Wedstrijdreglement 2019

Download bijlage:

Wedstrijdreglement BC De Vriendenkring

Algemeen Competitiereglement

Definities:
Clubseizoen: Alle speelavonden gedurende een kalenderjaar. Het seizoen loopt van augustus tm juli. Competitie: Een reeks van Paren-, Butler- cq Viertallencompetitieronden in een clubseizoen. Competitieronde: Een reeks van zittingen, waarna een eindstand opgemaakt wordt. Deze eindstand is bepalend voor een nieuwe ronde indeling
Zitting: Een speelperiode waarna een uitslag opgemaakt wordt. Er worden tenminste vier zittingen binnen een competitieronde verspeeld.
Kampioen: Het paar of viertal dat na afloop van een competitieronde als eerste is geëindigd in de hoogste lijn.

Artikel A01. Dit reglement heeft betrekking op de paren-, interne viertallen- en
butlercompetities die worden gespeeld door leden van de vereniging.
Artikel A02. Bij afwijkingen prevaleert het wedstrijdreglement van de Nederlandse
Bridgebond boven het Wedstrijdreglement.
Artikel A03. Gebruik van een systeemkaart is verplicht. De stop- en alerteerregel dient
gehanteerd te worden in alle lijnen.

Organisatie en verantwoordelijkheid
Artikel A04. De organisatie en inrichting van de paren-, interne viertallen- en butlercompetities ligt bij de Technische Commissie (TC). De TC wijst per zitting een Wedstrijdleider aan.

Inrichting van de competitie
Artikel A05. Het aantal paren-, interne viertallen- en butlercompetitierondes en de speeldata worden aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.
Artikel A06. De competities worden gespeeld in één of  meerdere lijnen, waarbij de teams of paren
naar speelsterkte worden ingedeeld.
Artikel A07. De indeling geschiedt zodanig dat de lijnen ongeveer even groot zijn. Om dit
te bereiken kan de promotie/degradatie voor het begin van een competitieronde
worden aangepast door de TC.
Artikel A08. De teams of paren die bestaan uit nieuwe leden, of die gevormd zijn door
wisseling van partner, worden door de TC ingedeeld.
Artikel A09. Voor aanvang van iedere competitie stelt de TC de indeling van de diverse
lijnen vast. Deze indeling zal gelden voor de duur van de gehele competitie.
Alleen paren of teams die op deze indeling voorkomen, zullen in de eindstand
van de competitie worden opgenomen.

Afwezigheid van spelers
Artikel A10. Indien een paar of een speler van een paar verhinderd is te spelen, moet dit
uiterlijk de avond voor de zitting gemeld worden bij de wedstrijdleiding
Artikel A11. Indien een speler van een paar verhinderd is kan zijn/haar partner de TC
verzoeken te mogen uitkomen met een invaller die geen lid is van de vereniging. De TC beslist of met de aangemelde invaller mag worden gespeeld.

Buiten mededinging meespelen
Artikel A13. Buiten mededinging is bedoeld voor paren die van te voren zien aankomen dat ze minder dan drie keer als compleet paar in een competitieronde kunnen spelen. Deze paren komen niet in de tussenstand en eindstand voor en behouden het recht om de volgende competitieronde te spelen in de lijn waarin ze spelen. Dit recht heeft een paar maximaal één keer per Paren- en één keer per Butler competitie.. Het paar dient voor aanvang van een competitieronde aan te geven dat ze buiten mededinging willen spelen.

Uitslagen / Meesterpunten
Artikel A14 Viertallen: Meesterpunten worden volgens de geldende schalen en voorwaarden van de Nederlandse Bridgebond toegekend conform de eindstand van de competitie.
Artikel A14. Paren/butler: Meesterpunten worden volgens de geldende schalen en
voorwaarden van de Nederlandse Bridgebond toegekend per speelavond.

Promotie en degradatie
Artikel A15. Na afloop van elke competitieronde degraderen en promoveren uit elke lijn /poule:
> bij een lijn / poule van minder dan 10 paren / viertallen: 2 paren / viertallen
> bij een lijn / poule van 10-13 paren / viertallen: 3 paren / viertallen
> bij een lijn / poule van 14-17 paren / viertallen: 4 paren / viertallen
> bij een lijn / poule van 18-21 paren / viertallen: 5 paren / viertallen
> bij een lijn / poule van 22-25 paren / viertallen: 6 paren / viertallen   etc.

De TC kan hiervan afwijken, waarbij geldt dat een eventuele afwijkende promotie/degradatie voor het begin van de competitieronde bekend gemaakt dient te worden.

Artikel A15a Om zich te kunnen handhaven moet een paar in een competitieronde  tenminste één zitting als compleet paar gespeeld hebben, tenzij een beroep is gedaan op artikel 13, BM spelen. 

Bijzondere Bepalingen: Trio’s
Artikel A16. Officieel ingeschreven “Trio’s” zijn toegestaan; een Trio moet zich voor het begin van de betreffende paren of butler competitie als Trio melden bij de TC
Artikel A17. Het Trio wordt door de TC naar sterkte in een lijn ingedeeld.
Artikel A18. Het spelen als Trio geldt minimaal voor de duur van één competitieronde.
Artikel A19. Als alle leden van een Trio aanwezig zijn, mag er tijdens de speelavond niet gerouleerd worden.
Artikel A20. Trio´s mogen gedurende een competitieronde één keer met een invaller spelen.
Artikel A21. Trio’s moeten per competitieronde minimaal vier van de vijf keer deelnemen aan die competitieronde .
Artikel A22. Als twee leden van een Trio aanwezig zijn, spelen zij samen in hun eigen lijn.
Artikel A23. Als alle drie de leden aanwezig zijn, spelen twee leden samen in de eigen lijn, het derde lid mag, ter beoordeling van de TC, in iedere lijn invallen.
Artikel A24. Behaalde rechten van het Trio gelden voor alle leden van het Trio.
Artikel A25. Voor een Trio gelden dezelfde bepalingen als die in dit reglement voor een paar gelden voor zover deze niet in de bijzondere bepalingen zijn opgenomen.
Artikel A26. Leden van een Trio zijn gehouden aan de voor paren gangbare afmeldregels.

 

Slotbepalingen
Artikel A27. In gevallen waarin dit Algemene reglement, of het betreffende competitiereglement niet of onvoldoende voorziet, beslist de TC.
Artikel A28. In voorkomende gevallen, kan de TC op grond van billijkheid besluitenmaatregelen die als straf kunnen worden beschouwd, niet uit te voeren.
Artikel A29. Bij geschillen over de toepassing van dit reglement beslist het bestuur.

Reglement Parencompetitie

Algemeen
Artikel P01. Dit reglement heeft betrekking op de parencompetitie die worden gespeeld door leden van de vereniging.
Artikel P02. De artikelen van het Algemeen Competitiereglement zijn op deze competitie van kracht.

Inrichting van de clubcompetitie
Artikel P03.  Een parencompetitie bestaat uit meerdere competitierondes per clubseizoen. Elke parencompetitieronde bestaat uit ten minste 4 zittingen. Elke zitting bestaat uit ten minste 24 spellen.
Artikel P04. De indeling naar speelsterkte, zoals vermeld in artikel A06, gebeurt aan de hand van de behaalde resultaten van de voorgaande competitieronde, met inachtneming van promotie/degradatie, zoals die aan het begin van de parencompetitieronde bekend gemaakt is.
Artikel P05. De indeling, zoals vermeld in artikel A09, zal bestaan uit complete paren of trio’s.

Scores bij afwezigheid van spelers
Artikel P06. Een paar ontvangt een straf van 10% over het totaal van de zittingen, indien het paar, of een speler van het paar, zich niet heeft afgemeld volgens artikel A10.
Artikel P07. Bij afwezigheid van een compleet paar, na afmelding volgens artikel A10, krijgt dat paar, voor de niet gespeelde zitting, een score zoals beschreven in artikel P07.1 en artikel P07.2.
Artikel P07.1. Bij de eerste afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel P07: Het eigen gemiddelde als compleet paar.
Artikel P07.2. Bij iedere volgende afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel P07: Het eigen gemiddelde als compleet paar, min 5%, met een maximum van 55%. Indien een paar geen enkele keer samen speelt geldt artikel A15a
Artikel P09. Bij het spelen door twee spelers die normaal geen paar vormen, wordt de
behaalde score toegekend aan de paren van de betreffende spelers. Hierbij en ook bij het spelen in een hogere of lagere lijn dan de eigen lijn, gelden per zitting minima en maxima volgens de hierna te noemen regels.
Artikel P09.1. Spelers die speelden in een hogere lijn
Artikel P09.1.1. Minimum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen.
Artikel P09.1.2. Maximum score: geen maximum score.
Artikel P09.2. Spelers die speelden in hun eigen lijn
Artikel P09.2.1. Minimum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen, min 5%.
Artikel P09.2.2. Maximum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen, plus 5%.
Artikel P09.3. Spelers die speelden in een lagere lijn
Artikel P09.3.1. Minimum score: geen minimum.
Artikel P09.3.2. Maximum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen, plus 5%, met een maximum van 55%.
Artikel P11. Een paar dat voor de vereniging vertegenwoordigende wedstrijden speelt en daardoor niet kan deelnemen aan een zitting van de parencompetitie krijgt voor deze afwezigheid een score die gelijk is aan het eigen gemiddelde van de door dat paar wel gespeelde zittingen.

Uitslagen
Artikel P12. Aan de hand van alle uitslagen van een parencompetitieronde, wordt direct na afloop van de parencompetitieronde de eindstand bepaald, volgens het gemiddelde van de uitslagen, onder toepassing van de bepalingen van dit reglement. De totalen van de eindstand worden uitgedrukt in honderdsten van procenten.

Promotie en degradatie
Artikel P13. Beide spelers van een paar dat volgens de eindstand gepromoveerd is, hebben recht op deze promotieplaats.
Artikel P14. Paren die in een voorafgaande competitieronde niet samen hebben deelgenomen aan de parencompetitie, worden geplaatst in hun “gemiddelde lijn, afgerond naar onderen” (A&B=B, A&C=B, A&D=C, etc.).
Artikel P15. Spelers die met een nieuw lid deelnemen aan de parencompetitie, worden ingedeeld in de lijn waar ze recht op hebben.
Artikel P16. Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap in een lijn of promotie naar een hogere lijn, dient een paar tenminste de helft van het aantal zittingen van de betreffende parencompetitieronde als compleet paar te hebben gespeeld.
Artikel P17. Beide spelers van een paar, dat volgens de eindstand is gedegradeerd, verliezen, in de volgende parencompetitieronde het recht op een plaats in de lijn waaruit gedegradeerd is.

Reglement Interne Viertallencompetitie

Algemeen
Artikel V01. Dit reglement heeft betrekking op de interne viertallencompetities die worden gespeeld door leden van de vereniging.
Artikel V02. De artikelen van het Algemene competitiereglement zijn op deze competitie van kracht.

Inrichting van de competitie
Artikel V03. Een viertallencompetitie bestaat uit één of meerdere competitierondes per clubseizoen. Elke competitieronde bestaat uit minimaal 4 zittingen. Elke zitting bestaat uit ten minste 24 spellen, in het algemeen 2 wedstrijden van 12 spellen.
Artikel V04. De viertallencompetitie zal gespeeld worden volgens het Zwitserse systeem. De laatste wedstrijd van de laatste zitting zal op basis van Deens worden ingedeeld. Hierbij worden de bepalingen zoals door de bond zijn vastgesteld inzake Deens aangehouden. In het kort komt het er op neer dat de nummer 1 tegen de nummer 2 speelt, 3 tegen 4, 5 tegen 6 etc. Hierbij wordt er geen rekening gehouden of de teams reeds in de betreffende competitie al tegen elkaar gespeeld hebben. De uitslag wordt vastgesteld op basis van de scores na de laatste zitting.
Artikel V05. De eerste wedstrijd van de eerste zitting van een competitieronde wordt ingedeeld door de TC. Hierbij is het uitgangspunt dat in de eerste zitting de sterkste teams elkaar niet ontmoeten. De eindstand van de voorgaande viertallencompetitieronde zal als basis dienen voor de indeling.
De indeling van de eerste zitting vindt plaats op basis van 4 groepen waarbij in de eerste groep het sterkste kwart zit en zo verder aflopend.
De nummer 1 van groep 1 speelt tegen nummer 1 van groep 2, nummer 2 tegen nummer 2 enz. Hetzelfde systeem wordt ook voor groep 3 en 4 aangehouden.
Artikel V06. De indeling, zoals vermeld in artikel A09, zal bestaan uit complete viertallen.

Scores bij afwezigheid van spelers
Artikel V07. Bij afwezigheid van een viertal krijgt het viertal 8 punten per wedstrijd.
Artikel V07.1. Als een viertal door verplichtingen in de externe viertallencompetitie niet kan spelen krijgt het viertal 12 punten per wedstrijd of het actuele eigen gemiddelde indien dat hoger is.
Artikel V08. Een viertal is speelgerechtigd als er 2 spelers van dit viertal aanwezig zijn en voor die avond een paar vormen. Indien 2 paren uit verschillende viertallen één viertal vormen, zullen de spelers van het laagst geclassificeerde viertal spelen voor het viertal van het hoogst geclassificeerde viertal. De behaalde score telt voor beide viertallen.

Later intreden in de competitie en scores voor niet gespeelde wedstrijden
Artikel V09. Een viertal kan tot voor de helft van het aantal zittingen intreden in een competitie.
Artikel V10. Een viertal dat pas later in een competitie intreedt, krijgt voor de niet gespeelde wedstrijd(en) het eigen gemiddelde.

Uitslagen
Artikel V11. Aan de hand van alle uitslagen van een competitieronde, wordt direct na afloop van de competitieronde de eindstand bepaald, onder toepassing van de bepalingen van dit reglement. De totalen van de eindstand worden uitgedrukt in Victory Points. Bij gelijk eindigen in VP is het IMP saldo bepalend.

Reglement Butlercompetitie

Algemeen
Artikel B01. Dit reglement heeft betrekking op de Butlercompetitie die worden gespeeld door leden van de vereniging.
Artikel B02. De artikelen van het Algemeen Competitiereglement zijn op deze competitie van kracht.

Inrichting van de competitie
Artikel B03. Een Butlercompetitie bestaat uit meerdere competitierondes per clubseizoen. Elke butlercompetitie bestaat uit minimaal 4 zittingen. Elke zitting bestaat uit ten minste 24 spellen.
Artikel B04. De indeling naar speelsterkte, zoals vermeld in artikel A06, gebeurt aan dehand van de behaalde resultaten van de voorgaande butlercompetitieronde, met inachtneming van promotie/degradatie, zoals die aan het begin van de butlercompetitieronde bekend gemaakt is.
Artikel B05. De indeling, zoals vermeld in artikel A09, zal bestaan uit complete paren.

Scores bij afwezigheid van spelers
Artikel B06. Een paar ontvangt een straf van -36 imp over het totaal van de zittingen, indien een paar, of een speler van het paar, zich niet heeft afgemeld volgens artikel A10.
Artikel B07. Bij afwezigheid van een compleet paar, na afmelding volgens artikel A10, krijgt dat paar, voor de niet gespeelde zitting, een score zoals beschreven in artikel B07.1 en artikel B07.2.
Artikel B07.1. Bij de eerste afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in artikel B07: Het eigen gemiddelde als compleet paar.
Artikel B07.2. Bij iedere volgende afwezigheid van een compleet paar als bedoeld in Artikel B07: Het eigen gemiddelde als compleet paar min 18 imp, met een max. van 18 imp.
Indien een paar geen enkele keer samen speelt geldt artikel A15a
Artikel B08. Bij het spelen door twee spelers die normaal geen paar vormen, wordt de behaalde score toegekend aan de paren van de betreffende spelers. Hierbij en ook bij het spelen in een hogere of lagere lijn dan de eigen lijn, gelden per zitting minima en maxima volgens de hierna te noemen regels.
Artikel B08.1. Spelers die speelden in een hogere lijn
Artikel B08.1.1. Minimum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde                                                                         zittingen.
Artikel B08.1.2. Maximum score: geen maximum score.
Artikel B08.2. Spelers die speelden in hun eigen lijn
Artikel B08.2.1. Minimum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde   
zittingen, min 18 imp.

Artikel B08.2.2. Maximum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen, plus 18 imp.
Artikel B08.3. Spelers die speelden in een lagere lijn
Artikel B08.3.1. Minimum score: geen minimum.
Artikel B08.3.2. Maximum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen, plus 18 imp, met een maximum van 18 imp.
Artikel B10. Een paar dat voor de vereniging vertegenwoordigende wedstrijden speelt en daardoor niet kan deelnemen aan een zitting van de butlercompetitie krijgt voor deze afwezigheid een score die gelijk is aan het eigen gemiddelde van de door dat paar wel gespeelde zittingen.

Uitslagen
Artikel B11. Aan de hand van alle uitslagen van een butlercompetitieronde, wordt direct na afloop van de butlercompetitieronde de eindstand bepaald, volgens het gemiddelde van de uitslagen, onder toepassing van de bepalingen van dit reglement.
De totalen van de eindstand worden uitgedrukt in imps.

Promotie en degradatie
Artikel B12. Beide spelers van een paar dat volgens de eindstand gepromoveerd is, hebben recht op deze promotieplaats.
Artikel B13. Paren die in een voorafgaande competitieronde niet samen hebben deelgenomen aan de butlercompetitie, worden geplaatst in hun “gemiddelde lijn, afgerond naar onderen” (A&B=B, A&C=B, A&D=C, etc.).
Artikel B14. Spelers die met een nieuw lid deelnemen aan de butlercompetitie, worden ingedeeld in de lijn waar ze recht op hebben.
Artikel B15. Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap en/of promotie naar een hogere lijn, dient een paar ten minste de helft van het aantal zittingen van de betreffende butlercompetitie als compleet paar te hebben gespeeld.
Artikel B16. Beide spelers van een paar, dat volgens de eindstand is gedegradeerd, verliezen, in de volgende butlercompetitieronde het recht op een plaats in de lijn waaruit gedegradeerd is.