Huishoudelijk reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BRIDGE CLUB HILVERSUM

 

vastgelegd in de Algemeen Ledenvergadering van de vereniging.

 

ARTIKEL 1 (Verplichtingen)

      De leden zijn verplicht :

a - de bepalingen vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement na te leven en niet in strijd   daarmee te handelen.

b - zich bij de wedstrijden te houden aan het wedstrijdreglement van de NBB

c - zich te conformeren aan het Technisch Reglement, zoals dat door de Algemene Ledenvergadering van B.C. Hilversum is vastgelegd.

 

ARTIKEL 2 (Contributie)

a - De contributieperiode loopt van september t/m augustus. De hoogte van de contributie wordt                                                jaarlijks op voorstel van het Bestuur door de Algemeen Ledenvergadering vastgesteld. Indien                        zodanige vergadering niet besluit tot wijziging van bedoeld bedrag blijft dit gelijk aan het laatst            vastgestelde.

b - Ieder lid dient de jaarlijkse contributie te voldoen aan de penningmeester in de maand augustus     voorafgaande aan het verenigingsjaar, hetzij per bank of giro, hetzij contant .

c - Iemand die lid wordt in de loop van het verenigingsjaar betaalt het aantal kwartalen dat het jaar nog duurt, waarbij het lopende kwartaal als vol kwartaal wordt gerekend.

d - Alleen met toestemming van de penningmeester kan in gedeelten worden betaald.

 

ARTIKEL 3 (SPEELAVOND)

         De speelavond begint stipt om 19.30 uur en eindigt circa 23 00 uur. Na de derde tafel wordt een pauze ingelast van circa 10 minuten

 

ARTIKEL 4 ( NIET ROKEN )

         In de zaal waarin gespeeld wordt mag niet gerookt worden , noch vóór het spelen, noch tijdens het spelen, noch na het spelen.

 

ARTIKEL 5 (NIEUWE LEDEN )

    a - Zij die wensen lid te worden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. De secretaris plaatst   iedere aanmelding op een wachtlijst in volgorde van binnenkomst.

         Zodra er plaats is wordt de kandidaat daarvan in kennis gesteld, waarna hij of zij twee weken als

         aspirant-lid mee mag spelen. Het Bestuur zal op de eerste speelavond de naam van de aspirant bekend maken.

    b - Na deze twee proefweken hebben de leden de gelegenheid om eventuele bezwaren tegen het aspirant-lid binnen 5 dagen schriftelijk of mondeling aan het Bestuur kenbaar te maken.

    c - Na het verstrijken van deze termijn beslist het Bestuur over al of niet aanvaarding van de aspirant

         als lid.

    d - Bij het niet aanvaarding als lid zal dit de aspirant schriftelijk of mondeling worden meegedeeld.

    e - Indien de aspirant schriftelijk beroep aantekent tegen het negatieve besluit, zal dit besluit binnen twee maanden in een buitengewone bijeenkomst van de Algemeen Ledenvergadering worden behandeld. Deze kan bij gewone meerderheid van stemmen alsnog tot toelating besluiten.

 

ARTIKEL 6 (EINDE VAN HET LIDMATSCHAP)

    a - Het bestuur kan besluiten iemands lidmatschap te schorsen of op te zeggen. Dit dient te gebeuren in overeenstemming met de regels zoals deze zijn opgenomen in de Statuten van de vereniging.

   b - Leden die hun lidmaatschap van de Vereniging, ingevolge het daaromtrent in de Statuten bepaalde, hebben opgezegd, blijven gehouden de op hen rustende financiële en administratieve verplichtingen over het lopende verenigingsjaar na te komen behoudens dispensatie van het Bestuur.

 

ARTIKEL 7 (PARTNER)

         In de zomercompetitie moet ieder lid zelf voor een partner zorgen.Voor zover mogelijk zal de wedstrijdleider bemiddelen bij het zoeken naar een partner.

 

ARTIKEL 8 (BESTUUR)

    a -  Het Bestuur wordt benoemd in overeenstemming met de regels zoals deze zijn vastgelegd in de       Statuten.

          Zij bestaat minimaal uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de wedstrijdleider en de   voorzitter van de Barcommissie.

    b - De voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur en de Algemeen Ledenvergaderingen.

        - Hij stelt de agenda van deze vergaderingen vast  met inachtneming van het bij de Statuten,

           Huishoudelijk Reglement en eventuele andere reglementen bepaalde.

        - Hij heeft het recht een discussie te sluiten wanneer hij/zij meent dat de vergadering voldoende is  ingelicht.

        - Hij ondertekent te samen met de secretaris de notulen van bovengenoemde vergaderingen, nadat deze in de volgende vergadering zijn goedgekeurd.

 c - De secretaris voert het secretariaat van de Vereniging, houdt de ledenlijst bij en beheert het archief

        en de eventuele bibliotheek.

 - Hij maakt de notulen van de vergaderingen.

      - Hij is verplicht de instructies van het Bestuur opp te volgen en aan de leden  desgewenst   inzage te geven van de ledenlijst.

  d - De penningmeester int de contributies en de eventuele donaties, de omzet van de bar, subsidies,     enz. Bij afwezigheid van de penningmeester zijn de overige leden van het Bestuur  hiertoe bevoegd.

      - Hij kan iemand vragen aan het einde van de avond de afrekening voor de bar van de leden in     ontvangst te nemen.

      - Hi beheert de kas en houdt de boeken van de vereniging bij.

      - Hij maakt jaarlijks, ter behandeling in de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, in overleg m    de andere leden van het Bestuur, een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Van een          goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken, behoudens goedkeuring van de Algemene      Ledenvergadering.

       - Hij brengt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering een financieel verslag uit en is op die       vergadering gehouden tot rekening en verantwoording van het beheer der geldmiddelen     tegenover de leden.

       - De voorzitter kan wanneer  hem zulks goeddunkt van de penningmeester rekening en     verantwoording vragen over de behandeling van de gelden.

  e - De wedstrijdleider is verantwoordlijk voor een juist en geordend verloop van de speelavonden.

  Daarbij dient hij zich te houden aan het wedstrijdreglement van de NBB en het Technische        Reglement zoals dat door de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd, behoudens    uitzonderingen.

- In gevallen waarin de genoemde reglementen niet voorzien, of in geval van twijfel beslist het         Bestuur.

   f - De voorzitter van de Barcommissie beheert samen met de andere leden van de barcommissie          de bar.

       - De prijzen voor de consumpties worden vastgesteld door het Bestuur.

       - De financiële aspecten van de bar worden geregeld in overleg met de penningmeester.

   g - De Lief en Leedcommissie verzorgt in overleg met het Bestuur, de speciale activiteiten, zoals               feestelijke drives en dergelijke.

       -  Het speltechnische verloop op zo’n avond blijft de verantwoording van de wedstrijdleider.

        - De financiële aspecten van deze avonden worden geregeld in overleg met de penningmeester.

       -  De leden van de commissie houden contact met de leden van de Vereniging die langere tijd                 ernstig ziek zijn.

   h - Bij vertegenwoordiging van de Vereniging is de voorzitter de woordvoerder van het Bestuur.

 

ARTIKEL 9 (COMMISSIES)

De jaarlijks Algemene Ledenvergadering benoemt de volgende commissies :

a.De Barcommissie : bestaande uit twee of meer leden. De voorzitter maakt deel uit van het Bestuur (zie artikel 8 f).

b.De Lief en Leedcommissie : bestaande uit twee leden (zie artikel 8g).

c.De Kascommissie : bestaande uit twee leden plus één reserve. Een lid mag ten hoogst twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de kascommissie. Deze commissie controleert voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering de boekhouding van de Vereniging en rapporteert hierover in de vergadering.

d.De Technische commissie : bestaande uit de wedstrijdleider en enige leden die, indien nodig, de wedstrijdleider assisteren en/of adviseren.

Naar behoefte kunnen nog andere commissies worden ingesteld. In de commissies worden alle besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

 

ARTIKEL 10  (BARDIENST)

De Barcommmissie kan een bardienst instellen. Dit houdt in dat van alle leden van de vereniging wordt verwacht dat zij na afloop van de speelavond de barcommissie om beurten bijstaan bij het opruimen van de vuile vaat, het schoonmaken van de tafels en de zaal. De indeling van de beurten zal tijdig bekend gemaakt worden. Bij verhindering dient men onderling te ruilen. In bijzondere gevallen kan de voorzitter dispensatie verlenen.

 

ARTIKEL 11 (ZOMERBRIDGE)

De Competitie wordt in de zomerperiode onderbroken. Gedurende de maanden mei tot en met augustus wordt er per avond  om de eer gestreden. Gasten van buiten de Vereniging zijn, voor zover de ruimte het toelaat, op die avonden van harte welkom. Het Bestuur stelt de hoogte van de entree vast. De Wedstrijdleider laat de leden bijtijds weten wanneer de competitie eindigt en weer begint.

 

ARTIKEL 12 (SLOTBEPALING)

-In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

-In geval het Huishoudelijk Reglement in tegenspraak is met de Statuten,  hebben de Statuten voorrang.