Competitie Reglement

Indeling

Afhankelijk van het aantal paren dat aan een competitie deelneemt, wordt er gespeeld in meerdere groepen, bestaand uit 12 tot 18 paren.
Er wordt gestreefd naar groepen van ongeveer gelijke grootte.

 

Promotie en degradatie

1. Een competitie periode bestaat doorgaans uit 5 ronden van 24 spellen.

2. Aan het eind van elke competitie periode zal per groep ca. 25% promoveren respectievelijk degraderen. Afwijkingen kunnen zich voordoen, dit ter beoordeling van de Technische Commissie.

3. De TC kan, bij toe - of afname van het aantal paren tijdens de competitie, besluiten om door veranderde promotie en degradatie normen het groepsevenwicht te herstellen.

4. Een paar dat in een periode 0 of 1 keer gespeeld heeft, kan niet promoveren of degraderen. Dit kan slechts 1 keer gebeuren tenzij dat paar minimaal 3 aaneenliggende perioden in deze groep heeft gespeeld. Dan kan dit paar tenminste 3 perioden in deze groep blijven. Het eerstvolgend daarvoor in aanmerking komend paar zal de promotie -degradatie plaats innemen.

5. Het is mogelijk om op een of meer speelavonden buiten mededinging mee te spelen. Indien men dit wenst, dient men dat voor aanvang van elke speelavond aan de wedstrijdleider te melden.

 

Speeltijden

1. Alle speelavonden beginnen om 19.30 uur.

2. De speelduur bedraagt 7 minuten per spel, de wisseltijd is minimaal 2 minuten.

3. 5 minuten voor het eind van elke ronde geeft de klok een signaal. Een spel mag na dat signaal nog wel begonnen worden maar moet gespeeld zijn voordat de wisseltijd zich aandient.

4. Eén spel dat in een van de ronden 1, 2 of 3 niet gespeeld is, mag in de pauze nagespeeld worden. Een spel uit de ronden 4, 5 of 6 mag niet meer worden nagespeeld. Voor het niet gespeelde spel kent de wedstrijdleiding een kunstmatige arbitrale score toe.

 

Systeemkaarten

1. Het gebruik van correct ingevulde systeem kaarten is in alle lijnen verplicht, tenzij men uitsluitend Biedemeijer Groen speelt.

2. Wanneer een paar regelmatig geen systeemkaart heeft terwijl dit wel vereist is, kan de TC op voorspraak van de arbiter een strafscore opleggen.

3. De wedstrijdleider zal in geval van arbitrage, inzake uitleg van biedingen en informatie bestemd voor de tegenpartij over biedingen en tegenspel, de afwezigheid van systeemkaarten bij de overtredende partij sterk laten meewegen in zijn oordeel.

 

Verhindering

1. Bij verhindering op een speelavond dient dit uiterlijk om 18.00 uur te zijn doorgegeven via telefoon (0612376875), dan wel door op de vorige speelavond zijn verhindering in het afmeldboek te plaatsen.

2. Twee halve paren uit dezelfde lijn kunnen samen spelen en allebei voor hun score spelen.

3. Twee halve paren uit verschillende lijnen spelen in de lijn van het paar dat het hoogst speelt. Het paar uit de lagere lijn scoort minimaal 50%

4. Een paar dat verhinderd is, scoort de eerste keer max. 52% of zijn eigen gemiddelde. Een paar dat verhinderd is voor de tweede en derde keer in een
ronde scoort max. 48% en max. 48% of zijn eigen gemiddelde.

5. Paren waarvan 1 of beide spelers uitkomen in de districts- of bondscompetitie voor Sans Fumare of BCL 58 alsmede paren waarvan 1 of beide spelers door bestuur- of commissie werkzaamheden voor Sans-Fumare verhinderd zijn, krijgen een score van mimimaal 52% of hun eigen gemiddelde score.

6. Afwezigheid zonder tijdige afmelding kan een score van 0 procent opleveren

 

Invallers

1. Invallers hoeven geen lid van Sans-Fumare te zijn.

2. Invallers dienen altijd gemeld te worden bij het afmeld adres voor 18.00 uur.

3. Invallers dienen ongeveer van gelijke sterkte te zijn. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Bij grove afwijking kan de wedstrijdleider deelname weigeren.

 

Uitslagberekening

1. Beide partijen aan tafel zijn verantwoordelijk voor het juist invullen en controleren van de behaalde score op een spel met de Bridgemate.

2. Mocht blijken dat een score toch verkeerd is ingevuld dan dienen beide partijen dit aan te geven en zal bij redelijkheid de score aangepast worden. Dit kan uitsluitend t./m. de eerstvolgende clubavond gebeuren. Daarna is de uitslag definitief.

3. Indien een speler of paar in een hogere lijn speelt, krijgt deze speler c.q. dit paar, de behaalde score. Deze score bedraagt minimaal 50% . Indien de gemiddelde score in een periode hoger is, krijgt men die hogere score toegekend. De definitieve vaststelling volgt aan het eind van de periode.

4. Clubkampioen wordt het paar dat aan het eind van het seizoen de hoogste totaalscore heeft. De totaalscore per paar wordt bepaald door de gemiddelde score per competitieperiode te vermenigvuldigen met het aantal speelavonden in die competitieperiode, vermeerderd met de eventuele bonussen waarop het paar recht heeft. Dit met in achtneming van de volgende bepalingen:

 

- Een competitieperiode telt mee voor de totaalscore als een paar (al dan niet met invaller(s)) minimaal 3 avonden van de betreffende periode heeft meegespeeld. Als een paar buiten eigen schuld (dit ter beoordeling van de TC) minder dan 3 avonden of een geheel blok niet meespeelt, krijgt het paar voor de niet gespeelde avonden de gemiddelde score van de andere competitieperiodes van dat seizoen.

- Voor de totaalscore wordt per avond in de A lijn per paar een bonus gegeven van 6%. Deze bonus wordt opgeteld bij het die avond behaalde percentage.

- Als een paar invalt in een andere groep, krijgt het paar de bonus die behoort bij de groep waarin het paar invalt; bij invallen in een hogere groep geldt dit alleen indien het paar geen gebruik maakt van de 50%-garantieregeling (zie Uitslagberekening, punt 3).

 

Combitafel

1. Een score tussen twee aanliggende lijnen telt mee voor de eindscore.
De hoogste lijn speelt altijd Noord-Zuid. De lagere lijn altijd Oost-West

2. Een score tussen 2 nietaanliggende lijnen telt niet mee. ( bijv. A-C)

3. Er zal getracht worden er voor te zorgen dat als meerdere combinaties van combitafels mogelijk zijn te wisselen van lijnen ( bijv. A-B of B-C aanliggende lijnen gaan voor.)

 

4-tallen competitie van Sans Fumare

1. Er wordt gespeeld in minimaal 2 groepen.

2. Winnaar per poule is dat 4-tal dat de meeste WP haalt.

3. Bij gelijk eindigen beslist het onderling resultaat van die wedstrijd(en). Is het onderlinge resultaat gelijk in WP dan geldt de IMP score. Als dit ook geen uitsluitsel geeft worden twee extra spellen gespeeld tot een winnaar kan worden bepaald

4. Elk team benoemt een captain, die aanspreekbaar is voor het gehele team en ook zorg draagt voor de aanwezigheid van het viertal op de competitie avonden.

5. De organisator van deze competitie heeft het recht een 4-Tal aan te vullen indien dit toch incompleet is. Bij het niet kunnen/willen spelen wordt een vervangende uitslag van 18-0 genoteerd.

 

Butler competitie

1. De butler competitie wordt zo mogelijk in groepen opgedeeld naar speelsterkte gespeeld en bestaat uit minimaal 5 speelavonden.

2. De winnaar van de butler competitie is het paar dat, genomen over het totaal aantal speelavonden, de hoogste IMP score heeft behaald.

3. Alleen paren die aan tenminste 4 van de 5 speelavonden hebben meegedaan, worden in de einduitslag opgenomen (al dan niet gebruikmakend van de invaller regeling).

4. Bij afwezigheid krijgt het paar het gemiddelde van de overige zittingen met een maximum van +5 IMP. In het bijzondere geval van afwezigheid als gevolg van clubverplichtingen krijgt het paar het gemiddelde van de overige zittingen met een minimum van +5 IMP 

5. Bij een samengesteld paar krijgen beide paren de behaalde score. Indien men niet in de eigen groep heeft gespeeld wordt deze score gecorrigeerd; +10 imp wanneer het resultaat in een hogere groep werd behaald, en -10 imp op het resultaat dat in de lagere groep werd behaald.

 

Onvoorzien

In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet of de toepassing van deze regels leidt tot een onbillijkheid beslist de Technische Commissie.