Wedstrijdreglement BBV 2019-2020

 In de bijlage staat het nieuwe wedstrijdreglement voor 2019-2020

Wedstrijdreglement 2019 – 2020

I Algemene regels 

 

1. De clubavond begin om 19.45 uur. Na de opening wordt de klok gestart.

 

2. Bij Paren en Butler duurt elke ronde 30 minuten en daarna volgt een wisseltijd van 2 minuten. Er worden zes ronden van elk vier spellen gespeeld. Na de derde ronde is er een rookpauze van 5 minuten. Vijf minuten voor het einde van de ronde geeft de klok een signaal. Er mag dan in principe niet meer met het bieden van een nieuw spel worden begonnen. Als je denkt binnen die beperkte tijd een spel nog wel te kunnen bieden en spelen, krijg je daar nog wel enige ruimte voor. Dat spel moet dan wel afgerond zijn voor de wisselbel. Als je van mening bent dat de tegenstander te langzaam speelt waardoor je de dupe van deze regeling dreigt te worden, stel je de arbiter hiervan tijdig op de hoogte. Indien tijdig begonnen is met het laatste spel, eindigt die ronde pas als het spel binnen aanvaardbare tijd gespeeld is. Er worden geen spellen nagespeeld.

Bij Viertallen duren de wedstrijden van 12 spellen anderhalf uur. De speeltijd gaat in als de wedstrijdleider de klok start. Tussen de beide wedstrijden heeft iedereen 15 minuten voor het uitslaan. De arbiter/wedstrijdleider kan bij een overduidelijk te laag speeltempo eventueel in de ronde die op dat moment gespeeld wordt, ingrijpen en spellen annuleren. 

 

3. Bij overschrijding van de speeltijd bij Paren en Butler wordt door de arbiter/wedstrijdleider een waarschuwing gegeven aan de overtredende partij en bij herhaling binnen dezelfde zitting wordt door de arbiter een arbitrale score toegekend van 40%/-2 IMP’s. In dat geval krijgt de niet overtredende partij 60%/+2 IMP’s.

Voor niet gespeelde spellen bij Paren en Butler wordt door de arbiter voor beide paren een arbitrale score toegekend van 40%/-2 IMP’s. De arbiter kan de straf tot één paar beperken als dat paar geheel of overwegend verantwoordelijk is voor de vertraging. De arbitrale score wordt in dat geval 40%/60% en -2/+2 IMP’s. 

 

4. Invallers van buiten de club, mits van gelijke sterkte (de voorkeur gaat uit naar leden van de verenigingen van het Denksportcentrum), zijn toegestaan na goedkeuring door de Weko.

 

5. Voor Paren- en Butleravonden geldt dat de score zoals ingevoerd in de bridgemates bindend is, tenzij beide paren tot uiterlijk 24 uur na de wedstrijd de wedstrijdleider schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen van een foutief ingevoerde score.

 

6. In geval van arbitrage is de beslissing van de arbiter bindend. Gaat men niet akkoord, dan kan men in beroep gaan. Een beroep tegen een beslissing van de arbiter dient binnen twee maal 24 uur na afloop van de speelavond schriftelijk of per e-mail zowel bij de wedstrijdleider als bij de Commissie van Beroep te zijn ingediend. Voor het beroep dient te worden gebruikgemaakt van het protestformulier van de NBB (zie ook art. 4.1 Regl. CvB).

 

7. Bij alle wedstrijden is een systeemkaart verplicht en geldt de alerteerverplichting.

 

8. Nadat de laatste spellen van de avond zijn gespeeld, zorgen de leden er zelf voor dat al het spelmateriaal zo snel mogelijk opgeruimd wordt. De Weko wijst aan het begin van de avond een paar/viertal aan dat het spelmateriaal opruimt. De Weko houdt hiervan een lijst bij.

 

9. Er worden meesterpunten per avond toegekend voor alle interne parencompetities en open drives. Deze zijn direct zichtbaar op de uitslagensite. Bij de viertallencompetitie worden de meesterpunten na afloop van de volledige serie toegekend.

 

10. Afmelden gebeurt via het afschrijfboek. Indien dit niet meer mogelijk is, kan dit via de site van BBV of telefonisch via de mobiele clubtelefoon. Je krijgt dan het Wekolid aan de lijn dat in die week verantwoordelijk is. Telefoonnummer: 06-24854222. Afmelden kan tot uiterlijk maandag 18.00 uur.

 

 

II Competitie Paren en Butler

 

1. Algemeen

Er wordt een Parencompetitie en een Butlercompetitie gespeeld.

De Parencompetitie beslaat 14 avonden en de Butlercompetitie beslaat 14 avonden.

De wedstrijdresultaten worden berekend op basis van matchpunten (“percentages”) respectievelijk IMP’s en worden omgezet naar ranking punten.

 

2. Ranking

1. Voor elke speler wordt zowel in de Parencompetitie als in de Butlercompetitie een (afzonderlijke) Ranking bijgehouden. De Ranking is het gemiddelde van de 6 meest recent behaalde ranking punten in de Paren- respectievelijk Butlercompetitie. Telkens wanneer er een nieuw resultaat bij komt, vervalt het op de site bij oud getoonde resultaat en alle overige resultaten schuiven een plek naar rechts.

2. Bij aanvang van een nieuw seizoen kent de Weko voor elke speler een vervangende Ranking toe, die is gebaseerd op de 6 meest recent behaalde ranking punten in het afgelopen seizoen.

3. Bij nieuwe spelers en bij invallers van buiten, stelt de Weko een vervangende Ranking vast.

 

3. De Zitting

1. Afhankelijk van het aantal aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere lijnen.

2. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de (actuele) Ranking van de spelers.

3. De Ranking van een paar is de som van de individuele Ranking van de twee spelers. Dit geldt zowel voor vaste partnerships als voor incidentele koppels.

4. De paren met de hoogste Ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn enzovoort.

5. Er wordt naar gestreefd om lijnen van een (nagenoeg) gelijk aantal paren te hebben.

 

4. Promotie en degradatie

De promotie en degradatie per zitting is afhankelijk van de Ranking van de spelers.

 

5. Grootte van de lijnen

De lijnen zijn nooit groter dan 20 paren.

 

6A. Clubkampioenschap Paren

1. Het paar (of driemanschap) dat in de Parencompetitie het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde ranking punten heeft behaald, is clubkampioen Paren.

2. Echter, om als clubkampioen in aanmerking te komen, moeten de spelers van het paar (of driemanschap) ten minste 8 van de 14 Parenzittingen met elkaar hebben gespeeld.

 

 

 

6B. Clubkampioenschap Butler

1. Het paar (of driemanschap) dat in de Butlercompetitie het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde ranking punten heeft behaald, is clubkampioen Butler.

2. Echter, om als clubkampioen in aanmerking te komen, moeten de spelers van het paar (of driemanschap) ten minste 8 van de 14 Butlerzittingen met elkaar hebben gespeeld.

 

 

III Viertallencompetitie

 

1. Viertallen wordt gespeeld in 2 series, de 1e serie 5 avonden, de 2e serie 4 avonden.

Opgegeven viertallen zijn verplicht te spelen.

Elk viertal benoemt zelf een captain.

De captain is er verantwoordelijk voor dat het team compleet is.

Bij afwezigheid moeten de teamleden zich bij de captain afmelden. De captain zorgt voor invallers in overleg met de Weko.

2. Indeling voor de eerste zitting vindt plaats op basis van de einduitslag van vorig jaar. Bij 20 teams gebeurt dat als volgt: 1-11, 2-12, 3-13 enzovoort.

Nieuwgevormde viertallen worden door de Weko ingedeeld naar sterkte.

3. De eerste serie van 5 avonden spelen alle viertallen twee wedstrijden van 12 spellen. Na iedere ronde wordt een nieuwe indeling gemaakt op basis van het Zwitsers systeem.

4. Voor de tweede serie worden 2 groepen gevormd: De bovenste 8 viertallen uit de eerste serie vormen een A-lijn en de overige viertallen vormen een B-lijn.

5. De A-lijn speelt een competitie op basis van het Zwitsers systeem (2 wedstrijden van 12 spellen per avond). Na 7 wedstrijden wordt de stand opgemaakt en volgt een extra 8ewedstrijd, op zijn Deens: nummer 1 tegen nummer 2, nummer 3 tegen nummer 4 enzovoort. Een soort finaleronde dus waarbij de eindstand van een team op 2 plaatsen nauwkeurig bepaald is, hetgeen (bij wijze van voorbeelden) wil zeggen dat nummer 1 uitsluitend kan eindigen als nummer 1 of 2, maar niet als nummer 3 of lager, en nummer 3 uitsluitend kan eindigen als nummer 3 of  4, maar niet als nummer 2 of hoger en evenmin als nummer 5 of lager, enzovoort. De uitslag van de wedstrijd nummer 1 tegen nummer 2 bepaalt wie clubkampioen wordt. Elk team neemt het totaalaantal WP’s van de eerste 7 wedstrijden mee naar de laatste wedstrijd.

6. De B-lijn speelt een competitie op basis van het Zwitsers systeem (2 wedstrijden van 12 spellen per avond). Het viertal met de meeste WP’s uit de tweede serie, is kampioen B-lijn.

7. Bij gelijk eindigen van twee teams is het resultaat van de onderlinge wedstrijd beslissend. Is ook dit gelijk (10 – 10), dan beslist het aantal IMP’s uit de onderlinge wedstrijd. Is ook dit gelijk, dan beslist het totale aantal IMP’s uit de tweede serie.

In het geval de teams die gelijk eindigen niet tegen elkaar hebben gespeeld, beslist het totale aantal IMP’s uit de tweede serie.

8. Van een viertal moeten ten minste 2 spelers van het originele viertal aanwezig zijn om de uitslag mee te laten tellen.

9. Een team, dat in zijn geheel afwezig is of waarvan maar 1 speler uit het originele team aanwezig is, krijgt 6 WP’s, tenzij het op die avond een externe viertallenwedstrijd speelt voor de club: in dat geval krijgt het viertal zijn eigen gemiddelde over de avonden van die serie. Is een geheel team voor de tweede keer in de serie afwezig of is maar 1 speler uit het originele team aanwezig, dan krijgt het 0 WP’s en kan het niet promoveren naar de A-lijn.

Om voor promotie naar de A-lijn in aanmerking te komen, moeten de paren uit het viertal ten minste 3 avonden hebben deelgenomen aan de eerste serie.

Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen, moeten de paren uit het viertal ten minste 3 avonden hebben deelgenomen aan de tweede serie.

10. Blijft een team geheel of gedeeltelijk weg zonder afmelden, dan krijgt dit viertal 0 WP’s. 11. Indien van een viertal een speler of een paar zich te laat afmeldt, (dus na maandag 18.00 uur) dan kan het gehele viertal niet deelnemen aan de speelavond. Tevens geldt er een vervangende score van 0 WP’s.

 

 

IV Feestcompetitie

 

De Feestcompetitie is een topintegrale, individuele parencompetitie van 3 zittingen: De Openingsdrive, de Kerstdrive en de Paasdrive.

Kampioen is de speler met het hoogste gemiddelde percentage.

Een speler moet aan ten minste 2 van de 3 drives deelnemen om voor klassering in aanmerking te komen. Voor het eindklassement gelden de twee beste scores.

 

 

V Weko

 

In gevallen waarin dit Reglement niet of niet duidelijk voorziet, beslist de Weko.