Huishoudelijk Reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT “BRITS BRIDGE”

 

HOOFDSTUK I

 

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van de vereniging.

2. Ieder lid ontvangt van het bestuur zo spoedig mogelijk na toetreding een exemplaar van de

    statuten, het huishoudelijk reglement, een wedstrijdreglement voor de interne competitie en een

    actuele ledenlijst.

HOOFDSTUK II

 

DE CONTRIBUTIE

1. Onder contributie wordt verstaan de door de leden te betalen jaarlijkse geldelijke bijdrage.

2. De contributie voor een verenigingsjaar is gelijk aan die van het voorgaande jaar, tenzij tot wijziging
    wordt besloten in een ledenvergadering.

 

3. De contributie dient voor 1 maart van het verenigingsjaar te zijn voldaan.

4. Indien en zolang een lid niet heeft voldaan aan zijn contributieverplichting, kan dat lid door het
    bestuur worden uitgesloten van deelname aan de verenigingsactiviteiten.

5. De contributie kan voor verschillende categorieën leden op verschillende bedragen worden
    vastgesteld:

  -  Indien de NBB onderscheid maakt tussen deze categorieën bij het bepalen van de hoogte van de
     verschuldigde afdracht per lid;
  -  Indien categorieën worden bepaald op grond van een keuze uit mogelijkheden ten aanzien van de
     mate waarin aan de activiteiten van de vereniging wordt deelgenomen.

6. Het bestuur bepaalt naar redelijkheid de contributiebedragen voor leden die in de loop van het
    verenigingsjaar toetreden of gaan behoren tot een andere categorie zoals bedoeld is in het
    voorgaande lid.

 HOOFDSTUK III

 

 HET BESTUUR

1. In aanvulling op het bepaalde in de statuten en het algemeen gebruik geldt binnen het bestuur de
    volgende taakverdeling:

 

    De voorzitter

    Hij/zij stimuleert en coördineert de werkzaamheden van het bestuur en draagt er in het algemeen
    zorg voor dat de vereniging vertegenwoordigd wordt.

 

    De secretaris

    De secretaris voert namens de vereniging en het bestuur de correspondentie van algemene aard

    en bewaart van die correspondentie een afschrift. De secretaris beheert het verenigingsarchief. De
    secretaris houdt de ledenadministratie bij en verschaft de penningmeester hieruit alle noodzakelijke
    gegevens.

 

    De penningmeester

    De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en verzorgt de boekhouding.

    Daarnaast zorgt hij/zij voor de inning van de vorderingen van de vereniging en verricht namens de

    vereniging betalingen of vergoedt rechtmatig verrichte betalingen aan anderen na zich te hebben

    vergewist dat algemene vergadering en bestuur de nodige goedkeuring aan de uitgave hebben

    gehecht.
 

 

 

HOOFDSTUK IV

 

DE BESTUURSVERGADERING

1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden en laat deze door

    de secretaris bijeenroepen. De voorzitter is verplicht een vergadering te doen bijeenroepen op

    verzoek van tenminste twee bestuursleden. Wanneer de voorzitter nalaat een vergadering bijeen te

    roepen kan elk tweetal bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen.

2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen

    op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter

    dragen de aanwezige bestuursleden de leiding op aan een hunner.

4. Besluitvorming geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de

    voorzitter.

5. Besluiten van een bestuursvergadering zijn slechts geldig indien meer dan de helft van de

    bestuursleden aanwezig is.

6. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De

    secretaris zendt het concept binnen twee weken na de vergadering aan de bestuursleden toe.

    Notulen of besluitenlijst worden door de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld.

HOOFDSTUK V

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. In dit reglement wordt met jaarvergadering aangeduid de algemene ledenvergadering, zoals
    bedoeld in artikel 13 lid 2 van de statuten.

2. Bij schriftelijke stemmen worden als geldig uitgebrachte stemmen beschouwd de stembriefjes,
    waarop uitsluitend een keuze is aangegeven uit de in stemming gebrachte mogelijkheden: de
    woorden  "voor" of "tegen" dan wel de naam van de kandidaat.

3. Naast onderwerpen, genoemd in de statuten, zullen door het bestuur op de agenda van de
    jaarvergadering worden geplaatst:

-  aftreden en benoeming van bestuursleden

-  de begroting van het lopende verenigingsjaar

-  de plannen voor verenigingsactiviteiten, opgesteld door bestuur en commissies.

HOOFDSTUK VI
 

DE COMMISSIES

1. Het bestuur kan zich ter uitvoering van zijn taak laten bijstaan door commissies, welke door 
    het bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het bestuur bepaalt en wijzigt de taakstelling van
    deze commissie in overleg met de leden van die commissie.

2. In een commissie, zoals bedoeld in het vorige lid, hebben tenminste die bestuursleden zitting die
    een taak hebben op het terrein waarop de commissie werkzaam zal zijn. Eventuele andere
    commissieleden worden door het bestuur benoemd en ontslagen.

3. Het bestuur maakt de instelling, taak en samenstelling van deze commissies aan de leden
    bekend.

 

 

 

 

HOOFDSTUK VII

 

DE TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

1. De taakstelling en werkwijze van de Technische Commissie wordt nader beschreven in
   ‘Reglement Technische Commissie’.

HOOFDSTUK VIII

 

DE BEGROTING

1. Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur als begroting een raming van de staat van baten en
    lasten over het lopende verenigingsjaar ter goedkeuring voor. De vergadering is bevoegd
    wijzigingen aan te brengen in de voorgelegde begroting.

2. In de begroting moet zijn voorzien in het voldoen aan reeds bestaande verplichtingen. Lasten die
    reeds zijn ontstaan op grond van het bepaalde in lid 3 moeten zijn opgenomen.

3. Voor een tijdstip na het jaar waarop de laatst goedgekeurde begroting betrekking heeft gaat het
    bestuur slechts verplichtingen aan zover het voor de vereniging gebruikelijke verplichtingen

    betreft, tenzij aan de leden kennis is gegeven van het voornemen tot het aangaan van de

    verplichting.

4. Het bestuur zal uitgaven die leiden tot een overschrijding van een of meer begrotingsposten met

    meer dan 20% van het begrotingstotaal niet doen dan nadat aan de leden van het voornemen

    kennis is gegeven.

 

5. Wanneer binnen een week na een kennisgeving zoals bedoeld onder 4 tenminste een tiende van
    de leden bezwaar maakt tegen de voorgenomen uitgaven of verplichtingen, dan zullen deze pas
    mogen worden gedaan respectievelijk worden aangegaan nadat een algemene vergadering
    daaraan goedkeuring heeft verleend.

HOOFDSTUK IX

 

SLOTBEPALING

 

1. Kennisgeving aan de leden wordt gedaan door verspreiding of door het geven van inzage en
    aankondiging daarvan. Dit gebeurt door het bestuur van de vereniging op zodanige wijze, dat de
    kennisgeving geacht mag worden ten minste alle leden te bereiken, die de kennisgeving wensen
    te ontvangen.

 

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

 

 

 

Versie 26 januari 2015