Reglement-Wedstrijd

 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Wedstrijd- en clubregels BCL’58
per 1 juli 2017

 

De gang van zaken op een speelmiddag of -avond.

1. Aanvangstijdstip

Aanwezig: rond 13.15 (middagzitting) of 19.30 (avondzitting). Wij streven er naar stipt om 13.30 resp. 19.45 uur met spelen te beginnen.

 

2. Systeemkaart

Het aan de tegenstanders beschikbaar stellen van een correct ingevulde systeemkaart is verplicht.

 

3. Biddingboxes

Het bieden geschiedt met de biedkaarten uit de biddingbox. Een en ander conform de regels van de NBB.
 

4. Gedrag

Iedere speler dient zich hoffelijk en correct aan de speeltafel te gedragen. Ernstig onhebbelijk gedrag tegenover de tegenstanders, maar ook bijvoorbeeld een luide woordenwisseling met de eigen partner, behoort aan de bridgetafel niet thuis. In voorkomend geval kan dit door de arbiter in overleg met het bestuur bestraft worden.
 

5. Spelnummering
De spellen moeten in numerieke volgorde worden gespeeld, dus het spel met laagste nummer eerst, enz.
Indien met een andere tafel samengespeeld wordt (`lenen’), speelt de tafel met het laagste tafelnummer altijd de laagst genummerde spellen eerst. Na afloop van de ronde dienen de spelers aan de hoogst genummerde tafel ervoor te zorgen dat alle vier spellen weer op de laagst genummerde tafel worden teruggelegd.

6. Speeltijd

Voor een ronde van vier spellen is 30 minuten speeltijd beschikbaar, dus gemiddeld 7½ minuut per spel. De resterende speeltijd wordt aangegeven door een bridgeklok, die zeven minuten voor het verstrijken van de ronde een luid signaal geeft. Men mag op dat moment nog wel aan een nieuw spel beginnen maar indien de ronde niet op tijd beëindigd wordt, krijgen beide paren de eerste maal een waarschuwing; herhaalt zich dat tijdens dezelfde wedstrijd dan wordt een straf van 25% van de top van een spel opgelegd. Als een spel niet meer gespeeld kan worden (de klok geeft minder dan 5 minuten aan) wordt dit spel als niet gespeeld (NG) ingevoerd.

Indien een paar meent dat de vier spellen door toedoen van de tegenstanders niet binnen de vastgestelde tijd kunnen worden gespeeld, dan moet dit tijdig aan de wedstrijdleider kenbaar gemaakt worden. Naspelen is niet toegestaan.

Het is niet wenselijk in pauzes over spellen te praten; het is zeer wel mogelijk dat uw gesprekspartner het spel later nog moet spelen. Ook aan tafel luid het behaalde resultaat melden, kan leiden tot competitievervalsing.

7. Opruimen

Na het spelen van de laatste tafel worden de biedkaarten in de biddingboxes opgeborgen. Door Noord worden de bridgemates ingeleverd bij de competitieleider.
Leden belast met corvee zorgen aan het begin en eind van de avond voor spellen en borden.

8. De wedstrijdleider

De wedstrijdleider en de arbiters zijn de aangewezen personen om een verschil van mening of inzicht tijdens het bieden en spelen te beslechten. Zij hebben hiervoor een opleiding genoten en zijn bereid als medelid van BCL’58 het spelen op een prettige en vlotte manier te laten verlopen.

9. Arbitrage

Is er een overtreding tegen de spelregels geconstateerd, dan kan dit alleen worden hersteld door de arbiter. Men is verplicht arbitrage in te roepen, waarbij de arbiter tot een uitspraak zal komen.
Indien men het onverhoopt niet eens is met een arbitrale beslissing, dan zal de arbiter in overleg met derden zijn/haar beslissing toetsen en deze aan u meedelen.
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij het bestuur, dat zich in voorkomend geval laat bijstaan door een protestcommissie. Het bezwaar dient schriftelijk en goed gedocumenteerd met o.m. spelnummer, biedverloop te worden ingediend.

 

10. Administratieve correctie

Een foutief ingevoerde score wordt tijdens de zitting hersteld. De fout moet door beide paren aan de wedstrijdleider worden doorgegeven.

Een arbitrale score kan door de arbiter in de bridgemate worden doorgevoerd, of door de wedstrijdleider in het rekenprogramma.

 

Als een foutief ingevoerde score wordt ontdekt nadat de uitslag bekend is gemaakt geldt het volgende:

Bij de wekelijkse competitiezittingen kan tot 48 uur na het bekend maken van de uitslag bij de wedstrijdleider om correctie worden gevraagd. Beide paren moeten dan akkoord gaan met de correctie.

Bij eenmalige drives kan tot aan het begin van de prijsuitreiking nog om een correctie worden gevraagd.

 

11. Indeling in lijnen

Aan het begin van de competitie worden de paren in lijnen ingedeeld. Als basis dient de stand (na promotie en degradatie) van het voorgaande bridgeseizoen. Echter, door het afvallen en wisselen van paren kan een aanpassing plaatsvinden.

Nieuwe paren starten in principe in de laagste lijn. Na overleg met de Technische Commissie kan hiervan worden afgeweken.
 

 

12. Beëindigen partnership en vorming nieuwe partnership(s)
Wordt gedurende het jaar een partnership beëindigd, dan behoudt elke speler het recht om te blijven spelen in de eigen lijn van de paren- en de butlercompetitie. Het paar wordt in de lopende ronde van de parencompetitie en de lopende butlercompetitie niet opgenomen in de totaalstand. Het paar wordt verwijderd uit de totaalstand voor het parenkampioenschap.

Bij de laddercompetitie blijft men op dezelfde plaats op de ladder staan. Men wordt niet opgenomen in de totaalstand.

 

Nieuwe partnerships gaan in bij een nieuwe competitieronde van de parencompetitie en bij de butlercompetitie aan het begin van het volgende speeljaar.

 

Ten gevolge van het beëindigen van een partnership kan de wedstrijdleider meer of minder paren laten promoveren en/of degraderen.

 

In de viertallencompetitie beslist het viertal zelf hoe de nieuwe samenstelling wordt.

 

13. Programma

Het programma, bestaande uit vormen van paren- en viertallencompetities, wordt per seizoen samengesteld door de Technische Commissie en aan het begin van het verenigingsjaar bekend gemaakt. Slechts in bijzondere situaties wordt van het programma afgeweken.

 

14. Invallers

Bij verhindering van eigen partner kan men zelf voor een invaller zorgen. Bij voorkeur een invaller van BCL ’58. Deze invaller (incl. het bondsnummer) dient per e-mail aan de wedstrijdleider te worden gemeld.

 

Paren- en butlercompetitie.

Combiparen met spelers uit dezelfde lijn spelen bij voorkeur in hun eigen lijn. Combiparen met spelers uit verschillende lijnen worden ingedeeld in de lijn die de competitieleider het beste uitkomt; dit geldt ook voor gelegenheidsparen. Als men als gelegenheidspaar speelt kan men (vooraf) als paar aangeven buiten mededinging te spelen.

Als een paar in een lagere lijn invalt, kan dit paar maximaal 55% scoren. Een paar dat in een hogere lijn invalt, krijgt de eigen score maar minimaal het eigen gemiddelde.

 

Laddercompetitie

Combiparen worden op de ladder met de gemiddelde score van beide spelers ingedeeld. De oorspronkelijke paren krijgen de behaalde score van het combipaar.

 

15. Verhindering
Afmelding per e-mail met datum of data van verhindering.

Voor de maandagavond afmelden minimaal één uur voor aanvang van de wedstrijd.

Voor de competities van zowel dinsdag- als woensdagmiddag moet men uiterlijk voor 10.00 uur ’s morgens afmelden.

 

 

16. Afwezigheidsregels

 

Parencompetitie

Bij afmelding per competitieperiode:

1ste keer: Eigen gemiddelde met max. 52 %
2
e keer: Eigen gemiddelde met max. 48 %
3
e keer: Eigen gemiddelde met max. 44 %
4
e keer: Eigen gemiddelde met max. 40 %
5
e keer: degradatie

Bij niet afmelden: 10%
 

Bij clubverplichting, zoals extern viertallen: eigen gemiddelde, met min. 52%
In geval van overmacht kan de TC afzien van toepassing van de regel

 

Butlercompetitie
 

Bij afmelding:

 

1e keer: -0 imps

2e keer: -10 imps
3
e keer: -20 imps
4
e keer: -30 imps

5e keer; degradatie

Bij clubverplichting, zoals extern viertallen: 5+ imps of het eigen gemiddelde
Bij niet afmelden: eigen gemiddelde minus 50 imps
In geval van overmacht kan de TC afzien van toepassing van de regel.

 

Laddercompetitie
 

Zolang een paar nog niet aan een zitting heeft deelgenomen krijgt het paar 0%.

Bij afmelding:

 

1e keer: 48%

2e keer: 45%
3
e keer: 41%
4
e keer: 36%

5e keer: 30%

6e keer: 23%

7e keer: 15%
 

Bij clubverplichting, zoals extern viertallen: eigen gemiddelde. met min. 50%.
Bij niet afmelden: 10%

In geval van overmacht kan de TC afzien van toepassing van de regel.
 

Viertallencompetitie

Bij de viertallencompetitie zorgt de captain te allen tijde voor een volledig team.

Indien een deel of het gehele viertal zonder kennisgeving verzuimt, krijgt het verzuimende paar 0 wedstrijdpunten; het andere viertal 20 wedstrijdpunten.

In het onverhoopte geval dat er door overmacht verzuimd wordt, neemt de Technische Commissie in overleg met het bestuur een beslissing over de toe te kennen scores.

17. Promotie en degradatie

Bij de Parencompetitie promoveren per periode 25% van de hoogst geëindigde paren uit B-lijn en lager naar de opvolgend hogere lijn. De 25% laagst geëindigde paren uit een lijn degraderen naar de lijn er onder.

 

Men behoudt, bij afwezigheid van de gehele periode, zijn plaats in de lijn waarin men had moeten spelen. Onder de voorwaarde dat men zich vóór aanvang van de betreffende periode afgemeld heeft voor de gehele periode.

Bij de Butlercompetitie promoveert/degradeert 25% aan het eind van het bridgeseizoen.

 

Bij de Laddercompetitie vindt geen promotie/degradatie plaats. Aan het begin van het seizoen wordt bij de eerste zitting een willekeurige indeling gemaakt door het rekenprogramma.

 

18. Kampioenschap

Het clubkampioenspaar komt uit de maandagavondcompetitie.

De dinsdag- en woensdagmiddag hebben een eigen kampioenspaar.

 

Bij het opmaken van de stand voor het kampioenspaar geldt het volgende. Uitgangspunt is de som van de gemiddelde percentages van elke ronde. Paren die een ronde in de A-lijn spelen krijgen per ronde een bonus van 5%. Het totaal levert de stand voor het kampioenspaar op.

 

Als een paar gedurende het bridgezoen instroomt dan wel stopt óf een nieuwe combinatie vormt, komt men niet meer in aanmerking voor het clubkampioenschap.

 

Ladder- en butler competitie

Het ladder- en butlerkampioenspaar moet minimaal de helft van de zittingen in de originele samenstelling hebben gebridged. Bijvoorbeeld bij zes en bij zeven zittingen per seizoen moet men dus minimaal vier maal in de originele samenstelling hebben gespeeld. Voldoet het paar met de hoogste score niet aan deze regel, dan komt het volgende paar op de ranglijst in aanmerking.

 

19. Onvoorziene gevallen

Bevoegdheden Technische Commissie (TC)

In gevallen waarin toepassing van dit reglement tot een ongewenste situatie leidt behoudt de Technische Commissie zich het recht voor anders te beslissen.
In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de Technische Commissie, in overleg met het bestuur.

 

 

 

 

 

 

Lelystad, juli 2017, herzien september 2008; 22 mei 2004 (art 8,11 en 12), 10 augustus 2005,( art. 11), 26 mei 2008,( art. 1,4,8,10,11,12 en 13 ), september 2012 (art. 8, 10A en B).