Wedstrijdreglement

Algemeen Wedstrijdreglement NBC 1/5

vastgesteld tijdens de ALV d.d. 28 april 2015

 

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT NIJKERKSE BRIDGE CLUB

 

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Tijdens alle door de Nijkerkse Bridge Club (NBC) georganiseerde wedstrijden zijn de “Internationale spelregels voor wedstrijdbridge” en het als aanhangsel te beschouwen “Wedstrijdreglement van de NBB” van toepassing.
 2. Het Algemeen Wedstrijdreglement NBC vormt een aanvulling op de bovengenoemde reglementen en legt de algemene regelingen vast voor de door de NBC georganiseerde wedstrijden.
 3. Het jaarlijkse wedstrijdseizoen van de NBC begint omstreeks 1 september en eindigt omstreeks 1 juni daaropvolgend.
 4. Tijdens het wedstrijdseizoen kunnen diverse vormen van wedstrijdbridge worden gespeeld. De organisatie van deze wedstrijden is in handen van de Technische Commissie (TC).
 5. Waar in dit reglement gesproken wordt over paar, zal men – indien het een viertallenwedstrijd betreft – het woord “viertal” moeten lezen i.p.v. “paar”.

 

Artikel 2 Competitie

Voor of bij aanvang van het wedstrijdseizoen wordt de wedstrijdkalender bekend gemaakt. Hierin zijn opgenomen het soort wedstrijden dat zal worden gespeeld en de daarbij behorende data en indien afwijkend de aanvangstijd en speellocatie. Het wedstrijdprogramma kan bestaan uit onder meer de volgende elementen:

 1. Parenwedstrijden. De scores worden berekend op basis van matchpunten (percentages) en omgezet naar rankingpunten op basis van vaste formules en tabellen.
 2. Butlerwedstrijden. De scores worden berekend op basis van internationale matchpunten (IMP) en omgezet naar rankingpunten op basis van vaste formules en tabellen.
 3. Viertallenwedstrijden. De scores worden berekend per team (viertal) op basis van internationale matchpunten (IMP), omgezet naar wedstrijdpunten (WP) volgens de door de NBB gepubliceerde tabel en vervolgens omgezet naar rankingpunten op basis van vaste formules en tabellen .
 4. Feestelijke drives. De TC is volledig vrij in de organisatie van feestelijke drives. Behaalde scores worden niet omgezet in rankingpunten en tellen niet mee voor het clubkampioenschap.

 

Artikel 3 Ranking

 1. Voor elk lid van de NBC wordt een ranking bijgehouden. Dit is het gemiddelde van de zes meest recent behaalde rankingpunten (zie artikel 2) afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.
 2. Aan het begin van een nieuw wedstrijdseizoen kent de TC voor elk lid een vervangende ranking toe gebaseerd op de zes meest recent behaalde rankingpunten van het afgelopen seizoen.
 3. Indien in het lopende seizoen minder dan zes keer rankingpunten zijn behaald, telt de vervangende ranking mee in plaats van de ontbrekende rankingpunten.
 4. Bij nieuwe spelers en invallers bepaalt de TC zo redelijk mogelijk een vervangende ranking.
 5. De ranking van een paar is gelijk aan de som van de ranking van beide spelers.
 6. Indien de TC van mening is dat voor het rankingsysteem gebruikte formules, tabellen of aantal recent behaalde rankingpunten gewijzigd dienen te worden zal daartoe een voorstel tot wijziging voorgelegd worden aan het bestuur van de NBC.

 

Artikel 4 In- en uitschrijven voor deelname aan clubcompetitie

 1. Deelname aan de clubcompetitie is in principe voor paren. Spelers zonder vaste partner kunnen aan de clubcompetitie meedoen mits zij voor één of meerdere competitiezittingen over een partner beschikken.
 2. Een nieuw paar dient zich – onder vermelding van de namen – schriftelijk bij de TC aan te melden. Aan aanmeldingen gedaan na 2 x 24 uur voor aanvang van een competitiezitting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Ingeschreven paren worden geacht deel te nemen aan alle (resterende) competitiezittingen.
 4. Deelname aan de clubcompetitie wordt stilzwijgend gecontinueerd.
 5. Een paar dient zich schriftelijk bij de TC uit te schrijven.
 6. Het wisselen van partner is te allen tijde mogelijk. De TC dient hiervan uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van een competitiezitting schriftelijk in kennis te worden gesteld.

 

Artikel 5 Verhindering/invallers

 1. Een paar is verplicht de TC in kennis te stellen van het feit dat het gehele paar of een van hen absent zal zijn, hetzij in “het schrift”, hetzij tijdens de daarvoor vastgestelde opbeltijd (maandag tussen 18.00 en 19.00 uur) of via het afmeldingsformulier van de NBB e-mailafmeldservice op de website (echter vóór genoemde opbeltijd).
 2. Een speler van wie de partner is verhinderd dient – in “het schrift”, telefonisch of op het afmeldingsformulier – aan te geven of hij/zij reserve dan wel afwezig zal zijn.
  Een reservespeler kan met een andere reservespeler een gelegenheidspaar te vormen door dit – bij voorkeur – middels “het schrift” te regelen tijdens de voorgaande clubavond. De TC zal reservespelers zo veel mogelijk op basis van hun ranking plaatsen in combiparen. Een reservespeler wordt geacht op de gebruikelijke tijd aanwezig te zijn voor de clubavond, tenzij de TC (vanaf 12.00 uur ’s middags voorafgaand aan de speelavond) telefonisch laat weten dat er geen reservespeler beschikbaar is. U kunt dan zelf een partner buiten de NBC te zoeken. Men dient de TC zo spoedig mogelijk in kennis te stellen of men hierin is geslaagd.
  Clubleden die niet zijn ingeschreven voor de lopende competitie dienen te melden of zij reserve dan wel afwezig zijn.
 3. Een paar dat zich helemaal niet afmeldt krijgt voor de betreffende zitting een aftrek van 20 rankingpunten. In geval van overmacht beslist de TC.
 4. Deelname aan clubwedstrijden met een invaller die geen lid is van de NBC is alleen toegestaan met toestemming van de TC. Indien men onaangekondigd met een gast op de speelavond verschijnt, is meespelen slechts toegestaan wanneer dit geen stilzit tot gevolg heeft.
 5. Wanneer gespeeld wordt met een partner van buiten de NBC  kan maximaal een eindscore van 55% worden behaald.

 

Artikel 6 Lijnindeling

 1. Wedstrijden op parenbasis (parenwedstrijden en butlerwedstrijden) worden gespeeld als onafhankelijke zittingen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele spelerrankings. Dit geldt voor zowel de vaste paren als de combiparen.
  Afhankelijk van het aantal aanwezige paren wordt gespeeld in meerdere lijnen van min of meer gelijke hoeveelheid paren.
  Bij een oneven aantal paren zal de TC de stilzit afwisselend in de verschillende lijnen plaatsen.
 2. Viertallenwedstrijden worden gespeeld als competities, bestaande uit een reeks zittingen. Alle aangemelde teams (viertallen) spelen in één lijn. Alleen de indeling van de eerste zitting geschiedt op basis van de spelerrankings van de teamleden.

 

Artikel 7 Uitslag en rangorde

Na afloop van een zitting wordt – indien mogelijk – een voorlopige uitslag bekend gemaakt. Voor paren met een stilzit wordt de uitslag berekend over 20 spellen.
De formule van Neuberg wordt automatisch toegepast; de berekening van het gewogen gemiddelde – indien van toepassing – vindt eveneens automatisch plaats. Genoteerde scores in de Bridgemate kunnen alleen worden gecorrigeerd na invulling van een hiervoor bestemd formulier dat door beide partijen is ondertekend.

Na eindcontrole door de TC wordt een definitieve uitslag vastgesteld en samen met de rankingpunten gepubliceerd via de NBB website van de NBC. Meesterpunten worden na iedere zitting automatisch toegekend volgens de schaal van de Handleiding Meesterpunten van de NBB.

 

Artikel 8 Einde jaarlijkse clubcompetitie

Het clubkampioenschap wordt berekend uit de rankingpunten die tijdens de paren-, butler- en viertallenwedstrijden worden toegekend.

Een wedstrijdseizoen zal tussen 32 en 35 zittingen hebben en voor het clubkampioenschap telt 60% van het aantal zittingen mee. Voor iedere speler tellen de hoogste rankings mee voor het clubkampioenschap.

Het clubkampioenschap kent twee categorieën:

 1. Paren. In aanmerking komen alle paren die op de laatste meetellende competitieavond bij de TC als aan elkaar gekoppeld bekend staan en minimaal een keer in het lopende seizoen op een voor het clubkampioenschap meetellende zitting met elkaar gespeeld hebben.
  Voor elk paar wordt de som van de door de twee spelers bereikte scores voor het clubkampioenschap berekend. Het paar met de hoogste som is clubkampioen. Als meer dan één paar die hoogste som heeft bereikt, dan wordt het paar dat de meeste keren het hoogste aantal rankingpunten heeft bereikt clubkampioen.
 2. Individueel. Elk lid van de club, met en zonder vaste partner, komt in aanmerking voor het individueel clubkampioenschap. De speler die het hoogste aantal rankingpunten heeft bereikt is individueel clubkampioen. Als meer dan één speler het hoogste aantal heeft bereikt, dan wordt de speler die de meeste keren het hoogste aantal rankingpunten heeft bereikt clubkampioen.

 

Artikel 9 Wedstrijdregels

Alle clubwedstrijden worden gespeeld volgens het bepaalde in Artikel 1 lid a van dit wedstrijdreglement.

De volgende wedstrijdregels worden uitdrukkelijk genoemd:

 1. Algemene regel is dat NZ aan tafel de leiding heeft en door OW wordt gecontroleerd. Beide paren zijn verantwoordelijk voor een probleemloos verloop van de ronde aan hun tafel. Indien een paar de gehele zitting aan dezelfde tafel vertoeft, zorgt dit paar dat de goede spellen aanwezig zijn. Zij worden door hun tegenspelers gecontroleerd.
 2. Het NZ-paar zit te allen tijde in de lengterichting van de tafel, tenzij hiervoor door de wedstrijdleiding ontheffing is verleend.
 3. Het – voor aanvang van een ronde – ongevraagd overhandigen van in principe eensluidende systeemkaarten aan de tegenspelers is verplicht in de A- en B-lijn en verdient aanbeveling in de overige lijnen.
 4. De gedekte uitkomst is verplicht.
 5. Het correct hanteren van de alerteer- en stopregel is verplicht.
 6. Beide paren dienen bij het aanvangssignaal van een ronde in de juiste richting aan de juiste tafel te zitten. Indien een paar (deels) afwezig is kunnen de tegenstanders hiertegen protesteren bij de arbiter. Deze kan besluiten, indien als gevolg hiervan een spel niet kan worden gespeeld, voor dat spel een arbitrale score toe te kennen.
 7. De snelheid van spelen is – inclusief wisseltijd – bepaald op 4 spellen per 30 minuten (7 minuten per spel, 2 minuten wisseltijd). Als na het eerste waarschuwingssignaal van de klok (vijf minuten voor het einde van de ronde) nog een nieuw spel geboden en gespeeld moet worden, kunnen de paren in gezamenlijk overleg besluiten dit spel alsnog te spelen, wetend dat zij bij tijdsoverschrijding te laat aan de volgende tafel zitting nemen; dat dit een overtreding van de wedstrijdregels is en dat hun tegenstanders daartegen kunnen protesteren (zie vorige punt).
 8. Wanneer een spel niet meer kan worden gespeeld dient men hiervan de wedstrijdleiding in kennis te stellen.
  1. Alleen de wedstrijdleiding mag “niet gespeeld” invoeren als resultaat op dit spel, dit spel telt niet mee in de berekening van het eindresultaat.
  2. De wedstrijdleiding kan besluiten een arbitrale score toe te kennen.
  3. Indien de paren de tafel verlaten zonder aan de wedstrijdleiding te melden dat het bericht “einde ronde” / “einde zitting” niet is waargenomen, kan de wedstrijdleiding een arbitrale score toekennen.
 9. Beide paren zijn verantwoordelijk voor het correct invoeren van de scores en gebruik van de Bridgemate.
 10. De kaarten van een spel dienen altijd voor en na het spelen te worden geteld en met de beeltenis naar beneden te worden teruggestoken in het bord.
 11. Met uitzondering van de blinde heeft iedere speler het recht bij een (vermeende) overtreding van de spelregels om arbitrage te vragen. De blinde heeft dit recht na afloop van het spel.
 12. Binnen 10 minuten na afloop van een zitting heeft elk paar het recht te protesteren tegen een (vermeende) onterechte arbitrale beschikking. Het is een taak van de TC het protest conform de richtlijnen te begeleiden.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

 1. Waar in dit reglement sprake is van (vooraf) vastgelegde gegevens, vallen deze onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. Het competitiereglement dient voor alle clubleden ter inzage te worden gelegd in de speelgelegenheid en wordt ook op de website geplaatst.
 2. De TC is bevoegd om datgene te doen wat voor een goede voortgang van de clubwedstrijden noodzakelijk is, mits het belang van de leden hierdoor niet wordt geschaad.
 3. In alle gevallen waarin enig bondsvoorschrift of dit wedstrijdreglement niet voorziet, bezit het Bestuur tot aan de eerstkomende Algemene Ledenvergadering beslissingsbevoegdheid.

 

 

 

Aanhangsel bij Algemeen Wedstrijdreglement NBC

 

Naar aanleiding van een toevoeging in het rankingsysteem waarmee nog meer uitgegaan wordt van de speelprestatie en conform het bepaalde in artikel 3 lid f van het Algemeen Wedstrijdreglement NBC heeft bestuur van de NBC besloten de voor het rankingsysteem gebruikte formules, tabellen te wijzigen, hetgeen een aanpassing van onderstaand artikel tot gevolg heeft.  

 

 

Artikel 8 Einde jaarlijkse clubcompetitie

Het clubkampioenschap wordt berekend uit de rankingpunten die tijdens de paren-, butler- en viertallenwedstrijden worden toegekend.

Een wedstrijdseizoen zal tussen 32 en 37 zittingen hebben en om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen dient een speler tenminste 60% van het aantal zittingen gespeeld te hebben. Indien een speler meer dan 60% van het aantal zittingen heeft gespeeld zullen de 5 slechtste rankings vervallen, mits tenminste 60% van het aantal mogelijke rankings gehandhaafd blijft.

Voor het clubkampioenschap wordt van iedere speler het gemiddelde van alle meetellende rankings tijdens het seizoen berekend.

 

Het clubkampioenschap kent twee categorieën:

 1. Paren. In aanmerking komen alle paren die op de laatste meetellende competitieavond bij de TC als aan elkaar gekoppeld bekend staan en minimaal vijf keer in het lopende seizoen op een voor het clubkampioenschap meetellende zitting met elkaar gespeeld hebben.
  Voor elk paar wordt het gemiddelde van de door de twee spelers bereikte scores voor het clubkampioenschap berekend. Het paar met de hoogste gemiddelde is clubkampioen. Als meer dan één paar het hoogste gemiddelde heeft, dan wordt het paar dat de meeste keren het hoogste aantal rankingpunten heeft bereikt clubkampioen.
 2. Individueel. Elk lid van de club, met en zonder vaste partner, komt in aanmerking voor het individueel clubkampioenschap. De speler die de hoogste gemiddelde ranking heeft is individueel clubkampioen. Als meer dan één speler het hoogste gemiddelde heeft, dan wordt de speler die de meeste keren het hoogste aantal rankingpunten heeft bereikt clubkampioen.