Reglement-Huishoudelijk

BRIDGECLUB LELYSTAD ‘58 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Bestuur 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering en houdt toezicht op de naleving van het bepaalde in de statuten. 2. De secretaris voert het secretariaat va de vereniging. Jaarlijks stelt de secretaris een jaarverslag samen, die aan de Algemene Ledenvergadering wordt aangeboden. 3. De penningmeester is meer in het bijzonder belast met het beheer van de financiële middelen van de vereniging. Hij heeft de bevoegdheid voor het zelfstandig doen van uitgaven, die de som van € 200 –die buiten de begroting vallen- niet overschrijden, evenals voor verbintenissen die dit bedrag niet te boven gaan. Voor hogere bedragen is de goedkeuring van het bestuur en –conform de statuten- voor bedragen boven € 1200 goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. De penningmeester legt op de Algemene Ledenvergadering namens het bestuur een rekening en verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar. Artikel 2 Leden 1. Het besuur brengt de naam van een nieuw lid via publicatie in het eerstvolgende clubblad e/of nieuwsbrief, ter kennis van de leden, 2. Aspirant-leden kunnen met toestemming van het bestuur op tenminste drie speeldagen in een verenigingsjaar worden geïntroduceerd. 3. Ereleden zijn van contributiebetaling vrijgesteld. Artikel 3 Vergaderingen 1. Door 1/10 deel van de leden, met een maximum van 10 personen, kunnen agendapunten aan de Algemene Ledenvergadering worden toegevoegd, 2. Over niet geagendeerde onderwerpen kan geen besluit worden genomen. Artikel 4 Financiën 1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Vanaf de eerste maand bij vooruitbetaling verschuldigd. 2. Zij die gedurende het verenigingsjaar ld worden, betalen een aangepaste contributie. Artikel 5 Wedstrijden 1. Er is een wedstrijdreglement dat in overleg met de TC wordt samengesteld en door het bestuur wordt vastgesteld. 2. Alle speelbijeenkomsten en wedstrijden binnen de vereniging worden geleid door of namens het bestuur. 3. Tegen arbitrale beslissingen kan binnen vijf dagen beroep worden aangetekend bij het bestuur. Technische Commissie 1. De Technische Commissie bestaat uit tenminste drie personen. 2. De TC heeft o.a. tot taak: - het in overleg met het bestuur vaststellen van de volgorde van speeldagen en de verschillende wedstrijdvormen - het samenstellen van paren en/of viertallen die de vereniging op wedstrijden extern zal vertegenwoordigen. - Adviseren van het bestuur bij arbitrale problemen en protesten over arbitrage Algemeen De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement treden in werking zodra zij door de Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld. Daarmee vervalt het Huishoudelijk Reglement van 24-9-1999. 8-5-2009