ALV 21/11 over Denksport Centrum Amersfoort io

Toelichting op de agenda van de extra ledenvergadering d.d.21 november 2017

Inleiding

Zoals bekend wordt ons huurcontract op verzoek van de Adventkerk per 1 januari 18 niet verlengd.

Omdat de kerk wat krap begon te worden en er wat klimaat en bediening betreft ook wensen lagen was sinds begin dit jaar al een commissie bezig om te kijken of er wellicht een betere locatie voor handen was.

Door het opzeggen van het huurcontract door de kerk was de vrijblijvendheid van deze zoektocht plots verdwenen en kwam de zoektocht in een stroomversnelling. Meerdere locaties zijn de revue gepasseerd, maar bleken steeds of niet geschikt wat betreft ruimte en/of te duur. Tijdens de zoektocht is ook gebleken dat voor het vinden van goede locaties we beter partners zouden kunnen zoeken. Zodoende is het idee van het opzetten van het Denksport Centrum Amersfoort (DCA) nieuw leven in geblazen. Rond de zomer is een geschikte locatie gevonden en ondertussen hebben zich twee andere denksportclubs gemeld om mee te doen.

We zijn nu aangekomen bij het moment dat de plannen zo concreet worden dat we onze leden willen laten zien waar we staan en de vraag kunnen voorleggen om het bestuur het mandaat te geven om deze weg op te gaan.

Specifiek gaat het om de volgende punten:

Structuur

Binnenkort kan de Stichting DCA opgericht worden. Deze stichting huurt het pand aan de Nijverheidsweg 78 van de eigenaar. De condities waaronder dat kan liggen qua prijs aan de onderkant van de bandbreedte van wat gebruikelijk is in Amersfoort.

Het doel van de stichting is het DCA zo goed mogelijk te beheren en de diverse denksportverenigingen te faciliteren. Het streven is dit zo efficiënt mogelijk te doen. Er is geen winstdoelstelling: eventueel surplus komt ten goede aan de huurders bijvoorbeeld door huurverlaging.

 

Samen met de eigenaar zorgt de Stichting DCA ervoor dat de ruimte geschikt gemaakt wordt om als denksportcentrum te kunnen dienen en zal worden gezorgd voor de nodige vergunningen. Er komt een bar in de ruimte, welke zal worden geëxploiteerd door de Stichting.

Als Vriendenkring sluiten wij een overeenkomst met de Stichting waarin we vastleggen wanneer wij gebruik kunnen maken van de ruimte, tegen welke prijs en onder welke voorwaarden. De verenigingen die het initiatief in gang hebben gezet (Vriendenkring en Schaakgenootschap Amersfoort); de founding fathers) krijgen een vaste zetel in de Raad van Toezicht van de Stichting. Bij de start zal het bestuur van de Stichting worden ingevuld door leden van de founding fathers, de interactie tussen de Stichting en de Vriendenkring is dus erg groot. Dit geeft ons als bestuur vertrouwen.

 

 

Huurprijs en consumpties

De huur die van de Vriendenkring gevraagd wordt bedraagt € 8.680,- per jaar. Voor deze huurprijs krijgen we de beschikking van de ruimtes voor de dinsdagavond, de donderdagmiddag en de nodige donderavonden voor de externe competities. Voor het geval we onze wensen willen bijstellen (denk bv aan het al of niet doorzetten van de donderdagmiddag) wordt in de overeenkomst een clausule opgenomen dat dit mogelijk is. De huur wordt aangegaan voor een periode van 7 jaar. De prijs van de huur ligt ca. 1000 euro hoger dan nu bij de kerk. Dit betekenteen contributieverhoging van ca. € 5,- vanaf volgend jaar. Een voorstel daarvoor zal op de ALV in april 2018 volgend voorjaar worden gedaan. De prijzen voor de drankjes zal vergelijkbaar zijn met die van de Adventkerk.

Opstartfase

Zoals elke starter zal de Stichting DCA bij de start een aantal investeringen moeten doen om de ruimte geschikt te maken voor de doelen. Denk aan meubilair, verlichting, temperatuurregeling, barinrichting e.d. Voor deze inrichting is een initiële financiële buffer nodig. De twee grootste verenigingen (founding fathers) is gevraagd om een renteloze lening van € 5.000,- te verstrekken. De lening zal vanaf 2019 terug betaald worden . Gezien de vermogenspositie kan de Vriendenkring deze lening verstrekken.

Perspectief

Natuurlijk moeten we nu beslissen over de situatie van vandaag, maar het is goed om ook even een lonkend perspectief te schetsen. Het DCA heeft het gehele jaar de beschikking over de ruimtes. Er is dus nog genoeg plaats voor andere denksportverenigingen en sommige hebben hun belangstelling op termijn ook al laten blijken. Ook kunnen ad hoc activiteiten makkelijker worden gefaciliteerd. Meer gebruik van de locatie maakt het financiële plaatje er alleen maar beter op.

Het door de DCA in eigen beheer nemen van de bar opent ook meer mogelijkheden dan we nu hebben. Het DCA streeft erna zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de huurders wat betreft de horeca voorzieningen: natuurlijk de drankjes, maar op termijn mogelijk ook hapjes en/of maaltijden.

De zaal zelf zal in de komende weken nog aangepast moeten worden. We proberen een moment te organiseren dat belangstellenden de ruimte vooraf kunnen bezoeken. De bedoeling is dat we op 1 januari overgaan (of als nodig enkele weken later). De volledige inrichting zal dan waarschijnlijk nog niet gereed zijn. Mogelijk moeten we beginnen met de nodige improvisaties om toch te kunnen bridgen en schaken. Voor ons als VK zijn adequate speelfaciliteiten (denk bv aan meubilair) en het voldoen aan de nodige vergunningen belangrijke randvoorwaarden voor het moment van overstap.

Mandaat

Alles bij elkaar is het bestuur van mening dat er voldoende perspectief en borging is om dit initiatief, na vele maanden van voorbereiding, te verder te ondersteunen.

Wij vragen aan onze leden het mandaat om op dit pad verder te gaan en over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met de Stichting DCA.