluit uit elkaar te gaan, kunnen de

  volgende situaties worden onderscheiden:
  1. Een lid zegt het lidmaatschap op en de partner vormt een nieuw paar met een spelend lid: het nieuwgevormde paar wordt ingedeeld in de lijn van de laagst spelende partner.
  2. Beide leden vormen een paar met andere spelende leden: de nieuwgevormde paren worden ingedeeld in de lijn van de laagst spelende partner.
  3. Een of beide leden vormen een nieuw paar met een nieuw tot de club toetredend lid: het nieuwgevormde paar wordt ingedeeld in een lagere lijn dan die waarin de speler van het oorspronkelijke paar was ingedeeld. Hier kan door de wedstrijdleider in overleg met het bestuur van worden afgeweken.
  Bovenstaande indeling geldt niet voor de lopende ronde, maar gaat de eerstvolgende wedstrijdronde in.

 5. Na het bieden de biedkaartjes laten liggen tot het contract is ingebracht in de bridgemates en de speler links van de leider is uitgekomen. Dit is een dringend advies van de NBB. Als aan een tafel een van de spelers vraagt om de biedkaartjes te laten liggen moeten de andere spelers hieraan gehoor geven.

 6. De spelers die de speelavond besluiten als noord/zuid spelers zijn vervolgens verantwoordelijk voor de bridge-mate en voor het opruimen van hun speeltafel (zowel het servies als de speelmaterialen).

 7. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding in redelijkheid betreffende speelzaken en het bestuur betreffende organisatorische zaken.

 8. Dit reglement treedt in werking op 21 november 2019.

Almere, 18 november 2019