Huishoudelijk reglement B.C. Leusden

 

Algemene bepalingen

Art 1  Dit reglement is gebaseerd op de statuten van de Bridgeclub Leusden (BCL), gevestigd te Leusden, welke zijn vastgesteld in de ledenvergadering van 28 september 2000 en vervolgens vastgelegd in een notariële akte op 2 oktober 2000.

 

Leden

Art 2   De club wordt gevormd door gewone leden, ereleden en leden van verdienste.

            Gewone leden

Art 3   a. Gewone leden zijn zij die door het bestuur als lid zijn aangenomen.

b. Het bestuur stelt vast hoeveel gewone leden de BCL kan omvatten. Dit aantal is

gebaseerd op het aantal paren dat op elk van de speelavonden aanwezig kan zijn voor deelname aan de competitie. In beginsel dient elk lid op zijn speelavond aan de competitie te kunnen deelnemen.

c. Personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld om lid te worden, worden       buiten de competitie tweemaal in de gelegenheid gesteld aan een speelavond deel te nemen ten einde te bezien of zij hun verzoek handhaven. Indien er meer aanmelders zijn dan plaatsen vindt toelating in beginsel plaats in volgorde van aanmelding. Indien leden bezwaar hebben tegen toelating dienen zij dat tijdig met redenen omkleed aan het bestuur kenbaar te maken.

d. Het lidmaatschap begint bij aanvang van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar daarop. Nieuwe leden kunnen, als daar ruimte voor is, ook in de loop van een verenigingsjaar worden toegelaten.

e. Een lid kan door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet op grond van wanbetaling, het herhaaldelijk verstoren van de goede gang van zaken of het door zijn gedrag in diskrediet brengen van de vereniging. Binnen een week na het besluit stelt het bestuur het betreffende lid schriftelijk op de hoogte. Het lid kan tegen het besluit bezwaar aantekenen bij de ledenvergadering.

Ereleden

Art 4   Ereleden zijn (oud) leden die op grond van hun verdienste op voordracht van het bestuur of op voordracht van minimaal vijf leden van de BCL door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van contributie, nemen geen deel aan de competitie maar hebben voor het overige dezelfde rechten en plichten als gewone leden.

            Leden van verdienste

Art 5   Leden van verdienste zijn leden die op grond van hun bijzondere en/of langdurige verdienste op voordracht van het bestuur of op voordracht van minimaal vijf leden van de BCL door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden maar zijn, als zij niet meer deelnemen aan de competitie, vrijgesteld van contributie.

 

 

 

 

                                                  Bestuur

            Samenstelling

Art 6  Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een oneven aantal leden en de voorzitters van de Technische Commissies.

Benoeming

Art 7   a. Alle leden van de vereniging komen voor benoeming in aanmerking. Bij de uitnodiging tot het bijwonen van de ledenvergadering geeft het bestuur aan welke bestuursleden vanwege het verstrijken van hun termijn zullen aftreden en doet zij een voordracht voor benoeming c.q. herbenoeming.

             b. Leden kunnen tot 30 minuten voor aanvang van de ledenvergadering tegenkandidaten indienen met in achtneming van de bepalingen in de statuten art 9.

           

Overige bepalingen

Art 8   a. Het bestuur is voor al zijn beslissingen verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering en verstrekt daartoe alle gewenste inlichtingen.

            b. Het bestuur is gehouden de besluiten van de ledenvergadering uit te voeren.

            c. Het bestuur komt bijeen indien de voorzitter of minimaal twee andere leden van het bestuur dat wenselijk achten. Op uitnodiging wonen andere functionarissen van de vereniging de vergadering bij.

            d. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

            e. De secretaris houdt notulen en/of een besluitenlijst bij van een gehouden bestuursvergadering.

 

 

Ledenvergadering

Art 9   De algemene vergaderingen van leden worden onderscheiden in de Jaarvergadering, welke in beginsel wordt gehouden in de maand september en in Buitengewone Ledenvergaderingen.

           

Jaarvergadering

Art 10 a. De jaarvergadering wordt in het competitieschema opgenomen.

            b. Uiterlijk twee weken vóór de datum van de vergadering zendt het bestuur een convocatie aan alle leden met daarbij:

 • de agenda van de vergadering
 • het financieel verslag van het verstreken boekjaar
 • de begroting voor het komende jaar
 • de kandidaatstelling voor vrijkomende bestuursfuncties en commissies
 • datgene wat naar het oordeel van het bestuur relevant is.

c. De agenda bevat tenminste de volgende punten van bespreking:

 1. vaststelling van de notulen van de voorgaande jaarvergadering
 2. ingekomen stukken
 3. jaarverslag van de secretaris over het verstreken jaar
 4. rekening en verantwoording van de penningmeester van de inkomsten en uitgaven over het verstreken jaar
 5. verslag van de kascontrolecommissie
 6. bespreking van de begroting voor het komende verenigingsjaar
 7. verkiezing en aanstelling van leden van het bestuur
 8. overige relevante zaken
 9. rondvraag

d. Leden kunnen tot aanvang van de vergadering voorstellen indienen ter behandeling in de vergadering.

e. Leden kunnen tot 30 minuten voor aanvang van de vergadering zichzelf of andere leden kandidaat stellen voor vrijkomende bestuursfuncties. Deze tegenkandidaten worden bij aanvang van de vergadering bekend gesteld.

f. Een afwezig lid kan een ander lid machtigen zijn/haar stem uit te brengen. Een

aanwezig lid kan slechts voor één ander lid als gemachtigde optreden. De machtiging

dient vóór aanvang van de vergadering aan de secretaris te worden overhandigd.

 

Buitengewone ledenvergadering

Art 11  Een buitengewone ledenvergadering vindt plaats:

 1. wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht

b.   wanneer tenminste 10% van het aantal leden van de vereniging dit wenselijk acht. In dat geval wordt een met redenen omkleed verzoek schriftelijk bij het bestuur ingediend. Het bestuur belegt binnen één maand na ontvangst van het verzoek de betreffende vergadering.

c. omstreeks het einde van de competitie, in de maand mei of juni, ter evaluatie van de competitie en te voorbereiding op de jaarvergadering. Deze vergadering wordt in het competitieschema opgenomen.

 

Geldmiddelen en financieel beheer

 

Art 12  a. Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.

b. In de jaarvergadering wordt, op voorstel van het bestuur, de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.

c.De contributie dient door de leden binnen twee maanden na de jaarvergadering te zijn voldaan tenzij het bestuur voor een individueel lid wegens bijzondere omstandigheden anders beslist.

d. Nieuwe leden betalen een door het bestuur jaarlijks vast te stellen inschrijfgeld. Worden zij in de loop van een verenigingsjaar als lid toegelaten dan betalen zij een evenredig bedrag aan contributie voor het resterende verenigingsjaar.

e. Bij opzegging van het lidmaatschap anders dan aan het einde van het verenigingsjaar wordt in beginsel geen restitutie van contributie gegeven, tenzij het bestuur met inachtneming van art 7, lid 3 van de statuten anders beslist.

f. Bij ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging ontvangt betrokkene een evenredig deel van zijn betaalde contributie terug.

g. Het bestuur is belast met het financiële beleid.

h. Het financieel beheer wordt namens het bestuur door de penningmeester gevoerd. Hij doet slechts uitgaven die hetzij in het algemeen, hetzij specifiek door het bestuur zijn goedgekeurd.  Hij is in persoon verantwoordelijk voor de door hem beheerde gelden.

i. Ieder lid heeft recht op vergoeding van kosten die ten behoeve van de vereniging worden gemaakt indien het bestuur vooraf in het algemeen dan wel per geval toestemming voor de uitgaven heeft gegeven.

j. Indien gelden van de vereniging in enige vorm op een bank- of girorekening worden gestort dient naast de penningmeester minimaal één ander bestuurslid gemachtigd te zijn over de gelden te kunnen beschikken.

k. Het bestuur legt in de Jaarvergadering verantwoording af van het gevoerde financiële beleid. Namens de leden wordt het financieel beheer door een commissie gecontroleerd die in de Jaarvergadering daarover verslag doet.

 

Commissies en functionarissen

 

Art 13 Voor een goede gang van zaken kunnen door het bestuur commissies en functionaris- sen worden in- en aangesteld. Een commissie of functionaris kan worden belast met een taak voor de vereniging in zijn totaliteit dan wel met een taak verband houdend met een van de vaste clubavonden. Het bestuur formuleert een taakstelling indien niet in dit reglement specifiek vastgesteld.

 

Kascommissie

Art 14 a. Op de jaarlijkse ledenvergadering benoemen de leden uit hun midden een kascommissie bestaande uit twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. De benoeming geldt voor twee jaren met dien verstande dat in beginsel om en om jaarlijks diegene aftreedt wiens twee jaren zijn verstreken. Een aftredend lid is pas na twee jaren opnieuw benoembaar.

b. De kascommissie heeft tot taak het financieel beheer van de penningmeester en de stand van de geldmiddelen te controleren. De penningmeester dient daartoe de kascommissie alle gewenste informatie te verstrekken. Voor de uitoefening van haar taak vergadert de kascommissie:

1.   Zo spoedig mogelijk na afsluiting van een boekjaar

2.   Indien de penningmeester in de loop van een boekjaar zijn functie neerlegt

 1. Wanneer de ledenvergadering of het bestuur dat nodig acht.

c. De kascommissie brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Op de eerstvolgende ledenvergadering maakt zij haar conclusies bekend en licht deze zo nodig toe.

 

Technische commissies

Art 15 a. Het bestuur benoemt jaarlijks per vaste clubavond een technische commissie en stelt deze op de jaarlijkse ledenvergadering bekend. De voorzitter van een Technische Commissie wordt op de jaarvergadering gekozen voor een periode van twee jaren, de overige leden zijn niet gebonden aan een maximale termijn. Voor bijzondere drives anders dan op de vaste clubavonden benoemt het bestuur een afzonderlijke technische commissie, al dan niet bestaande uit leden van de vaste technische commissies.

            b. De technische commissie van een vaste clubavond is belast met het organiseren van de drives en het goede verloop van de competitie. Daartoe behoort onder meer:

 • Het opstellen van het jaarlijkse speelplan
 • Het organiseren van de competitiedrives op clubavonden
 • Het organiseren van andere drives op clubavonden
 • Het bijhouden van de competitiestand en het vaststellen van promotie en degradatie naar en uit de lijnen waarin wordt gespeeld.

c. De ingestelde technische commissie voor een bijzondere drive is verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van die drive.

d. De voorzitters van de technische commissies evalueren aan het einde van een competitie het wedstrijdreglement en doen zo nodig voorstellen aan het bestuur voor aanpassingen.

 

Overige commissies en functionarissen

Art 16 Het bestuur benoemt:

 1. Een wedstrijdsecretaris welke specifiek belast is met het bijhouden van deelname aan en stand van de bondsviertallencompetitie.
 2. Een commissaris materiaal welke belast is met het beheer van het clubmateriaal. Hij is verantwoordelijk voor het in goede staat verkeren van het clubmateriaal en krijgt daartoe een jaarlijks budget toegewezen. Hij doet zo nodig voorstellen voor vervangingen of investeringen die zijn budget te boven gaan.
 3. Een webmaster welke is belast met het in actuele staat houden van de website die de BCL heeft binnen de website van de NBB.
 4. Een systeembeheerder Bridgemate welke belast is met het in goede staat houden van de computer van de BCL, van de programmatuur daarvan en van de bridgemates. Zo nodig doet hij voorstellen aan het bestuur met betrekking tot ingrijpende vernieuwingen daarvan.
 5. Een functionaris “lief en leed” voor de leden die op de dinsdag- resp de donderdagavond spelen. Namens de BCL geeft deze functionaris een blijk van medeleven aan die leden die daarvoor in aanmerking komen.

Art 17 Andere commissies en functionarissen dan in voorgaande artikelen genoemd worden door het bestuur naar behoefte aangesteld en ontbonden. De taak en samenstelling wordt op de jaarlijkse ledenvergadering bekend gesteld.

 

Slotbepaling

 

Art 18 In alle aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.